Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Náplň činnosti odboru památkové péče

SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST

odbor památkové péče zajišťuje:

 • nevykonává

PŘENESENÁ PŮSOBNOST

1. Výkon přenesené působnosti v základním rozsahu stanoveném zákonem o obcích a dalšími zákony ve správním obvodu daném územím města Olomouc

územní rozsah:
město Olomouc (část Bělidla, Černovír, Droždín, Hejčín, Hodolany, Holice, Chomoutov, Chválkovice, Klášterní Hradisko, Lazce, Lošov, Nedvězí, Nemilany, Neředín, Nová Ulice, Nové Sady, Nový Svět, Olomouc, Pavlovičky, Povel, Radíkov, Řepčín, Slavonín, Svatý Kopeček, Topolany, Týneček)

odbor památkové péče zajišťuje:

 • dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
  • podle § 3 vydává vyjádření pro Ministerstvo kultury ČR před prohlašování věcí za kulturní památky na základě spolupráce s odbornou organizací, tj. Národním památkovým ústavem
  • podle § 6a se podílí na zpracování podkladů plánů ochrany památkových rezervací a památkových zón nebo jejich částí (dále jen „plán ochrany“), ve kterém se stanoví způsob zabezpečení kulturních hodnot památkové rezervace a památkové zóny z hlediska státní památkové péče, a ve kterém lze určit, u jakých nemovitostí, nejsou-li kulturní památkou, ale jsou v památkové rezervaci nebo památkové zóně, nebo u jakých druhů prací na nich, včetně výsadby a kácení dřevin na veřejných prostranstvích (dále jen „úprava dřevin“), je vyloučena povinnost vlastníka (správce, uživatele) vyžádat si předem závazné stanovisko podle § 14 odst. 2)
  • podle § 8 vydává vyjádření Ministerstvu kultury v řízení o zrušení prohlášení věci nebo stavby za kulturní památku
  • podle § 10 vydává rozhodnutí o opatřeních, která je povinen vlastník kulturní památky učinit, a zároveň určí lhůtu, v níž je vlastník kulturní památky povinen tato opatření vykonat v případě, že neplní vlastník kulturní památky povinnosti uvedené v § 9, tj. nepečuje o dobrý stav památky
  • podle § 11 odst. 1) vydává závazná stanoviska pro orgány státní správy příslušné k rozhodování o způsobu využití budov, které jsou kulturními památkami, nebo o přidělení bytů, jiných obytných místností a místností nesloužících k bydlení v těchto budovách
  • podle § 11 odst. 2) určuje vydáním rozhodnutí podmínky právnické a fyzické osoby, jestliže tyto svou činností působí nebo by mohly způsobit nepříznivé změny stavu kulturní památky nebo jejího prostředí anebo ohrožují zachování nebo společenské uplatnění kulturní památky pro další výkon takové činnosti nebo výkon činnosti zakáže
  • podle § 11 odst. 3) vydává závazná stanoviska pro rozhodnutí správních úřadů a orgánů krajů a obcí, jimiž mohou být dotčeny zájmy státní památkové péče na ochraně nebo zachování kulturních památek nebo památkových rezervací a památkových zón a na jejich vhodném využití
  • podle § 12 vydává rozhodnutí o způsobu odstranění závady kulturní památky na základě žádosti vlastníka kulturní památky, která je ohrožena nebo poškozena
  • podle § 14 odst. 1) předem vydává na základě žádosti závazná stanoviska vlastníkům kulturních památek k zamýšlené údržbě, opravě, rekonstrukci, restaurování nebo jiné úpravě kulturní památky nebo jejího prostředí
  • podle § 14 odst. 2) předem vydává závazná stanoviska vlastníkům (správcům, uživatelům) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny (§ 17), k zamýšlené stavbě, prodejnímu stánku, konstrukci a zařízení pro slavnostní výzdobu a osvětlení budov, jejichž umístění nepřesáhne 30 po sobě jdoucích dnů, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti, není-li tato jeho povinnost podle tohoto zákona nebo na základě tohoto zákona vyloučena (§ 6a, § 17)
  • podle § 14 odst. 4) vydává závazné stanovisko pro stavební úřad do územních řízení při vydání územního souhlasu, ve společných územích a stavebních řízení a řízení o povolení staveb, změn staveb, terénních úprav, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby a udržovacích prací, prováděném v souvislosti s úpravou území, na němž uplatňuje svůj zájem státní památková péče, popřípadě se stavbou, změnou stavby, terénními úpravami, umístěním nebo odstraněním zařízení, odstraněním stavby nebo udržovacími pracemi na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny
  • podle § 14 odst. 5) vydává závazné stanovisko pro vydání souhlasu stavebního úřadu na základě ohlášení s obnovou kulturní památky, popřípadě se stavbou, změnou stavby, terénních úprav, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby a udržovacích prací na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny
  • podle § 15 odst. 1) vydává rozhodnutí o opatření k zajištění péče o kulturní památky, tj. o nezbytných opatřeních pro zabezpečení kulturní památky, která se provedou na náklad jejího vlastníka., jestliže vlastník kulturní památky v určené lhůtě neprovede opatření podle § 10 odst. 1)
  • podle § 15 odst. 2) jde-li o movitou kulturní památku, a vyžaduje-li to důležitý společenský zájem, může podat návrh krajskému úřadu, který může uložit jejímu vlastníku povinnost určitým způsobem s ní nakládat, popřípadě mu uložit, aby ji bezplatně svěřil na nezbytně dlouhou dobu do úschovy odborné organizaci, kterou zároveň určí
  • podle § 15 odst. 3) podává návrh vyvlastňovacímu úřadu na vyvlastnění v případě, že vlastník nemovité kulturní památky, která není státním majetkem, zanedbává trvale své povinnosti a ohrožuje tím její zachování nebo užívá-li kulturní památku v rozporu s jejím kulturně politickým významem, památkovou hodnotou nebo technickým stavem, může se ve společenském zájmu, nedojde-li k dohodě s vlastníkem o jejím prodeji státu, výjimečně kulturní památka rozhodnutím vyvlastňovacího úřadu vyvlastnit
  • podle § 15 odst. 4 vydává souhlas s provedením nutných opatření k ochraně kulturní památky, která je bezprostředně ohrožena
  • podle § 16 vykonává památkovou agendu včetně ekonomického zpracování na úseku příspěvků na zachování a obnovu kulturních památek (příspěvkové programy Ministerstva kultury ČR – Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, Havarijní program, Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, Program péče o vesnické památkové rezervace a vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny, Program restaurování movitých kulturních památek, Program záchrany architektonického dědictví)
  • podle § 17 odst. 1 vyžaduje-li to ochrana nemovité kulturní památky nebo jejího prostředí, vydává po vyjádření odborné organizace státní památkové péče územní rozhodnutí o ochranném pásmu a určí, u kterých nemovitostí v ochranném pásmu, nejsou-li kulturní památkou, nebo u jakých druhů prací na nich, včetně úpravy dřevin, je vyloučena povinnost vyžádat si předem závazné stanovisko podle ust. § 14 odst. 2; dále může v ochranném pásmu omezit určitou činnost nebo učinit jiná vhodná opatření na základě závazného stanoviska dotčeného orgánu
  • podle § 17 odst. 3 vymezuje na návrh krajského úřadu po vyjádření odborné organizace státní památkové péče ochranné pásmo, pokud jde o ochranu nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny nebo jejich prostředí
  • podle § 17 odst. 5 rozhoduje o změně ochranného pásma nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny, a to na návrh krajského úřadu, který jej předem dohodne s ministerstvem kultury
  • podle § 17 odst. 6 může po vyjádření odborné organizace státní památkové péče změnit rozhodnutí vydané podle § 17 odst. 1 a odst. 3, pokud se změnil účel, pro který bylo ochranné pásmo vymezeno, a může jej i zrušit, pokud zanikl předmět ochrany
  • podle § 29 odst. 2, písm. a) se podílí na zpracování krajské koncepce podpory státní památkové péče a na zpracování střednědobých a prováděcích plánů a programů obnovy kulturních památek
  • podle § 29 odst. 2, písm. b) zabezpečuje předpoklady pro komplexní péči o kulturní památky a nemovitosti, které nejsou kulturní památkou, ale jsou v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu, a v souvislosti s tím vydává jako dotčený orgán na návrh nebo z vlastního podnětu závazné stanovisko a poskytuje další podklady do řízení vedených jinými správními úřady
  • podle § 29 odst. 2, písm. c) uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je nemovitá národní kulturní památka nebo ochranné pásmo nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny, nejde-li o působnost ministerstva kultury dle ust. § 26 odst. 2 písm. 2) nebo krajského úřadu dle ust. § 28 odst. 2 písm. c), a ve vztahu k tomuto území uplatňuje stanovisko k vymezení zastavěného území
  • podle § 29 odst. 2 písm. d) usměrňuje péči o kulturní památky zajišťovanou obcemi
  • podle § 29 odst. 2 písm. e) vykonává státní správu na úseku státní památkové péče, pokud podle tohoto zákona není příslušný jiný orgán
  • podle § 29 odst. 2, písm. f) koordinuje jednotné značení nemovitých kulturních památek tabulkou opatřenou nápisem KULTURNÍ PAMÁTKA a velkým státním znakem, popř. i značkami stanovenými mezinárodními smlouvami
  • podle § 29 odst. 2, písm. g) vykonává dozor při obnově kulturních a při stavbě, změně stavby, terénních úpravách, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby nebo udržovacích pracích na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu z hlediska státní památkové péče
  • podle § 29 odst. 2 písm. h) dozírá v rozsahu své působnosti na dodržování tohoto zákona a předpisů vydaných k jeho provedení
  • spolupracuje s orgány územního plánování při zpracování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace pořizované ve svém správním obvodu

2. Výkon přenesené působnosti v rozsahu pověřeného obecního úřadu stanoveném zákonem o obcích a dalšími zákony ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem

(dle vyhlášky č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu)

 • dle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • podle § 5 odst. 3 projednává přestupky
  • poskytuje informace o válečných hrobech
  • v rámci CEVH spolupracuje s Hřbitovy města Olomouce, p.o.

3. Výkon přenesené působnosti v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností stanoveném zákonem o obcích a dalšími zákony ve správním obvodu obce s rozšířenou působností

dle vyhlášky č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu

územní rozsah:
města:
Olomouc, Velká Bystřice
městyse:
Dub nad Moravou (část Bolelouc, Dub nad Moravou, Tučapy), Náměšť na Hané, Velký Újezd
obce:
Bělkovice-Lašťany, Blatec, Bohuňovice, Bukovany, Bystročice (část Bystročice, Žerůvky), Bystrovany, Daskabát, Dolany (část Dolany, Pohořany, Véska), Doloplazy, Drahanovice (část Drahanovice, Kníničky, Lhota pod Kosířem, Ludéřov, Střížov), Grygov, Hlubočky (část Hlubočky, Hrubá Voda, Mariánské Údolí, Posluchov), Hlušovice, Hněvotín, Horka nad Moravou, Charváty (část Čertoryje, Drahlov, Charváty), Kozlov (část Kozlov, Slavkov), Kožušany-Tážaly (část Kožušany, Tážaly), Krčmaň, Křelov-Břuchotín (část Břuchotín, Křelov), Liboš, Loučany, Luběnice, Lutín (část Lutín, Třebčín), Majetín, Mrsklesy, Přáslavice (část Kocourovec, Přáslavice), Příkazy (část Hynkov, Příkazy), Samotišky, Skrbeň, Slatinice (část Lípy, Slatinice), Suchonice, Svésedlice, Štěpánov (část Březce, Moravská Huzová, Štěpánov), Těšetice (část Rataje, Těšetice, Vojnice), Tovéř, Tršice (část Hostkovice, Lipňany, Vacanovice, Přestavlky, Tršice, Zákřov), Ústín, Velký Týnec (část Čechovice, Velký Týnec, Vsisko), Věrovany (část Nenakonice, Rakodavy, Věrovany), území vojenského újezdu Libavá.

odbor památkové péče zajišťuje:

 • dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
  • podle § 3 vydává vyjádření pro Ministerstvo kultury ČR před prohlašování věcí za kulturní památky na základě spolupráce s odbornou organizací, tj. Národním památkovým ústavem
  • podle § 6a se podílí na zpracování podkladů plánů ochrany památkových rezervací a památkových zón nebo jejich částí (dále jen „plán ochrany“), ve kterém se stanoví způsob zabezpečení kulturních hodnot památkové rezervace a památkové zóny z hlediska státní památkové péče, a ve kterém lze určit, u jakých nemovitostí, nejsou-li kulturní památkou, ale jsou v památkové rezervaci nebo památkové zóně, nebo u jakých druhů prací na nich, včetně výsadby a kácení dřevin na veřejných prostranstvích (dále jen „úprava dřevin“), je vyloučena povinnost vlastníka (správce, uživatele) vyžádat si předem závazné stanovisko podle § 14 odst. 2)
  • podle § 8 vydává vyjádření Ministerstvu kultury v řízení o zrušení prohlášení věci nebo stavby za kulturní památku
  • podle § 10 vydává rozhodnutí o opatřeních, která je povinen vlastník kulturní památky učinit, a zároveň určí lhůtu, v níž je vlastník kulturní památky povinen tato opatření vykonat v případě, že neplní vlastník kulturní památky povinnosti uvedené v § 9, tj. nepečuje o dobrý stav památky
  • podle § 11 odst. 1) vydává závazná stanoviska pro orgány státní správy příslušné k rozhodování o způsobu využití budov, které jsou kulturními památkami, nebo o přidělení bytů, jiných obytných místností a místností nesloužících k bydlení v těchto budovách
  • podle § 11 odst. 2) určuje vydáním rozhodnutí podmínky právnické a fyzické osoby, jestliže tyto svou činností působí nebo by mohly způsobit nepříznivé změny stavu kulturní památky nebo jejího prostředí anebo ohrožují zachování nebo společenské uplatnění kulturní památky pro další výkon takové činnosti nebo výkon činnosti zakáže
  • podle § 11 odst. 3) vydává závazná stanoviska pro rozhodnutí správních úřadů a orgánů krajů a obcí, jimiž mohou být dotčeny zájmy státní památkové péče na ochraně nebo zachování kulturních památek nebo památkových rezervací a památkových zón a na jejich vhodném využití
  • podle § 12 vydává rozhodnutí o způsobu odstranění závady kulturní památky na základě žádosti vlastníka kulturní památky, která je ohrožena nebo poškozena
  • podle § 14 odst. 1) předem vydává na základě žádosti závazná stanoviska vlastníkům kulturních památek k zamýšlené údržbě, opravě, rekonstrukci, restaurování nebo jiné úpravě kulturní památky nebo jejího prostředí
  • podle § 14 odst. 2) předem vydává závazná stanoviska vlastníkům (správcům, uživatelům) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny (§ 17), k zamýšlené stavbě, prodejnímu stánku, konstrukci a zařízení pro slavnostní výzdobu a osvětlení budov, jejichž umístění nepřesáhne 30 po sobě jdoucích dnů, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti, není-li tato jeho povinnost podle tohoto zákona nebo na základě tohoto zákona vyloučena (§ 6a, § 17)
  • podle § 14 odst. 4) vydává závazné stanovisko pro stavební úřad do územních řízení při vydání územního souhlasu, ve společných územích a stavebních řízení a řízení o povolení staveb, změn staveb, terénních úprav, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby a udržovacích prací, prováděném v souvislosti s úpravou území, na němž uplatňuje svůj zájem státní památková péče, popřípadě se stavbou, změnou stavby, terénními úpravami, umístěním nebo odstraněním zařízení, odstraněním stavby nebo udržovacími pracemi na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny
  • podle § 14 odst. 5) vydává závazné stanovisko pro vydání souhlasu stavebního úřadu na základě ohlášení s obnovou kulturní památky, popřípadě se stavbou, změnou stavby, terénních úprav, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby a udržovacích prací na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny
  • podle § 15, odst. 1) vydává rozhodnutí o opatření k zajištění péče o kulturní památky, tj. o nezbytných opatřeních pro zabezpečení kulturní památky, která se provedou na náklad jejího vlastníka., jestliže vlastník kulturní památky v určené lhůtě neprovede opatření podle § 10 odst. 1)
  • podle § 15, odst. 2) jde-li o movitou kulturní památku, a vyžaduje-li to důležitý společenský zájem, může podat návrh krajskému úřadu, který může uložit jejímu vlastníku povinnost určitým způsobem s ní nakládat, popřípadě mu uložit, aby ji bezplatně svěřil na nezbytně dlouhou dobu do úschovy odborné organizaci, kterou zároveň určí
  • podle § 15 odst. 3) podává návrh vyvlastňovacímu úřadu na vyvlastnění v případě, že vlastník nemovité kulturní památky, která není státním majetkem, zanedbává trvale své povinnosti a ohrožuje tím její zachování nebo užívá-li kulturní památku v rozporu s jejím kulturně politickým významem, památkovou hodnotou nebo technickým stavem, může se ve společenském zájmu, nedojde-li k dohodě s vlastníkem o jejím prodeji státu, výjimečně kulturní památka rozhodnutím vyvlastňovacího úřadu vyvlastnit
  • podle § 15 odst. 4 vydává souhlas s provedením nutných opatření k ochraně kulturní památky, která je bezprostředně ohrožena
  • podle § 16 vykonává památkovou agendu včetně ekonomického zpracování na úseku příspěvků na zachování a obnovu kulturních památek (příspěvkové programy Ministerstva kultury ČR – Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, Havarijní program, Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, Program péče o vesnické památkové rezervace a vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny, Program restaurování movitých kulturních památek, Program záchrany architektonického dědictví)
  • podle § 17 odst. 1 vyžaduje-li to ochrana nemovité kulturní památky nebo jejího prostředí, vydává po vyjádření odborné organizace státní památkové péče územní rozhodnutí o ochranném pásmu a určí, u kterých nemovitostí v ochranném pásmu, nejsou-li kulturní památkou, nebo u jakých druhů prací na nich, včetně úpravy dřevin, je vyloučena povinnost vyžádat si předem závazné stanovisko podle ust. § 14 odst. 2; dále může v ochranném pásmu omezit určitou činnost nebo učinit jiná vhodná opatření na základě závazného stanoviska dotčeného orgánu
  • podle § 17 odst. 3 vymezuje na návrh krajského úřadu po vyjádření odborné organizace státní památkové péče ochranné pásmo, pokud jde o ochranu nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny nebo jejich prostředí
  • podle § 17 odst. 5 rozhoduje o změně ochranného pásma nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny, a to na návrh krajského úřadu, který jej předem dohodne s ministerstvem kultury
  • podle § 17 odst. 6 může po vyjádření odborné organizace státní památkové péče změnit rozhodnutí vydané podle § 17 odst. 1 a odst. 3, pokud se změnil účel, pro který bylo ochranné pásmo vymezeno, a může jej i zrušit, pokud zanikl předmět ochrany
  • podle § 29 odst. 2, písm. a) se podílí na zpracování krajské koncepce podpory státní památkové péče a na zpracování střednědobých a prováděcích plánů a programů obnovy kulturních památek
  • podle § 29 odst. 2, písm. b) zabezpečuje předpoklady pro komplexní péči o kulturní památky a nemovitosti, které nejsou kulturní památkou, ale jsou v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu, a v souvislosti s tím vydává jako dotčený orgán na návrh nebo z vlastního podnětu závazné stanovisko a poskytuje další podklady do řízení vedených jinými správními úřady
  • podle § 29 odst. 2, písm. c) uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je nemovitá národní kulturní památka nebo ochranné pásmo nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny, nejde-li o působnost ministerstva kultury dle ust. § 26 odst. 2 písm. 2) nebo krajského úřadu dle ust. § 28 odst. 2 písm. c), a ve vztahu k tomuto území uplatňuje stanovisko k vymezení zastavěného území
  • podle § 29 odst. 2 písm. d) usměrňuje péči o kulturní památky zajišťovanou obcemi
  • podle § 29 odst. 2 písm. e) vykonává státní správu na úseku státní památkové péče, pokud podle tohoto zákona není příslušný jiný orgán
  • podle § 29 odst. 2, písm. f) koordinuje jednotné značení nemovitých kulturních památek tabulkou opatřenou nápisem KULTURNÍ PAMÁTKA a velkým státním znakem, popř. i značkami stanovenými mezinárodními smlouvami
  • podle § 29 odst. 2, písm. g) vykonává dozor při obnově kulturních a při stavbě, změně stavby, terénních úpravách, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby nebo udržovacích pracích na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu z hlediska státní památkové péče
  • podle § 29 odst. 2 písm. h) dozírá v rozsahu své působnosti na dodržování tohoto zákona a předpisů vydaných k jeho provedení
  • spolupracuje s orgány územního plánování při zpracování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace pořizované ve svém správním obvodu

zpracovala: Mgr. Vlasta Kauerová – vedoucí odboru památkové péče

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu