Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Projekty města » Projekty z fondů EU » OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2007-2013

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK)

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), v jehož rámci je možné v programovacím období 2007-2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF), jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie (EU).

OP VK se zaměřuje na oblast rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání ve všech jeho rozmanitých formách s důrazem na komplexní systém celoživotního učení, utváření vhodného prostředí pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity a stimulace spolupráce participujících subjektů.

Globálním cílem OP VK 2007-2013 je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Specifické cíle OP VK jako cesty k naplnění globálního cíle:

 1. Rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů pro zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání.
 2. Inovace v oblasti terciárního vzdělávání směrem k propojení s výzkumnou a vývojovou činností, větší flexibilitě a kreativitě absolventů uplatnitelných ve znalostní ekonomice, ke zatraktivnění podmínek pro výzkum a vývoj a k vytvoření komplexních a efektivních nástrojů, které by podporovaly inovační proces jako celek.
 3. Posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky a udržitelného rozvoje ČR prostřednictvím podpory dalšího vzdělávání jak na straně nabídky, tak poptávky.
 4. Vytvoření moderního, kvalitního a efektivního systému celoživotního učení prostřednictvím rozvoje systému počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání včetně propojení těchto jednotlivých částí v systému celoživotního učení.

Přehled prioritních os a oblastí podpory

Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání

Oblasti podpory:

 • 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
 • 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Prioritní osa č. 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Oblasti podpory:

 • 2.1 Vyšší odborné vzdělávání
 • 2.2 Vysokoškolské vzdělávání
 • 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
 • 2.4 Partnerství a sítě

Prioritní osa č. 3: Další vzdělávání

Oblasti podpory:

 • 3.1 Individuální další vzdělávání
 • 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Prioritní osa č. 4 (a, b): Systémový rámec celoživotního učení (cíl Konvergence, cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost)

Oblast podpory:

 • 4.1 Systémový rámec celoživotního učení

Prioritní osa č. 5 (a, b): Technická pomoc (cíl Konvergence, cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost)

Oblasti podpory:

 • 5.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu
 • 5.2 Informovanost a publicita programu
 • 5.3 Absorpční kapacita subjektů implementujících program

Další informace:

www.msmt.cz

Projekty realizované v rámci OPVK

Dejme šanci přírodě – Interaktivní výuka přírodovědných předmětů na ZŠ
Prioritní osa 1 –Počáteční vzdělávání
Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/
Cílem projektu je zlepšování podmínek pro aktivní využívání moderní ICT pro žáky i učitele, tvorba a zavádění interaktivních výukových materiálů do výuky přírodovědných předmětů s průřezovým tématem ekologie vedoucích k rozvíjení klíčových kompetencí cca 1.400 žáků 4.-7. tříd 8 olomouckých ZŠ v období 2010-2011.
Popis projektu Dokument PDF, 1.1 MB
Webové stránky: www.olomouc.eu/dejmesanciprirode
Více informací Dokument PDF, 84.1 KB
8.614.498,67 8.614.498,67

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu