Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Náplň činnosti odboru životního prostředí

SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST

A. Vedoucí odboru zajišťuje:

 • řízení, organizaci a kontrolu práce odboru
 • spolupráci při řešení koncepčních projektů města, problematiky tvorby a ochrany životního prostředí a protipovodňové ochrany města
 • uplatnění zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí (dále jen „ŽP“)
 • uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zpracování rozpočtu odboru
 • hospodaření s rozpočtem odboru
 • přípravu návrhů, odborných podkladů k projektům a investičním akcím týkajících se oblasti životního prostředí
 • zajišťuje plnění smluv a funkci zadavatele objednávky veřejných služeb pro společnost Lesy města Olomouce, a.s.
 • zastupuje statutární město Olomouc v oblasti životního prostředí
 • podílí se na vyřizování petic v oblasti životního prostředí

B. Samostatní zaměstnanci

sekretářka zajišťuje:

provoz sekretariátu vedoucího odboru

 • evidenci korespondence odboru
 • archivaci materiálů vedoucího odboru
 • zpracování materiálů do RMO, předkládaných vedoucím odboru
 • agendu docházky odboru
 • evidenci pracovních náplní, dohod o hmotné odpovědnosti, zkrácených pracovních úvazků, posunů pracovní doby a služebních průkazů zaměstnanců odboru

hospodářka zajišťuje:

 • vedení ekonomické agendy odboru
 • kontrola hospodaření rozpočtu včetně sledování vývoje
 • všechny činnosti při realizaci položek provozní části rozpočtu
 • navrhování, přijímání a projednávání rozpočtových změn
 • vystavování objednávek pro odbor, fakturace
 • vedení technicko-operativní evidence (dále jen „OTE“), drobného dlouhodobého hmotného majetku (dále jen „DDHM“) a dlouhodobého hmotného majetku (dále jen „DHM“)
 • evidenci a fyzickou inventarizaci předmětů OTE, DHM a HIM
 • vyřazování a likvidaci předmětů OTE, DHM, HIM již nefunkčních a nevyhovujících na základě rozhodnutí škodní a likvidační komise a RMO, nebo jen dílčí inventarizační komise
 • agendu stravného pro zaměstnance odboru

právník zajišťuje:

 • vedení přestupkových/správních řízení dle funkční, věcné a místní příslušnosti odboru
 • pomáhá spolupracovníkům odboru s přípravou, zahájením nebo vedením a ukončením přestupkových/správních řízení, jestliže si toto nezajišťuje konkrétní pracovník konkrétního oddělení odboru samostatně
 • spolupracuje při tvorbě obecně závazných vyhlášek obce, týkajících se problematiky zajišťované odborem životního prostředí
 • spolupracuje při právním řešení problematiky odboru (ve všech oblastech)
 • poskytuje všem kolegům na odboru příslušnou právní pomoc

C. Jednotlivá oddělení

odd. ochrany ovzduší a státní správy odpadů zajišťuje:

 • provoz dopravní stanice automatického imisního monitoringu kvality ovzduší na území města Olomouce
 • zajišťuje informování veřejnosti o stavu a kvalitě ovzduší
 • spolupracuje s Krajským úřadem Olomouckého kraje - odborem životního prostředí a zemědělství, Českou inspekcí životního prostředí - oddělením ochrany ovzduší, Českým hydrometeorologickým ústavem, Krajskou hygienickou stanicí a Státním zdravotním ústavem
 • odborně zpracovává a připravuje pro právníka odboru příslušný spisový materiál za účelem zahájení příslušného správně právního či přestupkového řízení
 • vyřizuje stížnosti a podněty na úseku ochrany ovzduší v rozsahu platné legislativy
 • spolupracuje s jinými odděleními odboru životního prostředí v řešení problematiky ochrany ovzduší
 • podílí se na vyřizování žádostí o poskytování informací podle zákona č.106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění a zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí na úseku ochrany ovzduší
 • vykonává funkci příkazce operace na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, k nakládání s veřejnými prostředky
 • podílí se na přípravách a zpracování obecně závazných vyhlášek a nařízení města vydávaných dle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění:
  • § 14 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší – opatření obecné povahy, kterým se stanoví zóna s omezením provozu silničních motorových vozidel (nízkoemisní zóna),
  • § 16 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší - obecně závazná vyhláška, kterou stanoví podmínky spalování suchého rostlinného materiálu v otevřeném ohništi,
  • § 10 odst. 4 a 5 zákona o ochraně ovzduší - nařízení pro případy vzniku smogové situace, vydání regulačního řádu, který bude obsahovat opatření na omezení provozu silničních motorových vozidel. V případě, že je pro dané území stanovena nízkoemisní zóna, jsou opatření na omezení provozu silničních motorových vozidel pro případ vzniku smogové situace stanovena jako zvláštní podmínky v rámci stanovení nízkoemisní zóny.
 • podílí se na přípravě ćasového plánu - § 9 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší – obec vypracuje do 12 měsíců ode dne vyhlášení příslušného programu zlepšování kvality ovzduší ve Věstníku Ministerstva životního prostředí v návaznosti na tento program svůj časový plán provádění opatření, který zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Kraj poskytne obci potřebnou součinnost při zpracování časového plánu za účelem zajištění jeho souladu s časovým plánem kraje.
 • podílí se na aktualizaci PZKO - § 9 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší – ve spolupráci s ministerstvem a příslušným krajským úřadem aktualizuje program zlepšování kvality ovzduší podle potřeby, nejméně však jednou za 4 roky.

odd. péče o krajinu a zemědělství zajišťuje:

 • chov zvířat ve městě
  • provádění součinnosti při deratizaci na území města
  • zajišťuje spolupráci s orgány – Krajskou hygienickou stanicí, Okresní veterinární správou a Ligou na ochranu zvířat při řešení problematiky v oblasti chovu zvířat na území města Olomouce
  • spolupracuje při identifikaci majitele zatoulaného psa
  • koordinace a spolupráce s odborníky na úseku regulace počtu zdivočelých holubů ve městě
 • aplikaci zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, na podmínky statutárního města Olomouce (účast SMOl v honebních společenstvech Grygov – Nový Dvůr a Slavonín – Nový Dvůr)
 • zajišťuje činnost odborného garanta, zadavatele, objednatele pro Lesy města Olomouce, a.s.

PŘENESENÁ PŮSOBNOST

 • zaměstnanci odboru životního prostředí jsou oprávněnou úřední osobou pro řízení vedená tímto odborem v rozsahu nahlížení do spisu

odbor životního prostředí zajišťuje:

 • zpracování dílčích stanovisek dle kompetencí jednotlivých oddělení a dotčených orgánů státní správy a spolupráce s koordinátorem závazných koordinovaných stanovisek

vedoucí odboru zajišťuje:

 • řídí, kontroluje a odpovídá za správný výkon státní správy odboru v určeném rozsahu a požadované kvalitě
 • výkon činností správce daně (podle zákona č. 280/2009 Sb.) při vymáhání pokut uložených jeho odborem např. rozhodování o povolování splátek
 • včasné předávání dílčích stanovisek odboru vyplývajících ze svěřené agendy k „Žádosti Policie ČR o posouzení spolehlivosti fyzické osoby žádající o zbrojní průkaz“, a to včasným předáváním dílčích stanovisek vyplývajících ze svěřené agendy prostřednictvím služby e-Spis přestupkovému oddělení odboru správy

samostatný zaměstnanec – právník zajišťuje:

 • vedení přestupkových/správních řízení v I. stupni dle zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o onich, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;
 • vedení přestupkových řízení v I. stupni dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů :
  • vede přestupková řízení v I. stupni ve věcech týkajících se porušování obecně závazných předpisů, jakož i správní/přestupková řízení zahájená na základě spisového materiálu postoupeného odboru životního prostředí Městskou policií Olomouc nebo jiným orgánem státní správy či na základě vlastních zjištění nebo zjištění jiných pracovníků odboru či městského úřadu, příp. na podkladě oznámení občanů nebo Policie ČR (např. zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, zákon na ochranu zvířat proti týrání apod.); vede dle náplně činnosti odboru přestupková řízení za porušení příslušných obecně závazných vyhlášek obce - vede přestupková řízení v I. stupni (neprovádí-li si je sám konkrétní pracovník);
  • vede přestupková řízení v I. stupni za porušení následujících ustanovení zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích: § 4 odst. 2 (dle náplně činnosti odboru a dle příslušnosti uvedené v konkrétním právním předpisu), § 5 odst. 1 písm. f), g), h), § 5 odst. 2 písm. b), c), d); projednává případně přestupky i za porušení obecně závazných vyhlášek jiných obcí ve správním obvodu statutárního města Olomouce (dle náplně činnosti odboru), je-li mezi Statutárním městem Olomouc a jinou obcí uzavřena příslušná veřejnoprávní smlouva (viz příslušná příloha Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce); není-li zde jmenovitě a výslovně uvedeno konkrétní ustanovení zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích nebo jiného zákona a je uvedeno jen v příslušné příloze Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce, je právník odboru funkčně příslušný vést k datu účinnosti tohoto posledního aktuálně platného a účinného organizačního řádu města přestupková řízení v I. stupni i v takových případech;
 • vede přestupková řízení v I. stupni dle náplně činnosti odboru a podle příslušných ustanovení zejména zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 99/2004 Sb. o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů (včetně všech případných příslušných ustanovení prováděcích předpisů, vydaných k těmto zákonům), jakož i přestupková řízení v I. stupni, prováděná na základě všech dalších ostatních obecně závazných právních předpisů (zákonů, vyhlášek apod.) upravujících působnost obcí i státní správu na úseku ochrany životního prostředí, tj. zejména na úseku státní správy/ochrany vod, ovzduší, půdy, odpadů, přírody a krajiny, lesa, rybářství a myslivosti apod.
 • bez zbytečného odkladu předává přestupkovému oddělení odboru správy MMOl podklady pro vypracování souhrnného stanoviska MMOl k „Žádosti Policie ČR o posouzení spolehlivosti fyzické osoby žádající o zbrojní průkaz“

1. Výkon přenesené působnosti v základním rozsahu stanoveném zákonem o obcích a dalšími zákony ve správním obvodu daném územím města Olomouc

územní rozsah:
město Olomouc (část Bělidla, Černovír, Droždín, Hejčín, Hodolany, Holice, Chomoutov, Chválkovice, Klášterní Hradisko, Lazce, Lošov, Nedvězí, Nemilany, Neředín, Nová Ulice, Nové Sady, Nový Svět, Olomouc, Pavlovičky, Povel, Radíkov, Řepčín, Slavonín, Svatý Kopeček, Topolany, Týneček)

odd. ochrany ovzduší a státní správy odpadů zajišťuje:

 • podle ust. § 11 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění vydává vyjádření k řízení podle odst. 2 písm. b) zákona o ochraně ovzduší
 • dle § 80 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako obecní úřad
  • kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem pouze na základě písemné smlouvy s obcí a zda fyzická osoba, která není podnikatelem, se zbavuje odpadu pouze v souladu s tímto zákonem
  • ve spolupráci s právníkem odboru projednává přestupek právnické nebo podnikající fyzické osoby podle § 66 odst. 1; současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím,
  • ve spolupráci s právníkem odboru projednává přestupek fyzické osoby podle § 69; současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím,
  • kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu s tímto zákonem,
  • kontroluje u provozovatele skládky placení poplatků za ukládání odpadů na skládky

odd. péče o krajinu a zemědělství zajišťuje:

 • dle zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) a prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb.
  • dle § 13 vydává a odebírá rybářské lístky
  • dle § 14 ustanovuje a odvolává či zrušuje rybářskou stráž
  • dle § 14 eviduje rybářskou stráž ve své působnosti
 • dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
  • podle § 8 vydává povolení ke kácení dřevin s výjimkou národních parků, NPR,NPP,PR,PP ukládá náhradní výsadbu podle § 9

2. Výkon přenesené působnosti v rozsahu pověřeného obecního úřadu stanoveném zákonem o obcích a dalšími zákony ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem
(dle vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů)

územní rozsah:
města:
Olomouc, Velká Bystřice
městys:
Dub nad Moravou (část Bolelouc, Dub nad Moravou, Tučapy), Náměšť na Hané, Velký Újezd
obce:
Bělkovice-Lašťany, Blatec, Bohuňovice, Bukovany, Bystročice (část Bystročice, Žerůvky), Bystrovany, Daskabát, Dolany (část Dolany, Pohořany, Véska), Doloplazy, Drahanovice (část Drahanovice, Kníničky, Lhota pod Kosířem, Ludéřov, Střížov), Grygov, Hlušovice, Hněvotín, Horka nad Moravou, Charváty (část Čertoryje, Drahlov, Charváty), Kožušany-Tážaly (část Kožušany, Tážaly), Krčmaň, Křelov-Břuchotín (část Břuchotín, Křelov), Liboš, Loučany, Luběnice, Lutín (část Lutín, Třebčín), Majetín, Mrsklesy, Přáslavice (část Kocourovec, Přáslavice), Příkazy (část Hynkov, Příkazy), Samotíšky, Skrbeň, Slatinice (část Lípy, Slatinice), Suchonice, Svésedlice, Štěpánov (část Březce, Moravská Huzová, Štěpánov), Těšetice (část Rataje, Těšetice, Vojnice), Tovéř, Tršice (část Hostkovice, Lipňany, Vacanovice, Přestavlky, Tršice, Zákřov), Ústín, Velký Týnec (část Čechovice, Velký Týnec, Vsisko), Věrovany (část Nenakonice, Rakodavy, Věrovany)

odd. péče o krajinu a zemědělství zajišťuje:

 • dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny pověřený pracovník:
  • vydává závazná stanoviska k zásahům do registrovaných krajinných prvků (§ 4 odst. 2) a registruje významné krajinné prvky podle § 6
  • podle § 39 odst. 1 uzavírá smlouvy o smluvní ochraně památných stromů
  • podle § 45 odst. 2 ruší smluvní ochranu
  • podle § 46 odst. 1 vyhlašuje památné stromy
  • podle § 46 odst. 2 vydává souhlas k ošetření památných stromů
  • podle § 46 odst. 3 vymezuje ochranné pásmo památného stromu
  • podle § 46 odst. 3 vydává souhlas k činnostem v ochranném pásmu památných stromů
  • podle § 46 odst. 4 ruší ochranu památných stromů
  • podle § 47 odst. 1 oznamují vyhlášení nebo zrušení památného stromu do ústředního seznamu
  • podle § 55 odst. 1 projednává záměry na vyhlášení památných stromů
  • podle § 56 odst. 1 vydává výjimku ze zákazů u památných stromů
  • podílí se na vytváření ústředního seznamu ochrany přírody pro svůj správní obvod (§ 42 a 47)
  • podle § 63 vydává souhlas ke zřizování nebo rušení cest
 • dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, předepisuje správní poplatky za vystavené rybářské a lovecké lístky a ověřuje provedení jejich úhrady
 • dle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů rozhoduje o konání svodů zvířat
 • dle zákona č. 326/2004 (§ 51 a 73) přijímá oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých organismů podle § 9 a předkládá je rostlinolékařské správě k dalšímu řízení, dále plní specifické povinnosti na úseku ochrany včel při používání přípravků podle § 51 odst. 4, 8 a 9 a dále projednává ve svém obvodu přestupky týkající se § 3 odst. 1 písm. a), jde-li o výskyt a šíření plevelů, jakožto škodlivých organismů, které se šíří z neobdělávané zemědělské půdy a neudržované nezemědělské půdy a které ohrožují životní prostředí nebo zdraví lidí nebo zvířat.
 • dle ustanovení § 8 zákona č. 246/1992 Sb. eviduje oznámení o konání veřejného vystoupení

3. Výkon přenesené působnosti v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností stanoveném zákonem o obcích a dalšími zákony ve správním obvodu obce s rozšířenou působností
(dle vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů)

územní rozsah:
města:
Olomouc, Velká Bystřice
městys:
Dub nad Moravou (část Bolelouc, Dub nad Moravou, Tučapy), Náměšť na Hané, Velký Újezd
obce:
Bělkovice-Lašťany, Blatec, Bohuňovice, Bukovany, Bystročice (část Bystročice, Žerůvky), Bystrovany, Daskabát, Dolany (část Dolany, Pohořany, Véska), Doloplazy, Drahanovice (část Drahanovice, Kníničky, Lhota pod Kosířem, Ludéřov, Střížov), Grygov, Hlubočky (část Hlubočky, Hrubá Voda, Mariánské Údolí, Posluchov), Hlušovice, Hněvotín, Horka nad Moravou, Charváty (část Čertoryje, Drahlov, Charváty), Kožušany-Tážaly (část Kožušany, Tážaly), Krčmaň, Křelov-Břuchotín (část Břuchotín, Křelov), Liboš, Loučany, Luběnice, Lutín (část Lutín, Třebčín), Majetín, Mrsklesy, Přáslavice (část Kocourovec, Přáslavice), Příkazy (část Hynkov, Příkazy), Samotíšky, Skrbeň, Slatinice (část Lípy, Slatinice), Suchonice, Svésedlice, Štěpánov (část Březce, Moravská Huzová, Štěpánov), Těšetice (část Rataje, Těšetice, Vojnice), Tovéř, Tršice (část Hostkovice, Lipňany, Vacanovice, Přestavlky, Tršice, Zákřov), Ústín, Velký Týnec (část Čechovice, Velký Týnec, Vsisko), Věrovany (část Nenakonice, Rakodavy, Věrovany), území vojenského újezdu Libavá.

odd. ochrany ovzduší a státní správy odpadů zajišťuje:

 • níže uvedenou činnost vymezenou zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší jako příslušný orgán ochrany ovzduší:
  • podle ust. § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší vydává závazné stanovisko umístění, provedení a užívání stavby stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu,
  • podle ust. § 14 odst. 5 a 6 zákona o ochraně ovzduší na základě žádosti provozovatele vozidla povoluje dočasnou nebo trvalou individuální výjimku pro vjezd do nízkoemisní zóny,
  • podle ust. § 22 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší ukládá provozovateli provést v přiměřené lhůtě opatření ke zjednání nápravy a vydává rozhodnutí o zastavení provozu stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 tohoto zákona,
  • podle ust. § 22 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší ukládá podle potřeby opatření k nápravě právnímu nástupci provozovatele, který není původce závadného stavu,
  • podle ust. § 23 odst. 1 písm. a) až h) zákona o ochraně ovzduší ukládá sankce fyzickým osobám za:
   • spalování jiného než suchého rostlinného materiálu neznečištěného chemickými látkami v otevřeném ohništi,
   • uvedení do provozu nebo provozování stacionárního zdroje a činnosti nebo technologie související s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň znečištění v rozporu s podmínkami pro provoz tohoto stacionárního zdroje stanovenými zákonem o ochraně ovzduší, jeho prováděcími právními předpisy a výrobcem,
   • nedodržování přípustné tmavosti kouře,
   • spalování paliv ve stacionárním zdroji, které nejsou určeny výrobcem,
   • nepředložení informace o provozu stacionárního zdroje,
   • spalování hnědého uhlí energetického, lignitu, uhelných kalů nebo proplástek,
   • provozování spalovacího zdroje, který nesplňuje požadavky podle přílohy č. 11 zákona o ochraně ovzduší,
   • neprovedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje jednou za tři kalendářní roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo nepředložení potvrzení o provedení této kontroly,
  • podle ust. § 25 odst. 1 písm. d,) g), j), k), l), n) a o) zákona o ochraně ovzduší ukládá pokuty právnickým a podnikajícím fyzickým osobám za
   • spalování jiného než suchého rostlinného materiálu neznečištěného chemickými látkami v otevřeném ohništi,
   • uvedení do provozu nebo provozování stacionárního zdroje o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším nebo technologie související s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň znečištění, v rozporu s podmínkami pro provoz tohoto stacionárního zdroje stanovenými zákonem o ochraně ovzduší nebo jeho prováděcími právními předpisy nebo výrobcem,
   • spalování paliv ve stacionárním zdroji o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším, která nesplňují požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním předpisem, nebo paliva neurčená výrobcem stacionárního zdroje,
   • nepředložení informace o provozu stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2,
   • neumožnění přístupu ke stacionárnímu zdroji, používaným palivům, surovinám nebo technologii související s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň znečištění, za účelem zjištění úrovně znečišťování podle,
   • provozování spalovacího zdroje, který nesplňuje požadavky podle přílohy č. 11 zákona o ochraně ovzduší,
   • neprovedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje jednou za tři kalendářní roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo nepředložení na vyžádání potvrzení o provedení této kontroly,
 • podle ust. § 25 odst. 4 písm. a) zákona o ochraně ovzduší ukládá pokuty za spalování hnědého uhlí energetického, lignitu, uhelných kalů nebo proplástek ve spalovacím stacionárním zdroji o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším,
 • podle ust. § 30 odst. 1 písm. f) zákona o ochraně ovzduší zpřístupňuje veřejnosti informace o podaných žádostech o závazné stanovisko a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních, která byla vydána na základě těchto žádostí.
 • dle § 79 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností
  • podává návrh ministerstvu na zařazení odpadu podle Katalogu odpadů podle § 5 odst. 2,
  • uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady podle § 16 odst. 3, nejde-li o případ podle § 78 odst. 2 písm. j); udělení souhlasu může vázat na podmínky,
  • uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů podle § 16 odst. 2, nejde-li o případ podle § 78 odst. 2 písm. k), udělení souhlasu může vázat na podmínky,
  • vede a zpracovává evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi, autovraků a způsobů jejich zpracování, typu, množství a způsobu zpracování, využití nebo odstranění elekroodpadu, jím vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí podle tohoto zákona a na požádání podává informace žadatelům o sídle zařízení vhodných k odstranění nebo využití jimi vyprodukovaného odpadu,
  • zasílá ministerstvu informace podle § 39 odst. 10,
  • kontroluje, jak jsou právnickými osobami, fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a obcemi dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí ministerstva a jiných správních úřadů v oblasti odpadového hospodářství a zda pověřené osoby dodržují stanovený způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
  • hrozí-li poškození lidského zdraví nebo životního prostředí nebo již k němu došlo, může zajistit ochranu lidského zdraví a životního prostředí na náklady odpovědné osoby,
  • ukládá provozovateli zařízení k odstraňování odpadů v mimořádných případech, je-li to nezbytné z hlediska ochrany životního prostředí a pokud je to pro provozovatele technicky možné, povinnost odstranit odpad. Náklady vzniklé tímto rozhodnutím hradí obecní úřad obce s rozšířenou působností, který rozhodnutí vydal; náhradu nákladů takto vynaložených je povinna obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností uhradit osoba, která je za tento odpad odpovědná podle tohoto zákona,
  • ve spolupráci s právníkem odboru projednává přestupky podle § 66 odst. 2 a 5; současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím,
  • může zakázat původci odpadů činnost, která způsobuje vznik odpadů, pokud původce nemá zajištěno využití nebo odstranění odpadů a pokud by odpady vzniklé v důsledku pokračování této činnosti mohly způsobit škodu na životním prostředí,
  • uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům,
  • zajišťuje bezpečné uskladnění odpadu podle § 58 odst. 3.
 • Obecní úřad obce s rozšířenou působností zruší rozhodnutí o udělení souhlasu, který spadá do jeho kompetence podle odstavce 1 písm. b), v případě, že osoba, které byl souhlas udělen, opakovaně porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem nebo opakovaně neplní podmínky, na které je souhlas vázán.
 • Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává závazné stanovisko k umístění stavby, ke změně využití území, k povolení stavby a k řízením podle stavebního zákona z hlediska nakládání s odpady a dává vyjádření zejména
  • ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů,
  • k připravovaným změnám výrobního procesu nebo výroby, které mají vliv na nakládání s odpady,
  • k zavedení nebo rozšíření výroby oxidu titaničitého,
  • ke zřízení malých zařízení pro biologické zpracování využitelných biologicky rozložitelných odpadů.
 • spolupracuje s jinými odděleními odboru životního prostředí v řešení problematiky odpadového hospodářství,
 • spolupracuje s Krajským úřadem Olomouckého kraje - odborem životního prostředí a zemědělství, Českou inspekcí životního prostředí – oddělením odpadového hospodářství,
 • podílí se na vyřizování žádostí o poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění a zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí na úseku odpadového hospodářství.
 • zajišťuje vedení agendy dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, tj. zveřejnění oznámení, koordinaci vyjádření jednotlivých oddělení odboru životního prostředí (dále jen „OŽP“) , zpracování komplexního vyjádření a jeho zaslání příslušnému orgánu,
 • je dotčeným správním úřadem, který hájí zájmy chráněné zvláštními právními předpisy, vzhledem k zákonu č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (ovzduší, odpadové hospodářství)
 • vyjadřuje se k řízením o vydání integrovaného povolení dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (ovzduší, odpadové hospodářství)

odd. péče o krajinu a zemědělství zajišťuje následující správní činnosti:

 • dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) a prováděcí vyhl. č. 80/1996 Sb., 55/1999 Sb., 78/1996 Sb., 79/1996 Sb., 77/1996 Sb., 100/1996 Sb., 101/1996 Sb., 83/1996 Sb., 84/1996 Sb. , 139/2004 Sb., 423/2011 Sb.
  • pracovníci oddělení zejména vydávají rozhodnutí ve správním řízení podle § 48 odst. 1:
  • o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa (§ 3 odst. 4)
  • o dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha (§ 12 odst. 3)
  • o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa do výměry 1 ha nebo o omezení jejich využívání pro plnění o pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa (§ 3 odst. 3)
  • funkcí lesa a o výši poplatků za odnětí (§ 17 odst. 1)
  • o povolení výjimky ze zákazu některých činností v lese (§ 20 odst. 4)
  • o stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese (§ 20 odst. 5), pokud nepřesahují jejich správní obvod
  • o uložení opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku před škodami, které by mohly být způsobeny padáním kamenů, sesouváním půdy, pádem stromů a lavinami z lesních pozemků, a o tom, kdo ponese náklady s tím spojené (§ 22 odst. 1 a 2)
  • o uložení opatření v případech mimořádných okolností, pokud nepřesahují jejich správní obvod (§ 32 odst. 2)
  • o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech mladších než 80 let (§ 33 odst. 4)
  • o podmínkách lesní dopravy po cizích pozemcích (§ 34 odst. 4)
  • o udělení, prodloužení nebo odnětí licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře (§ 37 odst. 2)
  • o pověření nebo zrušení právnické nebo fyzické osoby výkonem funkce odborného lesního hospodáře (§ 37 odst. 6)
  • o přestupcích podle tohoto zákona
  • o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků, opatření ke zlepšení stavu lesů a plnění jejich funkcí, o zastavení nebo omezení výroby nebo jiné činnosti v lese v případech hrozících škod (§ 51 odst. 1), pokud nepřesahují jejich správní obvod
  • o nezbytných opatřeních k odvrácení hrozícího nebezpečí (§ 57), pokud nepřesahují jejich správní obvod
  • mimo správní řízení podle § 48 odst. 2, 3:
  • vedou evidenci nájmů a výpůjček pozemků určených k plnění funkcí lesa ve svém správním obvodu (§ 12 odst. 2)
  • uplatňují stanovisko k územně plánovací dokumentaci, pokud není příslušný kraj nebo ministerstvo
  • vydávají souhlas k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha, pokud není příslušný kraj, a souhlas k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa (§ 14 odst. 2)
  • zajišťují zpracování osnovy (§ 25 odst. 1)
  • povolují výjimky ze stanovené velikosti nebo šířky holé seče (§ 31 odst. 2)
  • povolují výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění kultur (§ 31 odst. 6)
  • ustanovují lesní stráž a zrušují ustanovení lesní stráže (§ 38) ve svém správním obvodu
  • soustřeďují údaje lesní hospodářské evidence o lesích ve svém správním obvodu a postupují je pověřené organizační složce státu
  • vykonávají dozor nad dodržováním tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě (§ 51 odst. 1)
  • vydávají opatření obecné povahy o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa, pokud nepřesahují jejich správní obvod (§ 19 odst, 4 a 5)
  • vydávají opatření obecné povahy o uložení opatření v případě mimo řádných okolností, pokud nepřesahují jejich správní obvod (§ 32 odst, 4)
  • vykonávají státní správu a povinnosti určené orgánům státní správy lesů podle tohoto zákona a předpisů vydaných na jeho základě ve všech dalších případech, není-li zákonem určen jiný orgán státní správy lesů
 • dle zákona č. 149/2003 o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin pracovníci oddělení
  • projednává přestupky dle § 27 písm. a)
  • vykonávají dozor a ukládají opatření dle § 27 písm. b)
 • dle zákona č. 226/2013, o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh pracovníci oddělení při výkonu státní správy shromažďují údaje lesní hospodářské evidence a předávají je pověřené osobě (§ 3 vyhl. č. 285/2013 Sb.)
 • dle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, příslušnému pracovníkovi - pracovnici oddělení při výkonu státní správy na úseku myslivosti přísluší:
  • povolit vypouštění zvěře do honitby (§ 5 odst. 2, § 7)
  • rozhodovat o konání chovatelské přehlídky trofejí a ustanovit hodnotitelskou komisi (§ 6)
  • povolit dočasné držení lišky obecné v zajetí (§ 7 odst. 2)
  • rozhodnout o umístění mysl. zařízení (§ 9 odst. 2)
  • nařídit omezení vstupu nebo činnosti v honitbě (§ 9 odst. 3)
  • spolupracovat s jinými orgány st.správy – ve věci konání hromadných akcí v přírodě (§ 9 odst. 4)
  • rozhodnout o krmení zvěře na náklady uživatele honitby (§ 11 odst. 5)
  • rozhodnout o uvádění honiteb do souladu se zákonem, o uznání honiteb, obor, bažantnic, popř. o jejich změnách a zániku, přičleňovat honební pozemky do nebo k honitbám (§ 18, 29, 30, 31, 69)
  • registrovat honební společenstva a vést rejstřík honebních společenstev (§ 20 a 28)
  • rozhodnout o změně minimálních nebo normovaných stavů zvěře (§ 31 odst. 5)
  • vést evidenci honiteb a evidenci jejich využití (§ 34 odst. 1)
  • vést evidenci honebních společenstev
  • vést evidenci mysl.hospodářů a mysl. stráže a evidenci loveckých psů (§ 34 odst. 2)
  • rozhodnout o zrušení nájmu honitby (§ 33 odst. 6 písm.h)
  • jmenovat a odvolat myslivecké hospodáře a mysliveckou stráž včetně vyžádání opisu z evidence Rejstříku trestů (§ 35 odst. 6 a § 12)
  • rozhodnout o plánu mysl. hospodaření v honitbě (§ 36 odst. 3)
  • kontrolovat plnění plánů mysl. hospodaření (§ 36 odst. 4)
  • vyjadřovat se k lovu spárkaté zvěře (§ 36 odst. 5)
  • zpracovávat statistická hlášení (§ 38 odst.2)
  • povolovat popř. ukládat uživateli honitby snížení počtu zvěře nebo zrušit chov zvěře včetně povolení některých jinak zakázaných způsobů lovu (§ 39 a 45)
  • povolovat lov zvěře pro vědecké účely, odchyt zvěře, lov zvěře poraněné a lov zvěře pro výcvik a zkoušky loveckých psů a loveckých dravců i mimo dobu lovu (§ 40)
  • povolovat lov zvěře i jiných živočichů na nehonebních pozemcích a určit osoby, které ho mohou provádět (§ 41)
  • při lovu kontrolovat povolenku k lovu, lovecký lístek, potvrzení o pojištění, zbrojní průkaz, průkaz zbraně a evidenční kartu loveckého dravce (§ 46 )
  • vydávat lovecké lístky (§ 47)
  • vydávat plomby a evidenční lístky o původu zvěře (§ 49)
  • rozhodovat o vysokocennosti plodin (§ 54)
  • ukládat sankce za přestupky (§ 63)
  • ukládat pokuty (§ 64)
  • spolupracovat se zástupci vlastníků a nájemců honiteb a s mysl. organizacemi
  • spolupracovat s obecními úřady obcí s rozšířenou působností, s Krajským úřadem pro Olomoucký kraj, s orgány státní veterinární správy a s orgány ochrany přírody
  • jako dotčený orgán státní správy myslivosti se vyjadřovat k řízením podle zvláštních právních předpisů (§ 67)
 • dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu pracovníci oddělení
  • rozhodují dle § 1 odst. 4 v pochybnostech o tom, že se jedná o součásti ZPF
  • uděluje podle § 2 souhlas ke změně trvalého travního porostu na ornou půdu
  • ukládá opatření k nápravě závadného stavu vzniklého porušením povinností uvedených v § 3 odst. 1 písm. c) a d) a v § 3 odst. 4 až 6 a neplněním podmínek jím vydaného souhlasu
 • kontroluje plnění: povinností uvedených v § 3 odst. 1 písm. b) až d) a § 3 odst. 4 až 6; podmínek jím vydaného souhlasu, včetně provádění rekultivací; jím uloženého opatření k nápravě
  • uděluje souhlas podle § 3 odst. 1 k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků a vede evidenci jejich použití
  • ohledně erozního ohrožení zemědělské půdy podle § 3b pořizuje informace o zemědělské půdě a hodnotí její stav a tyto údaje předává do evidence informací o kvalitě zemědělské půdy
  • zasílá podle § 3b odst. 4 údaje související s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu do evidence odnětí zemědělské půdy
  • uplatňuje podle § 5 odst. 2 stanovisko k regulačním plánům a výjimkou regulačních plánů pořizovaných na základě zásad územního rozvoje
  • uděluje podle § 7 odst. 4 vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí, pokud trasa nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí nepřesahuje správní obvod obce s rozšířenou působností
  • uděluje dle § 9 odst. 8 souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF, má-li být dotčena zemědělská půda o výměře menší nebo rovné 1 ha, a u dočasného odnětí nebo trvalého odnětí s dočasným odvodem vydává u souhlasů jím vydaných potvrzení o ukončení rekultivace podle § 11b odst.2
  • rozhoduje podle § 11 odst. 2 o odvodech za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu
  • projednává správní delikty podle tohoto zákona, není-li k jejich projednání příslušná inspekce
  • je dotčeným správním orgánem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, mají-li být dotčeny pozemky náležející do ZPF o výměře menší nebo rovné 1 ha
  • vykonává státní správu na úseku ochrany ZPF, není-li podle tohoto zákona příslušný jiný orgán
 • dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny příslušný pracovník:
  • podle § 4 odst. 1 vymezuje a hodnotí místní systém ekologické stability,
  • podle § 4 odst. 2 vydává závazná stanoviska k zásahům do významných krajinných prvků taxativně stanovených v § 3 písm. b)
  • podle § 4 odst. 3 vydává závazné stanovisko k odlesňování a zalesňování pozemků nad 0,5ha a k výstavbě lesních cest a svážnic a lesních melioračních systémů (s výjimkou pěstebních a těžebních zásahů prováděných v souladu s LHP a při nahodilé těžbě)
  • je oprávněn podle § 5 odst. 1 zakázat nebo omezit činnost rušící rostliny a živočichy
  • dle § 5a) odst. 3 může vyzvat k prokázání původu druhů ptáků (chovaných, držených, nabízených k prodeji), kteří volně žijí na evropském území členských států Evropských společenství
  • v zájmu ochrany ptáků volně žijících na evropském území členských států Evropských společenství může rozhodnutím stanovit dle § 5 b) odst. 1 a 2 odchylný postup od postupu uvedeného v § 5 odst. 1 a 2
  • podle § 5b odst. 5 informuje MŽP o odchylném postupu
  • podle § 5 odst. 4 povoluje rozšíření geograficky nepůvodního druhu rostliny či živočicha do krajiny
  • podle § 5 odst. 5 povoluje záměrné křížení a následné rozšiřování křížence rostlin či živočichů do krajiny
  • podle § 5 odst. 6 vydává povolení k odlovu geograficky nepůvodních živočichů
  • ukládá opatření podle § 7 odst. 2 k provedení zásahů při výskytu nákazy dřevin
  • přijímá oznámení o kácení dřevin a rozhoduje o pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin podle § 8 odst. 2 a 4 (§ 77 odst. 1 písm. h))
  • může vyžadovat údaje o paleontologickém nálezu podle § 11 odst. 1 a pověřovat osoby k provedení záchranného paleontologického nálezu podle § 11 odst. 2
  • vydává souhlasy k umisťování a povolování staveb a jiných činností ve vztahu ke krajinnému rázu (§ 12 odst. 2)
  • podle § 13 vyhlašuje přechodně chráněné plochy
  • může vyzvat k prokázání povoleného způsobu nabytí zvláště chráněné rostliny, zvláště chráněného živočicha nebo rostliny a živočicha chráněného podle mezinárodních úmluv (§ 54 odst. 1) a vyzvat k prokázání totožnosti (§ 54 odst. 2)
  • podle § 54 odst. 4 provádí evidenci živočichů a vydává osvědčení
  • podle § 60 odst. 2 podává návrh na vyvlastnění
  • vydává stanoviska podle § 65 jako dotčený orgán státní správy k řízením jiných orgánů státní správy
  • ukládá opatření podle § 66
  • dle § 67 vydává stanovisko k závažnosti zamýšleného zásahu a k jeho rozsahu z hlediska zájmů ochrany přírody
  • podle § 68 vyzývá vlastníky pozemků k provádění opatření ke zlepšení přírodních poměrů nebo s nimi uzavírá dohody k provádění péče o pozemky z důvodu ochrany přírody nebo zajišťuje tato opatření
  • poskytuje podle § 69 finanční příspěvek vlastníkům nebo nájemcům pozemků, kteří se zdrží určité činnosti nebo provedou práce na zlepšení přírodního prostředí
  • podle § 70 odst. 2 podává informace občanským sdružením
  • podle § 71 odst. 2 spolupracuje s obcemi ve svém správním obvodu a podle § 73 spolupracuje s odborně kvalifikovanými osobami
  • podle § 74 se aktivně podílí na mezinárodní spolupráci při ochraně přírody
  • podle § 77 odst. 1 písmeno q) uplatňuje stanoviska k ÚP , regulačním plánům
  • podle § 77 odst. 4 vykonává ve svém správním obvodu, nejde-li o ZCHÚ nebo o vojenské újezdy, státní správu v ochraně přírody, není-li příslušný jiný orgán ochrany přírody
  • „zbytkovou pravomoc“
  • podle § 77 odst. 3 vydávají závazná stanoviska z hlediska zákona o ochraně přírody k řízením podle zákona o myslivosti
  • podle § 85 vykonává státní dozor v ochraně přírody a krajiny
  • rozhoduje o možnosti a podmínkách uvedení do původního stavu podle § 86 odst. 1 a ukládá povinnost provést přiměřená náhradní opatření podle § 86 odst. 2
  • ukládá pokuty za přestupky podle § 87 a § 88
 • dle zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy v platném znění jako místně příslušný orgán ochrany přírody po ohlášení škody provede místní šetření, sepíše protokol a zajistí vhodným způsobem důkazy, tyto podklady předá krajskému úřadu (§ 10)
 • vydává vyjádření k poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu a Revitalizace říčních systémů

odd. vodního hospodářství zajišťuje:

 • kompetence vodoprávního úřadu obce s rozšířenou působností:
 • dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:
 • spolupracuje s odborem ochrany při jeho činnostech podle hlavy IX zákona č. 254/2001 Sb. včetně společné tvorby písemností
 • § 6 odst. 4 upravuje, omezuje, popřípadě zakazuje obecné nakládání s povrchovými vodami v případech, kdy se nejedná o obecné nakládání s vodami vodních toků tvořících státní hranici
 • § 7 odst. 7 rozhoduje o výjimkách ze zákazu a omezení užívání povrchových vod k plavbě pro sportovní činnost, po projednání se Státní plavební správou
 • § 8 vydává povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami
 • k jejich odběru,
 • k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci
 • k využívání jejich energetického potenciálu
 • k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny
 • k umělému obohacování podzemních zdrojů povrchovou vodou
 • k jinému nakládání s nimi
 • k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních
 • k užívání důlní vody jako náhradního zdroje
 • k čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následnému vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie
 • § 12 povoluje změny a zrušení povolení k nakládání s vodami
 • § 14 vydává povolení k některým činnostem
 • k vysazování stromů nebo keřů v záplavových územích
 • k těžbě písku, štěrku, bahna z pozemků, na nichž leží koryto vodního toku
 • ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku v záplavových územích a ochranných pásmech vodních zdrojů
 • k zasypání odstavných ramen vodních toků
 • k vrácení vodního toku do původního koryta
 • § 15 vydává stavební povolení ke zřízení, změně, zrušení a odstranění vodních děl, rovněž rozhoduje o ostatních záležitostech, týkajících se těchto vodních děl - např. o jejich kolaudaci, také vydává společné povolení (spojené územní a stavební řízení) jak pro vodní díla, ale také i pro soubory staveb, pokud je vodní dílo stavbou hlavní.
 • § 15a povoluje DČOV a vodní díla do plochy 20 000 m2 s výškou hráze do 2,4 m v režimu ohlášení vodních děl
 • § 15a povoluje udržovací práce, obnovu VD zničených živelnou pohromou nebo havárií a vodohospodářské úpravy v režimu ohlášení
 • § 15b povoluje terénní úpravy sloužící k zadržování vody v krajině do 1,5 m hloubky o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 20 000 m2 v nezastavěném území, které nemají společnou hranici s veřejnou pozemní komunikací v režimu ohlášení
 • § 16 povoluje vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky nebo prioritní nebezpečné látky do kanalizace
 • § 17 odst. 1 písm. a) – h) vydává souhlas ke stavbám zařízení nebo činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry
 • § 17 odst. 1 písm. i) vydává souhlas ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku, jejichž cílem je následné využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody nebo pro vrty pro využívání energetického potenciálu podzemních vod
 • § 18 vyjadřuje se k umístění, změně nebo odstranění stavby nebo zařízení, a nebo k provádění jiné činnosti, pokud takový záměr může ovlivnit vodní poměry, energetický potenciál, jakost nebo množství povrchových nebo podzemních vod
 • § 19 vede evidenci jím vydaných rozhodnutí podle tohoto zákona
 • § 20 zasílá příslušnému katastrálnímu úřadu údaje potřebné k evidenci ochrany území
 • § 30 stanovuje ochranná pásma vodních zdrojů
 • § 35 vydává souhlas k vypouštění ryb a ostatních živočichů nepůvodních, geneticky nevhodných a neprověřených populací; u vodárenských nebo jiných vodních nádrží nebo na úsecích vodních toků může uložit vlastníkovi, správci vodního toku a uživateli rybářského revíru způsob rybářského obhospodařování
 • § 36 stanovuje minimální zůstatkový průtok při nakládání s vodami
 • § 37 stanovuje minimální hladinu spodních vod
 • § 38 kontroluje zneškodňování odpadních vod z bezodtokých jímek v souladu s VZ
 • § 39 schvaluje plány opatření pro případ havárie (havarijní plány)
 • § 42 ukládá opatření k nápravě tomu, kdo nedovoleně vypouštěl odpadní vody nebo nedovoleně nakládal se závadnými látkami za účelem odstranění následků závadného stavu, který tím vznikl
 • § 44 odst. 2 rozhoduje v pochybnostech o hranici koryta vodního toku
 • § 45 povoluje změnu koryta vodního toku
 • § 46 kontroluje dodržování povinností v souvislosti s ochranou vodních toků a jejich koryt
 • § 49 rozhoduje o stanovení šíře pobřežního pozemku, který může po nezbytnou dobu využívat správce vodního toku při činnosti vykonávané v rámci jeho správy
 • § 51 může zakázat vlastníkům pozemků sousedících s koryty vodních toků kácení stromů nebo keřů, které zabezpečují stabilitu vodního toku
 • § 53 rozhoduje v pochybnostech o rozsahu oprávnění konkrétních správců povodí, správců vodních toků nebo vlastníků pobřežních pozemků nebo staveb a zařízení v rámci běžícího vodoprávního řízení
 • § 55 rozhoduje v pochybnostech, zda se jedná o vodní dílo
 • § 56 rozhoduje v pochybnostech o rozsahu povinností vlastníka pozemků, na kterých je stavba k vodohospodářským melioracím umístěna
 • § 58 stanovuje ochranná pásma vodních děl
 • § 59 může uložit vlastníkům vodních děl zpracování a předložení manipulačních řádů těchto vodních děl; rozhoduje o tom, že jiná osoba přejímá na dobu nezbytné potřeby provoz nebo údržbu vodních děl v případě, vyžaduje-li to veřejný zájem a jestliže ten, kdo je k tomu povinen, tyto povinnosti řádně neplní a nezjednal-li nápravu ve stanovené lhůtě; ve výjimečných případech může uložit nebo povolit vlastníkovi vodního díla mimořádnou manipulaci na vodním díle nad rámec schváleného manipulačního řádu.
 • § 61 rozhoduje o povinnosti zajistit na vodním díle technickobezpečnostní dohled (dále jen „TBD“), o jeho rozsahu, o podmínkách jeho provádění a o zařazení vodního díla do kategorie z hlediska TBD
 • § 62 stanovuje další povinnosti při provádění TBD, účastní se na TBD
 • § 100 předává podklady (rozhodnutí) jako podklad pro vybírání poplatků za vypouštění odpadních vod do vod podzemních jednotlivým obcím
 • § 104 odst. 9 vydává závazná stanoviska ke správním řízením vedeným podle zákona o ochraně přírody, horního zákona a zákona o hornické činnosti, při postupu podle stavebního zákona
 • § 106 odst. 2 obecní úřady obcí s rozšířenou působností uplatňují stanoviska k územním plánům a regulačním plánům s výjimkou územních plánů těchto obcí
 • § 109 vyžaduje-li to veřejný zájem, zejména je-li přechodný nedostatek vody, je oprávněn z vlastního podnětu, bez náhrady, upravit na dobu nezbytně nutnou povolené nakládání s vodami, popř. toto nakládání omezit nebo zakázat při mimořádných opatřeních
 • § 110 dozírá na dodržování ustanovení vodního zákona a předpisů podle něj vydaných a v rozsahu své působnosti ukládají opatření k odstranění zjištěných závad
 • je povinen v rozsahu své působnosti dozírat, zda jsou dodržována jím vydaná rozhodnutí a opatření obecné povahy
 • provádí dozor nad vodními díly, jejichž stav by mohl ohrozit bezpečnost osob nebo majetku
 • § 115 schvaluje manipulační řády
 • § 116 - § 125l ukládá pokuty fyzickým osobám, podnikajícím fyzickým osobám nebo právnickým osobám za přestupky na úseku vodního hospodářství ve spolupráci s právníkem odboru
 • 127 odst. 6 vydává nové povolení k vypouštění odp. vod do vod povrchových, které je v rozporu s ustanovením tohoto zákona
 • dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
  • § 3a rozhoduje o změně užívání stavby vodovodní nebo kanalizační přípojky a části vnitřního vodovodu nebo vnitřní kanalizace podle tohoto zákona
  • § 5 zpracovává údaje majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací
  • § 7 rozhoduje ve sporu o rozsahu oprávnění podle odst. 1 a 2
  • § 14 schvaluje kanalizační řád
  • § 15 vydává opatření obecné povahy omezující užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu
  • § 19 nedojde-li k uzavření smlouvy mezi odběratelem a vlastníkem vodovodu nebo kanalizace, určí umístění a typ měřicího zařízení
  • § 22 ukládá povinnost veřejné služby provozovateli vodovodu nebo kanalizace na území obce s RP
  • § 23 povoluje výjimku z ochranného pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok
  • § 32 ukládá pokuty fyzickým osobám za přestupky podle zákona o vodovodech a kanalizacích ve spolupráci s právníkem odboru
  • § 33 ukládá pokuty právnické osobě nebo fyzické osobě, která je podnikatelem, dopustí-li se v souvislosti se svým podnikáním porušení zákona o vodovodech a kanalizacích ve spolupráci s právníkem odboru
  • § 37 vykonává dozor nad dodržováním ustanovení tohoto zákona, předpisů a rozhodnutí podle něj vydaných
 • dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu:
  • v souladu s § 15 odst. 1 písm. d) je speciálním stavebním úřadem pro vodní stavby (studny, čistírny odpadních vod, vodovody, kanalizace, jezy, vodní nádrže atd. dle § 55 vodního zákona)
  • § 94j vydává závazné stanovisko pro společné povolení (pokud je vodní dílo stavbou vedlejší v souboru staveb)

Seznam prováděcích právních předpisů na úseku vodního hospodářství:
prováděcí právní předpisy k zák.č. 254/2001 Sb., o vodách, vydané v roce 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,
prováděcí právní předpis k zák.č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů – vyhláška Ministerstva zemědělství ČR ze dne 16. listopadu 2001 č. 428/2001Sb., ve znění pozdějších předpisů
Tento seznam doplňujících právních předpisů není v současné době kompletní a bude doplňován dle ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Poznámka: Výkon státní správy na úseku vodního hospodářství dle hlavy IX - Ochrana před povodněmi (viz zákon č. 254/2001 Sb., o vodách ...,) zabezpečuje odbor ochrany MMOl.
Od 1. 8. 2010 vykonává přenesenou působnost i za pověřený vodoprávní úřad v Hlubočkách, který byl ze zákona č. 150/2010 Sb. zrušen.

4. Výkon přenesené působnosti na základě veřejnoprávních smluv

právník

 • dle zákona č. 251/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
  • projednává přestupky dle své funkční příslušnosti na základě uzavřených veřejnoprávních smluv

5. Výkon přenesené působnosti na základě rozhodnutí krajského úřadu, popř. rozhodnutí ministerstva vnitra

 • nevykonává

zpracoval: RNDr. Petr Loyka, CSc. – vedoucí odbor

u

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu