Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Životní situace « Odbor školství « Odbory magistrátu « Magistrát

Sociální sítě

Žádost o poskytnutí dotace – využití volného času dětí a mládeže

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

oskol-006

04. Základní informace

Podpora celoroční činnosti organizované pro děti a mládež – zájmové kroužky a oddíly, sdružení pracující s dětmi a mládeží, podpora jednorázových akcí určených pro děti a mládež – dětské tábory, soustředění, výměnné pobyty, vystoupení, soutěže.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

 • fyzická osoba
 • statutární zástupce organizací, které provozují veřejně prospěšnou činnost zaměřenou na děti a mládež, škol a školských zařízení, s výjimkou škol, zřizovaných statutárním městem Olomouc

06. Podmínky a postup řešení

 1. podání žádosti o finanční příspěvek v oblasti využití volného času dětí a mládeže
 2. projednání v komisi pro výchovu a vzdělávání a využití volného času
 3. projednání v Radě města Olomouce

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podání žádosti o finanční příspěvek v oblasti využití volného času dětí a mládeže

08. Dotčené instituce

Magistrát města Olomouce, odbor školství

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Sekretariát odboru školství, pí. Iveta Palkovičová, tel. 585 513 417,

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

K žádosti o finanční příspěvek v oblasti využití volného času dětí a mládeže se přikládají doklady dle oddílu II., čl. 5, odst. 6 Pravidel pro poskytování podpor statutárním městem Olomouc zveřejněných na adrese www.olomouc.eu/verejna-podpora

11. Formuláře

Žádost o finanční příspěvek v oblasti využití volného času dětí a mládeže, která je k dispozici na adrese www.olomouc.eu/verejna-podpora

12. Správní a jiné poplatky

Poplatky nejsou

13. Lhůty pro vyřízení

Termín pro podání žádostí je zveřejňován v tisku, v Radničních listech a na adrese www.olomouc.eu. Komise pro výchovu a vzdělávání a využití volného času projedná žádost na nejbližším zasedání po termínu pro odevzdávání žádostí, termín následného projednání je v kompetenci RMO, popř. ZMO

14. Další účastníci

15. Návazné činnosti

 • podepsání Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu statutárního města Olomouce
 • předložení vyúčtování finančního příspěvku v termínu uvedeném ve Smlouvě

16. Možnost řešit elektronicky

17. Právní předpisy

SMOl může v rámci své samostatné působnosti v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 9 odst. 1, písm.h), i) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ze svého rozpočtu poskytovat veřejnou finanční podporu jiným subjektům.

18. Související právní předpisy

20. Sankce

 • Vrácení finančního příspěvku v plné výši poskytovateli v případě, že žadatel ve stanovené lhůtě nepředloží vyúčtování finančního příspěvku, případně použije finanční prostředky na jiný účel, než který je uvedený ve Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu statutárního města Olomouce
 • neposkytnutí finančního příspěvku v následujícím kalendářním roce

21. Často kladené dotazy

Otázka:
Kde najdu formulář k podání žádosti o finanční příspěvek?
Odpověď:
Na webových stránkách statutárního města Olomouce www.olomouc.eu/verejna-podpora

Otázka:
Které doklady je nutno k žádosti o finanční příspěvek přiložit?

Odpověď:
V případě, že žadatelem je právnická osoba:

 • doklad o přidělení IČ
 • doklad o právní subjektivitě žadatele dle typu žadatele
 • doklad o volbě či jmenování statutárního zástupce
 • podrobný popis projektu
 • rozpočet

V případě, že žadatelem je fyzická, nepodnikající osoba:

 • fotokopie občanského průkazu
 • podrobný popis projektu
 • rozpočet

Podrobněji viz oddíl II., čl. 5, odst. 6 Pravidel pro poskytování podpor statutárním městem Olomouc zveřejněných na adrese www.olomouc.eu/verejna-podpora

23. Alternativní zdroj

Pravidla pro poskytování podpor statutárním městem Olomouc, umístěná na www.olomouc.eu/verejna-podpora

25. Zodpovědný útvar

26. Zodpovědná osoba

Iveta Palkovičová, tel. 585 513 417,

27. Platnost od

30. 3. 2012

28. Aktualizováno kdy

2. 5. 2015

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu