Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Životní situace « Odbor životního prostředí « Odbory magistrátu « Magistrát

Sociální sítě

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

OPKZ-01

04. Základní informace

Jedná se o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, které se vydává podle § 8 zák.č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Povolení ke kácení lze vydat jen ze závažných důvodů. Nejčastěji se o kácení žádá z důvodu nové výstavby, nebo proto že vzrostlé stromy prokazatelně poškozují stavební objekty, nebo zastiňují přilehlé místnosti.
Pokud se jedná o stromy odumírající nebo odumřelé, nebo jde o výchovnou probírku, popř. o oprávnění podle zvláštního zákona, vyřizuje se žádost v režimu „oznámení“ což znamená, že se úřadu doloží tytéž údaje jako při standardní žádosti, ale neukládá se povinnost náhradní výsadby.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Vlastník pozemku, na kterém stromy rostou, nájemce pozemku s písemným souhlasem vlastníka, popř. zmocněnec.

06. Podmínky a postup řešení

Povolení není třeba:

 • pro dřeviny o obvodu kmene ve 130 cm nad zemí do 80 cm a pro zapojené porosty dřevin na ploše do 40 m2
 • pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin
 • pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň
 • v havarijních stavech, kdy je zřejmě a bezprostředně ohrožen život, zdraví nebo hrozí škoda značného rozsahu (zpravidla došlo ke zlomení nebo vyvrácení stromu v důsledku živelné pohromy) – tomto případě platí povinnost oznámit kácení alespoň dodatečně (s vysvětlením a pokud možno s fotografií poškozené dřeviny)

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti (oznámení) u příslušného orgánu ochrany přírody

08. Dotčené instituce

Pro všechna katastrální území města Olomouc je příslušný k řešení odbor životního prostředí MMOl, oddělení péče o krajinu a zemědělství, Hynaisova 10, Olomouc.
Okolní obce si vyřizují kácení samy na svých obecních úřadech.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, oddělení péče o krajinu a zemědělství, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc – pro dřeviny rostoucí na pozemcích fyzických a právnických osob (s výjimkou pozemků v majetku Statutárního města Olomouce).
Ing. Kamila Kolenyáková, Hynaisova 10, Olomouc, číslo dveří 4.03, tel. 588 488 346, mobil 602 445 834, email: kamila.kolenyakova@olomouc.eu
Mgr. Jana Kubíčková, Hynaisova 10, Olomouc, číslo dveří 4.02, tel. 588 488 352, mobil 605 202 831, email: jana.kubickova@olomouc.eu

Dřeviny rostoucí na pozemcích v majetku Statutárního města Olomouce vyřizuje Magistrát města Olomouce odbor městské zeleně a odpadového hospodářsví na veřejně přístupných pozemcích statutárního města Olomouce a odbor majetkoprávní na ostatních městských plochách (např. v zahradách, zahrádkářských koloniích, vnitroblocích apod.)

Uvedené odbory posoudí požadavek na kácení z hlediska potřeb vlastníka dřevin (Statutárního města Olomouce) a pokud vyhodnotí požadavek jako oprávněný, vydají žadateli o kácení písemný souhlas za vlastníka dřevin (pozemku).

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

 • Snímek z katastrální mapy (nebo alespoň ruční zakreslení situace s zachycením budov, přilehlé ulice, plotu a p.) a se zákresem umístění dřevin
 • Souhlasy spoluvlastníků (nejméně 51% vlastnických podílů)
 • Závazné stanovisko odboru památkové péče v případě, že dřeviny rostou na pozemku památkově chráněného území
 • Vyplněná žádost o povolení kácení

11. Formuláře

Příloha: Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
V případě oznámení využijte stejného formuláře, přeškrtněte slovo žádost a nahraďte ji slovem oznámení.

12. Správní a jiné poplatky

Poplatky nejsou stanoveny.

13. Lhůty pro vyřízení

60 dnů, ve složitých případech 90 dnů od ode dne podání (případně doplnění) žádosti.

14. Další účastníci

Všichni vlastníci pozemků, přihlášená občanská sdružení.

15. Návazné činnosti

Umožnit pracovníkovi provést posouzení dřeviny na místě samém.

16. Možnost řešit elektronicky

Datová schránka Magistrátu města Olomouce ID: kazbzri

17. Právní předpisy

 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění
 • Vyhláška MŽP 189/2013 Sb. v platném znění

18. Související právní předpisy

Zákon č. 20/1987Sb., o státní památkové péči

19. Opravné prostředky

Proti vydanému rozhodnutí je možno se do 15 dnů od doručení odvolat k nadřízenému orgánu - t.j. ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odvolání se podává zdejšímu odboru ŽP MMOl, který je na krajský úřad doručí.

20. Sankce

Pokuty dle § 87, 88 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

21. Často kladené dotazy

Zda je potřebné podávat žádost o kácení ovocných a náletových dřevin - ano, zákon takto dřeviny nerozlišuje.

25. Zodpovědný útvar

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, oddělení péče o krajinu a zemědělství.

26. Zodpovědná osoba

Ing. Kamila Kolenyáková, Hynaisova 10, Olomouc, číslo dveří 4.02, tel. 585 488 346, mobil 602 445 834, email:
Ing. Oto Čížek, 4. nadz. podl., dv. č. 4.09, tel. 588 488 350, mobil 602 475 990, email:
Mgr. Jana Kubíčková, Hynaisova 10, Olomouc, číslo dveří 4.02, tel. 588 488 352, mobil 605 202 831, email: jana.kubickova@olomouc.eu

27. Platnost od

11. 4. 2012

28. Aktualizováno kdy

8. 10. 2019

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu