Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Náplň činnosti odboru školství

SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST

A. Vedoucí odboru zajišťuje:

 • řízení, organizaci a kontrolu práce odboru,
 • tvorbu a koordinaci koncepčních projektů odboru,
 • naplňování projektu Bezbariérová Olomouc v rámci pracovní skupiny,
 • zpracování podkladů pro hodnocení a odměňování ředitelů škol,
 • koordinaci činností, které přísluší odboru školství v souvislosti řešením krizových a havarijních situací,
 • činnosti související se zpracováním a naplňováním projektu Místní akční plán vzdělávání II dle příslušné pozice v projektu.

B. Samostatní zaměstnanci

sekretářka - ekonomka zajišťuje:

 • chod sekretariátu odboru,
 • administrativní zpracování materiálů dle pokynů vedoucí odboru,
 • zpracování dílčí části rozpočtu odboru školství a sledování jeho čerpání,
 • spolupráci při administraci žádostí pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce a následná kontrola využití dotací v oblastech Využití volného času dětí a mládeže, Podpora MŠ jiných zřizovatelů, Podpora vysokých škol, Individuální dotace, případně v dalších oblastech dle schválených programů Radou města Olomouce, spolupráci při zpracování vyhlašovaných programů a interních předpisů pro oblast dotací.

odborný referent pro dotační řízení zajišťuje:

 • administraci žádostí pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce a následná kontrola využití dotací v oblastech Využití volného času dětí a mládeže, Podpora MŠ jiných zřizovatelů, Podpora vysokých škol, Individuální dotace, případně v dalších oblastech dle schválených programů Radou města Olomouce, spolupráci při zpracování vyhlašovaných programů a interních předpisů pro oblast dotací.

koordinátor pro školy a implementaci v rámci MAP II zajišťuje:

 • činnosti související s naplňování projektu MAP II v pozici koordinátora

C. Jednotlivá oddělení

odd. rozpočtových záležitostí školství zajišťuje:

dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

 • podklady pro zřizování, zrušování, popř. slučování škol, předškolních a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc a další související činnosti ( zápisy do obchodního rejstříku, do ústředního věstníku, Českého statistického úřadu apod.),
 • podklady pro zřizovací listiny a dodatky zřizovacích listin škol – příspěvkových organizací (dále jen PO), jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc,
 • výdaje PO, které zřizuje (zpracovává návrhy příspěvků na provoz na kalendářní rok), s výjimkou výdajů hrazených ze státního rozpočtu dle školského zákona a z jiných zdrojů.

dále odd. rozpočtových záležitostí školství zajišťuje:

 • zpracování podkladů pro rozpočet odboru školství a hospodaření se schválenými finančními prostředky,
 • průběžné sledování a vyhodnocování čerpání rozpočtu a čerpání finančních příspěvků na provoz schválených PO z rozpočtu zřizovatele (zpracování rozpočtových změn, poukazování příslušných částek příspěvků na provoz PO, kontrola účelově vázaných prostředků, zpracování rozborů hospodaření PO- škol s finančními prostředky zřizovatele a další související činnosti),
 • zpracování podkladů a projednání finančního vypořádání hospodaření s finančními prostředky jednotlivých PO,
 • zpracování podkladů pro sestavení odpisových plánů majetku PO,
 • zpracování podkladů pro sestavení střednědobých výhledů rozpočtů PO
 • sledování dodržování rozpočtové odpovědnosti PO v návaznosti na příslušné právní předpisy
 • sledování stavů finančních prostředků ve fondech PO, odsouhlasování změn stavů fondů,
 • sledování hospodářské činnosti PO,
 • zajišťování náležitostí příslušejících statutárnímu městu Olomouc jako zřizovateli PO v návaznosti na zapojení těchto PO do různých projektů
 • spolupráci s odborem investic MMOl při nárokování zařazení investičních akcí v objektech škol a školských zařízení do rozpočtu statutárního města Olomouc,
 • účast na výběrových řízeních na investiční akce zajišťované odborem investic MMOl,
 • průběžnou kontrolu realizace oprav a údržby, popř. investičních akcí na objektech škol,
 • další spolupráci se školami v technických záležitostech (ověřování požadavků v oblasti oprav a údržby a investičních akcí, ověřování podkladů pro odsouhlasení smluv na realizaci oprav a údržby, spolupráce s PO při řešení technických záležitostí atd.),
 • částečně agendu související s pronájmy nebytových prostor a bytových prostor ve školách (podklady pro majetkoprávní odbor a pro PO),
 • spolupráci s příslušným odborem Magistrátu města Olomouce při přípravě podkladů k projektům s možností financování ze strukturálních fondů EU,
 • spolupráci s majetkoprávním odborem MMOl při zhodnocování majetku statutárního města Olomouce, k němuž dochází realizacemi investičních akcí (aktivace majetku),
 • spolupráci s majetkoprávním odborem MMOl v oblasti pojištění majetku SMOl,
 • ve spolupráci s odborem interního auditu a kontroly MMOl kontrolu činnosti PO (zajištění podkladů pro ověření výsledků veřejnoprávních kontrol v PO),
 • spolupráci s ekonomickým odborem MMOl při zajišťování inventarizace majetku SMOl (majetek OŠ a majetek PO),
 • zpracování podkladů pro schválení předpisů v rámci samosprávy v oblasti školství – Vyhláška o stanovení školských obvodů spádových základních škol, Vyhláška o stanovení školských obvodů spádových mateřských škol,
 • spolupráci s PO při vyhlášení zápisu dětí do MŠ, při umísťování dětí během školního roku, vedení evidence naplněnosti MŠ, návrhy na rozšíření, popř. snížení kapacit MŠ a vedení přehledu o úplatách v MŠ a další činnosti související s oblastí mateřských škol,
 • spolupráci s PO při vyhlášení zápisu do 1.tříd základních škol, shromaždování a zpracování výsledků zápisu,
 • spolupráce s řediteli základních škol při umisťování žáků do škol v průběhu školního roku,
 • přípravu podkladů pro konání konkurzních řízení na obsazení míst ředitelů škol, pro jmenování ředitelů škol na základě konkurzních řízení, pro odvolání ředitelů škol, přípravu podkladů pro hodnocení ředitelů škol,
 • zpracování podkladů pro zřízení školských rad, zpracování volebního řádu, vyhodnocování zápisů z jednání školských rad,
 • vedení agendy nabídky a poptávky pracovních míst ve školách,
 • zveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákona o registru smluv)
 • zajišťování evidence v registru osob v integrovaném agendovém informačním systému registru osob
 • evidenci stížností a žádostí o poskytnutí informace dle zákona do evidence MMOl,
 • spolupráce s PO, a příslušnými odbory MMOl při organizování a zajišťování kulturních a sportovních akcí určených pro děti a žáky MŠ a ZŠ.

odd. platových záležitostí školství zajišťuje:

 • vyhodnocování výročních zpráv základních škol,
 • spolupráci s příslušným odborem Magistrátu města Olomouce při přípravě podkladů k projektům v oblasti vzdělávání s možností financování ze strukturálních fondů EU,
 • vedení a zajišťování zápisu škol a školských zařízení nebo zápisu změn v rejstříku škol a školských zařízení,
 • spolupráci s odborem majetkoprávním při sledování a aktualizaci údajů v katastru nemovitostí a při přípravě podkladů o změnách nemovitého majetku pro vystavení dodatků zřizovacích listin PO,
 • evidenci nemovitého majetku svěřeného do správy PO,
 • spolupráci s odborem kancelář tajemníka MMOl při archivaci dokumentace odboru školství, správa archivu odboru školství, archivace dokumentů odboru školství, vyhledávání údajů uložených v osobních spisech na vyžádání, spolupráce s ČSSZ a personálním oddělením MMOl,
 • zpracování a naplňování Koncepce rozvoje školství,
 • spolupráci při zpracování a naplňování koncepce Rodinné politiky
 • projednávání koncepce a organizace jednotlivých škol,
 • činnosti související se zpracováním a naplňováním projektu Místní akční plán vzdělávání II dle příslušné pozice v projektu.
 • poradenství v oblasti mzdových prostředků a pracovně právních vztahů,
 • kontrola využití veřejné podpory z rozpočtu SMOl v oblastech volného času děti a mládeže, podpory MŠ jiných zřizovatelů, individuálních dotací, příp. dalších v souladu s vyhlašovanými programy

odd. středisko rozvozu stravy zajišťuje:

 • rozvoz stravy ze školních jídelen zřizovaných statutárním městem Olomouc do mateřských a základních škol bez jídelen v Olomouci, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc,
 • dovoz prádla ze škol do prádelen a rozvoz zpět do škol,
 • v odůvodněných případech dovoz dalšího materiálu nebo zboží pro školy, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc, popř. pro odbor školství,
 • opravy a údržbu automobilů zajišťujících rozvoz stravy,
 • vedení ekonomické agendy (vystavování objednávek, úhrada plateb, čerpání a vyhodnocování rozpočtu a příprava podkladů pro rozpočtové změny apod.),
 • zpracování podkladů pro uzavírání nájemních vztahů pro potřeby provozu střediska rozvozu stravy, sledování plnění povinností z těchto smluvních vztahů vyplývajících,
 • zpracování podkladů pro uzavírání, případně pro změny smluv o zajištění dovozu stravy nebo prádla pro školy zřizované statutární městem Olomouc.

PŘENESENÁ PŮSOBNOST

1. Výkon přenesené působnosti v základním rozsahu stanoveném zákonem o obcích a dalšími zákony ve správním obvodu daném územím města Olomouc

územní rozsah:
město Olomouc (část Bělidla, Černovír, Droždín, Hejčín, Hodolany, Holice, Chomoutov, Chválkovice, Klášterní Hradisko, Lazce, Lošov, Nedvězí, Nemilany, Neředín, Nová Ulice, Nové Sady, Nový Svět, Olomouc, Pavlovičky, Povel, Radíkov, Řepčín, Slavonín, Svatý Kopeček, Topolany, Týneček)

vedoucí odboru zajišťuje:

 • spolupráci při organizaci voleb, referenda.

samostatný zaměstnanec – referent pro přestupková řízení zajišťuje:

 • dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Sb., ve znění pozdějších předpisů, projednávání přestupků dle § 182a,

odd. rozpočtových záležitostí školství zajišťuje:

dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

 • shromažďování a zpracovávání dat o zaměstnancích a o čerpání finančních prostředků státního rozpočtu (poskytovaných dle školského zákona) od PO, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc, dle osnovy a postupu stanoveného MŠMT.

odd. platových záležitostí školství zajišťuje:

dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

 • zpracování návrhů rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu poskytovaných dle školského zákona, v souladu se zásadami stanovenými ministerstvem a krajskými normativy pro PO zřizované statutárním městem Olomouc,
 • shromažďování a zpracování dat z dokumentace škol a ze školních matrik PO, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc.
 • ověřování správnosti údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školních matrik vykazované pro statistické účely.

2. Výkon přenesené působnosti v rozsahu pověřeného obecního úřadu stanoveném zákonem o obcích a dalšími zákony ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem

(dle vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů)

 • nevykonává

3. Výkon přenesené působnosti v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností stanoveném zákonem o obcích a dalšími zákony ve správním obvodu obce s rozšířenou působností

(dle vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů)

územní rozsah:
města:
Olomouc, Velká Bystřice
městyse:
Dub nad Moravou (část Bolelouc, Dub nad Moravou, Tučapy), Náměšť na Hané, Velký Újezd
obce:
Bělkovice-Lašťany, Blatec, Bohuňovice, Bukovany, Bystročice (část Bystročice, Žerůvky), Bystrovany, Daskabát, Dolany (část Dolany, Pohořany, Véska), Doloplazy, Drahanovice (část Drahanovice, Kníničky, Lhota pod Kosířem, Ludéřov, Střížov), Grygov, Hlubočky (část Hlubočky, Hrubá Voda, Mariánské Údolí, Posluchov), Hlušovice, Hněvotín, Horka nad Moravou, Charváty (část Čertoryje, Drahlov, Charváty), Kozlov (část Kozlov,Slavkov), Kožušany-Tážaly (část Kožušany, Tážaly), Krčmaň, Křelov-Břuchotín (část Břuchotín, Křelov), Liboš, Loučany, Luběnice, Lutín (část Lutín, Třebčín), Majetín, Mrsklesy, Přáslavice (část Kocourovec, Přáslavice), Příkazy (část Hynkov, Příkazy), Samotišky, Skrbeň, Slatinice (část Lípy, Slatinice), Suchonice, Svésedlice, Štěpánov (část Březce, Moravská Huzová, Štěpánov), Těšetice (část Rataje, Těšetice, Vojnice), Tovéř, Tršice (část Hostkovice, Lipňany, Vacanovice, Přestavlky, Tršice, Zákřov), Ústín, Velký Týnec (část Čechovice, Velký Týnec, Vsisko), Věrovany (část Nenakonice, Rakodavy, Věrovany), území vojenského újezdu Libavá.

samostatný zaměstnanec – referent pro přestupková řízení zajišťuje:

 • dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Sb., ve znění pozdějších předpisů, projednávání přestupků dle § 182a,

odd. rozpočtových záležitostí školství zajišťuje:

dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

 • shromažďování a zpracovávání dat o zaměstnancích a o čerpání finančních prostředků státního rozpočtu (poskytovaných dle školského zákona) od PO, jejichž zřizovateli jsou obce ve správním obvodu, dle osnovy a postupu stanoveného MŠMT.

odd. platových záležitostí školství zajišťuje:

dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

 • zpracování návrhů rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu poskytovaných dle školského zákona, v souladu se zásadami stanovenými ministerstvem a krajskými normativy pro školy a školská zařízení ze správního obvodu statutárního města Olomouce zřizované jednotlivými obcemi,
 • shromažďování a zpracování dat z dokumentace škol a školských zařízení a ze školních matrik PO, zřizovaných obcemi ve správním obvodu,
 • ověřování správnosti údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školních matrik vykazované pro statistické účely.

4. Výkon přenesené působnosti na základě veřejnoprávních smluv

 • nevykonává

5. Výkon přenesené působnosti na základě rozhodnutí krajského úřadu, popř. rozhodnutí ministerstva vnitra

 • nevykonává

zpracovala: PhDr. Hana Fantová – vedoucí odboru

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu