Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Motorová vozidla

Zápis změny provozovatele vozidla v registru vozidel (vlastník vozidla se nemění)

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

OARMV-AV-2B

04. Základní informace

Touto změnou dochází pouze ke změně provozovatele vozidla v registru silničních vozidel, kdy vlastník vozidla zůstává shodný.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Oprávněnou osobou k jednání je:

 • společně vlastník silničního vozidla a nový provozovatel vozidla (vlastník se v registru nemění),
 • původní provozovatel vozidla, pokud má být novým provozovatelem vozidla jeho vlastník (vlastník se v registru nemění).

06. Podmínky a postup řešení

Zápis změny provozovatele silničního vozidla v registru silničních vozidel provádí obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě

 • společné žádosti vlastníka silničního vozidla a nového provozovatele silničního vozidla (např. při změně leasingového nájemce), nebo
 • žádosti vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla, má-li být novým provozovatelem silničního vozidla jeho vlastník (např. provozovatel - leasingový nájemce „převede“ vozidlo na nového provozovatele - leasingovou společnost).

Změna provozovatele vozidla v registru silničních vozidel lze provést, pokud:

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti o zápis změny provozovatele silničního vozidla na příslušném úřadě.

08. Dotčené instituce

Příslušný je kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Na Magistrátu města Olomouce je příslušným Odbor agendy řidičů a motorových vozidel, Oddělení agendy vozidel, Vejdovského 2, (přízemí – evidence vozidel):

Kontakt
informace 585 513 737
Ing. Perháč Miroslav 585 513 739
Karasová Yveta 585 513 740
Juřenová Lucie 585 513 740
Látalová Ivana 585 513 741
Velčovská Jana 585 513 741
Pospíšilová Veronika 585 513 742
Přindišová Jitka 585 513 742
Urbášková Eva 585 513 743
Moučková Iveta 585 513 743

Kontakty podrobněji na webu SMOl nebo v aplikaci Moje Olomouc.

Úřední hodiny
Po 8.00 – 12.00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

K žádosti o zápis změny provozovatele silničního vozidla se přiloží:

Evidenční kontrola nebo technická prohlídka nesmí být na vozidle provedena více než 1 rok před podáním žádosti – protokol se k žádosti nepřikládá.

Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností při podání listinné žádosti neověří totožnost žadatele nebo žadatel není zastoupen na základě plné moci, musí žádost obsahovat úředně ověřený podpis.

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při zápisu změny provozovatele silničního vozidla písemnou plnou mocí, musí být plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem zmocnitele. U elektronické plné moci zaslané magistrátu musí být podepsána zmocnitelem způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje při právním jednání vůči státu v souvislosti s výkonem jeho působnosti účinky vlastnoručního podpisu (např. odeslání elektronicky nepodepsané plné moci z datové schránky zmocnitele do datové schránky magistrátu nebo zaslání plné moci podepsané uznávaným elektronickým podpisem e-mailem na adresu elektronické podatelny magistrátu).

Plná moc podepsaná uznávaným elektronickým podpisem nebo plná moc z datové schránky zmocnitele se zasílá:

 • datová schránka Magistrátu města Olomouce ID: kazbzri nebo
 • elektronická podatelna: [email protected]

11. Formuláře

Formulář žádosti (vytisknout, prosím, oboustranně):

Předvyplněná žádost je k dispozici na Portálu dopravy.

12. Správní a jiné poplatky

Správní poplatky jsou dány položkou 26 zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích:

 • motocykl do 50 cm3 včetně: 300,-Kč
 • motocykl nad 50 cm3: 500,-Kč
 • motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly: 800,-Kč
 • přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně: 500,-Kč
 • přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti: 700,-Kč

Správní poplatek je hrazen v hotovosti nebo platební kartou na odboru agendy řidičů a motorových vozidel.

Kdo je osvobozen od správního poplatku, je uvedeno v položce 26 sazebníku a také v § 8 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Od 1.1.2021 je povinnost zaplatit emisní poplatek při podání žádosti o zápis:

 • silničního vozidla kategorie M1 a N1 do registru silničních vozidel v ČR (poplatníkem je vlastník vozidla),
 • změny vlastníka silničního vozidla kategorie M1 a N1 v registru silničních vozidel v ČR (poplatníkem je nový vlastník vozidla), nebo
 • změny provozovatele silničního vozidla kategorie M1 a N1 v registru silničních vozidel v ČR (poplatníkem je nový provozovatel vozidla).

Jeho výše závisí na údaji o homologacích emisí v technickém průkazu, podle kterých jsou vozidla rozdělena do jednotlivých stupňů:

 • EURO 0: poplatek 10 000,- Kč
 • EURO 1: poplatek 5 000,- Kč
 • EURO 2: poplatek 3 000,- Kč

Poplatek se neplatí, pokud byl již dříve u vozidla zaplacen emisní poplatek podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, nebo poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků (tzv. „ekopoplatek“) podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.

Osvobození od emisního poplatku je uvedeno v § 115 zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností.

13. Lhůty pro vyřízení

Zpravidla se věc vyřizuje na počkání, komplikovanější případy dle správního řádu do 30 dnů.

16. Možnost řešit elektronicky

Plnou moc lze zaslat do datové schránky Magistrátu města Olomouce ID: kazbzri. Dále e-mailem plnou moc podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu: [email protected]

K jednání se lze objednat na internetové adrese: https://www.olomouc.eu/urad-online/rezervace-na-prepazky - na činnost „Evidence vozidel

17. Právní předpisy

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

18. Související právní předpisy

 • vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, ve znění pozdějších předpisů

19. Opravné prostředky

Lze se odvolat ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje podáním učiněným u správního orgánu, který napadené nepravomocné rozhodnutí vydal (odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí).

V případě řízení ukončeného pravomocným rozhodnutím lze podat žádost o obnovu řízení u kteréhokoliv správního orgánu, který ve věci rozhodoval, a to do 3 měsíců ode dne, kdy se o důvodu obnovy řízení účastník řízení dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne právní moci rozhodnutí. Obnovy řízení se nemůže domáhat ten, kdo mohl důvod obnovy uplatnit v odvolacím řízení. O obnově řízení rozhoduje správní orgán, který ve věci rozhodl v posledním stupni. Obnova řízení je možná pouze tehdy, pokud vyšly najevo nové důkazy nebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, případně pokud bylo změněno nebo zrušeno podkladové rozhodnutí.

21. Často kladené dotazy

Kdo může být žadatelem a na kterém úřadě změnu vlastníka vyřídit?
O změnu žádá původní vlastník vozidla současně s jeho novým provozovatelem nebo pouze provozovatel v tom případě, že se novým provozovatelem stává současný vlastník (auto „bylo na leasing“ a nájemce nechce být nadále provozovatelem vozidla). Změna provozovatele vozidla se provádí na registru silničních vozidel kteréhokoliv městského úřadu nebo magistrátu.

Jestliže je některý ze žadatelů zastoupen, musí být jeho podpis na plné moci úředně ověřen?
Ano, podle § 9 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb. prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při podání žádosti o zápis změny provozovatele silničního vozidla písemnou plnou mocí, musí být plná moc opatřena úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele. Uznávaný elektronický podpis se nevyžaduje, je-li zaslána elektronická plná moc z datové schránky toho, kdo plnou moc udělil, do datové schránky magistrátu.

Musím vyměnit tabulky s registrační značkou, když mám pobyt v jiném kraji, než původní provozovatel?
Ne, tabulky s registrační značkou se od 1.1.2015 nemění.

23. Alternativní zdroj

25. Zodpovědný útvar

26. Zodpovědná osoba

Bc. Thomas Jan

27. Platnost od

1. 3. 2023

28. Aktualizováno kdy

7. 3. 2023

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon