Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Životní situace « Odbor agendy řidičů a motorových vozidel « Odbory magistrátu « Magistrát

Sociální sítě

Zápis změny vlastníka vozidla a provozovatele vozidla v registru silničních vozidel

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

OARMV-TZEV-03A

04. Základní informace

Zápis změny vlastníka silničního vozidla v registru silničních vozidel provádí obecní úřad obce s rozšířenou působností

 • v případě převodu vlastnického práva (např. koupě, dar, ukončení leasingu) na základě společné žádosti dosavadního a nového vlastníka silničního vozidla a nového provozovatele silničního vozidla, není-li totožný s dosavadním nebo novým vlastníkem,
 • v případě přechodu vlastnického práva (např. dědictví, vydražení vozidla) na základě
  • žádosti nového vlastníka silničního vozidla, nebo
  • oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, přešlo-li vlastnictví k silničnímu vozidlu na stát odúmrtí, zabavením nebo propadnutím věci.

Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla nebo oznámení se podává do 10 pracovních dnů ode dne

 • převodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu, nebo
 • přechodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu nebo nabytí právní moci rozhodnutí soudu v dědickém řízení.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Oprávněnou osobou k jednání je:

 • v případě převodu vlastnického práva na základě společné žádosti dosavadní a nový vlastník silničního vozidla a nový provozovatel silničního vozidla, není-li totožný s dosavadním nebo novým vlastníkem,
 • v případě přechodu vlastnického práva na základě žádosti nového vlastníka silničního vozidla.

06. Podmínky a postup řešení

Splnění všech požadovaných náležitostí dle právního předpisu (zákon č. 56/2001 Sb.) a souvisejících předpisů.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla na příslušném úřadu.

08. Dotčené instituce

Příslušný je kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Na Magistrátu města Olomouce je příslušným Odbor Agendy řidičů a motorových vozidel, Oddělení technické způsobilosti a evidence vozidel, Vejdovského 2, (přízemí – evidence vozidel):

Kontakt
informace 585 513 737
Bc. Nepšinská Ivana 585 513 742
Karasová Yveta 585 513 740
Navrátilová Marie 585 513 741
Velčovská Jana 585 513 741
Pospíšilová Veronika 585 513 742
Moučková Iveta 585 513 743
Urbášková Eva 585 513 743
Ing. Perháč Miroslav 585 513 739

ÚŘEDNÍ HODINY
Evidence vozidel

Pondělí: 9:00 - 11:00 13:00 - 16:00 hod.
Úterý: 8:00 - 12:00 hod. - pouze klienti objednaní přes internet
13:00 - 15:00 hod. - pouze klienti objednaní přes internet
Středa: 9:00 - 11:00 13:00 - 16:00 hod.
Čtvrtek: 8:00 - 12:00 hod. - pouze klienti objednaní přes internet
13:00 - 15:00 hod. - pouze klienti objednaní přes internet

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

K žádosti se přikládá:

K žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla se přiloží

 • v případě převodu vlastnického práva
  1. technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla,
  2. protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší než 30 dní, a
  3. zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, není-li silniční vozidlo vyřazené z provozu (depozit),
 • v případě přechodu vlastnického práva
  1. doklad o nabytí vlastnického práva k silničnímu vozidlu a
  2. technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla; přikládají se, má-li je žadatel k dispozici (jestliže není velký TP, obraťte se na pracoviště techniků v 1. patře),
  3. protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší než 30 dní (nepřikládá se, podává-li žadatel současně žádost o zápis zániku silničního vozidla), a
  4. zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, není-li silniční vozidlo vyřazené z provozu (depozit),
 • doklad totožnosti žadatele (v případě zastupování doklad zmocněnce).

Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností při podání listinné žádosti neověří totožnost žadatele nebo žadatel není zastoupen na základě plné moci, musí žádost obsahovat úředně ověřený podpis žadatele.

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při zápisu změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla v registru silničních vozidel písemnou plnou mocí, musí být plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem zmocnitele nebo podepsána zmocnitelem způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje při právním jednání vůči státu v souvislosti s výkonem jeho působnosti účinky vlastnoručního podpisu (např. odeslání plné moci z datové schránky zmocnitele do datové schránky magistrátu).

Plná moc podepsaná uznávaným elektronickým podpisem nebo plná moc z datové schránky zmocnitele se zasílá:

 • datová schránka Magistrátu města Olomouce ID: kazbzri nebo
 • elektronická podatelna: podatelna@olomouc.eu

Údaje o mezitímním vlastníkovy (na druhé straně žádosti) vyplňují pouze osoby postupující podle § 8 odst. 7 zákona č. 56/2001 Sb., např. autobazary.

Jestliže žádáte pouze o změnu provozovatele, kdy vlastník vozidla zůstává stejný (např. změna leasingového nájemce), je postup uveden v životní situaci Zápis změny provozovatele vozidla.

11. Formuláře

12. Správní a jiné poplatky

Správní poplatky jsou dány položkou 26 zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích:

motocykl do 50 cm3 300,-Kč
motocykl nad 50 cm3 500,-Kč
motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly 800,-Kč
přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně 500,-Kč
přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti 700,-Kč

Správní poplatek je hrazen v hotovosti nebo platební kartou na odboru agendy řidičů a motorových vozidel.

Pokud je spolu s žádostí o zápis změny vlastníka „elektrického“ vozidla (splňujícího podmínky ustanovení § 7b odst. 6 zákona č. 56/2001 Sb.) v registru silničních vozidel podána žádost o přidělení registrační značky elektrického vozidla, správní poplatek se neplatí.

Od 1.1.2009 je povinen vlastník vozidla kategorie M1 a N1 při první registraci nebo přeregistraci vozidla uhradit kromě poplatku za registraci ještě poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků. Jeho výše závisí na údaji o homologacích emisí v technickém průkazu, podle kterých jsou vozidla rozdělená do jednotlivých stupňů:

EURO 0 poplatek 10 000,- Kč
EURO 1 poplatek 5 000,- Kč
EURO 2 poplatek 3 000,- Kč
 • od poplatku jsou osvobozeni žadatelé těžce tělesně postižení, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP-P, dále žadatelé, u nichž k přeregistraci vozidla dochází v důsledku nabytí a vypořádání dědictví nebo v důsledku zániku společného jmění manželů (poplatek se pak platí při následující přeregistraci vozidla následující po registraci nebo přeregistraci, při kterých byl žadatel od poplatku osvobozen),
 • poplatek se neplatí u vozidel, která splňují minimálně mezní hodnoty emisí EURO 3, a dále v případě vozidel zapsaných v registru silničních vozidel, pro která je vydán platný doklad o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost.

13. Lhůty pro vyřízení

Zpravidla se věc vyřizuje na počkání, komplikovanější případy dle správního řádu do 30 dnů.

16. Možnost řešit elektronicky

Plnou moc podepsanou uznávaným elektronickým podpisem lze zaslat do datové schránky Magistrátu města Olomouce ID: kazbzri nebo na elektronickou podatelnu: podatelna@olomouc.eu.

K jednání se lze objednat na internetové adrese: Objednávka termínu na přepážky

17. Právní předpisy

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů.

18. Související právní předpisy

 • vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

19. Opravné prostředky

Lze se odvolat u správního orgánu, který napadené nepravomocné rozhodnutí vydal (odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí).
V případě řízení ukončeného pravomocným rozhodnutím lze podat žádost o obnovu řízení u kteréhokoliv správního orgánu, který ve věci rozhodoval, a to do 3 měsíců ode dne, kdy se o důvodu obnovy řízení účastník řízení dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne právní moci rozhodnutí. Obnovy řízení se nemůže domáhat ten, kdo mohl důvod obnovy uplatnit v odvolacím řízení. O obnově řízení rozhoduje správní orgán, který ve věci rozhodl v posledním stupni. Obnova řízení je možná pouze tehdy, pokud vyšly najevo nové důkazy nebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, případně pokud bylo změněno nebo zrušeno podkladové rozhodnutí.

20. Sankce

Lze uložit pokutu do 50 000 Kč za přestupek dle § 83 odst. 1 písm. b) zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo za správní delikt dle § 83a odst. 1 písm. d) zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

21. Často kladené dotazy

Kdo může být žadatelem a na kterém úřadě změnu vlastníka vyřídit?
O změnu žádá původní vlastník vozidla současně s jeho novým vlastníkem. Jestliže nový vlastník a provozovatel vozidla není stejná osoba (např. novým vlastníkem je leasingová společnost a nový provozovatel její klient), žádá původní vlastník vozidla, leasingová společnost jako nový vlastník vozidla a její klient jako nový provozovatel vozidla. Změna vlastníka vozidla se provádí na registru silničních vozidel kteréhokoliv městského úřadu nebo magistrátu.

Jestliže je některý ze žadatelů zastoupen, musí být jeho podpis na plné moci úředně ověřen?
Ano, podle § 6 odst. 6 zákona č. 56/2001 Sb. prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel písemnou plnou mocí, musí být plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem.

Za ukončení leasingu se platí stejný poplatek jako za zapsání nového osobního automobilu do registru silničních vozidel?
Ano, podle položky 26 písm. a) sazebníku správních poplatků se za změnu vlastníka v registru vozidel u vozidla s nejméně čtyřmi platí správní poplatek 800 Kč. Je nutné také předložit protokol o evidenční kontrole ze stanice technické kontroly a zelenou kartu povinného ručení.

Musím vyměnit tabulky s registrační značkou, když mám pobyt v jiném kraji, než původní provozovatel?
Ne, tabulky s registrační značkou se od 1.1.2015 nemění.

23. Alternativní zdroj

Portál veřejné správy České republiky http://portal.gov.cz

25. Zodpovědný útvar

26. Zodpovědná osoba

Bc. Thomas Jan

27. Platnost od

1. 4. 2019

28. Aktualizováno kdy

1. 4. 2019

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu