Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Projekty města » Projekty z fondů EU » Integrovaný operační program 2007 – 2013

Integrovaný operační program pro období 2007 – 2013

Integrovaný operační program pro období 2007 - 2013 (IOP) vychází z těchto základních dokumentů:

  • Národního strategického referenčního rámce ČR 2007 – 2013
  • Národního lisabonského programu 2005 – 2008
  • Strategie udržitelného rozvoje ČR
  • Strategie hospodářského růstu ČR 2005 – 2013
  • Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby
  • Strategie regionálního rozvoje ČR.

Integrovaný operační program je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

Existence a realizace IOP přispívá k modernizaci veřejné správy prostřednictvím informačních a komunikačních technologií, k rozvoji veřejných služeb, lidských zdrojů v oblastech sociální integrace, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a bezpečnosti, prevence a řešení rizik. IOP řeší problematiku územního rozvoje ve vybraných oblastech cestovního ruchu, kulturního dědictví, bydlení a územních politik.

Odkaz na podrobné informace

Projekty města realizované v rámci IOP

Centrální informační systém MMOl, II. etapa a vybudování komunikační infrastruktury a digitalizaci archivu Olomouc
9. kontinuální výzva k podávání žádostí do oblasti Zavádění ICT v územní veřejné správy
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/
Cílem projektu je rozšíření využívání moderních ICT řešení při výkonu územní veřejné správy statutárním městem Olomouc, a to prostřednictvím elektronizace služeb veřejné správy za účelem dosažení rychlejšího a spolehlivějšího poskytování veřejných služeb.
Realizací projektu dojde k eliminaci slabých stránek ICT na MMOl, dojde k posílení páteřní sítě MMOl a propojení se všemi budovami SMOl a externími organizacemi.
Více informací Dokument PDF, 123.7 KB
32 939 620 25 261 351,85

Stav po realizaci projektu:

Rozvoj služeb eGovernmentu v Olomouci - CIS MMOL, I. a III. část výzvy
6. výzva k podávání žádostí do oblasti Zavádění ICT v územní veřejné správě
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/
Cílem projektu je umožnit efektivní pořizování vstupních dat a zvýšit transparentnost výkonu veřejné správy vůči veřejnosti a zkvalitnit a zefektivnit vlastní činnost úřadu odstraněním slabých stránek současného stavu. Dalším cílem je vytvoření dostatečně robustní, škálovatelné, bezpečné, stabilní, vysoce dostupné a konfigurovatelné technické infrastruktury, odolné proti výpadkům, která umožňuje provoz klíčových aplikací, informačních systémů a služeb v režimu 5 dní v týdnu a 12 hodin denně a umožňující jejich integrovatelnost.
Více informací Dokument PDF, 100.9 KB
5 770 856 3 559 991
Pořízení územně analytických podkladů správního území ORP Olomouc
(Oblast intervence 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik)
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/
Předmětem projektu bylo pořízení územně analytických podkladů správního území obce s rozšířenou působností Olomouc v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Projekt byl realizován v roce 2008.
Více informací Dokument PDF, 165.8 KB
2 036 685 1 100 000
Územní plán Olomouc
(Oblast intervence 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik)
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/
Předmětem projektu bylo zpracování územního plánu města Olomouce (konceptu, návrhu) dle schváleného zadání v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Realizace projektu byla ukončena v roce 2011.
Více informací Dokument PDF, 166.9 KB
10 776 000 4 000 000

Projekty města realizované v rámci IOP a IPRM Revitalizace a regenerace sídliště

Přichystalova ulice – rekonstrukce komunikace
(Oblast intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích) – (IPRM Revitalizace a regenerace sídliště)
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/
Předmětem projektu byla celková rekonstrukce Přichystalovy ulice v celé její délce. V rámci projektu byla rekonstruována vozovka, byly vybudovány parkovací stání, rekonstruovány chodníky včetně vstupů a vjezdů k rodinným domům, bylo rekonstruováno obratiště autobusů. Během realizace projektu byly po částech vyměněny inženýrské sítě, které se nacházely pod komunikací či v její blízkosti (kanalizace včetně kanalizačních přípojek, vodovod včetně vodovodních přípojek, plynovod, veřejné osvětlení). Cílem projektu byla komplexní obnova a revitalizace veřejného prostoru o rozloze 12 442 m2. Projekt byl realizován v letech 2009 a 2010.
Více informací Dokument PDF, 168.4 KB
92 663 184 38 864 938

Stav před realizací projektu:

Stav po realizaci projektu:

Skupova a Trnkova – rozšíření parkovacích stání
(Oblast intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích) – (IPRM Revitalizace a regenerace sídliště)
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/
Předmětem projektu bylo rozšíření parkovacích stání na sídlišti Nové Sady – sever. V ulicích Skupova a Trnkova vznikla nová parkovací stání včetně bezbariérových chodníků, nového veřejného osvětlení a nové zeleně. Cílem projektu bylo zvýšení počtu parkovacích míst o 235 míst a revitalizace veřejného prostoru o rozloze 6 148,5 m2 Realizace projektu proběhla v roce 2010.
Více informací Dokument PDF, 165.4 KB
12 347 819 10 080 169

Stav před realizací projektu:

Stav po realizaci projektu:

POVEL – OBYTNÁ ZÓNA – REVITALIZACE A REGENERACE SÍDLIŠTĚ
(OBLAST INTERVENCE 5.2 ZLEPŠENÍ PROSTŘEDÍ V PROBLÉMOVÝCH SÍDLIŠTÍCH) – (IPRM REVITALIZACE A REGENERACE SÍDLIŠTĚ)
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/
Předmětem projektu byla revitalizace a regenerace sídliště Povel v ulicích Nedvědova, Heyrovského, kpt. Jaroše a Finská (tzv. realizační celek č. 1). Během stavebních prací byla vybudována nová veřejná prostranství (chodníky, parkoviště, parkovací stání, kontejnerová stání, hřiště), která jsou vybavena nových veřejným osvětlením a mobiliářem. V rámci sadových úprav bylo vysázeno přes 140 nových stromů a 3000 keřů. Cílem projektu byla komplexní úprava zanedbaných nebo nedostatečně využívaných veřejných prostranství o rozloze 21 485 m². Projekt byl realizován v roce 2012. 54 147 403 31 077 201

Stav před realizací projektu:

Stav po realizaci projektu:

POVEL – OBYTNÁ ZÓNA – REVITALIZACE A REGENERACE SÍDLIŠTĚ – RC 2
(OBLAST INTERVENCE 5.2 ZLEPŠENÍ PROSTŘEDÍ V PROBLÉMOVÝCH SÍDLIŠTÍCH) – (IPRM REVITALIZACE A REGENERACE SÍDLIŠTĚ)
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/
Předmětem projektu byla revitalizace a regenerace sídliště Povel v ulicích H. Malířové, Jánského, Jeremiášova, Kischova, Lužická, Nešporova, Schweitzerova, Sienkiewitzova a V Křovinách (tzv. realizační celek č. 2). Během stavebních prací byla vybudována nová veřejná prostranství (chodníky, parkoviště, parkovací stání, kontejnerová stání, hřiště), která byla vybavena nových veřejným osvětlením a mobiliářem. V rámci sadových úprav bylo vysázeno přes 150 nových stromů a 5200 keřů. Cílem projektu byla komplexní úprava zanedbaných nebo nedostatečně využívaných veřejných prostranství o rozloze 26 640 m². Projekt byl realizován v roce 2013. 32 436 109 26 423 685

Stav před realizací projektu:

Stav po realizací projektu:

HOLICKÁ 51 – REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU
(OBLAST INTERVENCE 5.2 ZLEPŠENÍ PROSTŘEDÍ V PROBLÉMOVÝCH SÍDLIŠTÍCH) – (IPRM REVITALIZACE A REGENERACE SÍDLIŠTĚ)
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/
Předmětem projektu byla rekonstrukce bytového domu, který byl v neuspokojivém stavu. Díky navrženým stavebním úpravám byly v objektu zajištěny podmínky pro moderní sociální bydlení. Zateplením obvodového pláště došlo ke zlepšení tepelně technických vlastností konstrukcí budovy a ke snížení energetické náročnosti budovy. V prvním nadzemním podlaží byly také zřízeny prostory pro poskytování sociálních služeb. Cílem projektu bylo vybudování 24 sociálních bytů. Projekt byl realizován v roce 2013. 7 829 079 2 563 205

Stav před realizací projektu:

Stav po realizaci projektu:

NOVOSADSKÝ DVŮR – REKONSTRUKCE KOMUNIKACE
(OBLAST INTERVENCE 5.2 ZLEPŠENÍ PROSTŘEDÍ V PROBLÉMOVÝCH SÍDLIŠTÍCH) – (IPRM REVITALIZACE A REGENERACE SÍDLIŠTĚ)
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/
Předmětem projektu byla rekonstrukce příjezdové komunikace a komunikací ve vnitrobloku bytových domů v ulici Rooseveltova. Veřejné prostranství bylo vybaveno novým veřejným osvětlením, kontejnerovým stáním, zelení a dopravním značením. V lokalitě vzniklo 80 parkovacích stání. Cílem projektu byla komplexní úprava zanedbaných nebo nedostatečně využívaných veřejných prostranství o rozloze 3 677 m². Projekt byl realizován v roce 2013. 7 952 803 5 524 999

Stav před realizací projektu:

Stav po realizaci projektu:

TRNKOVA ULICE – PARKOVIŠTĚ PŘED DOMY 17-19
(OBLAST INTERVENCE 5.2 ZLEPŠENÍ PROSTŘEDÍ V PROBLÉMOVÝCH SÍDLIŠTÍCH) – (IPRM REVITALIZACE A REGENERACE SÍDLIŠTĚ)
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/
Předmětem projektu je rekonstrukce a rozšíření stávajícího parkoviště před domy č.o. 17 a 19 v ulici Trnkova a odstranění dopravních nedostatků vyplývajících ze stávajícího stavebního řešení. V rámci projektu bude nevyhovující zeleň nahrazena náhradní výsadbou, podzemní vedení elektronických sítí bude přeloženo do nových tras a veřejné prostranství bude doplněno o nové stožáry veřejného osvětlení. V lokalitě vznikne 20 nových parkovacích stání. Cílem projektu je revitalizace zanedbaných nebo nedostatečně využívaných veřejných prostranství o rozloze 545 m². Realizace projektu je plánována v roce 2014. 1 762 993 1 498 544

Stav před realizací projektu:

WERICHOVA ULICE – PARKOVACÍ MÍSTA A PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK
(OBLAST INTERVENCE 5.2 ZLEPŠENÍ PROSTŘEDÍ V PROBLÉMOVÝCH SÍDLIŠTÍCH) – (IPRM REVITALIZACE A REGENERACE SÍDLIŠTĚ)
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/
Předmětem projektu je výstavba parkovacích míst, rekonstrukce komunikace a přístupového chodníku na ulici Werichova. Součástí projektu je i rekonstrukce kontejnerových stání, vytvoření zelených pásů s výsadbou stromů a vybudování veřejného osvětlení. V lokalitě vznikne 53 parkovacích stání (včetně 3 parkovacích míst pro imobilní občany). Cílem projektu je revitalizace zanedbaných nebo nedostatečně využívaných veřejných prostranství o rozloze 1 947 m². Realizace projektu je plánována v roce 2015. 4 372 215 3 692 727

Podrobné informace k Integrovanému plánu rozvoje města Revitalizace a regenerace sídliště lze najít na internetové adrese www.olomouc.eu/iprm/revitalizace-a-regenerace-sidliste_(cesky).

 

logo-iop-eu-mmr

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon