Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Životní situace « Odbor školství « Odbory magistrátu « Magistrát

Sociální sítě

Zápis dětí do 1. tříd základních škol a plnění povinné školní docházky

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

oskol-052015

04. Základní informace

Povinnost plnění školní docházky a základního vzdělávání ukládá zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „školský zákon“).

Základní vzdělávání se uskutečňuje podle § 25 odst. 1 školského zákona v denní formě vzdělávání.

Žák může školní docházku plnit také jiným způsobem. Jiným způsobem plnění školní docházky se podle § 40 až § 42 školského zákona rozumí:

 • individuální vzdělávání, které se uskutečňuje bez pravidelné účasti ve vyučování ve škole. O povolení individuálního vzdělávání žáka rozhoduje ředitel školy, kam byl žák přijat k plnění povinné školní docházky, na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka. Tento způsob vzdělávání může žákovi ředitel školy povolit pouze na prvním stupni.
 • vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením. Dítěti s takovým postižením stanoví Krajský úřad Olomouckého kraje (popř. jiný krajský úřad místně příslušný podle místa trvalého pobytu dítěte) se souhlasem zákonného zástupce dítěte takový způsob vzdělávání, který odpovídá duševním a fyzickým možnostem dítěte, a to na základě doporučení odborného lékaře a školského poradenského zařízení. Krajský úřad Olomouckého kraje zároveň zajistí odpovídající pomoc při vzdělávání dítěte, zejména pomoc pedagogickou a metodickou.

Zápis dětí do 1. tříd základních škol se uskutečňuje podle § 46 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1.dubna do 30. dubna kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit povinnou školní docházku. Žák plní povinnou školní docházku v základní škole podle místa trvalého pobytu žáka (spádová škola). Zákonný zástupce může zvolit i jinou školu mimo spádový obvod. Místo a dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy a oznámí to způsobem v místě obvyklým.

06. Podmínky a postup řešení

K zahájení povinné školní docházky do 1. tříd základních škol se, dle § 36 odst. 3 školského zákona, zapisují děti, které do 31. 8. kalendářního roku, ve kterém se zápis koná, dovrší 6 let věku. Požádá-li o to zákonný zástupce dítěte a dítě je přiměřeně tělesně i duševně vyspělé, lze ve stejném termínu zapsat i dítě, které šestého roku věku dosáhne v době od září do konce června příslušného školního roku.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Zákonný zástupce se s dítětem dostaví ve stanoveném termínu na místně příslušnou základní školu podle místa trvalého pobytu dítěte, popř. na jinou školu, kterou zvolí i mimo spádový obvod. Ředitelé základních škol vyhlašují termíny zápisu žáků do 1. tříd a termíny zveřejňují způsobem, v místě obvyklém – na informačních tabulích škol, na webových stránkách škol, popř. také jiným způsobem. Zápisy dětí do 1. tříd musí, podle školského zákona, proběhnout na všech základních školách v období od 1.dubna do 30. dubna kalendářního roku. Konkrétní termín stanovuje ředitel každé školy individuálně.

08. Dotčené instituce

Statutární město Olomouc stanovilo obecně závaznou vyhláškou č. 2/2017 o školských obvodech základních škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc.

Zákonný zástupce dítěte se dostaví k zápisu k povinné školní docházce do základní školy, která je spádovou základní školou podle místa trvalého pobytu dítěte.

Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. V takovém případě však nemusí být žák vždy přijat. Ředitel musí přednostně přijmout žáky ze svého spádového obvodu. Důvodem následného nepřijetí je pak především naplnění kapacity třídy a naplnění nejvyššího povoleného počtu žáků školy zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Při zápisu do 1. třídy základního vzdělávání ve stanoveném termínu v místně příslušné škole absolvuje dítě vstupní pohovor, který vedou pedagogičtí pracovníci školy. Průběh zápisu stanovuje každá škola individuálně. O přijetí žáka k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel téže základní školy.

Kontakty na ředitelství jednotlivých škol (jméno a příjmení ředitele školy, telefonní číslo, e-mailovou adresu, webové stránky školy) naleznete na webové stránce statutárního města Olomouc pod odkazem Magistrát, odbory magistrátu, odbor školství, seznam mateřských a základních škol.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Při zápisu dítěte do 1. třídy základního vzdělávání zákonný zástupce dítěte předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. K zařazení dítěte se zdravotním postižením do speciální třídy předloží zákonný zástupce také doporučení školského poradenského zařízení.

11. Formuláře

K zápisu do 1. třídy základního vzdělávání nejsou vyžadovány žádné formuláře.

12. Správní a jiné poplatky

V základních školách, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí je zápis k povinné školní docházce bezplatný.

13. Lhůty pro vyřízení

V souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je ředitel školy povinen vydat rozhodnutí o přijetí žáka k základnímu vzdělávání nebo rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky v písemné podobě nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.

16. Možnost řešit elektronicky

Zápis dítěte do 1. třídy základního vzdělávání nelze řešit elektronicky.

17. Právní předpisy

Zákony:

 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

18. Související právní předpisy

Prováděcí právní předpisy:

 • vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů,
 • obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o školských obvodech základních škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc.

19. Opravné prostředky

Zákonný zástupce dítěte může, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat proti rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáka do 1. třídy k základnímu vzdělávání a o odkladu povinné školní docházky odvolání prostřednictvím ředitele příslušné základní školy Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy. Krajský úřad Olomouckého kraje plní úkoly nadřízeného správního orgánu ředitelů škol a školských zařízení.

20. Sankce

 • dle § 182a odst.1 z.č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozd.předpisů, se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že
  a) jako zákonný zástupce
  1. nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4,
  2. nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání podle § 34a odst. 2,
  3. zanedbává péči o povinnou školní docházku žáka nebo o povinné předškolní vzdělávání dítěte,
  Dle § 182a odst. 2 lze za tento přestupek uložit pokutu až do výše 5000 Kč.
 • dle § 54a zákona č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů je ukládána sankce v případě pravomocně uložené sankce dle zákona o přestupcích za neplnění povinností souvisejících s řádným plněním povinné školní docházky staršího dítěte v rodině,
 • dle § 3 odst. 1 písm.e) zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, není za osobu v hmotné nouzi považována osoba, která neplní povinnosti zákonného zástupce dítěte spojené s řádným plněním povinné školní docházky,
 • dle § 201 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, může být potrestán odnětím svobody až na dvě léta ten, kdo ohrozí rozumový, citový nebo mravní vývoj dítěte tím, že mu umožní vést zahálčivý nebo nemravný život, závažným způsobem poruší svou povinnost o dítě pečovat nebo jinou důležitou povinnost vyplývající z rodičovské zodpovědnosti.

21. Často kladené dotazy

 • v jakém termínu se konají zápisy do 1.tříd,
 • kde je možné nalézt seznam škol s termíny zápisu,
 • jaké doklady je nutné přinést k zápisu.

Odpovědi na všechny uvedené dotazy naleznete v tomto dokumentu, případně je možné se obrátit na Magistrát města Olomouce, odbor školství, tel. 588 488 583.

23. Alternativní zdroj

Informace k povinné školní docházce podávají pracovníci odboru školství Magistrátu města Olomouc, pracoviště Palackého 14, Olomouc, budova Namiro v úřední dny:

Úřední hodiny
Po 8.00 – 12.00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

24. Související situace

Odklad povinné školní docházky

O případném odkladu povinné školní docházky rozhoduje ředitel místně příslušné základní školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte. Žádost o odklad povinné školní docházky musí být zákonným zástupcem dítěte podána nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení (Pedagogicko psychologická poradna nebo Speciální pedagogické centrum v Olomouci) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na území ČR

Žák může plnit povinnou školní docházku také dle § 38 odst. 1 školského zákona ve škole mimo území ČR, ve škole zřízené při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu ČR, v zahraniční škole zřízené na území ČR cizím státem nebo evropské škole působící na základě úmluvy o statutu Evropských škol.

Žák, který plní povinnou školní docházku takto uvedeným způsobem, je zároveň žákem spádové školy, kterou zvolil zákonný zástupce žáka. V tomto případě je zákonný zástupce žáka povinen oznámit řediteli spádové školy nebo jiné školy zapsané ve školském rejstříku, kterou si zvolil, předpokládanou dobu plnění povinné školní docházky uvedeným způsobem, adresu místa pobytu žáka v zahraničí a popř. adresu školy v zahraničí nejpozději do dvou týdnů po příjezdu žáka do země pobytu.

Veškeré náležitosti plnění povinné školní docházky v zahraničí řeší § 38 až § 38b školského zákona.

25. Zodpovědný útvar

Magistrát města Olomouce, odbor školství

26. Zodpovědná osoba

Dana Halová, tel. č. 588 488 583.

27. Platnost od

1. 1. 2020

28. Aktualizováno kdy

10. 1. 2020

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu