Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Projekty města » Projekty z fondů EU » Integrovaný regionální operační program 2014 - 2020

Integrovaný regionální operační program 2014 - 2020

logo_irop_mmr_2014-2020

Integrovaný regionální operační program (IROP) navazuje na sedm regionálních operačních programů a částečně na Integrovaný operační program z programového období 2007–2013. Prioritou IROPu je umožnění vyváženého rozvoje území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.

IROP 2014–2020 je rozdělen pěti prioritních os:

  1. Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
  2. Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
  3. Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
  4. Komunitně vedený místní rozvoj
  5. Technická pomoc
MŠ Dělnická – rozšíření kapacit ve 2. NP
58. výzva IROP k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 2.4 – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - integrované projekty ITI
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Předmětem předkládaného projektu je zvýšení nedostatečné kapacity MŠ Dělnická, Olomouc vybudováním nového oddělení s kapacitou 22 míst a umožnění lepšího zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce. Díky navýšení kapacity MŠ dojde k zvýšení dostupnosti a kvality infrastruktury pro předškolní vzdělávání. Realizace projektu přispěje k naplnění SC 2.4 IROP a opatření Integrované strategie Olomoucké aglomerace 1.1.1 Zvýšení kapacity vzdělávací infrastruktury předškolního vzdělávání.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

11 343 125,64 5 698 834,75

 

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi
82. výzva IROP k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Předmětem projektu je zvýšení kapacity Domova pro ženy a matky s dětmi na adrese Holečkova 7, Olomouc. Stavebními úpravami objektu C vzniknou 4 nové pokoje ve 3 ubytovacích jednotkách pro ubytování 13 osob včetně jejich zázemí a vybavení. Realizací projektu dojde ke zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb v Olomouci.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

4.801.365,15 3.861.200,58

 

Bytový dům Handkeho 711/1, Olomouc (pro tělesně postižené) – snížení energetické náročnosti budovy
78. výzva k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 2.5 – Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Předmětem projektu je realizace úsporných opatření bytového domu. Jedná se o zateplení fasády a střechy objektu. Obvodové stěny budou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem (ETICS). Dojde k výměně oken a bytových vchodových dveří a balkonových dveří.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

13 438 772,61 3 999 059,31

 

ZŠ Slavonín - přístavba odborných učeben
66. výzva IROP k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 2.4 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Předmětem projektu je přístavba 2 odborných učeben v ZŠ Slavonín, Olomouc, včetně realizace bezbariérových úprav budovy s cílem zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích (přírodní vědy a cizí jazyky ) ve vazbě na budoucí uplatnění žáků školy na trhu práce. Jedná se o jazykovou učebnu a přírodovědnou učebnu. Tyto učebny budou vybaveny nábytkem a odbornými pomůckami.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

17 899 100,32 12 705 175,49

 

Bytový dům Holečkova 9, Olomouc – snížení energetické náročnosti budovy
78. výzva k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 2.5 – Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Předmětem projektu je realizace úsporných opatření bytového domu (dům s pečovatelskou službou) ve vlastnictví města Olomouce. Jedná se o zateplení fasády objektu, výměnu oken, bytových vchodových dveří a zasklení lodžií a zateplení stropů nad nevytápěnou půdou. Obvodové stěny budou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

12 860 694,44 3 759 426,30

 

ZŠ Dvorského – odborné učebny
66. výzva k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 2.4 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Předmětem projektu jsou stavební úpravy 4 odborných učeben ZŠ Olomouc, Dvorského 33, včetně realizace bezbariérových úprav budovy od vstupu po řešené učebny s cílem zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích (přírodní vědy, cizí jazyky, technické a řemeslné obory a práce s digitálními technologiemi) ve vazbě na budoucí uplatnění žáků školy na trhu práce. Součástí projektu je i vybavení těchto učeben nábytkem a odbornými pomůckami.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

8 308 775,01 7 477 897,50

 

ZŠ Holečkova – odborné učebny
66. výzva k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 2.4 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Předmětem projektu jsou stavební úpravy 4 odborných učeben ZŠ Olomouc, Holečkova 193/10, včetně realizace bezbariérových úprav budovy od vstupu do budovy po řešené učebny s cílem zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích (přírodní vědy, cizí jazyky a práce s digitálními technologiemi) ve vazbě na budoucí uplatnění žáků školy na trhu práce. Součástí projektu je i vybavení těchto učeben nábytkem a odbornými pomůckami.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

16 288 746,65 14 659 871,98

 

ZŠ Heyrovského – vybudování odborných učeben
66. výzva k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 2.4 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované projekty ITI
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Předmětem projektu je vznik odborné učebny pro polytechnické vzdělávání, stavební úpravy a nový mobiliář odb. učebny pro ICT a jazykové vzdělávání, a realizace bezbariérových úprav na ZŠ Olomouc, Heyrovského 33. Učebny budou vybaveny odb. pomůckami pro výuku odb. předmětů v klíčových kompetencích práce s digitálními technologiemi, komunikace v cizích jazycích a technické a řemeslné obory ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

6 205 157,29 5 584 641,56

 

ZŠ Holice - vybudování odborných učeben
66. výzva IROP k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 2.4 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované projekty ITI
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Předmětem projektu je modernizace 2 odborných učeben v ZŠ Holice, Olomouc, včetně realizace bezbariérových úprav budovy s cílem zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích (přírodní vědy, cizí jazyky a práce s digitálními technologiemi) ve vazbě na budoucí uplatnění žáků školy na trhu práce. Součástí projektu jsou stavební úpravy učebny fyziky a chemie a učebny ICT, vybavení těchto učeben nábytkem a odbornými pomůckami.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

6 818 686,84 6 136 818,15

 

ZŠ Gorkého – vybudování odborných učeben
66. výzva k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 2.4 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované projekty ITI
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Předmětem předkládaného projektu je modernizace 6-ti odborných učeben na Základní škole, Gorkého 96/39, včetně realizace bezbariérových úprav objektu s cílem zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi a technické a řemeslné obory) ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

13 066 055,26 11 759 449,73

 

FZŠ Hálkova - přístavba odborných učeben
66. výzva IROP k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 2.4 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované projekty ITI
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Předmětem projektu je vybudování 4 odborných učeben v nové přístavbě ke stávající budově Fakultní základní školy Olomouc, Hálkova 4, včetně realizace bezbariérových úprav celého objektu přístavby a úprav venkovního prostranství s cílem zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích (přírodovědné a technické obory a práce s digitálními technologiemi) ve vazbě na budoucí uplatnění žáků školy na trhu práce.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

23 831 212,31 10 747 051,51

 

ZŠ Svatoplukova – dílny
66. výzva IROP k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 2.4 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty ITI
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Předmětem předkládaného projektu je vybudování dílen na ZŠ a MŠ Olomouc, Svatoplukova 11 a pořízení jejich vybavení pro zajištění realizace praktické části výuky odborných předmětů dle ŠVP školy, která v těchto předmětech zařazuje mimo jiné průřezové téma "Člověk a svět práce". Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

6 610 632,71 3 006 971,60

 

MŠ Rooseveltova – rozšíření kapacit
58. výzva IROP k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 2.4 – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - integrované projekty ITI
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Předmětem předkládaného projektu je zvýšení nedostatečné kapacity MŠ Rooseveltova 101, Olomouc vybudováním nového oddělení s kapacitou 22 míst a umožnění lepšího zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce. Díky navýšení kapacity MŠ dojde k zvýšení dostupnosti a kvality infrastruktury pro předškolní vzdělávání. Realizace projektu přispěje k naplnění SC 2.4 IROP a opatření Integrované strategie Olomoucké aglomerace 1.1.1 Zvýšení kapacity vzdělávací infrastruktury předškolního vzdělávání.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

16 126 498,51 14 444 203,41

 

MŠ Svatoplukova – rozšíření kapacit
58. výzva IROP k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 2.4 – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - integrované projekty ITI
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Předmětem projektu je zvýšení nedostatečné kapacity Mateřské školy Svatoplukova 11, Olomouc vybudováním dvou nových oddělení s kapacitou 50 míst a umožnění lepšího zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce. Díky navýšení kapacity MŠ dojde k zvýšení dostupnosti a kvality infrastruktury pro předškolní vzdělávání. Realizace projektu přispěje k naplnění SC 2.4 IROP a opatření integrované strategie 1.1.1 Zvýšení kapacity vzdělávací infrastruktury předškolního vzdělávání.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

5 949 863,06 5 263 177,50

 

HOLICE, SMÍŠENÁ STEZKA II. ETAPA - VĚTVE V4, V4A
50. VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI ZE SPECIFICKÉHO CÍLE 1.2 – ZVÝŠENÍ PODÍLU UDRŽITELNÝCH FOREM DOPRAVY – INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Předmětem projektu je vybudování nové společné stezky pro chodce a cyklisty o délce 0,526 km, v extravilánu, v k.ú. Holice u Olomouce, podél sil. II. třídy s vysokou intenzitou dopravy přesahující 8 tis. vozidel/den. Výstavba nové stezky rozšíří síť cyklostezek a podpoří podmínky pro každodenní dojížďku do zaměstnání.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

2 891 900,00 2 473 786,89

 

CHVÁLKOVICKÁ - VEDENÍ CYKLISTICKÉ STEZKY
50. VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI ZE SPECIFICKÉHO CÍLE 1.2 – ZVÝŠENÍ PODÍLU UDRŽITELNÝCH FOREM DOPRAVY – INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Předmětem projektu je výstavba nové stezky pro cyklisty a pěší, o délce 0,531 km, podél ul. Chválkovická v Olomouci, v místní části Chválkovice, na okraji zastavěného území, s vysokou intenzitou dopravy přesahující 13 tis. vozidel/den. Výstavba nové stezky rozšíří síť cyklostezek a podpoří podmínky pro každodenní dojížďku za prací, do škol a za službami.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

15 445 773,06 10 319 980,58

 

NÁKUP OBOUSTRANNÉ TRAMVAJE PRO TRAMVAJOVOU TRAŤ NA NOVÉ SADY
50. VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI ZE SPECIFICKÉHO CÍLE 1.2 – ZVÝŠENÍ PODÍLU UDRŽITELNÝCH FOREM DOPRAVY – INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Předmětem projektu je pořízení 1 kusu plně nízkopodlažní a bezbariérové oboustranné tramvaje pro MHD v Olomouci, s cílem zajištění dopravní obslužnosti v olomoucké městské části Nové Sady, rozšíření vozového parku nízkopodlažních a bezbariérových vozidel, což přinese zvýšení dostupnosti MHD pro osoby se zdravotním a pohybovým postižením a pro rodiče s kočárky, zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti městské hromadné dopravy a zmírnění negativních vlivů dopravy na životní prostředí.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

34 817 750,00 23 375 000,00

 

CYKLISTICKÁ STEZKA BYSTROČICE - NEDVĚZÍ
50. VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI ZE SPECIFICKÉHO CÍLE 1.2 – ZVÝŠENÍ PODÍLU UDRŽITELNÝCH FOREM DOPRAVY - INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Předmětem předkládaného projektu je novostavba stezky pro cyklisty spojující obec Bystročice s městskou částí Olomouc - Nedvězí. Navrhovaná stezka je celá umístěna v extravilánu v souběhu se silnicí III/5704 uvnitř zemědělsky obhospodařovaných ploch na pozemcích určených k umístění komunikací. Jedná se o trasu nadregionální cyklotrasy č. 5 a zároveň trasy Jantarové stezky.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

13 518 524,39 7 640 546,50

 

Nákup modernizovaných tramvají pro MHD
50. výzva k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 1.2 – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy - integrované projekty ITI
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Předmětem projektu je pořízení 2 ks modernizovaných, částečně nízkopodlažních a bezbariérových tramvají pro MHD v Olomouci, s cílem zajištění nízkopodlažní přepravy resp. navýšení počtu částečně nízkopodlažních a bezbariérových vozidel, což přispěje ke zvýšení dostupnosti MHD pro osoby se zdravotním a pohybovým postižením a pro rodiče s kočárky, zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti městské dopravy a snížení dopadu veřejné dopravy na životní prostředí.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

47 306 160,00 32 190 350,00

 

Holice – Nový Svět, průmyslová zóna Šlechtitelů, cyklostezka
50. výzva k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 1.2 – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy - integrované projekty ITI
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Předmětem projektu je výstavba smíšené stezky pro cyklisty a chodce sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami propojující městské části Holice a Nový Svět v Olomouci. Součástí výstavby cyklostezky bude výstavba lávky přeš železniční trať včetně opěrné zdi a realizace doprovodné infrastruktury pro cyklisty - stojanů pro kola (19 míst pro jízdní kola) a odpočívadla.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

46 179 807,90 39 048 415,11

 

OBNOVA KULTURNÍ PAMÁTKY OLOMOUCKÉ RADNICE II
48. VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI ZE SPECIFICKÉHO CÍLE 3.1 – ZEFEKTIVNĚNÍ PREZENTACE, POSÍLENÍ OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Zachování, ochrana a rozvoj potenciálu kulturního dědictví v podobě kulturní památky olomoucké radnice a jeho využití k rozvoji území Olomoucké aglomerace s pozitivními dopady v oblasti cestovního ruchu a prezentace kulturního dědictví prostřednictvím zlepšení technického stavu památky a provedením restaurátorských prací.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

29 008 712,70 25 546 650,03

 

OBNOVA KULTURNÍ PAMÁTKY OLOMOUCKÉ RADNICE
48. VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI ZE SPECIFICKÉHO CÍLE 3.1 – ZEFEKTIVNĚNÍ PREZENTACE, POSÍLENÍ OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Zachování, ochrana a rozvoj potenciálu kulturního dědictví v podobě kulturní památky olomoucké radnice a jeho využití k rozvoji území Olomoucké aglomerace s pozitivními dopady v oblasti cestovního ruchu a prezentace kulturního dědictví prostřednictvím zlepšení technického stavu památky, zvýšením ochrany památky, provedením restaurátorských prací, vybudováním nové expozice v radniční věži, rozšířením prostor informačního centra, úpravami vstupu do radnice a vytvořením virtuální prohlídky.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

65 942 903,47 56 245 159,62

 

Hasičská zbrojnice Chválkovice
36. výzva k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 1.3 – Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Předmětem projektu je vybudování nového objektu hasičské zbrojnice ve Chválkovicích v nové dislokaci za účelem zvýšení odolnosti zbrojnice vůči účinkům mimořádné události spojené s extrémním suchem a rizikem havárie nebezpečných látek tak, aby byla Olomouc JPO II připravena plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd k mimořádné události a byla zajištěna schopnost jednotky zasáhnout v situacích, kdy je ohroženo zdraví, životy osob a jejich majetek.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

19 276 671,00 16 508 988,44

 

Nákup bezemisních vozidel pro MHD
20. výzva k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 1.2 – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Předmětem projektu je pořízení 8 ks plně nízkopodlažních a bezbariérových tramvají a 1 ks plně nízkopodlažního elektrobusu pro MHD v Olomouci, s cílem zajištění nízkopodlažní přepravy, jejímž přínosem je zvýšení dostupnosti MHD pro osoby se zdravotním a pohybovým postižením a pro rodiče s kočárky, cílem zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti městské hromadné dopravy a snížení emisí škodlivin do ovzduší.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

233 537 260,00 164 012 600,00

 

Bezbariérové úpravy – Střední Novosadská
18. výzva k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 1.2 – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Předmětem projektu je rekonstrukce chodníků v ulici Střední Novosadská s cílem zajištění bezpečnosti chodců a cyklistů, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací a zajištění bezbariérového přístupu k zastávkám MHD "U Rybářského stavu" a "Nové Sady, žel. zastávka". Součástí projektu je realizace doprovodné infrastruktury pro cyklisty, v řešeném úseku bude umístěno 8 stojanů na kola.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

11 201 306,13 8 463 965,36

 

Rekonstrukce podchodu Brněnská
18. výzva k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 1.2 – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy a zajištění bezbariérovosti dopravy v zájmu zvýšení udržitelných forem dopravy v lokalitě Nová Ulice, Olomouc, a to komplexní rekonstrukcí stávajícího velmi vytíženého a strategického podchodu na ulici Brněnská. Podchod se nachází pod silně frekventovanou čtyřproudovou komunikací I. třídy a je již v nevyhovujícím technickém stavu.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

12 819 436,18 10 964 166,73

 

Týneček – Chválkovice, komunikace pro pěší a cyklisty
18. výzva k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 1.2 – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Předmětem projektu je výstavba nové samostatné stezky pro pěší a cyklisty v k.ú. Chválkovice Olomouc s dopravním značením C9a,b v celkové délce 0,62282 km. Součástí projektu bude realizace související doprovodné infrastruktury pro cyklisty, tj. 5 stojanů na kola (10 míst pro stání kol). Realizací bezpečné stezky pro pěší a cyklisty dojde ke svedení cyklistické dopravy z pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

5 582 071,40 3 491 437,94

 

Jeremenkova od Jantarové cyklotrasy po hl.n. ČD, cyklostezka
18. výzva k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 1.2 – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Cílem projektu je realizace opatření pro podporu a zvýšení podílu udržitelných a environmentálně přívětivých forem dopravy do zaměstnání, škol a za službami na ulici Jeremenkova v místní části Olomouc-Hodolany výstavbou nové dělené stezky pro cyklisty a chodce v délce 0,23 km včetně úpravy dopravního značení a vybudováním děleného přejezdu pro cyklisty a přechodu pro chodce, vegetačními úpravami a instalací stojanů pro kola v přednádražním prostoru u hl. vlakového nádraží Olomouce, na který nově budovaná cyklostezka bezprostředně navazuje. Vybudováním nové dělené cyklostezky pro cyklisty a chodce dojde k propojení stávající sítě cyklostezek na území města Olomouce s hlavním přestupním dopravním uzlem.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

3 989 387,87 2 529 256,87

 

Jilemnického, Nedvězí centrum – dopravní opatření
18. výzva k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 1.2 – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Cílem řešeného projektu jsou úpravy na komunikaci II/570 a úpravy ploch přilehlých na ulici Jilemnického v místní části Olomouc - Nedvězí, které povedou ke zvýšení bezpečnosti při jejich užívání jak chodci, tak účastníky silničního provozu. Cílem projektu je vytvoření 2 bezpečných a bezbariérových míst pro přechod komunikací v centru místní části Nedvězí – jednoho přechodu pro chodce a jednoho místa pro přecházení.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

7 397 186,42 3 319 876,09

 

Územní studie Náměstí Republiky
9. výzva k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 3.3 – Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Předmětem projektu je pořízení územní studie veřejných prostranství v MPR Olomouc "Náměstí Republiky-Křížkovského-Mariánská-Akademická-Wurmova". Územní studie je pořizována z vlastního podnětu, který byl vyvolán připravovanou rekonstrukcí vodovodního řádu a kanalizace v dané lokalitě, nevyhovujícím stavem povrchu vozovek a chodníků a nedopracovaným konceptem navázání lokality na postupně realizovanou komunikační osu městského centra.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

520 300,00 468 270,00

 

Regulační plány pro Olomouc
3. výzva k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 3.3 – Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Předmětem projektu je pořízení regulačních plánů RP-08 Kosmonautů, RP-10 Sídliště na Vozovce, RP-16 Sídliště Nové Sady, Trnkova, RP-17 Sídliště Povel, RP-19 Sídliště Nové Sady, Werichova, RP-20 Sídliště Nové Sady, Fischerova, RP-22 Sídliště Neředín - Nová Ulice, RP-23 Sídliště Norská a Regulační plán Teichmannova - Peškova a jejich vydání formou opatření obecné povahy obcí s rozšířenou působností Olomouc.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

2 837 184,00 2 425 792,32

 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon