Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Projekty města » Projekty z fondů EU » Operační program Zaměstnanost 2014 – 2020

Operační program Zaměstnanost 2014 – 2020

logo-op-zamestnanost-14-20

Cílem Operačního programu Zaměstnanost (OP Z) je zlepšení lidského kapitálu obyvatel a veřejné správy v ČR, tedy základních prvků konkurenceschopnosti. ČR musí těmto oblastem věnovat značnou pozornost, pokud chce v současném komplexním světě obstát. OP Z je zaměřený také na podporu rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, zdravotních služeb, modernizaci veřejné správy a služeb a podporu mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

OP Z 2014 – 2020 je rozdělen do pěti prioritních os

  1. Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
  2. Sociální začleňování a boj s chudobou
  3. Sociální inovace a mezinárodní spolupráce
  4. Efektivní veřejná správa
  5. Technická pomoc
Olomouc plánuje budoucnost 2, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016777
Výzva 03_19_109 pro územní samosprávné celky (obce, kraje, sdružení a asociace ÚSC) v prioritní ose 4 Efektivní veřejná správa
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Cílem projektu je zajistit dlouhodobý, koordinovaný a efektivní rozvoj města Olomouce zavedením systému hospodaření s energií (ISO 50001), rozšířením systému zajišťování udržitelné kvality života (MA21), nastavením systému inovačního managementu a zvýšením efektivity komunikace úřadu směrem k veřejnosti. Projekt vychází z potřeby zajištění otevřené a jednotné komunikace města, z rostoucích potřeb na udržitelnou kvalitu života, včetně úspor energií, tak i z potřebnosti inovací ve veřejné správě.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

7 509 627,50 7 134 146,12

 

Olomouc plánuje budoucnost
Výzva č. 03_18_092 pro územní samosprávné celky (obce, kraje, sdružení a asociace ÚSC) v prioritní ose 4 Efektivní veřejná správa
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Cílem dvouletého projektu je podpora zajištění dlouhodobého, koordinovaného a efektivního rozvoje města Olomouce prostřednictvím vytvoření strategického dokumentu pro potřeby rozvoje města v oblasti chytrých řešení, zvýšení efektivity a profesionality zaměstnanců magistrátu a zlepšení úrovně komunikace s veřejností prostřednictvím moderního softwarového řešení a zavedení principů Místní Agendy 21.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

7 432 962 7 061 314

 

Zefektivnění procesu strategického řízení ve městě Olomouci včetně tvorby strategického plánu a optimalizace procesů na úřadě
Výzva č. 03 15 033 pro územní samosprávné celky (obce, kraje, sdružení a asociace ÚSC) v prioritní ose 4 OP Z
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Projekt zaměřen na tvorbu strategického plánu, realizaci prvních procesních kroků jeho implementace (zpracování akčního plánu navázaného na rozpočet města, atd.) a zakomponování nastaveného strategického řízení, organizační struktury a vybraných procesů navázaných na strategické řízení do běžného chodu úřadu. Projekt dále zahrnuje proškolení zástupců cílových skupin a zapojení veřejnosti do procesu strategického plánování.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

2 550 047 2 167 540

 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon