Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Náplň činnosti odboru ochrany

SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST

A. Vedoucí odboru zajišťuje:

 • řízení, organizaci a kontrolu práce odboru
 • tvorbu a koordinaci koncepčních projektů odboru
 • agendu havarijní služby Rady města Olomouce a odborů MMOl
 • prezentaci činnosti odboru občanům a subjektům
 • příspěvky za odbor do tisku a médií
 • vydávání stanovisek a vyjádření k bezpečnostním programům závažných havárií, bezpečnostním zprávám a havarijním plánům za obec
 • vydávání stanovisek o plnění podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob
 • rozhodování o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce týkajících se movitých věcí a majících souvislost se zabezpečením pomoci občanům při haváriích a mimořádných událostech (vysoušeče, elektrická topidla, sálavé panely apod.)
 • rozhodování o uzavírání smluv o nájmu movité věci, kdy předmětem nájmu je technické vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů statutárního města Olomouce, a je pověřen jejich podepisováním
 • rozhodování o uzavírání smluv o poskytování služeb, kdy předmětem smlouvy je poskytnutí obsluhy technického vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů statutárního města Olomouce, a je pověřen jejich podepisováním
 • rozhodování o uzavírání kupních smluv, kdy předmětem je prodej ochranných zdravotních pomůcek a dezinfekcí, a je pověřen podepisováním těchto kupních smluv, jejich dodatků a jiných písemností k těmto kupním smlouvám

B. Samostatní zaměstnanci

specialista BOZP a PO, ekonomicko-administrativní pracovník zajišťuje:

 • písemnou agendu odboru
 • chod podatelny (spisového uzlu) a sekretariátu
 • agendu docházky odboru
 • přípravu dílčích podkladů pro jednání bezpečnostní rady
 • prezentaci pracovních výstupů na www stránkách
 • spolupráci při tvorbě materiálů pro radu a zastupitelstvo města
 • podklady pro přípravu, evidenci a kontrolu čerpání rozpočtu
 • příjem a výdej spotřebního materiálu dodávaného odborem kancelář tajemníka MMOl
 • spolupráci při tvorbě a čerpání rozpočtu

na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) zajišťuje:

 • zabezpečuje a plní úkoly z ustanovení zákoníku práce a předpisů souvisejících, které vyplývají pro statutární město Olomouc jako právnickou osobu (zaměstnavatele) v souvislosti s bezpečností a ochranou při práci
 • spolupracuje s oddělením personálním a právním odboru kancelář tajemníka MMOl, s odborem sociálních věcí, odborem sociálních služeb a Městskou policií Olomouc při zajišťování vstupních školení zaměstnanců z PO a BOZP a lékařských prohlídek
 • provádí školení určených zaměstnanců z oblasti BOZP
 • vede předepsanou dokumentaci BOZP
 • aktualizuje Vnitřní předpis k zajištění BOZP při práci zaměstnanců SMOl
 • účastní se šetření příčin pracovních úrazů, dbá na dodržení lhůty vyšetření a správné sepsání záznamu o úrazu
 • zpracovává podklady a účastní se jednání odškodňovací komise
 • navrhuje opatření pro prevenci pracovních úrazů
 • připravuje podklady pro registraci, evidenci, ohlašování a zasílání záznamů z oblasti BOZP dalším orgánům a subjektům ve stanovených lhůtách v případech stanovených právními předpisy
 • na pracovištích MMOl a MPO vykonává kontrolní činnost v oblasti BOZP, navrhuje bezodkladné odstranění závad a nedostatků, které by mohly být příčinou pracovního úrazu
 • v případě zjištění nedostatků, které není možné bezodkladně odstranit, připravuje podklady pro projednání s tajemníkem MMOl nebo ředitelem MPO

C. Jednotlivá oddělení

Oddělení krizového řízení a bezpečnosti zajišťuje:

 • aktualizaci Vnitřního předpisu o zajištění havarijní služby SMOl
 • měsíční rozpisy havarijní služby odborů MMOl, kontrolu výkazů havarijní služby
 • inventarizaci a vedení majetku odboru
 • tvorbu rozpočtu dle vnitřní struktury příjmových a výdajových položek odboru
 • podílí se na přípravě evidenci a kontrole čerpání rozpočtu
 • kontrolu hospodaření dle rozpočtu odboru a zpracovává návrhy na opatření související s vývojem čerpání rozpočtu včetně návrhů rozpočtových změn
 • potřebu měsíčních finančních úhrad odboru (cash-flow) dle pokynů odboru ekonomického MMOl
 • likvidaci faktur a vyhotovování daňových dokladů vzniklých činností odboru
 • evidenci a zabezpečení inventarizace předmětů operativně technické evidence (OTE), drobného dlouhodobého hmotného majetku (DDHM) a dlouhodobého hmotného majetku (DHM)
 • vyřazování a likvidaci předmětů OTE, DDHM a DHM
 • zpracování měsíční docházky zaměstnanců odboru a stravného pro zaměstnance odboru
 • spolupráci na chodu sekretariátu odboru
 • vedení evidence o pohledávkách a transferech
 • evidenci materiálu humanitární pomoci a darů v souvislosti s řešením mimořádných událostí a krizových stavů dle zákona č. 240/2000 Sb.
 • zpracování koncepce implementace skupiny norem ISO 27 000 v rámci systému řízení bezpečnosti informací – Information Security Management System (dále jen „ISMS“)
 • zabezpečování podkladů a vedení dokumentace komise RMO („Komise pro zvýšení bezpečnosti obyvatel a návštěvníků statutárního města Olomouce“)

Oddělení havarijního plánování a ochrany obyvatel zajišťuje:

 • cestou Technických služeb města Olomouce (dále jen „TSMO“) zabezpečení pravidelné údržby vodních útvarů a děl v rámci protipovodňové ochrany
 • vedení agendy povodňových a havarijních plánů podnikatelských subjektů na území správního obvodu města Olomouce
 • aktualizaci Vnitřního předpisu pro případ náhlého ohrožení v objektech SMOl
 • dle § 102 odst. 2 písm. m) zákona o obcích má pravomoc rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce týkajících se movitých věcí a majících souvislost se zabezpečením pomoci občanům při haváriích a mimořádných událostech a se zabezpečením technické pomoci organizacím sídlícím na území Olomouckého kraje při zajištění společenských, kulturních a sportovních akcí většího charakteru
 • zastupování vlastníka SMOl podle zákona č. 254/2001 Sb.

na úseku požární ochrany (dále jen „PO“)

 • dle § 29 odst. 1) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů:
  • zřízení jednotek sboru dobrovolných hasičů obce, které provádějí hašení požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu ve svém územním obvodu; členům jednotky sboru dobrovolných hasičů obce za hašení požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech v mimopracovní době poskytuje odměnu
   • akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
   • odbornou přípravu členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
   • materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a požární ochrany
   • péči o členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, jakož i péči o zaměstnance zařazené v jednotkách hasičských záchranných sborů podniků, členy jiných jednotek sborů dobrovolných hasičů obce nebo podniků, popřípadě i o osoby vyzvané k poskytnutí osobní pomoci, jestliže zasahují za ztížených podmínek nebo u déle trvajícího zásahu na území obce
   • poskytnutí náhrady ušlého výdělku členu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, který se ve své pracovní době nebo v době, ze které mu plyne příjem z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti, zúčastní zásahu při požáru nebo jiných záchranných prací při živelných pohromách nebo jiných mimořádných událostech nebo nařízeného cvičení anebo nařízené odborné přípravy
   • pro členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce úhrady za preventivní zdravotní prohlídky
   • zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, zejména pro potřeby svého územního obvodu
   • zpracovává stanovené dokumentace požární ochrany
   • podílí se na zabezpečení zdrojů vody pro hašení požárů a jejich trvalé použitelnosti a stanoví návrh dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti
   • podílí se na dislokaci jednotek hasičského záchranného sboru v katastrálním území obce podle nařízení kraje a navrhuje příspěvky na provoz a vybavení těchto jednotek
   • spolupracuje se sousedními obcemi při plnění úkolů k zabezpečení požární ochrany
   • organizuje preventivně výchovnou činnost
   • vydává, aktualizuje a kontroluje dodržování požárního řádu
   • stanovuje podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob (pro SMOl platí Nařízení č. 1/2002 Olomouckého kraje)
 • v podmínkách SMOl zpracovává předepsanou dokumentaci na úseku požární ochrany dle § 29 odst. 1 písm. i) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 246/2001Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
 • provádí a zabezpečuje školení, odbornou přípravu zaměstnanců MMOl a MPO v oblasti PO v souladu s platnou legislativou
 • zpracovává podklady a odborné materiály dle zadání vedoucího odboru
 • na pracovištích MMOl a MPO vykonává pravidelně kontrolní činnost v oblasti PO, navrhuje bezodkladné odstranění závad a nedostatků zjištěných v rámci činnosti, které by mohly být příčinou požáru
 • rozhoduje dle § 7 odst. 2 nařízení Olomouckého kraje č. 1/2002
 • aktualizuje Vnitřní předpis k zabezpečení požární ochrany v objektech SMOl

PŘENESENÁ PŮSOBNOST

A. Vedoucí odboru zajišťuje:

 • řízení, kontrolu a odpovědnost za správný výkon státní správy odboru v určeném rozsahu a požadované kvalitě
 • fungování havarijní služby Rady města Olomouce a odborů MMOl
 • fungování krizového pracoviště města Olomouce
 • výkon funkce tajemníka Povodňové komise statutárního města Olomouce a ORP
 • výkon funkce tajemníka Bezpečnostní rady statutárního města Olomouce a krizového štábu
 • výkon funkce bezpečnostního ředitele
 • včasné předávání dílčích stanovisek odboru vyplývajících ze svěřené agendy k „Žádosti Policie ČR o posouzení spolehlivosti fyzické osoby žádající o zbrojní průkaz“, a to včasným předáváním dílčích stanovisek vyplývajících ze svěřené agendy prostřednictvím služby e-Spis přestupkovému oddělení odboru správy

1. Výkon přenesené působnosti v základním rozsahu stanoveném zákonem o obcích a dalšími zákony ve správním obvodu daném územím města Olomouc

územní rozsah:
město Olomouc (část Bělidla, Černovír, Droždín, Hejčín, Hodolany, Holice, Chomoutov, Chválkovice, Klášterní Hradisko, Lazce, Lošov, Nedvězí, Nemilany, Neředín, Nová Ulice, Nové Sady, Nový Svět, Olomouc, Pavlovičky, Povel, Radíkov, Řepčín, Slavonín, Svatý Kopeček, Topolany, Týneček)

C. Jednotlivá oddělení

Oddělení krizového řízení a bezpečnosti zajišťuje:

 • dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému:
  • podle rozhodnutí primátora města využití připravených krizových opatření k provádění záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádné události
  • součinnost s oddělením HPOO při plnění úkolů vyplývajících z § 15 a 16 zákona
 • dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) včetně příslušných prováděcích vyhlášek zabezpečuje zejména:
  • organizaci přípravy obce na krizové situace
  • poskytování podkladů a informací potřebných ke zpracování krizového plánu obce s rozšířenou působností
  • vedení evidence údajů o přechodných změnách pobytu osob (§ 39d), pro kterou shromažďuje údaje, a předává údaje v ní vedené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu se nachází
  • vedení evidence údajů o přechodných změnách pobytu osob za stavu nebezpečí (§ 39e), pro kterou shromažďuje údaje, a předává údaje v ní vedené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu se nachází
  • podíl na zajištění veřejného pořádku
  • plnění úkolů stanovených krizovým plánem obce s rozšířenou působností při přípravě na krizové situace a jejich řešení
  • seznamování právnických a fyzických osob způsobem v místě obvyklým s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení
  • přípravu podkladů pro plnění úkolů stanovených starostovi obce tímto zákonem
  • přípravu podkladů a vedení dokumentace bezpečnostní rady a krizového štábu obce
 • dle zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky
  • součinnost s armádou v souvislosti s vyžadováním a použitím armády k záchranným pracím, odstraňování jiného hrozícího nebezpečí, včetně využití pro humanitární úkoly
  • agendu spojenou s vyžádáním této pomoci
 • dle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, § 8, 9, 9a
  • plnění úkolů a poskytování údajů pro zabezpečení obrany státu podle požadavků obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo krajského úřadu
  • výběr a povolávání fyzických osob k pracovním výpomocím nebo k pracovním povinnostem pro potřeby zajišťování obrany státu podle rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností
  • podílení se na zabezpečení dodání určených věcných prostředků pro potřeby zajišťování obrany státu podle rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností
  • plnění úkolů spojených s prověřením opatření pro zabezpečení obrany státu podle rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností
  • poskytování potřebné součinnosti v případě výcviku ozbrojených sil mimo území vojenských úřadů, sepisují škody způsobené právnickým a fyzickým osobám a škody způsobené na majetku obce, došlo-li ke škodě v přímé souvislosti s výcvikem ozbrojených sil nebo s prověřením opatření pro zabezpečení obrany státu
  • uplatnění požadavků na přípravu občanů k obraně státu u krajského úřadu cestou obecního úřadu obce s rozšířenou působností a organizují jejich přípravu
  • plnění úkolů spojených s evakuací obyvatel podle rozhodnutí krajského úřadu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností a poskytuje potřebnou součinnost při ochraně majetku evakuovaných osob
  • vyžadování a shromažďování údajů pro zajišťování obrany státu, včetně vstupu popř. vjezdu na cizí pozemky v souvislosti s plněním úkolů pro zajišťování obrany státu
  • vzájemnou spolupráci s ústředními a ostatními správními úřady, orgány krajů a orgány obcí při plnění úkolů spojených se zajišťováním obrany státu
 • dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti:
  • plnění úkolů v oblasti utajovaných informací v souladu se zákonem, prováděcími předpisy a pokyny statutárního orgánu
  • zabezpečení správy informačního systému nakládajícího s utajovanými informacemi
  • zajištění certifikace informačního systému a schválení do provozu odpovědnou osobou
 • dle vyhlášky č. 523/2005 Sb., o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a o certifikaci stínicích komor:
  • zpracování bezpečnostní politiky informačního systému, která vymezuje způsob, jakým má být zajištěna důvěrnost, integrita a dostupnost utajované informace, dostupnost služeb informačního systému a odpovědnost uživatele, bezpečnostního správce a správce informačního systému za jeho činnost v informačním systému
  • řízení, a provádění stanovených činností pro zajištění bezpečnosti informačního systému, zejména zajištění požadované funkčnosti, řízení jeho bezpečného provozování v závislosti na stupni utajení utajovaných informací, s nimiž nakládá, a na bezpečnostním provozním módu informačního systému
  • zpracování bezpečnostní dokumentace informačního systému nakládajícího s utajovanými informacemi
 • dle zákona č. 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)
  • agendu spojenou se zprošťováním mimořádné služby
  • spolupráci s KVV při vedení vojenské evidence
 • dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • organizaci zpracování podkladů pro dokumentaci IS podle výše uvedeného zákona.
  • zpracovávání návrhů základních dokumentů (Informační strategie a koncepce MMOl), při tomto úzce spolupracují s ostatními zaměstnanci odboru informatiky a Smart City a vedoucími zaměstnanci ostatních odborů a oddělení MMOl.
  • plnění úkolů bezpečnostního správce IS
  • předkládání zpracovaných návrhů vnitřních předpisů týkajících se ISMS vedoucímu odboru
 • dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů (ve spolupráci s OINF_SAS)
  • podíl na administraci oznamování vykonávání působnosti odborů MMOl v zaregistrovaných agendách.
  • podíl na zpracování evidence agend dle jednotlivých odborů MMOl (včetně zjištění, kolik zaměstnanců aktuálně agendu vykonává)
 • dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
  • projednání bezpečnostního programu, bezpečnostní zprávy, vnějšího havarijního plánu nebo jejich aktualizace s veřejností
  • pořizování kopií, výpisů a opisů a shromáždění písemných připomínek a umožňuje nahlížení do výše uvedené dokumentace
  • zpracování stanoviska obce k bezpečnostní dokumentaci včetně zapracování připomínek veřejnosti
  • účast na kontrolách subjektů (dle z. č. 224/2015 Sb.), dle plánu kontrol navrženého Českou inspekcí životního prostředí a schváleného Ministerstvem životního prostředí

Oddělení havarijního plánování a ochrany obyvatel zajišťuje:

 • účast velitelů a strojníků jednotky sboru dobrovolných hasičů obce na jejich odborné přípravě
 • úkoly požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu
 • podle požárního poplachového plánu kraje hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech mimo svůj územní obvod
 • akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce k zásahům mimo svůj územní obvod
 • organizaci přípravy obce na mimořádné události
 • podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací s integrovaným záchranným systémem
 • zajišťuje varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak
 • hospodaří s materiálem civilní ochrany
 • poskytování podkladů a informací potřebných ke zpracování havarijního plánu nebo vnějšího havarijního plánu
 • spolupráci při zajištění nouzového přežití obyvatel obce
 • vedení evidence a provádění kontroly staveb civilní ochrany nebo staveb dotčených požadavky civilní ochrany v obci
 • seznámení právnických a fyzických osob v obci s charakterem možného ohrožení, s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva, za tímto účelem organizuje jejich školení
 • spolupráci na zajištění varování a vyrozumění osob, nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím
 • spolupráci po dohodě s primátorem na zásahu a následné evakuaci osob z ohroženého území obce
 • dle vyhlášky 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva:
  • zřizování a provozování zařízení civilní ochrany
  • informování právnických a fyzických osob o charakteru možného ohrožení, připravovaných opatřeních a způsobu jejich provedení
  • zabezpečení provozu zadávacího pracoviště (vyrozumívacího centra)
  • podílení se na plánování a provádění evakuace a evakuačních opatření
  • podílení se na zabezpečení evakuace a koordinuje činnost pracovních skupin krizového štábu a evakuačních i přijímacích středisek
  • podílení se na organizaci výdeje prostředků individuální ochrany obyvatel a zajištění provozuschopnosti kolektivních zařízení pro ukrytí obyvatel
  • uplatnění požadavků ochrany obyvatelstva v územním plánování
  • uplatnění stavebně-technických požadavků na stavby civilní ochrany
  • podílí se na provádění zkoušek jednotného systému varování a vyrozumění
 • dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
  • koordinaci činnosti v rámci povodní
  • plnění úkolů vyplývající ze závěru povodňové komise města
  • zpracování povodňového plánu obce, předkládá jej ke schválení
  • aktualizaci povodňového plánu
  • potvrzení souladu věcné a grafické části jim předložených povodňových plánů podnikatelských subjektů s povodňovým plánem města Olomouce
  • provádění povodňových prohlídek
  • ukládání podle potřeby vlastníkům vodních děl úpravy manipulačních řádů z hlediska povodňové ochrany
  • prověření připravenosti účastníků ochrany podle povodňových plánů
  • zabezpečení hlásné povodňové služby a hlídkové služby
  • informování o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány obcí správního obvodu, orgány sousedních obcí s rozšířenou působností, příslušné správce povodí a Český hydrometeorologický ústav
  • zpracovávání podkladů k vyhlášení a odvolávání stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti města
  • zpracovávání podkladů pro organizaci, řízení opatření na ochranu před povodněmi podle povodňových plánů a v případě potřeby zpracovává podklady pro vyžádání věcné a osobní pomoci u právnických a fyzických osob
  • v případě nebezpečí z prodlení přípravu podkladů k vyžádání pomoci ozbrojených sil ČR nad rámec sil a prostředků vymezených v povodňovém plánu
  • organizaci zajištění nutné hygienické a zdravotnické péče včetně náhradního zásobování
  • pracovní síly a věcné prostředky na provádění záchranných prací a zabezpečení náhradních funkcí v území
  • spolupráci na obnově povodní narušených funkcí v zasaženém území
  • provádění prohlídek po povodni, zjišťuje rozsah a výši povodňových škod, zjišťuje účelnost provedených opatření a podávají zprávu o povodni povodňovému orgánu kraje
  • podílení se na organizaci odstranění závad vzniklých při povodni na vodohospodářských stavbách a vodních plochách v majetku města, koordinuje jejich provoz, údržbu, včetně povodňových zabezpečovacích prací
  • přípravu podkladů pro záznamy v povodňové knize
  • řešení problematiky povodňových plánů nemovitostí lokalizovaných v záplavovém území
 • dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému §15 a 16 (orgán obce)
  • spolupracuje při zajištění připravenosti obce na mimořádné události a podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva
  • zabezpečení poskytování podkladů a informací vyplývajících z analýzy rizik mobilních a stacionárních zdrojů na území města potřebných ke zpracování vnějších havarijních plánů
  • spolupráci při zajištění varování obyvatelstva obce před hrozícím nebezpečím
  • spolupráci při zajištění evakuace osob z ohroženého území
  • spolupráci při zajištění činnosti obce v podmínkách nouzového přežití obyvatel obce
  • zpracování stanovisek z hlediska ochrany obyvatelstva při rozhodování o umisťování a povolování staveb, změnách staveb a změnách v užívání staveb, odstraňování staveb a při rozhodování o povolení a odstraňování terénních úprav a zařízení
  • zpracování stanovisek z hlediska instalace a provozu zařízení varovného a informačního systému (VIS) na území SMOl

2. Výkon přenesené působnosti v rozsahu pověřeného obecního úřadu stanoveném zákonem o obcích a dalšími zákony ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem

(dle vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů)

 • nevykonává

3. Výkon přenesené působnosti v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností stanoveném zákonem o obcích a dalšími zákony ve správním obvodu obce s rozšířenou působností

(dle vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů)

územní rozsah:
města:
Olomouc, Velká Bystřice
městyse:
Dub nad Moravou (část Bolelouc, Dub nad Moravou, Tučapy), Náměšť na Hané, Velký Újezd
obce: Bělkovice-Lašťany, Blatec, Bohuňovice, Bukovany, Bystročice (část Bystročice, Žerůvky), Bystrovany, Daskabát, Dolany (část Dolany, Pohořany, Véska), Doloplazy, Drahanovice (část Drahanovice, Kníničky, Lhota pod Kosířem, Ludéřov, Střížov), Grygov, Hlubočky (část Hlubočky, Hrubá Voda, Mariánské Údolí, Posluchov), Hlušovice, Hněvotín, Horka nad Moravou, Charváty (část Čertoryje, Drahlov, Charváty), Kozlov (část Kozlov, Slavkov), Kožušany-Tážaly (část Kožušany, Tážaly), Krčmaň, Křelov-Břuchotín (část Břuchotín, Křelov), Liboš, Loučany, Luběnice, Lutín (část Lutín, Třebčín), Majetín, Mrsklesy, Přáslavice (část Kocourovec, Přáslavice), Příkazy (část Hynkov, Příkazy), Samotišky, Skrbeň, Slatinice (část Lípy, Slatinice), Suchonice, Svésedlice, Štěpánov (část Březce, Moravská Huzová, Štěpánov), Těšetice (část Rataje, Těšetice, Vojnice), Tovéř, Tršice (část Hostkovice, Lipňany, Vacanovice, Přestavlky, Tršice, Zákřov), Ústín, Velký Týnec (část Čechovice, Velký Týnec, Vsisko), Věrovany (část Nenakonice, Rakodavy, Věrovany), území vojenského újezdu Libavá.

C. Jednotlivá oddělení

Oddělení krizového řízení a bezpečnosti zajišťuje:

 • dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému:
  • podle rozhodnutí primátora města využití připravených krizových opatření k provádění záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádné události
  • součinnost s oddělením HPOO při plnění úkolů vyplývajících z § 12 a 13 zákona
 • dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení:
  • poskytování součinnosti hasičskému záchrannému sboru kraje při zpracování krizového plánu kraje a při zpracování krizového plánu obce s rozšířenou působností,
  • plnění úkolů podle krizového plánu obce s rozšířenou působností,
  • vedení evidence údajů o přechodných změnách pobytu osob (§ 39d) a předávání údajů v ní vedených hasičskému záchrannému sboru kraje,
  • vedení evidence údajů o přechodných změnách pobytu osob za stavu nebezpečí (§ 39e) a předávání údajů v ní vedených hasičskému záchrannému sboru kraje,
  • vedení přehledu možných zdrojů rizik a v rámci prevence podle zvláštních právních předpisů odstraňování nedostatků, které by mohly vést ke vzniku krizové situace
  • za účelem plnění uvedených úkolů zřizuje pracoviště krizového řízení
  • přípravu podkladů pro plnění úkolů stanovených starostovi obce tímto zákonem
  • přípravu podkladů a vedení dokumentace bezpečnostní rady a krizového štábu obce s rozšířenou působností
  • součinnost s hasičským záchranným sborem při provádění kontrolní činnosti na úseku krizového řízení
 • dle zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
  • podíl na zajištění připravenosti správního obvodu obce s rozšířenou působností v systému hospodářských opatření pro krizové stavy dle § 8 odst. 1
  • zpracování plánu nezbytných dodávek obce s rozšířenou působností dle § 8 odst. 2 písm. a)
  • plnění úkolů uložených krajským úřadem dle § 8 odst. 2 písm. b)
  • činnosti umožňující přijetí regulačních opatření dle § 8 odst. 2 písm. c)
  • podklady pro plnění úkolů primátora dle § 21 odst. 1 a 5
 • dle zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky
  • součinnost s armádou v souvislosti s vyžadováním a použitím armády k záchranným pracím, odstraňování jiného hrozícího nebezpečí, včetně využití pro humanitární úkoly
  • agendu spojenou s vyžádáním této pomoci
 • dle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky § 7a (obecní úřady obcí s rozšířenou působností):
  • podíl, v rozsahu stanoveném krajským úřadem, na vyhodnocování objektů, které za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu mohou být napadeny a navrhují způsob jejich obrany
  • plánování, v rozsahu stanoveném krajským úřadem, opatření k vytvoření nezbytných podmínek pro zajištění životních potřeb obyvatel, fungování státní správy a samosprávy a zabezpečení mobilizace ozbrojených sil za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu
  • vedení evidence o vhodných věcných prostředcích, které lze využít pro potřeby zajišťování obrany státu za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu a v nezbytném rozsahu vedou osobní údaje o jejich vlastnících
  • vedení evidence nezbytných osobních údajů o fyzických osobách, které lze určit pro potřeby zajišťování obrany státu za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu k pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci, zvlášť vedou evidenci osobních údajů zdravotnických pracovnic, v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem, pro doplnění ozbrojených sil za válečného stavu
  • provádění výběru vhodných věcných prostředků a kontrolu určených věcných prostředků, výběrem vhodných věcných prostředků mohou vydáním plné moci pověřit určené pracovníky ústředních správních úřadů, jiných správních úřadů nebo subjektů hospodářské mobilizace, pokud o věcné prostředky požádaly a jejich následnou kontrolou mohou vydáním plné moci pověřit určené pracovníky ústředních správních úřadů a jiných správních úřadů
  • přípravu rozhodnutí o určení věcných prostředků pro účely zajišťování obrany státu podle druhu a množství v souladu s požadavkem vyplývajícím ze schválených plánů obrany státu, k tomuto účelu provádějí rozpis věcných prostředků podle druhu a množství na další obce ve svém správním obvodu stanoveném zvláštním právním předpisem
  • přípravu rozhodnutí o povolání fyzických osob, které mají trvalý pobyt v jejich obvodu, v souladu s požadavkem vyplývajícím ze schválených plánů obrany státu, k pracovním výpomocím a k pracovním povinnostem pro potřeby zajišťování obrany státu za stavu ohrožení státu a za válečného stavu, koordinují jejich výběr a spolupracují s dalšími obcemi, úřady práce a dalšími správními úřady
  • podíl na evakuaci obyvatel a zabezpečení jejich nezbytných životních potřeb podle rozhodnutí krajského úřadu
  • plnění úkolů spojených s prověřením opatření pro zabezpečení obrany státu podle rozhodnutí ministerstva
  • podíl na organizaci přípravy občanů k obraně státu
  • plnění dalších úkolů a poskytnutí údajů pro zajišťování obrany státu podle pokynů ministerstev a jiných správních úřadů
  • ukládání sankce za nesplnění povinnosti
  • provádění výkonu rozhodnutí za podmínek stanovených v § 69 až 72
 • dle zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) § 6, 17, 20, 35 a 36
  • materiální přípravu odvodního řízení a účastní se odvodů v odvodní komisi
  • úhradu nákladů spojených s odvodním řízením mimo výdaje spojené se zdravotní dokumentací
  • přípravu a projednání zproštění mimořádné služby
  • vedení agendy prohlášení o odmítnutí mimořádné služby vojáků v záloze pro potřeby pracovní povinnosti
  • rozhodnutí o vyvlastnění ve zkráceném řízení za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu
 • dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
  • plnění úkolů v oblasti utajovaných skutečností v souladu se zákonem, prováděcími předpisy a pokyny statutárního orgánu
  • zabezpečení správy informačního systému nakládajícího s utajovanými informacemi
  • zajištění certifikace informačního systému a schválení do provozu odpovědnou osobou
 • dle vyhlášky č. 523/2005 Sb., o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a o certifikaci stínicích komor :
  • zpracování bezpečnostní politiky informačního systému, která vymezuje způsob, jakým má být zajištěna důvěrnost, integrita a dostupnost utajované informace, dostupnost služeb informačního systému a odpovědnost uživatele, bezpečnostního správce a správce informačního systému za jeho činnost v informačním systému
  • řízení, a provádění stanovených činností pro zajištění bezpečnosti informačního systému, zejména zajištění požadované funkčnosti, řízení jeho bezpečného provozování v závislosti na stupni utajení utajovaných informací, s nimiž nakládá, a na bezpečnostním provozním módu informačního systému
  • zpracování bezpečnostní dokumentace informačního systému nakládajícího s utajovanými informacemi
 • dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
  • evidenci a projednávání přestupků na úsecích státní správy svěřených odboru ochrany v součinnosti se smluvním právníkem (viz příloha organizačního řádu)
  • vedení evidence o uhrazených pokutách a pohledávkách
  • součinnost při vymáhání pokut soudním exekutorem
  • předávání přestupkovému oddělení odboru správních činností MMOl podklady pro vypracování souhrnného stanoviska MMOl k „Žádosti Policie ČR o posouzení spolehlivosti fyzické osoby žádající o zbrojní průkaz“
 • dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)
  • zabezpečuje činnost správce informačního a komunikačního systému ve smyslu § 3 písm. e) zákona
  • realizuje bezpečnostní opatření dle § 5 zákona
  • detekuje bezpečnostní události ve smyslu § 7 zákona
  • hlásí bezpečnostní incidenty dle § 8 zákona
  • provádí opatření vedoucí k ochraně informačních systémů ve smyslu § 11 zákona

Oddělení havarijního plánování a ochrany obyvatel zajišťuje:

 • dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému § 12, odst.1:
  • připravenost správního obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na mimořádné události
  • dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému §12 , odst.2 se podílí se s hasičským záchranným sborem kraje na plnění níže uvedených úkolů:
  • plní úkoly při provádění záchranných a likvidačních prací stanovené Ministerstvem vnitra
  • organizuje součinnost mezi obecním úřadem obce s rozšířenou působností a územními správními úřady s působností v jeho správním obvodu a ostatními obcemi
  • pro zabezpečení záchranných a likvidačních prací vykonává obdobně činnosti uvedené v § 10 odst. 5 za podmínek stanovených v § 10 odst. 7
  • za podmínek stanovených v § 10 odst. 4 shromažďuje a používá pro zpracování vnějších havarijních plánů a havarijního plánu kraje potřebné údaje
  • seznamuje ostatní obce, právnické a fyzické osoby ve svém správním obvodu s charakterem možného ohrožení obyvatel s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi
  • spolupracuje při zpracování havarijního plánu a při koordinovaném řešení mimořádné události s krajským úřadem, pokud zóna havarijního plánování přesahuje území správního obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností
  • zajišťuje havarijní připravenost stanovenou havarijním plánem kraje a vnějšími havarijními plány a ověřuje ji cvičeními (§ 17)
  • zajišťuje havarijní službu Magistrátu města Olomouce v rámci územního rozsahu obce s rozšířenou působností
 • dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému §12 , odst.2:
  • podílí se s hasičským záchranným sborem kraje na plnění níže uvedených úkolů:
  • plní úkoly při provádění záchranných a likvidačních prací stanovené Ministerstvem vnitra
   • organizuje součinnost mezi obecním úřadem obce s rozšířenou působností a územními správními úřady s působností v jeho správním obvodu a ostatními obcemi
   • pro zabezpečení záchranných a likvidačních prací vykonává obdobně činnosti uvedené v § 10 odst. 5 za podmínek stanovených v § 10 odst. 7
   • za podmínek stanovených v § 10 odst. 4 shromažďuje a používá pro zpracování vnějších havarijních plánů a havarijního plánu kraje potřebné údaje
   • seznamuje ostatní obce, právnické a fyzické osoby ve svém správním obvodu s charakterem možného ohrožení obyvatel s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi
   • zpracovává vnější havarijní plán, pokud to vyplývá ze zvláštního právního předpisu a zóna havarijního plánování nepřesahuje správní obvod obecního úřadu obce s rozšířenou působností
   • spolupracuje při zpracování vnějšího havarijního plánu a při koordinovaném řešení mimořádné události s krajským úřadem, pokud zóna havarijního plánování přesahuje území správního obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností
   • zajišťuje havarijní připravenost stanovenou havarijním plánem kraje a vnějšími havarijními plány a ověřuje ji cvičeními (§ 17)
 • dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), řeší problematiku povodňových plánů nemovitostí lokalizovaných v zátopovém území:
  • výkon státní správy v rozsahu Hlava IX Ochrana před povodněmi, v souladu s § 104 jako vodoprávní úřad
  • výkon činností stanovených § 66, 67, 68 jmenovaného zákona
 • v souladu s § 79 dle zákona č. 254/2001 Sb., povodňový orgán obce s rozšířenou působností:
  • koordinuje činnost v rámci povodní
  • plní úkoly vyplývající ze závěrů povodňové komise města
  • zpracovává povodňový plán správního obvodu obce s rozšířenou působností a předkládá jej ke schválení správci povodí k odbornému stanovisku
  • zajišťuje aktualizaci povodňového plánu
  • potvrzuje soulad věcné a grafické části jim předložených povodňových plánů obcí s povodňovým plánem obce s rozšířenou působností
  • provádí povodňové prohlídky
  • ukládá podle potřeby vlastníkům vodních děl úpravy manipulačních řádů z hlediska povodňové ochrany
  • prověřuje připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů
  • zabezpečuje hlásnou povodňovou službu a hlídkovou službu
  • informuje o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány obcí správního obvodu, orgány sousedních obcí s rozšířenou působností, příslušné správce povodí a ČHMÚ
  • zpracovává podklady k vyhlášení a odvolávání stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti obce s rozšířenou působností
  • zpracovává podklady pro organizaci, řízení opatření na ochranu před povodněmi podle povodňových plánů a v případě potřeby zpracovává podklady pro vyžádání věcné a osobní pomoci u právnických a fyzických osob
  • v případě nebezpečí z prodlení připravuje podklady k vyžádání pomoci ozbrojených sil ČR nad rámec sil a prostředků vymezených v povodňovém plánu
  • organizuje zajištění nutné hygienické a zdravotnické péče včetně náhradního zásobování
  • zajišťuje pracovní síly a věcné prostředky na provádění záchranných prací a zabezpečení náhradních funkcí v území
  • spolupracuje na obnově povodní narušených funkcí v zasaženém území
  • provádí prohlídky po povodni, zjišťuje rozsah a výši povodňových škod, zjišťuje účelnost provedených opatření a podávají zprávu o povodni povodňovému orgánu kraje
  • podílí se na organizaci odstranění závad vzniklých při povodni na vodohospodářských stavbách a vodních plochách v majetku města, koordinuje jejich provoz, údržbu, včetně povodňových zabezpečovacích prací
  • připravuje podklady pro záznamy v povodňové knize

4. Výkon přenesené působnosti na základě veřejnoprávních smluv

 • nevykonává

5. Výkon přenesené působnosti na základě rozhodnutí krajského úřadu, popř. rozhodnutí ministerstva vnitra

 • nevykonává

zpracoval: Ing. Jan Langr – vedoucí odboru

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu