Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Náplň činnosti odboru cestovního ruchu, kultury a sportu

SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST

A. Vedoucí odboru zajišťuje:

 • řízení, organizaci a kontrolu práce odboru
 • tvorbu a koordinaci koncepčních projektů odboru
 • koordinace zpracování rozpočtu odboru
 • zpracování zprávy a podkladů pro jednání Rady města Olomouce (dále jen RMO) a Zastupitelstva města Olomouce (dále jen ZMO)
 • jedná za obec v případě shromáždění ohlášených podle zákona č. 84/1990 Sb., o shromažďování
 • koordinuje přípravu podkladů žádostí o dotace v oblasti cestovního ruchu a sportu, kde SMOL vystupuje jako žadatel
 • vyjádření k záborům v případě konání kulturních a sportovních akcí na Horním a Dolním náměstí v Olomouci, které nejsou pořádány SMOl; své vyjádření následně postupuje odboru dopravy a územního rozvoje k dalšímu řízení (posouzení)
 • příspěvky za odbor do Olomouckých listů
 • zastupuje SMOl jako žadatele o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na akce, jejichž organizátorem nebo spoluorganizátorem je SMOl

B. Samostatní zaměstnanci

sekretářka, ekonomka zajišťuje:

 • chod sekretariátu odboru
 • podklady pro rozpočet odboru - analytika
 • příjem a administraci žádostí o zábor veřejného prostranství ve vymezených lokalitách Horního a Dolního náměstí
 • příjem ohlášení veřejných shromáždění
 • administrace veřejných sbírek ve městě Olomouci
 • zajištění přidělení ISBN v rámci Magistrátu města Olomouce
 • komplexně spisovou službu a předarchivní péči o písemnosti zahrnující osobní a citlivé údaje nebo údaje chráněné dle příslušných právních předpisů
 • vedení správního spisu ve věci povolování výjimek ze zákazu stanoveného OZV č. 4/2016, o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích (přijímání žádostí o povolení výjimky ze zákazu, příprava spisových materiálů včetně zajištění právního posouzení, předkládání spisových materiálů s návrhem na usnesení k rozhodnutí RMO, vyhotovování písemných rozhodnutí nebo usnesení a jejich doručování žadatelům, kompletace spisových materiálů pro odvolací řízení (zajištění stanoviska RMO k odvolání a postoupení k odvolacímu řízení krajskému úřadu, výkon rozhodnutí)
 • administrování žádostí o udělení výjimky z doby nočního klidu (předkládání návrhu obecně závazné vyhlášky stanovující výjimku z doby nočního klidu RMO a ZMO)
 • specializované organizační a koordinační činnosti odboru v rámci organizace
 • evidenci korespondence a její distribuci v rámci odboru
 • evidenci majetku v rámci odboru
 • asistentské práce dle pokynů vedoucí(ho) odboru

C. Jednotlivá oddělení

Oddělení cestovního ruchu zajišťuje:

Koordinaci činnosti oddělení cestovního ruchu

 • tvorba rozpočtu oddělení cestovního ruchu na určitý rok dle potřeb
 • vytváření strategie činnosti a marketingového plánu oddělení na daný kalendářní rok
 • plnění a aktualizace Strategického plánu rozvoje cestovního ruchu pro město Olomouc a dalších strategických materiálů města či jiných subjektů, kde je cestovní ruch obsažen

Spolupráci se subjekty CR

 • vytváření společných postupů související s prezentací města Olomouce na veletrzích, prezentacích, v médiích se subjekty cestovního ruchu jako jsou příslušná oddělení magistrátu, Informační centra, Krajský úřad Olomouckého kraje, Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu, agentura Czech Tourism, Krajská asociace hotelů a restaurací, soukromé subjekty cestovního ruchu ( cestovní kanceláře, ubytovací zařízení, muzea apod.)
 • účast na jednáních pracovních skupin v oblasti cestovního ruchu v rámci města, kraje, Střední Moravy, v oblastech cyklodopravy, rodinné politiky, Bezbariérové Olomouce

Propagační materiály

 • kontrola a dodržování vydávání propagačních materiálů a předmětů dle edičních plánů ve spolupráci s oddělením mediální komunikace, propagace a marketingu vytváření obsahu materiálů v oblasti cestovního ruchu, zajištění překladů, předávání informací dalším odborům MMOl dle potřeby
 • spolupráce při vydávání materiálů s veřejným i soukromým sektorem cestovního ruchu

Projekty

 • organizace realizace a reklamy projektu Olomouc region Card ve spolupráci s administrátorem projektu, spolupráce na dalších, nově vznikajících projektech z oblasti cestovního ruchu

Prezentace města

 • zajištění prezentací města Olomouce na veletrzích cestovního ruchu, pobočkách Czech Tourism v tuzemsku i zahraničí, na velvyslanectvích, v partnerských městech Olomouce, na významných akcích, spolupráce při přípravě prezentací s Informačním centrem, Olomouckým krajem, Střední Moravou – Sdružením cestovního ruchu, soukromými subjekty cestovního ruchu

Média

 • vytvoření databáze - médií píšících o CR , rozesílání informací a aktualit z města Olomouce médiím a dalším odborníkům z oblasti cestovního ruchu v tuzemsku i zahraničí

Inzerci

 • vytváření podkladů pro prezentaci města Olomouce v oblasti cestovního ruchu v různých typech časopisů a novin, internetu, na sociálních sítích v tuzemsku i zahraničí
 • vyhledávání nového trhu pro propagaci města na internetových stránkách, na sociálních sítích, zasílání nových informací o městě včetně fotografií veřejným i soukromým subjektům cestovního ruchu u nás i v zahraničí

Powerpointové prezentace

 • zpracování prezentací pro potřeby oddělení cestovního ruchu

Fam a press tripy

 • zajišťování programu zahraničním i tuzemským novinářům a touroperátorům, cestovním kancelářím, medializace akcí pro město Olomouc , spolupráce při organizaci s dalšími subjekty cestovního ruchu ve městě a regionu

Internet, sociální sítě

 • spolupráce při tvorbě internetových stránek http://tourism.olomouc.eu ; zajištění nových překladů a podkladů pro sociální sítě

Komisi cestovního ruchu

 • pracovník oddělení jako tajemník komise zajistí jednání komise vč. sepsání zápisu

Dotace v oblasti cestovního ruchu

 • příjem žádostí v oblasti cestovního ruchu
 • zajištění projednání žádostí v komisi cestovního ruchu
 • předložení návrhu na přidělení příspěvků Radě města Olomouce a Zastupitelstvu města Olomouce (ZMO)
 • kontrola vyúčtování poskytnutých dotací v oblasti cestovního ruchu
 • zajištění podkladů žádostí o dotace v oblasti cestovního ruchu , kde SMOL vystupuje jako žadatel

Statistiku

 • zpracovávání dat v oblasti cestovního ruchu , vydávání průběžných zpráv o návštěvnosti města

Dohled nad kulturními a dalšími typy akcí podporovanými městem

 • zajišťování organizace akcí na Horním a Dolním náměstí

Oddělení kultury zajišťuje:

 • tvorba rozpočtu oddělení kultury na určitý rok

Organizování kulturních akcí pořádaných městem

 • zajištění významných kulturních akcí města
 • zajišťování organizace akcí v rámci státních svátků a významných dnů

Kulturní instituce, kulturní příspěvkové organizace města

 • komunikace se zástupci kulturních institucí, agentur, kulturních příspěvkových organizací města
 • spolupráce s Univerzitou Palackého

Sdružení

 • zastoupení ve výkonných výborech sdružení - České dědictví UNESCO, Sdružení historický sídel a měst
 • propagace Olomouce a spoluúčast na projektech v rámci sdružení UNESCO

Internet

 • aktualizace databází v oblasti kultury
 • doplňování aktualit z oblasti kultury

Kulturní kalendář

 • tvorba a aktualizace kulturního kalendáře na internetové prezentaci města
 • zajištění přístupu kulturních subjektů i jednoduché aktualizace kulturního kalendáře

Produkty a projekty

 • zajištění realizace vybraných projektů kultury
 • tvorba a podpora nových projektů
 • administrativa, organizace akcí spojených s projekty

Vánoce, vánoční trhy

 • dohled nad průběhem vánočních trhů
 • zajištění vánočního stromu

Dohled nad kulturními akcemi podporovanými městem

 • zajišťování organizace akcí na Horním a Dolním náměstí

Kulturní komise

 • tajemník komise, administrativa, koordinace jednání

Dotace v oblasti kultury

 • příjem žádosti v oblasti kultury
 • zajištění projednání žádostí v kulturní komisi
 • předložení návrhu na přidělení příspěvků Radě města Olomouce, případně Zastupitelstvu města
 • kontrola vyúčtování poskytnutých dotací v oblasti kultury

Korespondence v oblasti kultury

Operativní činnost dle aktuálních požadavků

Oddělení Informační centrum Olomouc zajišťuje:

Koordinaci činností oddělení Informační centrum Olomouc

 • tvorbu rozpočtu oddělení IC na určitý rok
 • koordinace a příprava edičního plánu na tisk informačních materiálů pro potřeby IC Olomouc,
 • koordinace aktivit s odd. cestovního ruchu a odd. mediální komunikace, propagace a marketingu
 • příprava podkladů k projektům z evropských fondů v oblasti cestovního ruchu, spolupráce s EOP

Informační funkci v komunikaci s veřejností

 • informace o činnosti Magistrátu města Olomouce a dalších institucích
 • informace z oblasti cestovního ruchu pro návštěvníky města
 • služby v oblasti cestovního ruchu
 • poskytování informací o kulturním, společenském a sportovním dění ve městě

Hospodářskou činnost

 • rozhodování o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce týkajících se movitých věcí a majících souvislost s provozováním Informačního centra Olomouc ( dále jen IC) odboru cestovního ruchu a sportu Magistrátu města Olomouce (jde zejména o výpůjčky audioprůvodců, multimediálních průvodců a jiného)
 • rozhodování o uzavírání zprostředkovatelských smluv souvisejících s provozováním Informačního centra Olomouc odboru cestovního ruchu a sportu Magistrátu města Olomouce (jde zejména o provizní smlouvy na prodej vstupenek a jiné)
 • nákup a prodej propagačních materiálů a předmětů
 • předprodej vstupenek

Ostatní

 • zpracování podkladů pro turistické internetové stránky města
 • monitoring návštěvnosti IC Olomouc, statistiky hospodářské činnosti
 • zajišťování prohlídek radniční věže, prohlídky Olomouc v kostce a instalovaných expozic v budově radnice
 • zajišťování průvodcovských služeb externími průvodci či pracovníky na DPP - Olomouc v kostce, prohlídky krytu CO v Bezručových sadech
 • poskytování audioprůvodců či multimediálních průvodců
 • prezentace služeb IC Olomouc, přípravu podkladů pro tiskovou mluvčí na propagaci
 • spolupráce s turistickými informačními centry (TIC) v kraji
 • spolupráce s Asociací turistických informačních center ČR (A.T.I.C. ČR) a s členy asociace - hodnocení TIC, certifikace, výměna materiálů,
 • školení, konzultace
 • činnost Europe Direct Olomouc dle smlouvy se Zastoupením Evropské komise v ČR
 • ostatní agendu vyplývající ze směrnic a nařízení SMOl
 • Dotace v oblasti Informačního centra
 • příjem žádostí, administrace
 • zajištění projednání žádostí a předložení návrhů na přidělení dotace Radě města Olomouce a Zastupitelstvu města Olomouce (ZMO)
 • kontrola vyúčtování poskytnutých dotací
 • zajištění podkladů žádostí o dotace v oblasti cestovního ruchu , kde SMOL vystupuje jako žadatel

Oddělení sportu a správy městských sportovních zařízení zajišťuje:

Koordinaci činnosti oddělení sportu

 • tvorba rozpočtu oddělení na určitý rok dle potřeb
 • vytváření strategie činnosti a marketingového plánu oddělení na daný kalendářní rok
 • plnění a aktualizace Strategického plánu města Olomouce a dalších strategických materiálů města či jiných subjektů, kde je sport obsažen

Spolupráci se sportovními organizacemi

 • spolupráce s organizacemi při uspořádání jednotlivých akcí a sportovních aktivit
 • evidence sportovních organizací a jejich aktivit ve městě
 • spolupráce se zástupci městských sportovišť

Odbornou komisi

 • aktivní práce v komisích a pracovních skupinách (sportovní, strategie výstavby cyklostezek, výrobní výbory k výstavbám a rekonstrukcím sportovišť, apod.)

Dotace v oblasti sportu

 • příjem žádostí v oblasti sportu
 • zajištění projednání žádostí ve sportovní komisi
 • předložení návrhu na přidělení dotací Radě města Olomouce, následně Zastupitelstvu města Olomouce (ZMO)
 • kontrola vyúčtování poskytnutých dotací v oblasti sportu
 • zajištění podkladů žádostí o dotace v oblasti sportu , kde SMOL vystupuje jako žadatel

Ostatní agendu

 • tvorba a sledování čerpání rozpočtu v oblasti sportu
 • správa stávajících sídlištních sportovních hřišť (zajišťování vybavení,provozu a údržby)
 • supervize zpřístupněných školních hřišť (sledování provozu a údržby, vybavení, kompetentnosti správců)
 • návrhy a spolupráce při zajišťování rekonstrukcí a oprav sídlištních a školních sportovních hřišť
 • tvorba a distribuce informací o olomouckém sportovním dění (sportovní organizace, akce, nábory, apod.)

AQUAPARK OLOMOUC, a.s.

 • vedení evidence týkajících se společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a.s., uložení originálních listin, zejména - akcionářské dohody včetně dodatků a koncesní smlouvy včetně dodatků
 • schvalování návrhu pojištění aquaparku RMO na nové pojistné období
 • posuzování plánů údržby aquaparku, provádění inspekce odstraňování havárie a následků havárií, inspekci - provádění oprav v aquaparku
 • pravidelné a namátkové kontroly systémů řízení kvality společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a.s.
 • posouzení ekonomických ukazatelů Provozní zprávy společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a.s. a její případné rozporování
 • ve spolupráci s oddělením právním odboru majetkoprávního přebírání kopií všech pojistných smluv a dokladů o zaplacení pojistného na každé pojistné období od společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a.s.
 • zajišťovat ekonomicky i smluvně změny majetkových podílů ve společnosti (navýšení či snížení základního kapitálu) ve spolupráci s odborem ekonomickým

Plavecký stadion

 • vedení agendy dle Smlouvy o nájmu, správě a provozování plaveckého stadionu, zejména pak:
 • ekonomické zajištění provozu plaveckého stadionu a Delfínku
 • finanční zajištění drobných oprav a údržby stadionu a Delfínku
 • posuzování oprávněnosti a zprostředkování požadavků nájemce Radě města Olomouce (ZMO)

Zimní stadion

 • vedení agendy dle Smlouvy o nájmu, správě a provozu zimního stadionu, zejména pak:
 • ekonomické zajištění provozu zimního stadionu
 • administrace a finanční zajištění rozsáhlejších oprav a údržby
 • posuzování oprávněnosti a zprostředkování požadavků nájemce RMO (ZMO)

PŘENESENÁ PŮSOBNOST

vedoucí odboru zajišťuje:

 • řídí, kontroluje a odpovídá za správný výkon státní správy odboru v určeném rozsahu a požadované kvalitě
 • může zakázat konání shromáždění ze zákonem stanovených důvodů
 • plní další úkoly dle zákona o právu shromažďovacím

1.Výkon přenesené působnosti v základním rozsahu stanoveném zákonem o obcích a dalšími zákony ve správním obvodu daném územím města Olomouc

územní rozsah:
město Olomouc (část Bělidla, Černovír, Droždín, Hejčín, Hodolany, Holice, Chomoutov, Chválkovice, Klášterní Hradisko, Lazce, ošiv, Nedvězí, Nemilany, Neředín, Nová Ulice, Nové Sady, Nový Svět, Olomouc, Pavlovičky, Povel, Radíkov, Řepčín, Slavonín, Svatý Kopeček, Topolany, Týneček)

Samostatní zaměstnanci

sekretářka – ekonomka zajišťuje:

 • dle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů přijímání oznámení svolavatele o konání shromáždění
 • informace o konání těchto akcí pro Městskou policii Olomouc a Policii ČR
 • může zakázat konání shromáždění ze zákonem stanovených důvodů
 • plní další úkoly dle zákona o právu shromažďovacím činnosti obecního úřadu dle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách

Oddělení sportu a správy městských sportovních zařízení zajišťuje:

 • projednání přestupků uvedených v § 7d zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů

2. Výkon přenesené působnosti v rozsahu pověřeného obecního úřadu stanoveném zákonem o obcích a dalšími zákony ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem
(dle vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů)

územní rozsah:
města:
Olomouc,Velká Bystřice
městyse:
Dub nad Moravou (část Bolelouc, Dub nad Moravou, Tučapy), Náměšť na Hané, Velký Újezd
obce:
Bělkovice-Lašťany, Blatec, Bohuňovice, Bukovany, Bystročice (část Bystročice, Žerůvky), Bystrovany, Daskabát, Dolany (část Dolany, Pohořany, Véska), Doloplazy, Drahanovice (část Drahanovice, Kníničky, Lhota pod Kosířem, Ludéřov, Střížov), Grygov, Hlušovice, Hněvotín, Horka nad Moravou, Charváty (část Čertoryje, Drahlov, Charváty), Kozlov (část Kozlov, Slavkov), Kožušany-Tážaly (část Kožušany, Tážaly), Krčmaň, Křelov-Břuchotín (část Břuchotín, Křelov), Liboš, Loučany, Luběnice, Lutín (část Lutín, Třebčín), Majetín, Mrsklesy, Přáslavice (část Kocourovec, Přáslavice), Příkazy (část Hynkov, Příkazy), Samotišky, Skrbeň, Slatinice (část Lípy, Slatinice), Suchonice, Svésedlice, Štěpánov (část Březce, Moravská Huzová, Štěpánov), Těšetice (část Rataje, Těšetice, Vojnice), Tovéř, Tršice (část Hostkovice, Lipňany, Vacanovice, Přestavlky, Tršice, Zákřov), Ústín, Velký Týnec (část Čechovice, Velký Týnec, Vsisko), Věrovany (část Nenakonice, Rakodavy, Věrovany)

sekretářka – ekonomka zajišťuje:

 • dle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, přesahuje-li místo konání shromáždění územní obvod obecního úřadu
 • přijímání oznámení svolavatele o konání shromáždění
 • informace o konání těchto akcí pro Městskou policii Olomouc a Policii ČR
 • plní další úkoly dle zákona o právu shromažďovacím

3. Výkon přenesené působnosti v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností stanoveném zákonem o obcích a dalšími zákony ve správním obvodu obce s rozšířenou působností
(dle vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů)

 • nevykonává

4. Výkon přenesené působnosti na základě veřejnoprávních smluv, rozhodnutí ministerstva vnitra

 • nevykonává

5. Výkon přenesené působnosti na základě rozhodnutí krajského úřadu, popř. rozhodnutí ministerstva vnitra

 • nevykonává

zpracovala: Mgr. Karin Vykydalová – vedoucí odboru

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu