Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Náplň činnosti ekonomického odboru

SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST

A. Vedoucí odboru zajišťuje:

 • řízení, organizaci a kontrolu práce odboru
 • tvorbu a koordinaci koncepčních projektů odboru
 • příspěvky za odbor do Olomouckých listů

Zákon, kterým se odbor řídí:

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
  (Ostatní zákony, kterými se odbor řídí, jsou vyjmenovány u jednotlivých oddělení.)
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

B. Samostatní zaměstnanci

sekretářka - ekonomka zajišťuje:

 • chod sekretariátu odboru
 • plní funkci hospodářky
 • organizačně podklady za ekonomický odbor pro zpracování výroční zprávy města
 • vede komplexně spisovou službu, evidenci příchozí a odchozí korespondence a její distribuci v rámci odboru
 • vede evidenci interních předpisů a metodických pokynů
 • vede evidenci úředních razítek a evidenci podpisových vzorů ekonomického odboru
 • vede personální evidenci odboru (evidenci pracovních náplní, zkrácených pracovních úvazků a služebních průkazů zaměstnanců odboru)
 • zpracovává stravné pro zaměstnance odboru a měsíční docházku zaměstnanců odboru (poklady k výplatám zaměstnanců pro mzdovou účtárnu)
 • v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, odpovídá za uveřejnění smluv týkajících se věcné příslušnosti odboru ekonomického v registru smluv,
 • vede evidenci stížností odboru a evidencí žádostí o informaci, včetně evidence požadavků dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje zveřejnění komplexního případu ve stanovené lhůtě v Agendiu a na webových stránkách SMOl,
 • sleduje plnění úkolů odboru vyplývajících z jednání RMO a ZMO a zajišťuje kontrolu usnesení RMO a ZMO
 • provádí aktualizaci telefonního seznamu odboru
 • zajišťuje řádnou evidenci movitého majetku odboru - zařazování nového majetku, vyřazování odepsaného majetku a přesun majetku v rámci odboru i mimo odbor– zadává do evidence programu ENO
 • eviduje smlouvy zpracované EO
 • sleduje čerpání provozní části rozpočtu, likviduje faktury za odbor, zadává a eviduje objednávky v Agendiu
 • provádí asistentské práce dle pokynů vedoucího odboru

ekonom zajišťuje:

 • zpracování novelizace a dodržování obecně závazné vyhlášky o regulaci provozu sázkových her, loterií a jiných podobných her,
 • zpracování novelizace obecně závazné vyhlášky o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti na území města Olomouce,
 • zpracovává finanční analýzy nabídek bankovních produktů,
 • spolupodílí se na přípravě rozpočtu, závěrečného účtu, střednědobého výhledu a jejich průběžných změnách,
 • spolupracuje při přípravě podkladů pro rating, výroční zprávu ekonomického odboru a při zajištění přezkoumání hospodaření města auditorem,
 • upozorňuje vedoucí odboru na skutečnosti, které by mohly zásadním způsobem ovlivnit hospodaření SMOl,
 • v rozsahu aktuálního pověření spolupracuje s externími poradenskými firmami,
 • spolupracuje na přípravě organizačních a metodických směrnic, jejichž zpracování je v kompetenci ekonomického odboru,
 • v rozsahu pověření zajišťuje včasné vyhotovení odpovědi na požadavky dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, následně předá sekretářce – ekonomce ekonomického odboru (včetně případné anonymizace zákonem určených údajů na webových stránkách SMOl v souladu s podmínkami GDPR),
 • vede evidenci účastí města v obchodních společnostech, evidence obchodních podílů a zastoupení v obchodních společnostech s majetkovou účastí města,
 • v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, odpovídá za uveřejnění smluv týkajících se věcné příslušnosti odboru ekonomického v registru smluv,
 • zabezpečuje přípravu jednání Finančního výboru ZMO.

ekonom zajišťuje:

 • komunikaci za EO v oblasti software s odborem informatiky a Smart City a dodavatelskou firmou
 • organizaci Implementace norem ISO 27000 (ISMS) na EO
 • funkci metodika CIS v oblasti agend místních poplatků
 • spolupracuje na tvorbě metodických pokynů v oblasti CIS
 • proškolení nových pracovníků EO v Agendio, e-spise, registru obyvatel MC, hledáčku ZR, pokladně AA
 • podílí se na tvorbě šablon Agendio a ENO
 • podílí se na aktualizaci aplikace ENO, REN
 • podílí se na kontrolní činnosti funkčnosti a správnosti aplikaci CIS na EO
 • spolupracuje s vedoucí oddělení místních poplatků
 • aktualizaci informací na web stránkách SMOl za ekonomický odbor
 • aktivně se účastní jako zpracovatel nebo člen pracovního týmu při zpracování vnitřních předpisů, iniciovaných ekonomickým odborem,
 • za ekonomický odbor vedení a zpracovávání agendy poskytnutých veřejných podpor z rozpočtu SMOl v návaznosti na vyhlášku č. 416/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve spolupráci s věcně příslušnými odbory,
 • plnění povinností souvisejících se zákonem č.215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory, zejména dodržení formy a obsahu plnění informační povinnosti k poskytnuté podpoře

C. Jednotlivá oddělení

odd. rozpočtu a finanční strategie zajišťuje:

 • sestavení souhrnného rozpočtu města, jeho dílčí sledování dle požadovaných hledisek
 • podávání návrhů na průběžné změny v rozpočtu orgánům města a rozpracování rozhodnutí těchto orgánů do výstupů pro jednotlivé odbory formou rozpočtových opatření
 • průběžné úpravy rozpočtu dle rozhodnutí orgánů města v aktuálním operačním systému a promítnutí v dílčích rozpočtech jednotlivých odborů a investic
 • zpracování podkladů pro vedení SMOl a jednání orgánů SMOl
 • sledování příjmů a výdajů v jejich celku i jednotlivě dle položek a paragrafů rozpočtové skladby
 • upozorňuje vedoucí odboru na skutečnosti, které by mohly zásadním způsobem ovlivnit hospodaření města
 • provádění ročního finančního vypořádání vůči státnímu rozpočtu včetně všech požadovaných výkazů
 • realizaci usnesení orgánů města ve vztahu k financování města a ve vztahu ke státnímu rozpočtu
 • využívá spolupráce s externími poradenskými firmami po předchozím souhlasu vedoucí odboru
 • zajišťuje komplexní financování příspěvkových organizací dle schváleného (upraveného) rozpočtu
 • provádí výpočet záloh na zahraniční pracovní cesty MMOl
 • zajišťuje zpracování podkladů pro výroční zprávu města
 • zajišťuje zpracování výkazů o plnění rozpočtu města s Krajským úřadem Olomouckého kraje
 • pravidelně komunikuje s oddělením rozpočtu Krajského úřadu Olomouckého kraje – předávání a odsouhlasování rozpočtových změn v jednotlivých měsících
 • shromažďování podkladů a vlastní zpracování sestavy nekrytých a vykrytých požadavků na rozpočet města pro potřeby orgánů města
 • zpracovává ekonomické podklady – přílohy k žádostem o finanční prostředky ze státního rozpočtu, fondů EU aj.
 • podrobně sleduje měsíční plnění rozpočtu SMOl včetně všech přijatých dotací a příspěvků
 • sleduje příslušné zákony, nařízení, vyhlášky, směrnice apod. vztahující se k činnosti oddělení
 • aktualizuje rozklikávací rozpočet SMOl na webových stránkách města
 • zodpovídá za zveřejnění schváleného rozpočtu SMOl, závěrečného účtu a střednědobého výhledu SMOl příslušného roku na úřední desce v souladu s platnou legislativou,
 • měsíční výsledky hospodaření města zveřejňuje v systému dokumentů „SYSDOK“)
 • vede evidenci, zajišťuje uložení a inventarizaci akcií SMOl v listinné podobě
 • zajišťuje podklady pro auditory SMOl a odpovídá za jejich správnost a kompletnost z hlediska náplně oddělení rozpočtu a finanční strategie SMOl
 • zajišťuje podklady pro rating SMOl a odpovídá za jejich správnost a kompletnost z hlediska náplně oddělení rozpočtu a finanční strategie SMOl
 • spolupráci s externími firmami zastupujícími město v oblasti daňové a ekonomické
 • zpracovávání ročního výkazu o hospodaření ÚSC pro potřeby Českého statistického úřadu, část „Zdroje financování“ a „Doplňkové ukazatele“
 • provádění převodů z ostatních vlastních fondů a účtů nemajících charakter veřejných rozpočtů (depozit) v případě zapojení do rozpočtu města
 • přípravu a sumarizaci podkladů pro jednání finančního výboru ZMO k oblasti rozpočtu SMOl
 • sledování a řízení finančních toků s důrazem na aktuální a perspektivní potřeby hotovostních plateb, zhodnocování dočasně volných finančních prostředků
 • pravidelně v průběhu celého kalendářního roku zjišťuje potřeby finančních úhrad všech uživatelů rozpočtu města v souladu se schváleným rozpočtem v čase a tyto aktualizuje (cash-flow SMOl) v návaznosti na zdrojovou část rozpočtu SMOl
 • podává vedoucí odboru včas informace o platební schopnosti SMOl včetně návrhů na řešení případného přechodného nedostatku finančních zdrojů potřebných ke krytí závazků SMOl
 • provádění převodů mezi účty města k zajištění platební schopnosti SMOl
 • zajišťuje převody finančních prostředků na položku daň z příjmů právnických osob za obce ve správné výši a čase
 • sledování monitoringu hospodaření v obcích a informuje vedoucí odboru
 • eviduje průběh financování jednotlivých projektů financovaných ve spolupráci s EU a zajišťuje dostatek finančních prostředků na krytí jejich úhrad v souladu se schváleným rozpočtem
 • eviduje průběh financování jednotlivých projektů vedených na zvláštních běžných účtech (spolufinancovaných v rámci dotačních titulů) a zajišťuje dostatek finančních prostředků na krytí jejich úhrad v souladu se schváleným rozpočtem
 • odpovídá za financování zvláštních účtů projektů, pokud byly povinně zřízeny
 • vede evidenci zástav a ručitelských závazků SMOl
 • zajišťuje úvěrovou politiku organizace, vede veškerou agendu související s úvěry města
 • na základě požadavků jednotlivých odborů MMOl zadává do centrálního registru podpor De-minimis oznámení o poskytnutých podporách z rozpočtu SMOl
 • dle rozhodnutí RMO jsou členy realizačních týmů
 • zpracování finančních analýz, střednědobých a dlouhodobých výhledů financování města
 • zajišťuje veškerou agendu platebních terminálů (zejména zřízení, evidence, rušení)
 • zajišťuje veškerou agendu související s platebními kartami, jejímiž držiteli jsou zástupci SMOl popř. zaměstnanci MMOl
 • vedení hlavních pokladen MMOl - Palackého 14, Hynaisova 10 - a vedení detašovaného pracoviště hlavní pokladny na Vejdovského 2
 • vede a průběžně aktualizuje evidenci veškerých tzv. „malých pokladen“ na jednotlivých odborech MMOl včetně evidence dohod o hmotné odpovědnosti jednotlivých pokladních „malých pokladen“
 • zabezpečuje pravidelné odvody finančních hotovostí „malých pokladen“ dle aktuální směrnice MMOl
 • provádí výdej a evidenci veškerých tiskopisů pro hotovostní výběry na „malých pokladnách“

Zákony a vyhlášky, kterými se oddělení řídí:

 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 429/2017 Sb., o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
 • zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé účetní jednotky
 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon o státním rozpočtu České republiky pro daný rok
 • vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení výnosů některých daní ÚSC a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

odd. účetnictví a evidence majetku zajišťuje:

 • vedení účetnictví v rámci hlavní a hospodářské činnosti, vedení účtů fondů a účtování o depozitech,
 • předkontaci a účtování na všech účtech SMOl dle platné účtové osnovy, včetně účtů podrozvahových,
 • souhrnné účtování měsíčních obratů hlavní účetní knihy dle podkladů Správy nemovitostí Olomouc, a.s.,
 • zpracování účetních výkazů a jejich předání do centrálního systému účetnictví státu,
 • sestavení účetní závěrky města, předložení roční účetní závěrky k odsouhlasení radě a zastupitelstvu města,
 • zpracování účetních podkladů pro závěrečný účet SMOl,
 • provádění veškerých bankovních operací, realizaci příjmů a výdajů SMOl,
 • kontrolu účetních dokladů po stránce formální správnosti,
 • likvidaci faktur, evidenci závazků SMOl,
 • kontrolu evidence pohledávek SMOL,
 • zúčtování stravenek a cenin,
 • účtování závazků z finančního a operativního leasingu,
 • účtování o transferech,
 • evidenci majetku SMOl a účtování majetkových pohybů dle podkladů předaných jednotlivými správci majetku, v souladu s vnitřním předpisem o majetku, provádí odpisování majetku v souladu s vnitřním předpisem o inventarizaci majetku a závazků SMOl,
 • organizačně zajišťuje inventarizaci majetku SMOl, spolupracuje s dílčími inventarizačními komisemi jednotlivých odborů MMOl, zpracovává výsledky inventarizace, včetně porovnání s účetnictvím a připravuje podklady pro jednání hlavní inventarizační komise,
 • výjimečně určuje správce pohledávek a závazků SMOl, pokud v rámci inventarizace odborů MMOl některé pohledávky a závazky SMOl nevykáže žádný odbor MMOl,
 • likvidaci cestovních příkazů (tuzemských i zahraničních) pracovníků statutárního města Olomouce a ostatních oprávněných osob,
 • ve spolupráci s daňovými poradci zpracování veškerých daňových přiznání města,
 • evidenci podpisových vzorů „příkazců operací“ za celý MMOl a MP,
 • podpisové vzory k účtům v peněžních ústavech,
 • zřizování a rušení bankovních účtů u peněžních ústavů,
 • komunikaci s peněžními ústavy,
 • podílí se na přípravě podkladů pro audit a rating,
 • archivaci účetních závěrek a dokladů a jejich skartaci ve spolupráci se Zemským archivem v Olomouci,
 • evidenci zaplacených záloh,
 • koordinaci a zpracování účetních statistických výkazů,
 • zpracování podkladů pro jednání orgánů SMOl a vedení SMOl,
 • spolupracuje se smluvně dohodnutými externími poradenskými firmami,
 • zpracování účetních směrnic, metodik, formulářů a protokolů dle aktuálních zákonů a dle souvisejících vnitřních potřeb MMOl.

Zákony, kterými se oddělení řídí:

 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška MF č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
 • zákonné opatření senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • aktuální vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek
 • zákon č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, ve znění pozdějších předpisů
 • České účetní standardy 701-710
 • pokyny GFŘ

odd. místních poplatků zajišťuje:

 • zpracování a novelizace obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích
  • ze psů
  • z pobytu
  • za užívání veřejného prostranství
  • za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zákony, kterými se oddělení řídí:

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

odd. vymáhání pohledávek zajišťuje

 • nevykonává

PŘENESENÁ PŮSOBNOST

vedoucí odboru zajišťuje:

 • řídí, kontroluje a odpovídá za správný výkon státní správy odboru v určeném rozsahu a požadované kvalitě
 • výkon činností správce daně (podle zákona č. 280/2009, daňový řád, ve znění pozdějších předpisů)

1. Výkon přenesené působnosti v základním rozsahu stanoveném zákonem o obcích a dalšími zákony ve správním obvodu daném územím města Olomouc

územní rozsah:
město Olomouc (část Bělidla, Černovír, Droždín, Hejčín, Hodolany, Holice, Chomoutov, Chválkovice, Klášterní Hradisko, Lazce, Lošov, Nedvězí, Nemilany, Neředín, Nová Ulice, Nové Sady, Nový Svět, Olomouc, Pavlovičky, Povel, Radíkov, Řepčín, Slavonín, Svatý Kopeček, Topolany, Týneček)

ekonom zajišťuje:

 • dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, provádí a zajišťuje povolení k umístění herního prostoru všech výherních hracích přístrojů,
 • vyřizování odvolání provozovatelů výherních hracích přístrojů (postoupení odvolacímu orgánu, autoremedura) a zodpovídá za zajištění projednání odvolání ostatních plátců a poplatníků,
 • dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, provádí výběr některých správních poplatků,
 • dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, provádí řízení ve věcech loterií a jiných podobných her

Obecně závazné vyhlášky statutárního města Olomouce, kterými se ekonom řídí:

 • o regulaci provozu sázkových her, loterií a jiných podobných her

odd. místních poplatků zajišťuje:

 • dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
  • výkon správy místních poplatků ze psů, z pobytu, za lázeňský nebo rekreační pobyt (za období do 31.12.2019), za užívání veřejného prostranství, ze vstupného (za období do 31.12.2019), z ubytovací kapacity (za období do 31.12.2019), za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu: zejména provádí – vyhledání daňových subjektů, vyměření, vybírání, vyúčtování, vymáhání nebo kontrolu jejich splnění ve stanovené výši a době, odvolací řízení
  • komunikuje se soudy a okresní správou sociálního zabezpečení a s notáři v rámci dědických řízení apod.
 • dle zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánu ČR v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů
  • provádí kontrolu dodržování maximálních cen stanovených Radou města Olomouce u služeb krematorií a ukládá, vybírá pokuty za porušení cenových předpisů, zjistí-li porušení cenových předpisů při jí prováděné kontrole
 • dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole
  • kontroluje dodržování maximálních cen za služby krematoria na území města Olomouce
 • dle uzavřené smlouvy o právní pomoci s exekutorem v oblasti místních poplatků
  • eviduje předané případy až do jejich úplného ukončení
  • eviduje platby jak od exekutora, tak od dlužníka, předává informace o platbách uskutečněných dlužníkem na exekutorský úřad
  • na podnět exekutora nebo soudu přihlašuje pohledávky do dražby vedené jiným exekutorským úřadem nebo do insolvenčního řízení
 • dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhledává daňové subjekty agendy místních poplatků a přihlašuje jejich pohledávky do insolvenčního řízení v souladu se zásadou hospodárnosti
 • dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • v rámci daňového řízení o místních poplatcích vyměřuje v zákonem stanovených případech správní poplatek, kontroluje jeho vybrání a zastavuje řízení, pokud nebyl zaplacen ve stanovené lhůtě
 • předává na oddělení vymáhání pohledávek vykonatelné pohledávky k vymáhání
 • veškeré výše uvedené úkony vztahující se k vymáhání pohledávek provádí oddělení pouze u pohledávek, které nebyly předány k vymáhání oddělení vymáhání pohledávek a to do doby ukončení vymáhacího řízení

Obecně závazné vyhlášky statutárního města Olomouce, kterými se oddělení řídí:

 • o místním poplatku ze psů,
 • o místním poplatku z pobytu,
 • o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,
 • o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
 • o místním poplatku ze vstupného (za období do 31.12.2019),
 • o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt (za období do 31.12.2019),
 • o místním poplatku z ubytovací kapacity (za období do 31.12.2019).

Nařízení statutárního města Olomouce, kterými se oddělení řídí:

 • Nařízení o stanovení maximální ceny za služby krematoria na území statutárního města Olomouce

odd. vymáhání pohledávek zajišťuje:

 • dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
  • výkon činnosti správce daně při vymáhání vykonatelných pohledávek ze správních činností, které nebyly uhrazeny včas nebo ve správné výši
   • rozhodování o povolení posečkání, popřípadě rozložení úhrady na splátky
   • rozhodování o způsobu vymáhání pohledávky
   • rozhodování o odkladu či zastavení výkonu rozhodnutí
   • rozhodování o námitkách
   • vedení evidence jednotného přehledu převzatých pohledávek SMOl ze správních činností prostřednictvím příslušných Agendií
   • kontrolu přijatých plateb a jejich správnou identifikaci
   • prověření převzatých pohledávek ze správních činností z hlediska možnosti sloučení vymáhání u konkrétního dlužníka do jednoho vymáhacího procesu
   • provedení veškerých dalších právních kroků k vymožení pohledávek
 • dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
  • vymáhání vykonatelných pohledávek vzniklých porušením rozpočtové kázně
 • dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • v rámci daňového řízení v exekuci vyměřuje v zákonem stanovených případech správní poplatek, kontroluje jeho vybrání a zastavuje řízení, pokud nebyl zaplacen ve stanovené lhůtě
 • dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpis a zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • komunikaci se soudy, okresní správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, peněžními ústavy, soudními exekutory, notáři, zaměstnavateli
  • přihlášení převzatých pohledávek do insolvenčního, dědického řízení a do veřejné dražby
 • dle uzavřené smlouvy o právní pomoci se soudním exekutorem
  • předávání vykonatelných exekučních titulů soudnímu exekutorovi k zahájení exekuce
  • přípravu návrhů na nařízení exekuce a jejich předání soudnímu exekutorovi
  • evidenci předaných případů až do jejich úplného ukončení
  • evidenci plateb jak od soudního exekutora, tak od dlužníka, předávání informace o platbách uskutečněných dlužníkem na exekutorský úřad
  • na podnět exekutora nebo soudu přihlášení pohledávky do dražby vedené jiným exekutorským úřadem
  • splnění „pojistky“ proti negativní publicitě u pohledávek do Kč 20.000,--
 • převzetí exekučního titulu v originále (úředně ověřené fotokopii) s doložkou právní moci a vykonatelnosti a případnými dalšími doklady dle vnitřního předpisu ve lhůtě nejdříve 30 dnů a nejpozději 90 dnů po splatnosti pohledávky zaevidované předávacím pracovištěm v Agendiu (pohledávky s možností prekluze v době kratší než jeden rok nepřebírá k vymáhání stejně jako pohledávky již předané k vymáhání soudnímu exekutorovi, případně soudu), a to z:
  • odboru agendy řidičů a motorových vozidel,
  • odboru správních činností,
  • odboru stavebního,
  • odboru živnostenského,
  • odboru životního prostředí,
  • odboru ochrany,
  • odboru sociálních věcí,
  • odboru školství,
  • odboru ekonomického,
  • dalších odborů MMOl, kde v budoucnu pohledávky ze správních činností vzniknou,
  • Městské policie Olomouc.
 • vedení agendy převzaté pohledávky do jejího konečného vyřízení – zaplacení, odpisu z důvodu nedobytnosti a zániku pohledávky
 • ukládání a archivaci uzavřených případů spolu s listinnou dokumentací

Obecně závazné vyhlášky statutárního města Olomouce, kterými se oddělení řídí:

 • o místním poplatku ze psů,
 • o místním poplatku z pobytu,
 • o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,
 • o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
 • o místním poplatku ze vstupného (za období do 31.12.2019),
 • o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt (za období do 31.12.2019),
 • o místním poplatku z ubytovací kapacity (za období do 31.12.2019).

2. Výkon přenesené působnosti v rozsahu pověřeného obecního úřadu stanoveném zákonem o obcích a dalšími zákony ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem
(dle vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů)

 • nevykonává

3. Výkon přenesené působnosti v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností stanoveném zákonem o obcích a dalšími zákony ve správním obvodu obce s rozšířenou působností
(dle vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů)

 • nevykonává

4. Výkon přenesené působnosti na základě veřejnoprávních smluv

 • nevykonává

5. Výkon přenesené působnosti na základě rozhodnutí krajského úřadu, popř.rozhodnutí ministerstva vnitra

 • nevykonává

zpracovala: Mgr. Ing. Jana Dokoupilová – vedoucí odboru

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu