Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě
Revitalizace a regenerace sídliště - Obytná zóna Povel

Revitalizace a regenerace sídliště - Obytná zóna Povel

Hlavním cílem pořízení urbanistické studie revitalizace a regenerace sídliště - „Obytná zóna Povel“ bylo připravit modernizaci sídliště z hlediska zanedbaných veřejných prostranství, z hlediska přístupnosti rekreačních ploch zeleně a dopravní infrastruktury.

Zpracovaná studie bude podkladem pro čerpání dotace z evropských fondů.

Lokalita pod názvem „Obytná zóna Povel“ o velikosti 41 hektarů se nachází v katastrálním území Povel a je vymezená ulicemi Heyrovského, Velkomoravská, Holečkova, Schweitzerova, Jeremiášova a Jánského. Tato lokalita patří spolu se sídlištěm Úzké Díly v Neředíně k nejintenzivněji zastavěnému území v Olomouci. Žije tady přibližně 6 250 obyvatel. Sídliště je tvořeno převážně panelovými byty s výškou do 14 nadzemních podlaží z 80. let 20. století, podél ulice Velkomoravské se nachází nízkopodlažní zástavba ze 60. let 20. století. V centrální části lokality podél ulic Lužická, Holečkova a Bulharská se nachází nízkopodlažní výstavba rodinných domů. Obytná funkce v lokalitě je doplněna objekty občanské vybavenosti, jako jsou například tři mateřské školky a dvě základní školy. Obchody a služby jsou situovány v samostatných objektech nebo integrovány v bytových domech. V lokalitě jsou nedostatečně zastoupeny komerční sportovně relaxační služby a plochy pro rekreační zázemí obyvatel.

Většina parkovacích stání je řešena na povrchu. V ulici Heyrovského se nachází jeden objekt hromadných garáží v soukromém vlastnictví. V území je nyní 1825 stání na povrchu, z toho 412 stání je nelegálních. V tomto zalidněném území je potřeba počítat s tím, že do 10 let potřeba parkovacích míst ještě vzroste na potřebu stanovenou výpočtem, a to na 3277 míst.

Vnitřní komunikační systém je v současnosti tvořen obslužnými převážně dvoupruhovými komunikacemi. Jedná se o nekompletní okruh s radiálami zajišťujícími přístup do centra území. Uvnitř území chybí preference pěší dopravy, významnější pěší komunikace se nachází u objektů občanské vybavenosti v ulici Jánského, která však není logicky napojena na zdroje a cíle dopravy. Dostupnost zastávek MHD je pokryta dostatečně do 10 minut. Severojižním směrem podél ulice Schweitzerova prochází tímto územím Moravská cyklotrasa.

Urbanistická studie se vypořádala s výše popsanými problémy v území a navrhla tato opatření:

  • modernizaci veřejných prostranství pomocí vymezení pěších zón s rekreačním zázemím v ulicích Jánského a Nedvědova;
  • modernizaci uličního parteru pomocí doplnění zelených stromořadí a živých plotů;
  • doplnění rekreačního zázemí o dětské koutky pro maminky s dětmi umístěné v pěších zónách v ulicích Jánského a Nedvědova, teenager park bude situován na prostranství u ulice Schweitzerova x Velkomoravská;
  • doplnění ploch pro parkování navýšením počtu stání o 653, což představuje pokrytí poptávky v území stanovené výpočtem ze 63 %;
  • doplnění komunikace pro zokruhování prodloužením ulice Jánského, toto řešení umožňuje preferenci pěší dopravy a rekreačního zázemí uvnitř lokality.

Předběžné náklady na modernizaci veřejných prostranství „Obytné zóny Povel“ se pohybují ve výši cca 95 milionů korun a zahrnují:

  • úpravu komunikací (jedná se o prodloužení ul. Jánského, nová parkovací stání, úpravu a opravu chodníků včetně přeložek inženýrských sítí),
  • výstavbu pěších zón v ulicích Jánského a Nedvědova (jedná se o nové pochůzí plochy, dětské koutky, mobiliář, sadové úpravy),
  • výstavbu street parku (jedná se o teenager hřiště s překážkami v ulicích. Schweitzerova x ul.Velkomoravská),
  • výsadbu zeleně (především nových alejí a živých plotů),
  • úpravu kontejnerových stání (jedná se o úpravu povrchů pod kontejnery).

Pro navrhovaná opatření prezentovaná urbanistickou studií existuje možnost částečného financování z Integrovaného operačního programu prostřednictvím realizace Integrovaného plánu rozvoje města - Revitalizace a regenerace sídliště. Konkrétní kroky spočívají ve zpracování návrhů studie do projektových žádostí o dotaci, které by byly následně podány do vyhlášené výzvy č. 1 - Výstavba, rekonstrukce a sanace veřejných ploch kromě rekreačních, a do vyhlášené výzvy č. 2 - Budování či modernizace volně přístupných rekreačních ploch. V rámci tohoto dotačního titulu může být poskytnuta finanční podpora ve výši 85 % ze způsobilých výdajů projektu.

Rada města Olomouce na svém jednání dne 18. 5. 2010 schválila koncepci zpracované urbanistické studie revitalizace a regenerace sídliště - „Obytná zóna Povel“ pro další přípravu a získání dotace z Integrovaného operačního programu.

Přílohy:

ikona Pěší Jánského (Dokument PDF, 3.6 MB)
ikona Pěší Nedvědova (Dokument PDF, 8.4 MB)
ikona Dopravní analýza (Dokument PDF, 3.6 MB)
ikona Problémový výkres (Dokument PDF, 3.1 MB)
ikona Situace širších vztahů (Dokument PDF, 3.1 MB)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu