Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Přidělení registrační značky na přání

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

OARMV-TZEV-15A

04. Základní informace

Na základě žádosti vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla se souhlasem vlastníka lze k silničnímu vozidlu přidělit registrační značku tvořenou žadatelem zvolenou kombinací velkých písmen latinské abecedy nebo arabských číslic (dále jen „registrační značka na přání“). Žádost o přidělení registrační značky na přání k silničnímu vozidlu, které není zapsané v registru silničních vozidel, lze podat nejdříve spolu se žádostí o zápis tohoto silničního vozidla do registru silničních vozidel.

Pokud si žadatel hodlá rezervovat registrační značku na přání na vozidlo, které si bude teprve pořizovat, postup viz životní situace „Rezervace registrační značky na přání“.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Oprávněnou osobou k jednání je vlastník silničního vozidla nebo provozovatel silničního vozidla se souhlasem jeho vlastníka (dále jen „žadatel“).

06. Podmínky a postup řešení

Žadatel o přidělení registrační značky na přání k silničnímu vozidlu může požádat, když:

 • žádá o přidělení této značky k silničnímu vozidlu, u kterého je zapsán v registru silničních vozidel jako jeho vlastník nebo provozovatel nebo,
 • spolu s žádostí o přidělení této značky k silničnímu vozidlu žádá i o zápis tohoto silničního vozidla do registru silničních vozidel (když toto vozidlo ještě není zapsáno v registru silničních vozidel).

Obecní úřad obce s rozšířenou působností registrační značku na přání přidělí, pokud

 • neobsahuje hanlivé nebo pohoršující výrazy, text podněcující k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob, název nebo zkratku orgánu veřejné moci nebo státu,
 • stejná registrační značka není přidělena k jinému silničnímu vozidlu, není rezervována a tabulka s touto registrační značkou není vedena jako odcizená, ztracená nebo zničená a
 • splňuje požadavky na formu a strukturu registrační značky na přání.

Tabulky s přidělenou registrační značkou na přání vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností žadateli do 15 dnů ode dne uhrazení správního poplatku. Před vydáním tabulek s přidělenou registrační značkou na přání žadatel odevzdá obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností tabulky s přidělenou registrační značkou, pokud byly k silničnímu vozidlu vydány. Před převzetím tabulek této značky provozovatel nebo vlastník vozidla žádá o zápis této registrační značky do registru silničních vozidel (značka bude zapsána i do technického průkazu a bude vydáno nové osvědčení o registraci vozidla) – postup viz životní situace „Netechnická změna v registru silničních vozidel“.

Podrobnější informace k formě, struktuře a provedení registrační značky na přání jsou uvedeny na druhé straně žádosti o přidělení registrační značky na přání (viz bod 11 této životní situace).

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti žadatele o přidělení registrační značky na přání k silničnímu vozidlu na příslušném úřadě.

08. Dotčené instituce

Příslušný je kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Na Magistrátu města Olomouce je příslušným Odbor agendy řidičů a motorových vozidel, Oddělení agendy vozidel, Vejdovského 2.
(1. patro – technici):

Kontakt
Bc. Thomas Jan 585 513 731
Bc. Michalík Petr 585 513 732
Mgr. Koutný Radim 585 513 735
Ing. Kuncová Michaela 585 513 733
Ing. Ďuriš Ivan 585 513 736
Ing. Pokorný Miroslav 585 513 784
Bc. Nepšinská Ivana 585 513 706

Úřední hodiny
Po 8.00 – 12.00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

K žádosti se přikládá:

 • doklad totožnosti žadatele (v případě zastupování doklad zmocněnce a plná moc),
 • souhlas vlastníka silničního vozidla, jestliže je žadatelem provozovatel silničního vozidla, který není jeho vlastníkem,
 • žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel, pokud vozidlo není zapsáno v registru silničních vozidel, včetně dokladů, které se k této žádosti přikládají (viz životní situace „Zápis vozidla s českým TP do registru vozidel“ nebo „Zápis vozidla bez českého TP do registru vozidel“)

12. Správní a jiné poplatky

Správní poplatky jsou dány položkou 26 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.

Správní poplatek za vydání tabulky registrační značky na přání je 5.000 Kč za každou tabulku.

Správní poplatek je hrazen v hotovosti nebo platební kartou na odboru agendy řidičů a motorových vozidel.

13. Lhůty pro vyřízení

Tabulky registrační značky na přání budou vydány do 15 dnů od přidělení této značky a zaplacení správního poplatku, komplikovanější případy dle správního řádu do 30 dnů.

16. Možnost řešit elektronicky

K jednání se lze objednat na internetové adrese: Objednávka termínu na přepážky

17. Právní předpisy

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů.

18. Související právní předpisy

 • vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Opravné prostředky

Lze se odvolat u správního orgánu, který napadené nepravomocné rozhodnutí vydal (odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí).
V případě řízení ukončeného pravomocným rozhodnutím lze podat žádost o obnovu řízení u kteréhokoliv správního orgánu, který ve věci rozhodoval, a to do 3 měsíců ode dne, kdy se o důvodu obnovy řízení účastník řízení dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne právní moci rozhodnutí. Obnovy řízení se nemůže domáhat ten, kdo mohl důvod obnovy uplatnit v odvolacím řízení. O obnově řízení rozhoduje správní orgán, který ve věci rozhodl v posledním stupni. Obnova řízení je možná pouze tehdy, pokud vyšly najevo nové důkazy nebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, případně pokud bylo změněno nebo zrušeno podkladové rozhodnutí.

21. Často kladené dotazy

Jaký je správní poplatek za vydání registrační značky na přání?
Podle položky 26 písm. d) sazebníku k zákonu č. 634/2004 Sb. je správní poplatek za vydání tabulky registrační značky na přání 5.000 Kč za každou tabulku. U motocyklu tedy činí správní poplatek 5.000 Kč, u automobilu 10.000 Kč.

Když ztratím tabulku registrační značky na přání, budu platit znovu správní poplatek 5.000 Kč?
V případě ztráty tabulky s registrační značkou na přání nelze žádat o vydání nové tabulky této registrační značky. Postup je stanoven § 7e zákona č. 56/2001 Sb., dle kterého v případě oznámení ztráty, zničení nebo odcizení tabulky s přidělenou registrační značkou obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností přidělí tento úřad novou (jinou) registrační značku. Protože podle § 7b odst. 2 písm. b) zákona č. 56/2001 Sb. nemůže být tato ztracená registrační značka na přání přidělena, není možné novou tabulku vydat ani na základě nové žádosti o přidělení této registrační značky na přání. V případě oznámení ztráty tabulky registrační značky na přání tedy bude přidělena jiná („standardní“) registrační značka nebo je možno požádat o přidělení jiné registrační značky na přání (která se ale nesmí shodovat s registrační značkou, která byla na ztracené tabulce).

Na vozidle, které budu prodávat, mám svoji registrační značku na přání. Toto vozidlo prodávám a chci si koupit nové. Můžu požádat o přidělení mé registrační značky na přání na nové vozidlo?
Ano, je to možné. Podle zákona současně s podáním žádosti o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla v registru silničních vozidel, žádosti o vyřazení silničního vozidla z provozu, žádosti o zápis zániku silničního vozidla nebo žádosti o přidělení registrační značky pro vývoz do jiného státu může osoba, která je v registru silničních vozidel zapsána jako vlastník silničního vozidla, které byla k tomuto silničnímu vozidlu přidělena registrační značka na přání dle a která převedla vlastnictví tohoto vozidla na jinou osobu (dále jen „dosavadní vlastník“), vlastník nebo provozovatel silničního vozidla se souhlasem vlastníka požádat o
a) přidělení této registrační značky na přání k jinému silničnímu vozidlu, jehož je vlastníkem nebo provozovatelem a které je zapsáno v registru silničních vozidel nebo o jehož zápis žádá, nebo
b) rezervaci této registrační značky na přání na dobu 3 měsíce ode dne podání žádosti.

Lze požádat o registrační značku elektrického vozidla s kombinací znaků na přání?
Registrační značka elektrického vozidla se podle § 23 písm. c) vyhlášky č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů, považuje za jiný druh registrační značky než je registrační značka na přání. Nelze tedy zvolit kombinaci znaků na registrační značce elektrického vozidla.

23. Alternativní zdroj

Portál veřejné správy České republiky https://portal.gov.cz

25. Zodpovědný útvar

Magistrát města Olomouce, Odbor agendy řidičů a motorových vozidel

26. Zodpovědná osoba

Bc. Thomas Jan

27. Platnost od

1. 4. 2019

28. Aktualizováno kdy

30. 9. 2021

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu