Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Náplň činnosti právního odboru

SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST

odbor právní zajišťuje:

 • právní posuzování návrhů právních předpisů SMOl (tj. obecně závazných vyhlášek a nařízení) a dále též opatření obecné povahy vydaných ZMO, a to ve spolupráci s dotčenými odbory MMOl
 • z hlediska souladu s právními předpisy na vyžádání provedení kontroly materiálů předkládaných RMO a ZMO obsahujících usnesení, jehož přijetím dojde k uskutečnění právního jednání s výjimkou těch materiálů, které jsou zpracovány odbory MMOl, do nichž je zařazena osoba s právnickým vzděláním
 • sledování legislativních plánů vlády, připomínky k návrhům zákonů souvisejících s činností orgánů veřejné správy
 • evidenci zakládajících dokumentů a stanov obchodních společností s majetkovou účastí SMOl včetně jejich změn a předložení dokumentů a návrhů pro orgány SMOl k plnění úkolů společníka v těchto právnických osobách
 • poskytování na vyžádání právních služeb těm odborům MMOl, do nichž není zařazena osoba s právnickým vzděláním, a dozor nad dodržováním zákonnosti při výkonu samostatné působnosti
 • vedení evidence soudních sporů a zastupování SMOl v soudních řízeních, ve kterých SMOl nebudou zastupovat jiné věcně příslušné odbory MMOl nebo advokátní kancelář
 • tvorbu a revizi smluvní dokumentace na vyžádání; v případě odborů MMOl, do nichž je zařazena osoba s právnickým vzděláním, jen v odůvodněných případech
 • zpracování právních stanovisek, rozborů a vyjádření, včetně konzultace a poradenství zejména v oblasti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, případně dalších souvisejících předpisů na vyžádání; v případě odborů MMOl, do nichž je zařazena osoba s právnickým vzděláním, jen v odůvodněných případech
 • konzultace a poradenství v oblasti zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • zpracování podkladů pro návrh kandidátů na funkci přísedících u okresního soudu a jejich předkládání orgánům SMOl
 • zpracovávání výročních zpráv, vedení centrální evidence žádostí včetně konzultace a poradenství v oblasti zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • konzultace a poradenství k aplikaci zákona o registru smluv; v případě odborů MMOl, do nichž je zařazena osoba s právnickým vzdělaním, jen v odůvodněných případech
 • poskytování právního poradenství zejména pro potřeby primátora, náměstků primátora, RMO a ZMO na vyžádání

pověřenec pro ochranu osobních údajů pro SMOl a metodik implementace GDPR pro neškolské příspěvkové organizace zřizované SMOl zajišťuje:

 • plnění úkolů v souvislosti s funkcí pověřence pro ochranu osobních údajů a implementací nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů = General Data Protection Regulation = „GDPR“) pro SMOl (tj. MMOl a MPO) a příspěvkové organizace zřizované SMOl (kromě školských příspěvkových organizací zřizovaných SMOl)

metodik implementace GDPR pro školské příspěvkové organizace zřizované SMOl zajišťuje:

 • činnost pověřence pro ochranu osobních údajů v souladu s nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů = General Data Protection regulation = „GDPR“ ) pro školské příspěvkové organizace zřizované SMOl.

PŘENESENÁ PŮSOBNOST

odbor právní zajišťuje:

 • nevykonává

zpracovala: Mgr. Eva Vrtalová – vedoucí odboru

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu