Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Projekty města » Projekty z fondů EU » OP Životní prostředí 2014 - 2020

Operační program životní prostředí (OPŽP) 2014 - 2020

logo-eu-ef-rr-op-zivotni-prostredi-mpz

 

Operační program Životní prostředí (OPŽP) nabízí v letech 2014–2020 z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj téměř 2,637 miliardy eur. Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí v České republice.

OPŽP 2014–2020 je rozdělen pěti prioritních os:

1. Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní
2. Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
3. Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
4. Ochrana a péče o přírodu a krajinu
5. Energetické úspory

Projekty realizované v rámci OPŽP

MŠ Dělnická – energetická opatření
146. výzva k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 5.1 – Energetické úspory
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Předmětem projektu je realizace doporučených úsporných opatření na budově MŠ k dosažení doporučené hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy dle ČSN 73 0540-2:2011. Jedná se o stavební úpravy spočívající v zateplení obvodového pláště, výměně původních otvorových výplní, výměnu meziokenních vložek, rekonstrukci střechy, zateplení stropu suterénu a osazení nuceného větrání s rekuperací prostor sloužících pro výchovu a vzdělávání dětí v budovách MŠ Dělnická Olomouc.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

18 758 358,00 6 449 171,20
MŠ Husitská – energetická opatření
146. výzva k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 5.1 – Energetické úspory
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Předmětem projektu je realizace doporučených úsporných opatření na budově MŠ k dosažení doporučené hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy dle ČSN 73 0540-2:2011. Jedná se o stavební úpravy spočívající v zateplení obvodového pláště, výměně původních otvorových výplní, výměnu meziokenních vložek, rekonstrukci střechy, zateplení stropu suterénu a osazení nuceného větrání s rekuperací prostor sloužících pro výchovu a vzdělávání dětí v budovách MŠ Husitská Olomouc.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

18 381 799,00 5 088 682,40
ČOV - Sušárna kalů
150. výzva OPŽP k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Předmětem projektu vybudování technologie pro hygienizaci odvodněného kalů sušením na ČOV Olomouc. Hygienizovaný kal bude dále energeticky využíván.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

184 731 478,03 38 167 660,75
Plán místního ÚSES pro správní obvod ORP Olomouc
52. výzva k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Předmětem projektu je vytvoření Plánu místního územního systému ekologické stability (ÚSES) pro správní obvod ORP Olomouc s výjimkou území CHKO Litovelské Pomoraví a Vojenského újezdu Libavá. Místní plán ÚSES umožní zajištění územních podmínek a realizaci ÚSES v praxi.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

2 748 587,60 2 336 299,46
Odpadové centrum Olomouc - Třídicí linka
133. výzva OPŽP k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Předmětem projektu je výstavba nové moderní třídící linky v areálu Chválkovice, která bude součástí odpadového centra a zajistí efektivní třídění odpadu.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

116 879 435,23 16 367 274,07
Odpadové centrum Olomouc - RE-USE centrum
84. výzva OPŽP k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 3.1 – Prevence vzniku odpadů
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Předmětem projektu je vybudování RE-USE centra v rámci budování nového moderního odpadového centra Olomouc v místní části Chválkovice. V RE-USE centru dojde k vytvoření podmínek pro předcházení vzniku odpadů na území města Olomouce, bude posílena prevence vzniku odpadů, osvěta a vzdělávání.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

22 401 660,50 5 948 473,98
Odpadové centrum Olomouc – Sběrový dvůr
133. výzva OPŽP k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Předmětem projektu je vybudování nového sběrového dvora v Olomouci - Chválkovicích včetně zázemí a navýšení kapacity sběrových dvorů v Olomouci.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

103 091 235,81 56 965 996,55
POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY NOVÉ SADY
133. VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI ZE SPECIFICKÉHO CÍLE 3.2 – ZVÝŠIT PODÍL MATERIÁLOVÉHO A ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ODPADŮ
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Předmětem projektu je pořízení a umístění nových polopodzemních kontejnerů na sběr tříděného odpadu, které budou využívat obyvatelé sídliště Olomouc - Nové sady. Projekt předpokládá výstavbu 12 stanovišť, kde bude umístěno 59 nových polopodzemních kontejnerů. Polopodzemní kontejnery o objemu 3 až 5 m3 nahradí stávající kontejnery o objemu 1100 l. Tyto kontejnery budou použity na separaci plastu, papíru, barevného a bílého skla, nápojových kartonů a směsného komunálního odpadu.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

10 581 743,18 6 826 427,00
Obnova vegetačních prvků v historických parcích v Olomouci
109. výzva k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Projekt je zaměřen na celkovou regeneraci dřevin a obnovení kompozičního záměru historických parků v Olomouci - Smetanovy, Čechovy a Bezručovy sady. Obnova vegetačních prvků bude probíhat úpravami (např. zmlazením) keřových skupin, dosadbami nových stromů a keřových skupin a pěstebními ošetřeními u vybraných stromů.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

4 091 725,98 2 319 060,34
MŠ Nedvědova – energetická opatření
100. výzva k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 5.1 – Energetické úspory
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Předmětem projektu je realizace doporučených úsporných opatření k dosažení doporučené hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy dle ČSN 73 0540-2:2011. Jedná se jak o zateplení obvodového pláště, výměnu původních otvorových výplní a zateplení plochých střech, tak také o realizaci systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla pro prostory sloužící pro výchovu a vzdělávání dětí v budovách MŠ Nedvědova, Olomouc.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

40 705 541,45 5 899 383,20
Zelená brána města Olomouce
15. výzva k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Projekt je zaměřen na obnovu funkčního stavu stromořadí podél komunikací Kosmonautů a Lipenská. Jedná se o odstranění stávajících dřevin ve špatném zdravotním stavu, ošetření dřevin, výsadbu nových dřevin a založení trávníku včetně opatření na podporu biodiverzity živočichů (hmyzí hotel). Projekt řeší celkovou obnovu stromořadí změnou druhu dřevin, který je přizpůsobivější nepříznivým půdním a klimatickým podmínkám. Hlavním cílem je zlepšit hygienické a bioklimatické podmínky podél dopravně vytížených komunikací.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

3 368 000,00 1 352 466,84
MŠ Holečkova – energetická opatření
70. výzva k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 5.1 – Energetické úspory
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Předmětem projektu „MŠ Holečkova - energetická opatření“ je realizace doporučených úsporných opatření k dosažení doporučené hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy dle ČSN 73 0540-2:2011. Jedná se o zateplení obvodového pláště, výměnu původních otvorových výplní a zateplení střech, a to v objektech MŠ i azylového domu. Současně PD řeší v objektu mateřské školy i návrh nuceného větrání s rekuperací tepla.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

19 885 537,00 6 935 103,50
Modernizace varovného informačního systému ochrany města Olomouce a rozšíření digitálního povodňového plánu ORP Olomouc
63. kolová výzva k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Projekt řeší rozšíření digitálního povodňového plánu obce s rozšířenou působností Olomouc o správní území obce Kozlov, která byla připojena k ORP Olomouc. Významnou částí tohoto projektu je vybudování varovného informačního systému ve správním území města Olomouce, včetně jeho místních částí. V rámci projektu budou také řešeny lokální výstražné systémy. Těmito opatřeními by se měl vytvořit souhrnný systém pro varování obyvatelstva na území města, které je významně ohroženo povodněmi.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

78 082 929 54 658 050
Kino Metropol – energetická opatření
39. výzva k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 5.1 – Energetické úspory
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Předmětem projektu bylo provedení stavebních úprav formou energeticky úsporných opatření na stávajícím objetu občanské vybavenosti Kině Metropol. Předmětem stavebních úprav byl soubor energeticky úsporných opatření provedených zateplením obvodového pláště (fasád), a výměnou výplní otvorů venkovních oken a dveří za výplně tepelně izolační.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

8 990 300,40 1 943 095,60
MŠ Rožňavská – energetická opatření
39. výzva k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 5.1 – Energetické úspory
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Projekt řeší návrh energeticky úsporných opatření souboru objektů mateřské školy Rožňavská 19 v Olomouci. Jedná se o čtyři vzájemně propojené objekty, z nichž tři slouží pro výuku dětí a jeden slouží jako technické zázemí školky. V rámci realizace dojde k zateplení obálky budovy. V objektech budou instalovány rekuperační jednotky a systém měření a regulace (MAR).

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

16 677 699,66 3 387 254,64
Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření na území města Olomouce
35. kolová výzva k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Projekt řeší analýzu odtokových poměrů ve správním území města Olomouce, zejména v jeho městských částech. Analýza je zaměřena na odtokové poměry v přispívajících plochách kritických bodů a analýzu odtokových poměrů u vybraných vodních toků. Výsledkem by měl být návrh protipovodňových přírodě blízkých opatření a zlepšení morfologického stavu u vybraných vodních toků. Komplexní řešení této problematiky by mělo přinést i pozitivní vliv na snížení povodňového nebezpečí ve VPR.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

3 469 334 2 937 461
Obnova Rudolfovy aleje
30. kolová výzva k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Projekt je zaměřen na obnovu funkčního stavu stromořadí v Rudolfově aleji ve Smetanových sadech v Olomouci. Jedná se o výsadbu nových dřevin (108 ks lip velkolistých) a následnou tříletou péči. Projekt řeší obnovu stromořadí novou výsadbou druhem dřevin, jež je přizpůsobivý nepříznivým půdním a klimatickým podmínkám, aby byla zajištěna dlouhodobá udržitelnosti nové výsadby stromů s ohledem na estetické, provozní, ekologické a půdně klimatické podmínky při současném zohlednění zájmů památkové péče.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

857 079 514 248

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon