Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Náplň činnosti « Odbor interního auditu a kontroly « Odbory magistrátu « Magistrát

Sociální sítě

Náplň činnosti odboru interního auditu a kontroly

SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST

A. Vedoucí odboru zajišťuje:

 • řízení a organizaci kontrolní činnosti odboru v souladu s příslušnými právními a interními předpisy
 • tvorbu a koordinaci koncepčních projektů a střednědobých a ročních plánů odboru
 • součinnost s orgány veřejné správy, Ministerstvem financí ČR a Policií ČR v oblasti finanční kontroly
 • příspěvky za odbor do Olomouckých listů

B. Samostatní zaměstnanci

sekretářka - hospodářka zajišťuje:

 • ucelené odborné agendy (evidence kontrol, stížností, pověření ke kontrole apod.)
 • vede evidenci majetku svěřeného odboru vnitřního auditu a kontroly, provádí inventarizace majetku
 • plynulý chod sekretariátu odboru interního auditu a kontroly
 • vede osobní agendu odboru – docházka, podklady pro výplatu mezd a záloh
 • zabezpečuje předávání stravenek a dalších benefitů podle Vnitřního předpisu o sociálním fondu MMOl zaměstnancům odboru
 • objednává spotřební materiál a drobný hmotný majetek pro odbor po konzultaci s vedoucím odboru
 • vedení centrální evidence kopií protokolů ze všech kontrol realizovaných na MMOl ze strany nadřízených, dozorových a kontrolních orgánů

C. Jednotlivá oddělení

oddělení kontroly zajišťuje:

 • na základě schváleného střednědobého a ročního plánu, písemného pověření primátora zajišťují kontrolní činnost v následujících oblastech:
  • činnost a služby příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je SMOl
  • šetření podání na vyžádání členů RMO
  • hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je SMOl
  • finanční dotace poskytované žadatelům – příjemcům (fyzickým a právnickým osobám) z rozpočtu SMOl jednotlivými odbory MMOl
  • vyhodnocování činností, pracovních postupů a kontrolních systémů, včetně identifikace a hodnocení rizik spojených se správou, hospodařením s finančními prostředky a řízením v působnosti MMOl
  • při výkonu veřejnoprávní kontroly ukládá pokuty za přestupky podle § 15 zákona č. 255/2012 Sb.

oddělení interního auditu zajišťuje:

 • na základě schváleného střednědobého a ročního plánu, písemného pověření primátora zajišťují kontrolní činnost v následujících oblastech:
  • činnost a služby odborů MMOl včetně MPO (v rámci samostatné působnosti)
  • hospodaření odborů MMOl včetně MPO
  • šetření podání na vyžádání členů RMO
  • vyhodnocování činností, pracovních postupů a kontrolních systémů, včetně identifikace a hodnocení rizik spojených se správou, hospodařením s finančními prostředky a řízením v působnosti MMOl
  • veřejnoprávní kontrolu finančních dotací poskytovaných žadatelům – příjemcům (fyzickým a právnickým osobám) z rozpočtu SMOl jednotlivými odbory MMOl
  • při výkonu veřejnoprávní kontroly ukládá pokuty za přestupky podle § 15 zákona č. 255/2012 Sb.
  • kontrolu činností prováděných oddělením zprostředkující subjekt ITI MMOl, které vyplývají ze zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a z veřejnoprávních smluv uzavřených mezi SMOl a řídícími orgány IROP, OP PIK a OP VVV

PŘENESENÁ PŮSOBNOST

1. Výkon přenesené působnosti v základním rozsahu stanoveném zákonem o obcích a dalšími zákony ve správním obvodu daném územím města Olomouc (obecní úřad obce, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory)

odbor jako celek zajišťuje:

 • výkon pravomoci registračního úřadu v rozsahu § 12 odst. 1 písm. a) - d), písm. g) a písm. i), § 12 odst. 2 – 9 a § 13 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

2. Výkon přenesené působnosti v rozsahu pověřeného obecního úřadu stanoveném zákonem o obcích a dalšími zákony ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem - zejména zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

(dle vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů)

odbor jako celek zajišťuje:

 • výkon pravomoci registračního úřadu v rozsahu § 12 odst. 1 písm. a) - d), písm. g) a písm. i), § 12 odst. 2 – 9 a § 13 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

3. Výkon přenesené působnosti v rozsahu pověřeného obecního úřadu v sídle volebního obvodu

(senátní obvod č. 61 a 66)

odbor jako celek zajišťuje:

 • výkon pravomoci registračního úřadu v rozsahu § 13 odst. 1 písm. a) – f) a písm. j) a § 13 odst. 2 a 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů

4. Výkon přenesené působnosti v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností stanoveném zákonem o obcích a dalšími zákony ve správním obvodu obce s rozšířenou působností

(dle vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů)

 • nevykonává

5. Výkon přenesené působnosti na základě veřejnoprávních smluv

 • nevykonává

6. Výkon přenesené působnosti na základě rozhodnutí krajského úřadu, popř. rozhodnutí ministerstva vnitra

 • nevykonává

zpracovala: Ing. Jitka Běhalová – pověřená zastupováním vedoucího odboru

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu