Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Nová pravidla pro realitní makléře (zákon o realitním zprostředkování)

Dle zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (dále jen zákon o realitním zprostředkování), který nabyde účinnosti dne 3.3.2020, se mění pravidla pro výkon regulované činnosti realitního zprostředkování.

Nadále již nebude možné tuto činnost vykonávat v rámci živnosti volné - „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ (dále jen živnost volná). Do přílohy živnostenského zákona se vkládá nová vázaná živnost s názvem „Realitní zprostředkování“. Požadovanou odbornou způsobilost lze prokázat níže uvedenými variantami:

  • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti vzdělávání Právo, Ekonomické obory se zaměřením na ekonomii, finance nebo marketing a obchod nebo v oblasti vzdělávání Stavebnictví se zaměřením na stavitelství nebo přípravu a realizaci staveb, nebo obdobné vysokoškolské vzdělání, které bylo získáno studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání,
  • vysokoškolské vzdělání v bakalářském programu, 1 rok praxe a absolvování mezinárodně uznávaného kurzu dle § 60a zákona č. 111/1998 Sb. se zaměřením na nemovitosti organizovaného na státem akreditovaném ústavu,
  • vysokoškolské, vyšší odborné nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v oboru, nebo
  • profesní kvalifikace pro činnost realitního zprostředkovatele podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání

Tato živnost se rovněž zařazuje i do seznamu živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími některou z níže uvedených variant odborné způsobilosti:

  • vysokoškolské vzdělání získané v magisterském studijním programu v oblasti vzdělávání Právo, v oblasti vzdělávání Ekonomické obory se zaměřením na ekonomii, finance nebo marketing a obchod nebo v oblasti vzdělávání Stavebnictví se zaměřením na stavitelství nebo přípravu a realizaci staveb, nebo obdobné vysokoškolské vzdělání, které bylo získáno studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání,
  • vysokoškolské, vyšší odborné nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a 1 rok praxe v oboru,
  • profesní kvalifikace pro činnost realitního zprostředkovatele podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání,
  • doklad o tříleté praxi v oboru v nezávislém postavení (§ 420 občanského zákoníku) nebo v pracovněprávním vztahu, nebo
  • doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu

Podnikatelé, kteří přede dnem nabytí účinnosti zákona o realitním zprostředkování poskytovali realitní zprostředkování v rámci živnosti volné, a hodlají v činnosti pokračovat, jsou povinni do 6 měsíců od účinnosti zákona, tj. do 3.9.2020, ohlásit živnostenskému úřadu vázanou živnost „Realitní zprostředkování“ a doložit doklady prokazující splnění podmínky odborné způsobilosti pro provozování vázané živnosti. Nesplní-li podnikatel tuto povinnost, oprávnění k výkonu činnosti realitního zprostředkování v rámci živnosti volné mu uplynutím doby zanikne. Úkon ohlášení živnosti v tomto případě nepodléhá správnímu poplatku.

Dále podnikatele informujeme o nové pojistné povinnosti vyplývající z uvedeného zákona, kdy realitní zprostředkovatel musí být po celou dobu výkonu své činnosti pojištěn pro případ náhrady újmy způsobené výkonem činnosti. Limit pojistného plnění činí nejméně 1 750 000 Kč na jednu pojistnou událost a nejméně 3 500 000 Kč pro případ souběhu více pojistných událostí v jednom roce.

Realitní zprostředkovatel je povinen předložit Ministerstvu pro místní rozvoj do 10 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o pojištění stejnopis nebo úředně ověřenou kopii této pojistné smlouvy.

Povinnost zajistit výkon živnosti pouze fyzickými osobami, které splňují některou z výše uvedených variant odborné živnosti, je podnikatel povinen splnit nejpozději do 2 let ode dne nabytí účinnosti zákona o realitním zprostředkování, tj. do 3.3.2022.

Další informace naleznete např. na internetových stránkách Asociace realitních kanceláří České republiky, na stránkách Hospodářské komory České republiky, případně na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu