Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Náplň činnosti odboru interního auditu a kontroly

SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST

A. Vedoucí odboru zajišťuje:

 • řízení, organizaci a kontrolu práce odboru
 • tvorbu a koordinaci koncepčních projektů, střednědobých a ročních plánů činnosti odboru
 • předkládání zpráv z auditů a protokolů z kontrol k projednání v RMO
 • dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zpracování obecných informací o výsledcích kontrol za rok
 • dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
  • zpracování roční zprávy o výsledcích interního auditu
  • zpracování roční zprávy o výsledcích finanční kontroly a účinnosti vnitřního kontrolního systému
  • informování Ministerstva financí ČR o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol
 • součinnost s ostatními orgány veřejné správy, kontrolními orgány, soudy a Policií ČR v oblasti finanční kontroly

B. Samostatní zaměstnanci

sekretářka - hospodářka zajišťuje:

 • chod sekretariátu odboru
 • evidenci auditních zpráv, kontrolních protokolů, dalších dokladů souvisejících s provedenými kontrolami, stížností a žádostí o poskytnutí informací
 • vedení spisové služby za celý odbor, obstarávání příchozí a odchozí pošty a její distribuci v rámci odboru, vyřizování korespondence vedoucí odboru, zveřejňování informací na elektronické úřední desce
 • přípravu materiálů z kontrol pro jednání RMO, příp. ZMO, sledování plnění úkolů odboru a termínů projednávání kontrol v RMO
 • evidenci majetku odboru, zařazování, vyřazování a přesuny majetku
 • vedení osobní agendy odboru, tj. evidenci docházky, razítek, služebních průkazů, pověření zaměstnanců, podpisových vzorů, předávání stravenek a poukázek na benefity aj.
 • vedení archivu odboru v elektronické a papírové formě
 • sledování čerpání rozpočtu odboru a likvidaci faktur
 • aktualizaci kontaktů odboru v telefonním seznamu
 • drobné nákupy, objednávky oprav, spotřebního materiálu a majetku pro odbor a udržování lékárničky odboru v řádném stavu
 • vedení centrální evidence kopií protokolů ze všech kontrol realizovaných na MMOl ze strany nadřízených, dozorových a kontrolních orgánů
 • plnění dalších úkolů dle pokynu vedoucí odboru

C. Jednotlivá oddělení

oddělení kontroly zajišťuje dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

 • veřejnosprávní kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky u příspěvkových organizací zřízených SMOl
 • veřejnosprávní kontrolu u žadatelů o veřejnou finanční podporu nebo u příjemců veřejné finanční podpory, kterou poskytuje SMOl ze svého rozpočtu
 • prověřování přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly u hospodaření příspěvkových organizací zřízených SMOl a roční hodnocení tohoto systému
 • prověřování plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných při veřejnosprávních kontrolách
 • plnění dalších úkolů dle pokynu vedoucí odboru

oddělení interního auditu zajišťuje dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

 • nezávislé a objektivní přezkoumávání a vyhodnocování operací a vnitřního kontrolního systému v činnosti MMOl včetně MPO
 • vyhodnocování, zda jsou v činnostech odborů MMOl a MPO dodržovány právní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy
 • prověřování, zda jsou rizika vztahující se k působnosti MMOl včas rozpoznána a zda jsou přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění
 • zjišťování, zda řídící kontroly prováděné v MMOl a v MPO poskytují spolehlivé a včasné provozní, finanční a jiné informace
 • prověřování hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti výkonu veřejné správy v působnosti MMOl včetně MPO
 • přezkoumávání, zda zavedený vnitřní kontrolní systém je dostatečně účinný, reaguje včas na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek
 • předkládání doporučení ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo ke zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků
 • vyhotovení zpráv z auditu a předávání zpráv o zjištěních z provedených auditů s doporučením k přijetí opatření, případně písemných upozornění o tom, že nebyla přijata příslušná opatření k nápravě
 • plnění dalších úkolů dle pokynu vedoucí odboru

PŘENESENÁ PŮSOBNOST

1. Výkon přenesené působnosti v základním rozsahu stanoveném zákonem o obcích a dalšími zákony ve správním obvodu daném územím města Olomouc (obecní úřad obce, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory)

odbor jako celek zajišťuje:

 • výkon pravomoci registračního úřadu v rozsahu § 12 odst. 1 písm. a) - d), písm. g) a písm. i), § 12 odst. 2 – 9 a § 13 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

2. Výkon přenesené působnosti v rozsahu pověřeného obecního úřadu stanoveném zákonem o obcích a dalšími zákony ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem - zejména zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dle vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů)

odbor jako celek zajišťuje:

 • výkon pravomoci registračního úřadu v rozsahu § 12 odst. 1 písm. a) - d), písm. g) a písm. i), § 12 odst. 2 – 9 a § 13 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

3. Výkon přenesené působnosti v rozsahu pověřeného obecního úřadu v sídle volebního obvodu
(senátní obvod č. 61 a 66)

odbor jako celek zajišťuje:

 • výkon pravomoci registračního úřadu v rozsahu § 13 odst. 1 písm. a) – f) a písm. j) a § 13 odst. 2 a 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů

4. Výkon přenesené působnosti v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností stanoveném zákonem o obcích a dalšími zákony ve správním obvodu obce s rozšířenou působností
(dle vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů)

 • nevykonává

5. Výkon přenesené působnosti na základě veřejnoprávních smluv

 • nevykonává

6. Výkon přenesené působnosti na základě rozhodnutí krajského úřadu, popř. rozhodnutí ministerstva vnitra

 • nevykonává

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu