Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Zápis vozidla s českým technickým průkazem do registru silničních vozidel

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

OARMV-TZEV-01A

04. Základní informace

Silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo provozované na pozemních komunikacích musí být zapsáno v registru silničních vozidel, pokud má osoba, která ho provozuje, na území České republiky:

 • trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o občana jiného členského státu, přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nebo jí byl udělen azyl,
 • sídlo, jedná-li se o právnickou osobu,
 • odštěpný závod, jedná-li se o zahraniční právnickou osobu.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Oprávněnou osobou k jednání je vlastník silničního vozidla, popřípadě společně žádají vlastník a osoba, která je v žádosti uvedena jako provozovatel silničního vozidla.

06. Podmínky a postup řešení

Do registru silničních vozidel lze zapsat silniční motorové vozidlo, pokud:

 • technická způsobilost silničního vozidla k provozu na pozemních komunikacích byla schválena,
 • je splněna povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla týkající se takového vozidla,
 • byla při pořízení silničního vozidla z jiného členského státu zaplacena daň z přidané hodnoty, stanoví-li tak zvláštní právní předpis,
 • silniční vozidlo není vedeno jako pohřešované nebo odcizené v Schengenském informačním systému nebo v informačním systému Policie České republiky nebo tato informace není zjištěna v centrálním registru silničních vozidel,
 • provozovatel silničního vozidla má na území České republiky:
  • trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o občana jiného členského státu, přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nebo jí byl udělen azyl,
  • nebo sídlo, jedná-li se o právnickou osobu,
  • nebo odštěpný závod, jedná-li se o zahraniční právnickou osobu.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel na příslušném úřadu.

08. Dotčené instituce

Příslušný je kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Na Magistrátu města Olomouce je příslušným Odbor agendy řidičů a motorových vozidel, Oddělení agendy vozidel, Vejdovského 2.

Vozidla s českým technickým průkazem (přízemí – evidence vozidel):

Kontakt
informace 585 513 737
Ing. Perháč Miroslav 585 513 739
Karasová Yveta 585 513 740
Juřenová Lucie 585 513 740
Látalová Ivana 585 513 741
Velčovská Jana 585 513 741
Pospíšilová Veronika 585 513 742
Přindišová Jitka 585 513 742
Urbášková Eva 585 513 743
Moučková Iveta 585 513 743

Úřední hodiny
Po 8.00 – 12.00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

K žádosti se přikládá:

 • doklad totožnosti žadatele (v případě zastupování doklad zmocněnce),
 • doklad o technické způsobilosti vozidla, kterým je technický průkaz silničního vozidla (velký TP),
 • doklad o technické prohlídce, bylo-li již vozidlo provozováno,
 • protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, nejedná-li se o nové vozidlo,
 • zelenou kartu vydanou podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,
 • doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území České republiky nebo o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České republiky,
 • potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu.

Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností při podání listinné žádosti neověří totožnost žadatele nebo žadatel není zastoupen na základě plné moci, musí žádost obsahovat úředně ověřený podpis.

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel písemnou plnou mocí, musí být plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem zmocnitele nebo podepsána zmocnitelem způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje při právním jednání vůči státu v souvislosti s výkonem jeho působnosti účinky vlastnoručního podpisu (např. odeslání plné moci z datové schránky zmocnitele do datové schránky magistrátu).

Plná moc podepsaná uznávaným elektronickým podpisem nebo plná moc z datové schránky zmocnitele se zasílá:

 • datová schránka Magistrátu města Olomouce ID: kazbzri nebo
 • elektronická podatelna: [email protected]

Je-li vlastníkem vozidla nezletilá osoba nebo osoba s omezenou svéprávností, předkládá se:

 • souhlas soudu s právním jednáním, které se týká jmění této osoby, např. podle § 461 a § 898 občanského zákoníku (zpravidla schválení uzavření kupní či darovací smlouvy),
 • nebo v případě, kdy je tato osoba se zdravotním pojištěním novým vlastníkem vozidla, rozhodnutí Úřadu práce o přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku, který je poskytován na pořízení motorového vozidla.

11. Formuláře

12. Správní a jiné poplatky

Správní poplatky jsou dány položkou 26 zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích:

motocykl do 50 cm3 300,-Kč
motocykl nad 50 cm3 500,-Kč
motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly 800,-Kč
přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně 500,-Kč
přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti 700,-Kč

Správní poplatek je hrazen v hotovosti nebo platební kartou na odboru agendy řidičů a motorových vozidel.

Pokud je spolu s žádostí o zápis změny vlastníka „elektrického“ vozidla (splňujícího podmínky ustanovení § 7b odst. 6 zákona č. 56/2001 Sb.) v registru silničních vozidel podána žádost o přidělení registrační značky elektrického vozidla, správní poplatek se neplatí.

Od 1.1.2021 je povinnost zaplatit emisní poplatek při podání žádosti o zápis:

 • silničního vozidla kategorie M1 a N1 do registru silničních vozidel v ČR (poplatníkem je vlastník vozidla),
 • změny vlastníka silničního vozidla kategorie M1 a N1 v registru silničních vozidel v ČR (poplatníkem je nový vlastník vozidla), nebo
 • změny provozovatele silničního vozidla kategorie M1 a N1 v registru silničních vozidel v ČR (poplatníkem je nový provozovatel vozidla).

Jeho výše závisí na údaji o homologacích emisí v technickém průkazu, podle kterých jsou vozidla rozdělena do jednotlivých stupňů:

EURO 0 poplatek 10 000,- Kč
EURO 1 poplatek 5 000,- Kč
EURO 2 poplatek 3 000,- Kč

Poplatek se neplatí, pokud byl již dříve u vozidla zaplacen emisní poplatek podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, nebo poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků (tzv. „ekopoplatek) podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.

Osvobození od emisního poplatku:

 1. Od emisního poplatku je osvobozeno
  • vozidlo, které splňuje minimálně mezní hodnoty emisí EURO 3,
  • historické vozidlo, nebo
  • vozidlo, pro které je vydán platný doklad o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost (doklad lze vydat jen k vozidlům, která jsou již zapsána v registru silničních vozidel ČR – informace o testování dostupné zde).
 2. Od emisního poplatku je osvobozen
  • držitel průkazu ZTP nebo ZTP-P a jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo jiná fyzická osoba, kterým byl držitel průkazu ZTP nebo ZTP-P svěřen do péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu,
  • žadatel o zápis vozidla do registru silničních vozidel, u něhož k zápisu vozidla dochází v důsledku
   1. nabytí dědictví nebo odkazu,
   2. převodu mezi osobami blízkými, nebo
   3. zániku společného jmění manželů, nebo
  • stát, jestliže mu vozidlo připadlo na základě rozhodnutí
   1. o propadnutí nebo zabrání věci v trestním, přestupkovém nebo jiném obdobném řízení,
   2. v dědickém řízení, nebo
   3. o odúmrti.

13. Lhůty pro vyřízení

Zpravidla se věc vyřizuje na počkání, komplikovanější případy dle správního řádu do 30 dnů.

16. Možnost řešit elektronicky

Plnou moc podepsanou uznávaným elektronickým podpisem lze zaslat do datové schránky Magistrátu města Olomouce ID: kazbzri nebo na elektronickou podatelnu: [email protected].

K jednání se lze objednat na internetové adrese:
Objednávka termínu na přepážky

17. Právní předpisy

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů.

18. Související právní předpisy

 • vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností

19. Opravné prostředky

Lze se odvolat u správního orgánu, který napadené nepravomocné rozhodnutí vydal (odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí).
V případě řízení ukončeného pravomocným rozhodnutím lze podat žádost o obnovu řízení u kteréhokoliv správního orgánu, který ve věci rozhodoval, a to do 3 měsíců ode dne, kdy se o důvodu obnovy řízení účastník řízení dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne právní moci rozhodnutí. Obnovy řízení se nemůže domáhat ten, kdo mohl důvod obnovy uplatnit v odvolacím řízení. O obnově řízení rozhoduje správní orgán, který ve věci rozhodl v posledním stupni. Obnova řízení je možná pouze tehdy, pokud vyšly najevo nové důkazy nebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, případně pokud bylo změněno nebo zrušeno podkladové rozhodnutí.

20. Sankce

Lze uložit pokutu do 50 000 Kč za přestupek dle § 83 odst. 1 písm. a) zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo za správní delikt dle § 83a odst. 1 písm. b) zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

21. Často kladené dotazy

Jestliže je vlastníkem vozidla leasingová společnost, musí být podpis v její plné moci k zapsání vozidla do registru silničních vozidel úředně ověřen?
Ano, podle § 6 odst. 6 zákona č. 56/2001 Sb. prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel písemnou plnou mocí, musí být plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele. Uznávaný elektronický podpis se nevyžaduje, je-li zaslána elektronická plná moc z datové schránky leasingové společnosti do datové schránky magistrátu.

23. Alternativní zdroj

Portál veřejné správy České republiky: https://portal.gov.cz

25. Zodpovědný útvar

26. Zodpovědná osoba

Bc. Thomas Jan

27. Platnost od

1. 1. 2021

28. Aktualizováno kdy

9. 9. 2022

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu