Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Náplň činnosti odboru správních činností

SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST

odbor správních činností jako celek zajišťuje:

 • organizační zajištění místního referenda podle příslušných obecně závazných právních předpisů, právních předpisů SMOl a interních norem SMOl

A. Vedoucí odboru zajišťuje:

 • řízení, organizaci a kontrolu práce odboru
 • tvorbu a koordinaci koncepčních projektů odboru
 • zpracování rozpočtu odboru
 • hospodaření s rozpočtem odboru

B. Samostatní zaměstnanci

sekretářka - ekonomka zajišťuje:

 • provoz sekretariátu vedoucí odboru
 • vyřizování korespondence vedoucí odboru
 • archivaci materiálů vedoucí odboru
 • zpracování materiálů do RMO, předkládaných vedoucí odboru
 • agendu docházky odboru
 • evidenci specifikací pracovních míst, dohod o odpovědnosti za svěřené hodnoty, zkrácených pracovních úvazků, posunů pracovní doby a služebních průkazů zaměstnanců odboru
 • zajišťuje komplexní evidenci majetku odboru včetně kontrol a inventur
 • spolupracuje při tvorbě rozpočtu odboru
 • vede agendu zaměstnaneckých benefitů
 • vykonává činnost spisového uzlu
 • vede agendu veřejnoprávních smluiv

C. Jednotlivá oddělení

odd. matrika zajišťuje:

 • zajišťuje podklady pro ZMO k pověření oddáváním podle § 11a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně vedení aktuální evidence oddávajících

odd. přestupkové zajišťuje:

 • přípravu podkladů pro jmenování Komise pro projednávání přestupků primátorem SMOl

odd. evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů zajišťuje:

 • činnosti podle § 14 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

PŘENESENÁ PŮSOBNOST

odbor správních činností jako celek zajišťuje:

 • organizační zajištění voleb a celostátního referenda podle příslušných obecně závazných právních předpisů, právních předpisů SMOl a interních norem SMOl
 • dle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje zápis volebních okrsků a jejich změn (identifikační údaje, údaje o vazbách na ostatní územní prvky a lokalizační údaje) do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí

A. Vedoucí odboru zajišťuje:

 • řídí, kontroluje a odpovídá za výkon státní správy odboru v určeném rozsahu a požadované kvalitě
 • výkon činností správce daně podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, při vymáhání pokut uložených jeho odborem např. rozhodování o povolování splátek
 • vykonává samostatné činnosti na úseku voleb

B. Samostatní zaměstnanci

sekretářka - ekonomka zajišťuje:

 • podílí se na organizačně technickém zabezpečení voleb

1. Výkon přenesené působnosti v základním rozsahu stanoveném zákonem o obcích a dalšími zákony ve správním obvodu daném územím města Olomouc

územní rozsah:
město Olomouc (část Bělidla, Černovír, Droždín, Hejčín, Hodolany, Holice, Chomoutov, Chválkovice, Klášterní Hradisko, Lazce, Lošov, Nedvězí, Nemilany, Neředín, Nová Ulice, Nové Sady, Nový Svět, Olomouc, Pavlovičky, Povel, Radíkov, Řepčín, Slavonín, Svatý Kopeček, Topolany, Týneček)

odd. matrika zajišťuje:

 • spoluúčast na organizaci voleb a referenda
 • dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • dle zákona č. 500/2004 Sb.., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 186/2013Sb., o státním občanství České republiky
 • dle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • dle vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb. , o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • dle vyhlášky č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
  • komplexní výkon matriční agendy statutárního města
  • vedení matriční knihy úmrtí, manželství a narození a sbírek listin v listinné podobě
  • vede matriční knihy pomocí výpočetní techniky
  • vystavování matričních dokladů, vydávání druhopisů matričních dokladů a vysvědčení
  • právní způsobilosti manželství
  • plnění ohlašovací povinnosti
  • zpracování údajů pro statistiku
  • vybírání správních poplatků
  • rozhodování o změně jména a příjmení
  • provádění vidimace a legalizace, identifikace podle zákona č. 253/2008 Sb.
  • vedení centrální evidence vidimací a legalizací u magistrátu
  • vedení centrální evidence ověřovacích knih u magistrátu
  • vedení centrální evidence otisků úředních razítek a podpisových vzorů pro vidimaci
  • a legalizaci u magistrátu
  • ověřovací knihy a ověřovací doložky pro magistrát
  • vydávání ověřovacích knih a ověřovacích doložek pro magistrát
  • metodické řízení úředníků provádějící vidimaci a legalizaci u magistrátu
  • dohled na správnost provádění vidimace a legalizace na magistrátu a správnost
  • vedení ověřovacích knih

odd. přestupkové zajišťuje:

 • dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • dle zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích
 • dle vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ve znění pozdějších předpisů
 • projednávání přestupků v rozsahu stanoveném v příloze č. 7 „Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc“
  • kompletní evidenci přestupků projednávaných oddělením přestupkovým odboru správních činností MMOl a Komisí pro projednávání přestupků (dále jen „KPPP“) v 1. stupni
  • posuzování právní kvalifikace postoupeného přestupkového spisu
  • posuzování příslušnosti oddělení přestupkového odboru správních činností a KPPP k projednávání věci
  • rozhodnutí o postoupení věci místně nebo věcně příslušnému orgánu
  • rozhodnutí o využití příkazní formy řízení či o ústním jednání, popř. odložení věci
  • vedení agendy spojené s přípravou jednání KPPP
  • průběh jednání KPPP
  • projednání přestupků v 1. stupni a vydávání rozhodnutí
  • vyznačování doložky právní moci na pravomocné rozhodnutí
  • rozhodnutí o použití autoremedury při odvolání účastníků řízení
  • postoupení odvolání účastníků řízení Krajskému úřadu Olomouckého kraje
  • přípravu podkladů a zpracování ročního statistického výkazu o projednávání přestupků
  • evidenci oznámení občanů
 • dle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (§ 8)
  • vyhotovování zpráv o pověsti občanů
 • dle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů
  • vypracování souhrnného stanoviska MMOl k „Žádosti Policie ČR o posouzení spolehlivosti fyzické osoby žádající o zbrojní průkaz“
  • spolupráce s odborem agendy řidičů a motorových vozidel, s odborem ochrany a odborem životního prostředí při vydávání souhrnného stanoviska MMOl k „Žádosti Policie ČR o posouzení spolehlivosti fyzické osoby žádající o zbrojní průkaz“
 • dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
  • výkon činnosti správce daně při vymáhání pokut uložených KPPP nebo oddělením přestupkovým

odd. evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů zajišťuje:

 • dle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech)
 • dle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
 • dle vyhlášky č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění vyhlášky č. 76/2014 Sb.
 • dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 585/2004 Sb., branný zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • přihlašování občanů města Olomouce k trvalému pobytu
 • zrušení údaje o místě trvalého pobytu ve správním řízení
 • rozhodování o skončení platnosti OP a CD
 • evidence obyvatel, evidence osob omezených ve svéprávnosti, zadávání údajů a veškerých změn do databáze počítačové sítě
 • zpracování seznamů branců
 • vedení evidence ulic, čísel popisných a orientačních čísel domů včetně indexů domů
 • zpracování údajů pro centrální registr obyvatel
 • výdej údajů z informačního systému evidence obyvatel oprávněným subjektům
 • příjem žádostí o vydání občanských průkazů, výdej občanských průkazů
 • příjem žádostí o výdej cestovních dokladů, výdej cestovních dokladů
 • vydávání potvrzení o OP,CD
 • řešení přestupků na úseku EO, OP a CD v řízení na místě o uložení sankce
 • vedení stálého seznamu voličů a dodatku stálého seznamu voličů
 • komplexní výkon činností kontaktního místa CZECH Point a ověřování dle zákona č. 21/2006 Sb.

2. Výkon přenesené působnosti v rozsahu pověřeného obecního úřadu stanoveném zákonem o obcích a dalšími zákony ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem

(dle vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů)

územní rozsah:
města:
Olomouc, Velká Bystřice
městyse:
Dub nad Moravou (část Bolelouc, Dub nad Moravou, Tučapy), Náměšť na Hané, Velký Újezd
obce:
Bělkovice-Lašťany, Blatec, Bohuňovice, Bukovany, Bystročice (část Bystročice, Žerůvky), Bystrovany, Daskabát, Dolany (část Dolany, Pohořany, Véska), Doloplazy, Drahanovice (část Drahanovice, Kníničky, Lhota pod Kosířem, Ludéřov, Střížov), Grygov, Hlušovice, Hněvotín, Horka nad Moravou, Charváty (část Čertoryje, Drahlov, Charváty), Kozlov (část Kozlov, Slavkov), Kožušany-Tážaly (část Kožušany, Tážaly), Krčmaň, Křelov-Břuchotín (část Břuchotín, Křelov), Liboš, Loučany, Luběnice, Lutín (část Lutín, Třebčín), Majetín, Mrsklesy, Přáslavice (část Kocourovec, Přáslavice), Příkazy (část Hynkov, Příkazy), Samotišky, Skrbeň, Slatinice (část Lípy, Slatinice), Suchonice, Svésedlice, Štěpánov (část Březce, Moravská Huzová, Štěpánov), Těšetice (část Rataje, Těšetice, Vojnice), Tovéř, Tršice (část Hostkovice, Lipňany, Vacanovice, Přestavlky, Tršice, Zákřov), Ústín, Velký Týnec (část Čechovice, Velký Týnec, Vsisko), Věrovany (část Nenakonice, Rakodavy, Věrovany)

odbor správních činností jako celek zajišťuje:

 • organizační, technické a materiální zajištění voleb a celostátního referenda podle příslušných obecně závazných právních předpisů, právních předpisů SMOl a interních norem SMOl

3. Výkon přenesené působnosti v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností stanoveném zákonem o obcích a dalšími zákony ve správním obvodu obce s rozšířenou působností

(dle vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů)

územní rozsah:
města:
Olomouc, Velká Bystřice
městyse:
Dub nad Moravou (část Bolelouc, Dub nad Moravou, Tučapy), Náměšť na Hané, Velký Újezd
obce:
Bělkovice-Lašťany, Blatec, Bohuňovice, Bukovany, Bystročice (část Bystročice, Žerůvky), Bystrovany, Daskabát, Dolany (část Dolany, Pohořany, Véska), Doloplazy, Drahanovice (část Drahanovice, Kníničky, Lhota pod Kosířem, Ludéřov, Střížov), Grygov, Hlubočky (část Hlubočky, Hrubá Voda, Mariánské Údolí, Posluchov), Hlušovice, Hněvotín, Horka nad Moravou, Charváty (část Čertoryje, Drahlov, Charváty), Kozlov (část Kozlov, Slavkov), Kožušany-Tážaly (část Kožušany, Tážaly), Krčmaň, Křelov-Břuchotín (část Břuchotín, Křelov), Liboš, Loučany, Luběnice, Lutín (část Lutín, Třebčín), Majetín, Mrsklesy, Přáslavice (část Kocourovec, Přáslavice), Příkazy (část Hynkov, Příkazy), Samotišky, Skrbeň, Slatinice (část Lípy, Slatinice), Suchonice, Svésedlice, Štěpánov (část Březce, Moravská Huzová, Štěpánov), Těšetice (část Rataje, Těšetice, Vojnice), Tovéř, Tršice (část Hostkovice, Lipňany, Vacanovice, Přestavlky, Tršice, Zákřov), Ústín, Velký Týnec (část Čechovice, Velký Týnec, Vsisko), Věrovany (část Nenakonice, Rakodavy, Věrovany), území vojenského újezdu Libavá.

odd. matrika zajišťuje:

 • dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • dle zákona č. 500/2004 Sb.., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky
 • dle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • dle vyhlášky č. 207/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů
 • dle vyhlášky č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
  • provádění zkoušek úředníků zařazených do obecních úřadů dle § 14 odst. 1 písm. a) a následujících zákona č. 21/2006 Sb., včetně vydávání osvědčení
  • vedení vzorů otisků úředních razítek a podpisových vzorů úředníků nebo starostů a místostarostů pro vidimaci a legalizaci u obecních úřadů, a zaměstnanců zařazených do újezdního úřadu pro vidimaci a legalizaci
  • plnění oznamovací povinnosti ke krajskému úřadu dle zákona č. 21/2006 Sb.

odd. evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů zajišťuje:

 • dle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
 • dle vyhlášky č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění vyhlášky č. 76/2014 Sb.
 • dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
 • zadávání údajů a změn do databáze centrálního registru opravy
 • zadávání údajů a změn týkající se evidence ulic, čísel popisných a orientačních čísel domů včetně indexů domů do centrálního registru, opravy
 • výdej údajů z informačního systému evidence obyvatel, evidence občanských průkazů a cestovních dokladů oprávněným subjektům
 • příjem žádostí o vydání občanských průkazů, výdej občanských průkazů
 • příjem žádostí o výdej cestovních dokladů, výdej cestovních dokladů
 • vydávání potvrzení o OP,CD
 • řešení přestupků na úseku EO, OP a CD v řízení na místě o uložení sankce

Výkon státní správy pro matriční úřady ve správním obvodu úřadu s rozšířenou působností

územní rozsah:
Bohuňovice, Dolany, Doloplazy, Drahanovice, Dub nad Moravou, Hlubočky, Horka nad Moravou, Liboš, Lutín, Náměšť na Hané, Štěpánov, Těšetice, Tršice, Velká Bystřice, Velký Týnec, Velký Újezd, území vojenského újezdu Libavá

 • komplexní výkon matriční agendy v působnosti obce s rozšířenou působností
 • komplexní kontrola nad vedením matriční agendy a souvisejících agend u matričních úřadů včetně ukládání nápravných opatření
 • příprava a ověřování odborné způsobilosti zaměstnance obce k výkonu činnosti podle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů

4. Výkon přenesené působnosti v rozsahu matričního úřadu svěřeném zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících předpisů ve správním obvodu matričního úřadu

(dle vyhlášky č. 207/2001 Sb., přílohy č. 1)

územní rozsah:
Blatec, Bystročice (část Bystročice, Žerůvky), Bystrovany, Hněvotín, Kožušany-Tážaly (část Kožušany, Tážaly), Křelov-Břuchotín (část Břuchotín, Křelov), Olomouc, Samotišky, Příkazy

odd. matrika zajišťuje:

 • dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • dle zákona č. 500/2004 Sb.., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky
 • dle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
 • dle vyhlášky č. 207/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • dle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů
 • dle vyhlášky č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
 • komplexní výkon matriční agendy ve správním obvodu matričního úřadu Olomouc
 • vedení matriční knihy úmrtí, manželství a narození a sbírek listin
 • vede matriční knihy pomocí výpočetní techniky
 • vystavování matričních dokladů, vydávání druhopisů matričních dokladů a vysvědčení
 • právní způsobilosti manželství
 • plnění ohlašovací povinnosti
 • zpracování údajů pro statistiku
 • vybírání správních poplatků
 • rozhodování o změně jména a příjmení

5. Výkon přenesené působnosti matričního úřadu v sídle kraje svěřeného podle vyhlášky č. 300/2006 Sb., k provedení zákona o registrovaném partnerství č. 115/2006 Sb.

odd. matrika zajišťuje:

 • komplexní výkon agendy registrovaného partnerství
 • vedení knihy registrovaného partnerství
 • vedení sbírky listin ke knize registrovaného partnerství
 • vydávání výpisů z knihy registrovaného partnerství
 • nahlížení do knihy registrovaného partnerství a pořizování výpisů a opisů z ní
 • nahlížení do sbírek listin a pořizování výpisů a opisů z ní
 • vydávání potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin

6. Výkon přenesené působnosti na základě veřejnoprávních smluv

odd. přestupkové zajišťuje

 • dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, projednávání přestupků na základě uzavřených veřejnoprávních smluv

7. Výkon přenesené působnosti na základě rozhodnutí krajského úřadu, popř. rozhodnutí ministerstva vnitra

 • nevykonává

zpracovala: JUDr. Alena Daubnerová – vedoucí odboru

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu