Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Tiskové zprávy » Rekonstrukce přednádražního prostoru v Olomouci (IV.etapa)

Rekonstrukce přednádražního prostoru v Olomouci (IV.etapa)

Rekonstrukce přednádražního prostoru v Olomouci (IV.etapa)

18. února 2009 (st)

Statutární město Olomouc zahájilo v únoru 2009 závěrečnou etapu rekonstrukce přednádražního prostoru v Jeremenkově ulici, která potrvá do července roku 2010. S průběhem rekonstrukce seznámilo vedení města veřejnost na besedě ve středu 18. února.

Realizované úpravy zlepší dopravní logistiku v této lokalitě, kde se v současné době několikanásobně kříží tramvajová, autobusová a automobilová doprava i s pěšími trasami. Součástí stavby bude rovněž instalace odbavovacího terminálu s elektronickým informačním systémem.

Webové stránky stavby: http://prednadrazi.olomouc.eu

Základní informace (IV. etapa)

Název projektu: Přednádražní prostor
Zahájení výstavby: 02/2009
Ukončení prací: 07/2010
Investor: statutární město Olomouc
Generální zhotovitel: Skanska DS, a.s.
Generální projektant: Stavoprojekt Olomouc, a.s.
Celkové náklady: 260 mil. Kč
Z toho dotace EU z Regionálního operačního programu střední Morava: 100 mil. Kč
Předpokládaná hlavní výluka tramvajového provozu: 8. 7. 2009 – 20. 9. 2009

Cíl projektu

Dokončení přestavby přednádražního prostoru s výraznou preferencí pěší a hromadné dopravy, zvýšení bezpečnosti provozu a komfortu pro cestující.

Fáze výstavby

3. 2. – 28. 2. 2009
Přípravné práce:

 • Kácení stromů, budování pěších koridorů, přechodné dopravní značení po dobu výstavby a osazení informačních cedulí.
 • Pěší provoz na stavbě bude usměrněn do tzv. koridorů – provizorních chodníků lemovaných oplocením.
 • Pro lepší orientaci chodců budou osazeny informační tabule a orientační schémata, rovněž směrové šipky s cíly a výrazné označení přilehlých ulic usnadní všem chodcům průchod stavbou.

03/2009 – 07/2010
Stavební činnost:

 • Snesení přípojky nízkého napětí, oplocení parkoviště, demontáž veřejného osvětlení.
 • Vybudování provizorní tramvajové zastávky na tř. Kosmonautů a provizorních chodníků, provizorní řešení ploch pro provoz MHD.
 • Provedení přeložek inženýrských sítí - kanalizace, vodovod, plynovod.
 • Instalace informačního systému a veřejného osvětlení.
 • Odstranění starých konstrukčních vrstev, odkopy pro spodní stavbu komunikací a ploch, zemní násypy, podkladní vrstvy, konstrukční vrstvy, zpevněný povrch.
 • Vybudování provizorního kolejiště, provizorního propojení troleje
 • Vybudování tramvajové křižovatky a tratě, trolejového vedení, řídícího systému a ohřevu výhybek, kamerového systému DPMO.
 • Vybudování místní silniční komunikace a ploch pro pěší, parkoviště u pošty, přístřešky a vybavení zastávek DPMO a IDSOK, přípojky zastávek MHD, osvětlení nástupních hran zastávek,vegetační úpravy, světelně řízené křižovatky, informační systém, elektronický informační systém MHD, telematické zařízení.

Zajištění provozu MHD

Autobusová doprava (přibližně od poloviny května 2009)

 • Po dobu rekonstrukce přednádražního prostoru bude docházet k operativním změnám obsluhy zastávek Hlavní nádraží a Kosmonautů.
 • Autobusové zastávky DPMO, VEOLIA a ostatních dopravců budou průběžně přemísťovány dle potřeb stavby.
 • V průběhu stavební činnosti může docházet rovněž ke změnám tras autobusových linek.
 • O veškerých změnách budou cestující informováni na jednotlivých zastávkových označnících, na informačních tabulích a na webových stránkách stavby http://prednadrazi.olomouc.eu.

Tramvajová doprava (v měsících červenec, srpen, září 2009)
Předpokládaný termín 8. 7. – 12. 7. 2009

 • Velká pětidenní výluka v úseku (Pavlovičky) Hlavní nádraží - náměstí Hrdinů a zpět kvůli budování provizorní tramvajové propojky mezi třídami Kosmonautů-Masarykova.
 • Tramvaje budou jezdit pouze v úseku Nová Ulice – Nám. Hrdinů – Neředín.
 • Na ostatních linkách bude náhradní přeprava zajištěna výlukovými autobusy.

Předpokládaný termín 13. 7. – 15. 9. 2009

 • Úplná výluka tramvajového provozu v úseku Hlavní nádraží – Pavlovičky a zpět.
 • Náhradní přeprava do Hodolan a Bělidel bude bude zajištěna výlukovými autobusy.
 • Přestupní zastávkový uzel mezi autobusy a tramvajemi bude vybudován na třídě Kosmonautů před objektem Sidie.

Předpokládaný termín 16. 9. - 20. 9. 2009

 • Velká pětidenní výluka v úseku (Pavlovičky) Hlavní nádraží - náměstí Hrdinů a zpět kvůli odstranění provizorní tramvajové propojky mezi třídami Kosmonautů-Masarykova.
 • Tramvaje budou jezdit pouze v úseku Nová Ulice – Nám. Hrdinů – Neředín.
 • Na ostatních linkách bude náhradní přeprava zajištěna výlukovými autobusy.

Individuální automobilová doprava v přednádraží

 • V termínu 16. 2. – 2. 3. 2009 úplná uzavírka části parkoviště u pošty v ulici Jeremenkova.
 • Předběžně v termínu od 2. 3. 2009 do konce roku 2009 bude úplná uzavírka celého parkoviště u pošty v ulici Jeremenkova (doporučeno využívání podzemního parkoviště).
 • Přibližně od poloviny března 2009 bude trvale zrušena propojovací komunikace pro individuální dopravu před hotelem Sigma. Na jaře roku 2010 bude zprovozněno zcela nové propojení mezi třídou Kosmonautů a Masarykovou třídou.
 • Přibližně od poloviny března 2009 do jara 2010 (do okamžiku nového propojení tř. Kosmonautů a Masarykovy tř.) bude zobousměrněn provoz v ulici Březinova.
 • Přibližně od poloviny března 2009 do konce roku 2009 nebude možný průjezd mezi Masarykovou třídou a Jeremenkovou ulicí.

Obecně platná omezení pro všechny fáze výstavby

 • Vozidla integrovaného záchranného systému budou mít vjezd do přednádražního prostoru trvale umožněn.
 • Vjezdy a výjezdy z domů po celou dobu výstavby nebudou možné.
 • Vjezdy do prostoru stavby budou povoleny na základě předchozí domluvy s informačním technikem stavby s ohledem na prováděné práce.
 • Zásobovací místa budou trvale přístupná s výjimkou doby, kdy budou rekonstruována (vyrozumění proběhne minimálně 3 pracovní dny předem).
 • Postup stavby si vynutí přemísťování pěších tras, avšak průchod stavbou bude vždy zajištěn!
 • Výluky v dodávkách vody, plynu budou hlášeny minimálně 3 pracovní dny předem.
 • Postup prací mohou narušit technologicky nevhodné klimatické podmínky nebo archeologický průzkum.
 • Informace o průběhu stavby a změnách v dopravě budou průběžně zveřejňovány na speciálně zřízených webových stránkách http://prednadrazi.olomouc.eu.

Etapy rekonstrukce přednádražního prostoru

I. a II. etapa (2001 – 2002) – celkové náklady 215 mil. Kč

Úprava prostoru před hlavní budovou ČD, vybudování nástupní hrany tramvajové trati, vybudování dvoupodlažního podzemního parkoviště (341 stání), celková úprava prostoru před budovou krajského úřadu včetně vodní fontány, bezbariérové podzemní napojení do nádražních prostor.

III. etapa (2004 – 2005) – celkové náklady 113 mil. Kč

Vybudování dvoukolejné tramvajové smyčky a odstavné koleje, vybudování odstavné plochy pro autobusy a zázemí pro řidiče, dopravní napojení jižní části přednádraží přes nově vybudovanou okružní křižovatku, která umožnila příjezd do podzemního parkoviště ze směru od ulic Jeremenkova, Masarykova, Kosmonautů.

IV. etapa (2009 – 2010) – celkové náklady 260 mil. Kč
(původně byla tato částo označována jako IV. a V. etapa)

Dostavba celého přednádražního prostoru v jeho severní části a před hotelem Sigma, dopravní napojení na ulice Jeremenkova, Masarykova a Kosmonautů včetně tramvajové trati a nové tramvajové křižovatky, úpravy ploch veřejného prostranství a zeleně, instalace odbavovacího terminálu s elektronickým informačním systémem MHD a IDSOK.

Fotografie:

Poslední úprava: 18. února 2009 (st)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon