Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Projekty města » Projekty z fondů EU » OP Rozvoj lidských zdrojů 2004 - 2006

Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) tvoří základ pro realizaci podpory z Evropského sociálního fondu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v České republice na období 2004 - 2006.

Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) tvoří základ pro realizaci podpory z Evropského sociálního fondu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v České republice na období 2004 - 2006.

Globálním cílem operačního programu Rozvoj lidských zdrojů je dosažení vysoké a stabilní úrovně zaměstnanosti založené na kvalifikované a flexibilní pracovní síle, integraci sociálně vyloučených skupin obyvatelstva a konkurenceschopnosti podniků při respektování principů udržitelného rozvoje.

Souběžně s řešením problematiky rozvoje lidských zdrojů jsou v OP RLZ uplatňovány také čtyři průřezové politiky celospolečenského významu, tzv. horizontální témata, jejichž prostřednictvím dochází k propojení všech specifických i globálních cílů napříč celým programem. Horizontální témata nebo-li principy jsou: rovné příležitosti, udržitelný rozvoj, informační společnost a podpora místním iniciativám.

Jednou z cest, jak dosáhnout těchto cílů, je účelné využití finanční pomoci, kterou členským zemím nabízí EU. V ČR je to Evropský sociální fond, který umožňuje čerpání těchto prostředků prostřednictvím OP RLZ. V rámci toho programu v období 2004-2006 bude žadatelům poskytnuta podpora až ve výši 422,43 mil EUR (ESF poskytne 318,82 mil EUR a 103,61 mil EUR je spolufinancováno ze státního rozpočtu).

Termín realizace projektů: 2004 - 2008

Odkaz na podrobné informace: www.strukturalni-fondy.cz/oprlz

Projekty města realizované v rámci OPRLZ

Informační centra environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty – Přírodě Olomouckého Kraje!
Opatření 4.2. Specifické vzdělávání
Grantové schéma: Síť environmentálních a poradenských center
Popis projektu Celkové náklady /v Kč/ Výše dotace /v Kč/
Cílem projektu je vznik modelové krajské sítě služeb EVVO s cílem působit na občany kraje ve smyslu environmentálně odpovědného jednání k životnímu prostředí. Projekt je založen na partnerství samospráv, NNO, podnikatelského sektoru a institucí státní správy v oblasti ochrany přírody. Více informací Dokument PDF, 0.3 MB

Aktuální informace
Projekt byl realizován od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2008.
Podrobnější informace o projektu, o partnerech zapojených do projektu, o pořádaných akcích získáte na www.prirodeok.cz
18 339 430 18 191 115

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon