Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Náplň činnosti odbor kultury a cestovního ruchu

SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST

A. Vedoucí odboru zajišťuje:

 • řízení, organizaci a kontrolu práce odboru
 • tvorbu a koordinaci koncepčních projektů odboru
 • koordinaci zpracování rozpočtu odboru
 • zpracování zpráv a podkladů pro jednání Rady města Olomouce (dále jen RMO) a Zastupitelstva města Olomouce (dále jen ZMO)
 • jedná za obec v případě shromáždění ohlášených podle zákona č. 84/1990 Sb., o shromažďování
 • koordinuje přípravu podkladů žádostí o dotace v oblasti kultury a cestovního ruchu, kde SMOl vystupuje jako žadatel
 • vyjádření k záborům v případě konání akcí na Horním a Dolním náměstí v Olomouci, které nejsou pořádány SMOl; své vyjádření následně postupuje odboru dopravy a územního rozvoje k dalšímu řízení (posouzení)
 • příspěvky za odbor do Olomouckých listů, dalších periodik a na sociální sítě
 • koordinuje zpracování podkladů pro udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na akcích
 • koordinuje zpracování podkladů pro udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky k udělení výjimky z nočního klidu
 • koordinuje předkládání žádostí o zábor veřejného prostranství ve vymezených lokalitách Horního a Dolního náměstí na vedení města

B. Samostatní zaměstnanci

sekretářka, ekonomka zajišťuje:

 • chod sekretariátu odboru
 • podklady pro rozpočet odboru analytika
 • příjem a administraci žádostí o zábor veřejného prostranství ve vymezených lokalitách Horního a Dolního náměstí
 • příjem ohlášení veřejných shromáždění
 • administrace veřejných sbírek ve městě Olomouci
 • zajištění přidělení ISBN v rámci Magistrátu města Olomouce
 • komplexně spisovou službu a předarchivní péči o písemnosti zahrnující osobní a citlivé údaje nebo údaje chráněné dle příslušných právních předpisů
 • administrování žádostí ve věci povolování výjimek ze zákazu stanoveného OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích (předkládání návrhu obecně závazné vyhlášky stanovující výjimku ze zákazu konzumace alkoholu a žebrání RMO a ZMO ve spolupráci s právním odborem)
 • administrování žádostí o udělení výjimky z doby nočního klidu (předkládání návrhu obecně závazné vyhlášky stanovující výjimku z doby nočního klidu RMO a ZMO ve spolupráci s právním odborem)
 • specializované organizační a koordinační činnosti odboru v rámci organizace
 • evidenci korespondence a její distribuci v rámci odboru
 • evidenci majetku v rámci odboru
 • asistentské práce dle pokynů vedoucí(ho) odboru

samostatný zaměstnanec v oblasti kultury a cestovního ruchu zajišťuje:

 • sběr podkladů pro kulturní kalendář města Olomouce
 • komunikaci mezi zástupci agentur, kulturních institucí a zástupců z oblasti cestovního ruchu
 • přípravu a koordinaci pietních aktů
 • přípravu, koordinaci a realizaci akcí v oblasti kultury a cestovního ruchu

C. Jednotlivá oddělení

Oddělení cestovního ruchu zajišťuje:

Koordinaci činnosti oddělení cestovního ruchu

 • tvorba rozpočtu oddělení cestovního ruchu na určitý rok dle potřeb
 • vytváření strategie činnosti a marketingového a akčního plánu oddělení na daný kalendářní rok
 • plnění a aktualizace Strategického plánu rozvoje cestovního ruchu pro město Olomouc a dalších strategických materiálů města či jiných subjektů, kde je cestovní ruch obsažen

Spolupráci se subjekty CR

 • vytváření společných postupů související s prezentací města Olomouce na veletrzích, prezentacích, v médiích se subjekty cestovního ruchu jako jsou příslušná oddělení magistrátu, Informační centra, Krajský úřad Olomouckého kraje, Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu, agentura Czech Tourism, Krajská centrála cestovního ruchu, Krajská asociace hotelů a restaurací, soukromé subjekty cestovního ruchu ( cestovní kanceláře, ubytovací zařízení, muzea apod.)
 • účast na jednáních pracovních skupin v oblasti cestovního ruchu v rámci města, kraje, Střední Moravy, v oblastech cyklodopravy, rodinné politiky, Bezbariérové Olomouce

Koordinaci a administraci se Sdruženími

 • příprava podkladů a komunikace se Střední Moravou, sdružením cestovního ruchu

Propagační materiály

 • kontrola a dodržování vydávání propagačních materiálů a předmětů dle edičních plánů ve spolupráci s oddělením marketingu, vytváření obsahu materiálů v oblasti cestovního ruchu, zajištění překladů, předávání informací dalším odborům MMOl dle potřeby
 • spolupráce při vydávání materiálů s veřejným i soukromým sektorem cestovního ruchu
 • zajištění a koordinaci příspěvků do médií, na sociální sítě v oblasti cestovního ruchu

Projekty

 • organizace realizace a reklamy projektu Olomouc region Card ve spolupráci s administrátorem projektu, spolupráce na dalších, nově vznikajících projektech z oblasti cestovního ruchu

Prezentace města

 • zajištění prezentací města Olomouce na veletrzích cestovního ruchu, pobočkách Czech Tourism v tuzemsku i zahraničí, na velvyslanectvích, v partnerských městech Olomouce, na významných akcích, spolupráce při přípravě prezentací s Informačním centrem, Olomouckým krajem, Střední Moravou – Sdružením cestovního ruchu, Krajskou centrálou cestovního ruchu, soukromými subjekty cestovního ruchu

Inzerci

 • vytváření podkladů pro prezentaci města Olomouce v oblasti cestovního ruchu v různých typech časopisů a novin, internetu, na sociálních sítích v tuzemsku i zahraničí
 • vyhledávání nového trhu pro propagaci města na internetových stránkách, na sociálních sítích, zasílání nových informací o městě včetně fotografií veřejným i soukromým subjektům cestovního ruchu u nás i v zahraničí

Powerpointové prezentace

 • zpracování prezentací pro potřeby oddělení cestovního ruchu

Fam a press tripy

 • zajišťování programu zahraničním i tuzemským novinářům a touroperátorům, cestovním kancelářím, influencerům, blogerům , medializace akcí pro město Olomouc , spolupráce při organizaci s dalšími subjekty cestovního ruchu ve městě a regionu

Internet, sociální sítě

 • spolupráce při tvorbě internetových stránek http://tourism.olomouc.eu ; zajištění nových překladů a podkladů pro sociální sítě
Dotace v oblasti cestovního ruchu
 • příjem žádostí v oblasti cestovního ruchu indvidiuálního charakteru
 • zajištění projednání žádostí v komisi kultury a cestovního ruchu
 • předložení návrhu na přidělení příspěvků Radě města Olomouce a Zastupitelstvu města Olomouce (ZMO)
 • kontrola vyúčtování poskytnutých dotací v dané oblasti
Statistiku
 • zpracovávání dat v oblasti cestovního ruchu , vydávání průběžných zpráv o návštěvnosti města
Dohled nad kulturními a dalšími typy akcí podporovanými městem
 • zajišťování, koordinace a organizace akcí na Horním a Dolním náměstí dle potřeby

Oddělení kultury zajišťuje:

 • tvorba rozpočtu oddělení kultury na určitý rok

Koordinaci a organizování kulturních akcí pořádaných městem

 • zajištění významných kulturních akcí města
 • zajišťování organizace akcí v rámci státních svátků a významných dnů

Komunikaci mezi městem a kulturními institucemi, kulturními a příspěvkovými organizacemi města

 • komunikace se zástupci kulturních institucí, agentur, kulturních příspěvkových organizací města
 • spolupráce s Univerzitou Palackého, Arcibiskupstvím Olomouckým a dalšími subjekty v oblasti kultury

Koordinaci a administraci se Sdruženími

 • administrace a koordinace komunikace s Českým dědictvím UNESCO, Sdružením historických sídel a měst
 • propagace Olomouce a spoluúčast na projektech v rámci sdružení UNESCO

Internet a sociální sítě

 • aktualizace databází v oblasti kultury
 • doplňování aktualit z oblasti kultury

Kulturní kalendář

 • tvorba a aktualizace kulturního kalendáře na internetové prezentaci města
 • zajištění přístupu kulturních subjektů i jednoduché aktualizace kulturního kalendáře

Produkty a projekty

 • zajištění realizace vybraných projektů kultury
 • tvorba a podpora nových projektů
 • administrativa, organizace akcí spojených s projekty

Vánoce, vánoční trhy

 • dohled nad průběhem vánočních trhů
 • zajištění vánočního stromu

Dohled nad kulturními akcemi podporovanými městem

 • zajišťování dohledu při akcích na Horním a Dolním náměstí, které nejsou pořádány městem

Komise kultury a cestovního ruchu

 • tajemník komise, administrativa, koordinace jednání

Dotace v oblasti kultury

 • příjem žádostí a vyúčtování projektů v oblasti kultury
 • zajištění projednání žádostí v komisi kultury a cestovního ruchu
 • předložení návrhu na přidělení příspěvků Radě města Olomouce, případně Zastupitelstvu města
 • kontrola vyúčtování poskytnutých dotací v oblasti kultury,

Korespondence v oblasti kultury

Operativní činnost dle aktuálních požadavků

Oddělení Informační centrum Olomouc zajišťuje:

Koordinaci činností oddělení Informační centrum Olomouc

 • tvorbu rozpočtu oddělení IC na určitý rok
 • koordinace a příprava edičního plánu na tisk informačních materiálů pro potřeby IC Olomouc,
 • koordinace aktivit s odd. cestovního ruchu a odd. marketingu

Informační funkci v komunikaci s veřejností

 • informace o činnosti Magistrátu města Olomouce a dalších institucích
 • informace z oblasti kultury a cestovního ruchu pro návštěvníky města
 • služby v oblasti cestovního ruchu
 • poskytování informací o kulturním, společenském a sportovním dění ve městě

Hospodářskou činnost

 • rozhodování o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce týkajících se movitých věcí a majících souvislost s provozováním Informačního centra Olomouc ( dále jen IC), odboru kultury a cestovního ruchu Magistrátu města Olomouce (jde zejména o výpůjčky audioprůvodců, multimediálních průvodců a jiného)
 • rozhodování o uzavírání zprostředkovatelských smluv souvisejících s provozováním Informačního centra Olomouc odboru kultury a cestovního ruchu Magistrátu města Olomouce (jde zejména o provizní smlouvy na prodej vstupenek a jiné)
 • nákup a prodej propagačních materiálů a předmětů
 • předprodej vstupenek

Ostatní

 • zpracování podkladů pro turistické internetové stránky města za Informační centrum Olomouc
 • monitoring návštěvnosti IC Olomouc, statistiky hospodářské činnosti
 • zajišťování prohlídek radniční věže, prohlídky Olomouc v kostce a instalovaných expozic v budově radnice
 • zajišťování průvodcovských služeb externími průvodci či pracovníky na DPP Olomouc v kostce
 • poskytování audioprůvodců či multimediálních průvodců
 • prezentace služeb IC Olomouc, přípravu podkladů pro tiskovou mluvčí na propagaci
 • spolupráce s turistickými informačními centry (TIC) v kraji
 • spolupráce s Asociací turistických informačních center ČR (A.T.I.C. ČR) a s členy asociace hodnocení TIC, certifikace, výměna materiálů,
 • školení, konzultace
 • ostatní agendu vyplývající ze směrnic a nařízení SMOl
 • spolupráce s asociací Cyklisté vítáni
 • Dotace v oblasti Informačního centra
 • příjem žádostí, administrace
 • zajištění projednání žádostí a předložení návrhů na přidělení dotace do komise kultury a cestovního ruchu, dále pak Radě města Olomouce a Zastupitelstvu města Olomouce
 • kontrola vyúčtování poskytnutých dotací

PŘENESENÁ PŮSOBNOST

vedoucí odboru zajišťuje:

 • řídí, kontroluje a odpovídá za správný výkon státní správy odboru v určeném rozsahu a požadované kvalitě
 • může zakázat konání shromáždění ze zákonem stanovených důvodů
 • plní další úkoly dle zákona o právu shromažďovacím

1. Výkon přenesené působnosti v základním rozsahu stanoveném zákonem o obcích a dalšími zákony ve správním obvodu daném územím města Olomouce

územní rozsah:
město Olomouc (část Bělidla, Černovír, Droždín, Hejčín, Hodolany, Holice, Chomoutov, Chválkovice, Klášterní Hradisko, Lazce, ošiv, Nedvězí, Nemilany, Neředín, Nová Ulice, Nové Sady, Nový Svět, Olomouc, Pavlovičky, Povel, Radíkov, Řepčín, Slavonín, Svatý Kopeček, Topolany, Týneček)

Samostatní zaměstnanci

sekretářka – ekonomka zajišťuje:

 • dle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů přijímání oznámení svolavatele o konání shromáždění
 • informace o konání těchto akcí pro Městskou policii Olomouc a Policii ČR
 • může zakázat konání shromáždění ze zákonem stanovených důvodů
 • plní další úkoly dle zákona o právu shromažďovacím činnosti obecního úřadu dle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách

2. Výkon přenesené působnosti v rozsahu pověřeného obecního úřadu stanoveném zákonem o obcích a dalšími zákony ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem
(dle vyhlášky č. 345/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem)

územní rozsah:
města:
Olomouc, Velká Bystřice, Štěpánov (část Březce, Moravská Huzová, Štěpánov)
městyse:
Dub nad Moravou (část Bolelouc, Dub nad Moravou, Tučapy), Náměšť na Hané, Velký Újezd
obce:
Bělkovice-Lašťany, Blatec, Bohuňovice, Bukovany, Bystročice (část Bystročice, Žerůvky), Bystrovany, Daskabát, Dolany (část Dolany, Pohořany, Véska), Doloplazy, Drahanovice (část Drahanovice, Kníničky, Lhota pod Kosířem, Ludéřov, Střížov), Grygov, Hlušovice, Hněvotín, Horka nad Moravou, Charváty (část Čertoryje, Drahlov, Charváty), Kozlov (část Kozlov, Slavkov), Kožušany-Tážaly (část Kožušany, Tážaly), Krčmaň, Křelov-Břuchotín (část Břuchotín, Křelov), Liboš, Loučany, Luběnice, Lutín (část Lutín, Třebčín), Majetín, Mrsklesy, Přáslavice (část Kocourovec, Přáslavice), Příkazy (část Hynkov, Příkazy), Samotišky, Skrbeň, Slatinice (část Lípy, Slatinice), Suchonice, Svésedlice, Těšetice (část Rataje, Těšetice, Vojnice), Tovéř, Tršice (část Hostkovice, Lipňany, Vacanovice, Přestavlky, Tršice, Zákřov), Ústín, Velký Týnec (část Čechovice, Velký Týnec, Vsisko), Věrovany (část Nenakonice, Rakodavy, Věrovany)

sekretářka – ekonomka zajišťuje:

 • dle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, přesahuje-li místo konání shromáždění územní obvod obecního úřadu
 • přijímání oznámení svolavatele o konání shromáždění
 • informace o konání těchto akcí pro Městskou policii Olomouc a Policii ČR
 • plní další úkoly dle zákona o právu shromažďovacím

3. Výkon přenesené působnosti v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností stanoveném zákonem o obcích a dalšími zákony ve správním obvodu obce s rozšířenou působností
(dle vyhlášky č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu)

 • nevykonává

4. Výkon přenesené působnosti na základě veřejnoprávních smluv, rozhodnutí ministerstva vnitra

 • nevykonává

5. Výkon přenesené působnosti na základě rozhodnutí krajského úřadu, popř. rozhodnutí ministerstva vnitra

 • nevykonává

zpracovala: Mgr. Karin Vykydalová – vedoucí odboru

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon