Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Technická změna v registru silničních vozidel

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

OARMV-TZEV-07A

04. Základní informace

O zápis změny údaje v registru silničních vozidel jiného, než je změna vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla, je povinen požádat provozovatel vozidla obecní úřad obce s rozšířenou působností do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Oprávněnou osobou k jednání je provozovatel silničního vozidla.

06. Podmínky a postup řešení

Splnění všech požadovaných náležitostí dle právního předpisu (zákon č. 56/2001 Sb.) a souvisejících předpisů.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti o zápis této změny v registru silničních vozidel na příslušném úřadě.

08. Dotčené instituce

Příslušný je kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Na Magistrátu města Olomouce je příslušným Odbor agendy řidičů a motorových vozidel, Oddělení agendy vozidel, Vejdovského 2, (1. patro – technici):

Kontakt
Bc. Thomas Jan 585 513 731
Bc. Michalík Petr 585 513 732
Mgr. Koutný Radim 585 513 735
Ing. Kuncová Michaela 585 513 733
Ing. Ďuriš Ivan 585 513 736
Ing. Pokorný Miroslav 585 513 784
Bc. Nepšinská Ivana 585 513 706

Současně podaná technická a netechnická změna na jednom vozidle – žádost se vyřizuje v přízemí Vejdovského 2 na evidenci vozidel. Jestliže žádáte o duplikát technického průkazu (velkého TP), vždy se obraťte na techniky v 1. patře.

Úřední hodiny
Po 8.00 – 12.00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

K žádosti se přikládá:

 • doklad totožnosti žadatele (v případě zastupování doklad zmocněnce a plná moc),
 • technický průkaz silničního vozidla (velký TP),
 • osvědčení o registraci silničního vozidla (malý TP), nejedná-li se o vozidlo vyřazené z provozu (v depozitu),
 • další doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů, pokud se jedná o změny technických údajů o silničním vozidle:
  • tažné zařízení: typový list + certifikát o pověření montážního pracoviště, značková tažná zařízení nebo kontrola na STK, případně další doklady,
  • rozměr kol/pneumatik: souhlas akreditovaného zástupce nebo typový list se zapsanou kontrolou montáže (na STK nebo zkušebně dle požadavku v typovém listu) nebo protokol z pověřené zkušebny (u kol bez potvrzení akreditovaného zástupce či typového listu),
  • LPG/CNG/E85: v případě hromadné přestavby zápis přestavbáře v technickém průkazu, příloha LPG/CNG k technickému průkazu,
  • hromadné přestavby: zápis přestavbáře v technickém průkazu, podle podmínek schválení či při nejasnostech v zápisu přestavbáře budou vyžadovány další doklady,
  • změny schválené výrobcem vozidla: dle podmínek výrobce – některá vyjádření dostupná zde,
  • další změny technických údajů – dotazy na oddělení osobně nebo telefonicky (viz kontakty),
  • změnu barvy provádí evidence vozidel v přízemí (viz životní situace změna barvy).

K žádosti o změnu údaje v registru silničních vozidel, ke které dochází na základě výměny podstatné části mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla, se dále přiloží:

 • doklad o nabytí této části,
 • protokol o technické prohlídce provedené po výměně této podstatné části a
 • rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o schválení technické způsobilosti po provedené výměně, jedná-li se o přestavbu silničního vozidla.

11. Formuláře

Formulář žádosti (vytisknout, prosím, oboustranně):

12. Správní a jiné poplatky

Správní poplatky jsou dány položkou 26 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.

Správní poplatek za zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel je 50 Kč za každou změnu.

Správní poplatek je hrazen v hotovosti nebo platební kartou na odboru agendy řidičů a motorových vozidel.

13. Lhůty pro vyřízení

Zpravidla se věc vyřizuje na počkání, komplikovanější případy dle správního řádu do 30 dnů.

16. Možnost řešit elektronicky

K jednání se lze objednat na internetové adrese:
Objednávka termínu na přepážky

17. Právní předpisy

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů.

18. Související právní předpisy

 • vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Opravné prostředky

Lze se odvolat u správního orgánu, který napadené nepravomocné rozhodnutí vydal (odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí).
V případě řízení ukončeného pravomocným rozhodnutím lze podat žádost o obnovu řízení u kteréhokoliv správního orgánu, který ve věci rozhodoval, a to do 3 měsíců ode dne, kdy se o důvodu obnovy řízení účastník řízení dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne právní moci rozhodnutí. Obnovy řízení se nemůže domáhat ten, kdo mohl důvod obnovy uplatnit v odvolacím řízení. O obnově řízení rozhoduje správní orgán, který ve věci rozhodl v posledním stupni. Obnova řízení je možná pouze tehdy, pokud vyšly najevo nové důkazy nebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, případně pokud bylo změněno nebo zrušeno podkladové rozhodnutí.

20. Sankce

Lze uložit pokutu do 50 000 Kč za přestupek dle § 83 odst. 1 písm. c) zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo za správní delikt dle § 83a odst. 1 písm. e) zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

21. Často kladené dotazy

Jestliže žádám o změnu, při které se mění údaj pouze ve velkém technickém průkazu (např. jiný rozměr kol), musím předložit i osvědčení o registraci vozidla?
Osvědčení o registraci vozidla se nepředkládá pouze v případě, že je vozidlo vyřazeno z provozu („depozit“). V ostatních případech je nutné osvědčení o registraci vozidla (malý TP) předložit u každé zapisované technické změny.

23. Alternativní zdroj

Portál veřejné správy České republiky: https://portal.gov.cz

25. Zodpovědný útvar

26. Zodpovědná osoba

Bc. Thomas Jan

27. Platnost od

1. 6. 2017

28. Aktualizováno kdy

19. 1. 2022

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu