Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Náplň činnosti odboru dopravy a územního rozvoje

SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST

Odbor dopravy a územního rozvoje obecně v rámci ochrany zájmů vlastníka místních a účelových komunikací SMOl na území města Olomouce (dále jen „komunikace SMOl“), areálu letiště v Neředíně a dále jako koordinátor městské hromadné dopravy (dále jen „MHD“) pro SMOl zajišťuje:

 • zastupování vlastníka místních a účelových komunikací SMOl jako účastníka řízení
 • zastupování obce dle §44b zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění
 • vydání všech stanovisek a vyjádření pro orgány státní správy k opatřením v dopravě a k záměrům povolovaným v územním a stavebním řízení, při kterých jsou dotčeny zájmy vlastníka komunikace
 • připravuje materiály pro jednání RMO a ZMO
 • podílí se na přípravě návrhů právních předpisů města v oblasti dopravy, včetně jejich projednávání
 • zajišťuje výkon správy, oprav a údržby komunikací SMOl, jejich součástí a příslušenství prostřednictvím Technických služeb města Olomouce, a.s. (dále jen „TSMO, a.s.“) a formou přímé investiční činnosti
 • podílí se na tvorbě pasportu komunikací včetně jejich součástí a příslušenství
 • spolupracuje při tvorbě investičních záměrů odboru investic a podílí se na tvorbě návrhů investiční části rozpočtu města v oblasti dopravy a mobiliáře
 • zajišťuje sběr, vyhodnocení a aktualizaci dopravně-inženýrských charakteristik a dat

Odbor dopravy a územního rozvoje se v oblasti územního plánování podílí na činnosti SMOl vyplývající ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), a to:

 • podílí se a spolupracuje s útvarem hlavního architekta na přípravě podkladů pro uplatňování námitek proti návrhu zásad územního rozvoje
 • podílí se a spolupracuje s útvarem hlavního architekta na přípravě podkladů pro uplatňování připomínek k územnímu plánu sousední obce

A. Vedoucí odboru zajišťuje:

 • řízení, organizaci a kontrolu práce odboru
 • tvorbu a koordinaci projektů a úkolů odboru

B. Samostatní zaměstnanci

ekonomka - sekretářka zajišťuje:

 • chod sekretariátu odboru
 • archivování materiálů odboru
 • kontrola usnesení RMO a ZMO a sleduje plnění úkolů odboru vyplývajících z jednání RMO a ZMO
 • vede evidenci interních předpisů a metodických pokynů, evidenci úředních razítek a evidenci stížností odboru, zapisuje a vede evidenci zápisů z porady vedoucího odboru
 • spolupracuje při zajišťování spisové služby odboru
 • zajišťuje evidenci smluv v programu Agendio a v knižní evidenci odboru s provázaností na kontrolu zveřejňování v Registru smluv a rozpočet odboru
 • podílí se na vedení ekonomiky odboru
 • podílí se na likvidace faktur za odbor
 • zpracovává v rámci zastupitelnosti podklady související s rozpočtem odboru včetně objednávek a podílí se na majetkové agendě odboru, zpracovává podkladové materiály k fakturám pro OE, kontroluje splatnost faktur a zajišťuje jejich vystavování a likvidaci
 • podílí se na sledování čerpání provozní části rozpočtu
 • zajišťuje agendu leasingů hrazených z rozpočtu odboru
 • hospodaření s provozní zálohou odboru
 • administraci výběrových řízení na odboru
 • zajišťuje ekonomickou agendu v návaznosti na Letiště Olomouc (hangárování a přistávací poplatky, vyúčtování médií v bufetu apod.)
 • zajišťuje udržování lékárničky v řádném stavu na odboru
 • ostatní administrativně-technické práce dle potřeb a pokynu vedoucího

sekretářka - hospodářka zajišťuje:

 • vedení protokolu přijaté a odeslané pošty, vč. jejího vypravení – spisová služba odboru, správu elektronické úřední desky odboru
 • vede personální evidenci odboru (evidenci pracovních náplní, zkrácených pracovních úvazků, dohod o hmotné odpovědnosti a služebních průkazů zaměstnanců odboru)
 • podílí se na evidenci majetku odboru
 • podílí se na aktivace dlouhodobého majetku
 • zajišťování údržby a oprav majetku na odboru
 • nákup, vyřazování a likvidace majetku
 • součinnost při vedení inventarizace majetku a vyhotovení inventarizačních soupisů
 • agendu docházky (podklady pro výplaty mezd)
 • agenda stravného pro odbor (objednávky, výdej)
 • spolupracuje při zajištění činností sekretariátu odboru
 • aktualizaci telefonního seznamu pro internetové stránky
 • ostatní administrativně-technické práce dle potřeb a pokynu vedoucího

hospodářka - ekonomka:

 • zajišťuje sestavování návrhu ročního rozpočtu s rozsáhlou vnitřní strukturou příjmových a výdajových položek odboru a jeho zadání ke schválení do programu PROXIO
 • provádí kontrolu hospodaření dle schváleného rozpočtu odboru včetně sledování čerpání provozní části rozpočtu dle limitů rozpočtovaných položek v programu PROXIO
 • zpracovává návrhy na opatření souvisejících s vývojem čerpání rozpočtu odboru včetně návrhů rozpočtových změn vedoucímu odboru a zadává požadavky rozpočtových změn do programu PROXIO
 • zajišťuje realizaci schválených rozpočtových změn a účetní správnost vykazování rozpočtovaných prostředků
 • provádí dílčí ekonomické rozbory, sleduje vývoj nákladů a výdajů včetně návrhů na opatření, kontroly sestav a ročního vyúčtování, zajišťování odborných ekonomických činností na úseku financování, rozpočetnictví, a kalkulace a zajišťování složitých účetních agend, samostatně zajišťuje účetní práce
 • vede a vystavuje objednávky odboru v programu Agendio
 • zajišťuje vystavování a likvidaci faktur a paragonů vystavením zúčtovacích a platebních poukazů za odbor
 • zajišťuje agendu dotací – podílí se na zpracování každoročních zpráv k jednotlivým akcím a zajišťuje kompletaci a komunikaci s ostatními odbory
 • zajišťuje vedení majetkové agendy odboru v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními směrnicemi MMOl včetně aktivace, zařazování nového majetku do inventárního stavu (investice odboru, akce odboru investic, aj.), převodu či vyřazování a likvidaci majetku opotřebeného a neopravitelného z inventárního stavu na základě škodní a likvidační komise nebo jen dílčí inventarizační komise – vedení v účetní evidenci programu ENO
 • zajišťuje archivaci materiálů související s ekonomickou agendou
 • zajišťuje vyúčtování akce Letecký den ve spolupráci se Sdružením letiště Olomouc

C. Jednotlivá oddělení

odd. majetkové správy a údržby komunikací zajišťuje5):

 • na základě a v rozsahu platného znění smlouvy mezi statutárním městem Olomouc a TSMO a.s. prostřednictvím správce – TSMO a.s. – výkon správy, oprav a údržby komunikací SMOl (včetně jejich součástí), výkon správy, provozu, oprav a údržby veřejného osvětlení (dále jen „VO“), světelných signalizačních zařízení (dále jen „SSZ“):
  • pravidelné vyhodnocování výsledků běžných měsíčních prohlídek, námětů a připomínek ke stavu komunikací SMOl, VO a SSZ
  • tvorbu měsíčního plánu běžné údržby a realizací oprav
  • přebírání vykonané práce co do kvality a rozsahu použitých technologií a způsobu provádění
  • ve vazbě na schválený rozpočet provádění kontroly fakturace provedených prací
  • zpracování plánu zimní údržby komunikací SMOl, který je předkládán příslušnému náměstkovi ke schválení
  • vyhodnocování připomínek a požadavků jednotlivých komisí městských částí ke stavu komunikací SMOl,
  • přebírání vykonané práce co do kvality a rozsahu použitých technologií a způsobu provádění včetně finanční kontroly
 • na základě požadavků různých subjektů zpracovává podklady pro realizaci oprav komunikací SMOl většího rozsahu, pro schválení RMO
 • na vybrané opravy zpracovává zadávací podmínky, včetně návrhů smluv o dílo k výběrovým řízením pro oddělení veřejných zakázek odboru investic
 • kompletně zajišťuje činnosti k realizaci RMO vybraných velkých oprav:
  • připravuje a případně kontroluje podklady a následně zajišťuje uzavírání smluv s vybraným zhotovitelem včetně jejich uveřejnění v registru smluv
  • zajišťuje zpracování projektové a rozpočtové dokumentace u projekční firmy
  • provádí ošetření smluvních vztahů s dodavateli
  • vykonává technický dozor investora
  • zodpovídá za zajištění stavebního povolení, ohlášení stavby či územního souhlasu včetně potřebných dokladů do stupně nabytí právní moci
  • vyřizuje příslušné majetkoprávní vztahy související s realizací oprav
  • zodpovídá za zajištění stavebního povolení, ohlášení stavby či územního souhlasu včetně potřebných dokladů do stupně nabytí právní moci
  • zajišťuje přípravu podkladů a podmínek pro zadávací řízení na zhotovitele opravy vedeném prostřednictvím odboru investic
  • zajišťuje aktualizaci projektových dokumentací včetně příslušných povolení
  • zabezpečuje koordinaci akcí ve vztahu k dopravním omezením
  • přebírá vykonané práce co do kvality a rozsahu použitých technologií a způsobu provádění
  • zpracovává předávací protokoly
  • vykonává finanční kontrolu, potvrzuje oprávněnost faktur
 • jako zástupce vlastníka místních a účelových komunikací, kterým je statutární město Olomouc, zajišťuje výkon vlastnických práv ve vztahu k těmto komunikacím – v souladu s jednotlivými ustanoveními zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů :
  • připravuje návrh stanovisek k připojování nemovitostí a účelových komunikací na místní komunikace a předkládá vedoucímu odboru ke schválení
  • připravuje návrh souhlasu při stanovení podmínek ke zvláštnímu užívání místních komunikací (rozkopávky, zábory a stavební práce v plochách místních komunikací, umístění stánků , předzahrádek a reklamních zařízení do ploch místních komunikací)
  • v rámci realizace rozhodnutí vydaných silničním správním úřadem provádí kontrolu dodržování podmínek, stanovených vlastníkem v rámci řízení, a to zejména řízení dle § 10, 24, 25 vypracovává žádosti na zatřídění komunikací ve vlastnictví statutárního města Olomouce do kategorie místních komunikací dle § 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • projednává používání místních komunikací při velkých stavbách dle § 38, vydává vyjádření k jejich užívání v rámci stavby a určuje rozsah potřebných úprav
 • zajišťuje účast na kolaudačních řízeních dopravních staveb na území SMOl
 • zodpovídá za činnost SSZ, sleduje a vyhodnocuje funkčnosti světelně-signalizačních zařízení na území města Olomouce, sběr a tvorbu podkladů pro jejich posouzení, včetně návrhu případných opatření
 • rozhoduje o změně režimu nastavení světelně-signalizačních zařízení
 • připravuje návrh stanovisek pro majetkoprávní odbor k žádostem o převod, pronájem a prodej majetku města z hlediska zájmu vlastníka místních a účelových komunikací a zájmů MHD
 • zabezpečuje koordinaci oprav komunikací SMOl
 • zodpovídá za čerpání rozpočtu na činnost oddělení
 • spolupracuje na přípravě a realizaci projektu „ Bezbariérová Olomouc“
 • vyjadřuje se za oddělení k žádostem o udělení výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích,
 • v rámci kompetencí oddělení zajišťuje přebírání staveb dopravní infrastruktury do budoucí správy, vypracovává zápis o budoucím převzetí stavby do majetku statutárního města Olomouce
 • vede archiv oddělení
 • stanovuje rozsah a podmínky vedení pasportů komunikací v majetku statutárního města Olomouce (včetně kontroly provedených prací), spolupracuje při jejich tvorbě a aktualizaci
 • provádí evidenci záručních dob u převzatých staveb, včetně kontrolních prohlídek a uplatňování reklamací při zjištěných závadách
 • zajišťuje sečení uliční zeleně, včetně objednávek a kontroly
 • vede evidenci staveb, včetně jejich doplňování elektronického archivu v součinnosti s TSMO
 • zasílá stanoviska k udržitelnosti projektů realizovaných pomocí dotačních programů
 • provádí dohledávání podkladů a jejich evidenci u starších komunikací a veškerou majetkovou činnost spojenou s vlastnictvím komunikací
 • kontroluje dodané podklady k převzetí nově vybudovaných komunikací
 • vyjadřuje se ke geometrickým plánům pro rozdělení pozemků, a geodetickým zaměření staveb
 • zajišťuje přípravu plánu oprav na následující rok s vyhodnocením, které se budou provádět v rámci běžné údržby přes TSMO, a.s. a ty, které budou realizovány dodavateli vysoutěženými ve výběrovém řízení
 • zodpovídá za zapracování podmínek a připomínek vyplývajících ze stavebního řízení a jiných rozhodnutí je doplňujících do projektové dokumentace
 • na základě odsouhlasené dokumentace zajišťuje u stavebního úřadu vydání ohlášení stavby (včetně získání souhlasů vlastníků přilehlých pozemků – viz novelizace stavebního zákona), vydání stavebního povolení a dalších souvisejících rozhodnutí až do stupně nabytí právní moci
 • zajišťuje střednědobý a dlouhodobý plán oprav místních a účelových komunikací určených pro motorová vozidla v majetku SMOl
 • zajišťuje aktualizaci dokladové části zpracované projektové dokumentace na opravu, která byla zařazena do realizace s časovým prodlením
 • ve věci údržby a oprav zastávek MHD ve vlastnictví SMOl (včetně přístřešků a laviček), mostů, lávek, podchodů, propustků a městského mobiliáře na základě a v rozsahu platného znění smlouvy mezi statutárním městem Olomouc a TSMO a.s. vykonávaných prostřednictvím TSMO, a.s.:
  • vytváří měsíční plán prací
  • přebírá provedené práce včetně kontroly jejich fakturace
  • průběžně provádí kontrolu kvality prací
  • vedení pasportu autobusových a tramvajových zastávek, přístřešků, laviček, mostů, lávek, podchodů a propustků včetně příslušenství a městského mobiliáře
 • ve věci velkých oprav zastávek MHD ve vlastnictví SMOl (včetně přístřešků a laviček), mostů, lávek, podchodů, propustků a městského mobiliáře v rozsahu schváleného rozpočtu:
  • vytváří plán velkých oprav
  • zajišťuje získání nutných podkladů k zadání zpracování projektové dokumentace
  • připravuje a případně kontroluje podklady a následně zajišťuje uzavírání smluv s vybraným zhotovitelem včetně jejich uveřejnění v registru smluv
  • zodpovídá za zajištění stavebního povolení, ohlášení stavby či územního souhlasu včetně potřebných dokladů do stupně nabytí právní moci
  • vyřizuje příslušné majetkoprávní vztahy související s realizací oprav
  • připravuje podklady pro jednání RMO pro výběr oprav k realizaci
  • zajišťuje přípravu podkladů a podmínek pro zadávací řízení na zhotovitele opravy vedeném prostřednictvím odboru investic
  • přebírá provedené stavební práce, vyhotovuje předávací protokoly
  • provádí finanční kontrolu fakturace
  • zajišťuje aktualizaci projektových dokumentací včetně příslušných povolení
  • zajišťuje vykonávání činnosti technického dozoru staveb v rámci realizací velkých oprav komunikací s právy a povinnostmi danými obchodními podmínkami statutárního města Olomouce pro opravy komunikací
 • účastní se na kontrolních dnech a kolaudačních řízení dopravních staveb na území města Olomouce
 • zajišťuje přípravu rozpočtu a kontrolu čerpání schváleného rozpočtu,
 • zajišťuje přípravu podkladů pro jednání RMO ve věcech vydávání souhlasů, stanovisek a vyjádření za vlastníka
 • vyjadřuje se z pozice budoucího vlastníka či z hlediska ochrany zájmů současného vlastníka k projektovým dokumentacím
 • vyřizuje stížnosti, podněty a připomínky
 • zajišťuje koordinaci svých činností s ostatními odbory MMOl,

odd. dopravního inženýrství a MHD zajišťuje:

 • dle zákona č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • § 19a – podávání námitek k dočasnému zákazu stání nebo zastavení silničních vozidel na místních komunikacích na území města Olomouce
  • § 19b – odstranění a navrácení silničních vozidel ponechaných na komunikacích SMOl
  • § 19c – podávání návrhů na odstranění vraku, zajišťuje odstranění vraků z komunikací SMOl
  • § 23 – pro účely organizování dopravy přípravu a projednávání nařízení obce
  • § 24 – projednávání uzavírek a objížděk na území města Olomouce za vlastníka komunikací SMOl a koordinátora MHD a obec na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka
  • § 25 – vydávání souhlasu se zvláštním užíváním na komunikacích SMOl k:
  • odst. 6 a) přepravě zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů
  • odst. 6 c) 4. zřizování vyhrazeného parkování
  • odst. 6 e) pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí
  • odst. 6 f) užití pásovými vozidly AČR nebo historickými vozidly
  • odst. 6 g) užití samojízdnými pracovními stroji a přípojnými vozidly traktorů
  • § 29 projednávání umisťování pevných překážek na vozovkách, dopravních ostrůvcích a krajnicích místních komunikací na území města Olomouce
 • dle zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon o provozu na pozemních komunikacích,
  • § 45 – odstraňování překážek provozu – odtah vozidel za vlastníka komunikací SMOl
  • vydávání vyjádření za vlastníka komunikací ke stanovení místní a přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích
  • spolupráci s Městskou policií Olomouc a dopravním inspektorátem PČR na zajišťování bezpečnosti provozu na komunikacích SMOl
 • dle platného nařízení o placeném parkování v Olomouci
  • vydávání krátkodobých a dlouhodobých parkovacích karet, vede veškerou jejich související evidenci
 • vydávání označení vozidla vlastníkem zpoplatněné místní komunikace, vede veškerou jejich související evidenci
 • řeší překročení hlukových limitů ve spolupráci s oddělením majetkové správy a údržby komunikací
 • zajišťuje veškeré činnosti související s návrhem a realizací trvalých i přechodných opatření na místních a účelových komunikacích v oblasti organizace, řízení a regulace dopravy, včetně vyřizování stížností, námětů a připomínek.
 • vyřizování stížností, podnětů a připomínek k obnově dopravního značení a zařízení, značení ulic, označení vlastníka a agendě parkovacích karet
 • prostřednictvím příslušných smluv s TSMO, a. s.
  • drobné opravy a záchovnou údržbu dopravního značení
  • přebírání provedených prací
  • kontrolu fakturace provedených prací dle schváleného rozpočtu
 • zajišťuje komplexní správu a provoz dopravně informačního centra včetně dopravně řídící ústředny
 • spravuje model dopravy města Olomouce a zajišťuje jeho aktualizaci
 • podílí se na zpracování dopravních rozvojových dokumentů města včetně dokumentů v oblasti organizace, řízení a regulace dopravy dlouhodobého a střednědobého charakteru
 • poskytuje poradenskou a konzultační činnost ve svém oboru pro odborné komise RMO, komise městských částí, ostatní složky MmOl, občany, stavebníky a projektanty z hlediska dopravní infrastruktury
 • zajišťuje vyhodnocování a aktualizaci dopravně inženýrských charakteristik a poskytování informací o stávajících a výhledových intenzitách dopravy na komunikacích na území města a informace o hlukových zátěžích území vyvolaných dopravou
 • spolupracuje s odborem evropských projektů na přípravě projektových dokumentací pro evropské fondy
 • spolupracuje na tvorbě investičního rozpočtu města zejména z hlediska naplňování a dodržování schváleného rozvoje dopravních systémů ve stanoveném období
 • podílí se na koordinaci zavádění cyklistické dopravy na území města
 • účast na kontrolních dnech a kolaudačních řízeních dopravních staveb
 • účast na kontrolních dnech a kolaudačních řízeních dopravních staveb na území města Olomouce
 • činnosti související s přípravou rozpočtu oddělení a kontrola čerpání schváleného rozpočtu
 • přípravu podkladů pro jednání RMO ve věcech vydávání souhlasů, stanovisek a vyjádření za vlastníka komunikací SMOl
 • koordinaci činností s ostatními odbory MMOl
 • přípravu materiálů pro jednání RMO týkající se oprav
 • komplexní provozní činnosti při zajištění integrovaného dopravního systému na území statutárního města Olomouce i mimo něj (v rozsahu území obsluhovaném dopravcem Dopravní podnik města Olomouce, a.s. – dále jen „DPMO, a.s.“, případně dalších linek MHD na území statutárního města jiných dopravců)
 • projednávání změn jízdních řádů městské hromadné dopravy s dotčenými komisemi městských částí, obcemi obsluhovanými dopravcem DPMO, a.s. zapojenými do Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (dále jen “IDSOK“), dopravci, koordinátorem IDSOK (dále jen „KIDSOK“), firmami v průmyslových zónách, obchodními řetězci aj. včetně evidence a řešení připomínek a stížností cestujících
 • tvorbu a projednávání tarifu a tarifního uspořádání na území statutárního města Olomouce s dotčenými KMČ, KIDSOK a dopravci, v návaznosti na IDSOK
 • tvorbu a projednávání nařízení o stanovení maximálních cen jízdného na území statutárního města Olomouce, účastní se vypracování vyhlášek a nařízení města, týkající se problematiky oddělení
 • přípravu smluv o závazku veřejné služby s dopravci zajišťujících MHD na území statutárního města Olomouc a území obcí v zóně 71 Olomouc, kde obsluhu zajišťuje dopravce DPMO (v souladu se smlouvou s KIDSOK), vyčíslení finanční náročnosti, kontroly fakturace a následného vyúčtování
 • evidenci a kontrolu plánovaných a skutečně realizovaných výkonů, nákladů, tržeb a ztrát u jednotlivých dopravců zajišťujících MHD
 • přípravu ostatních smluv dotýkajících se dopravců včetně vystavování faktur a kontroly – smluvní přeprava, výpůjčky informačního systému a majetku, řešení následných převodů majetku na základě naturálního plnění v průběhu roku nebo formou prodeje či směny přes majetkoprávní odbor, aj.
 • přípravu smluv s návazností na IDSOK, tj. týkající se integrace, tarifní dohody o stanovení podílu tržeb mezi dopravci, smlouvy o úhradě protarifovacích ztrát, smlouvy o úhradě kompenzací na zajištění dopravní obslužnosti (zápočtové smlouvy), aj.
 • smluvní zajišťování přenosných jízdenek pro zaměstnance MMOl včetně evidence
 • u uzavřených smluv zajišťuje jejich uveřejnění v registru smluv
 • zastupování obce dle § 11, odst. 3a) zákona č. 111/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na území statutárního města Olomouce, vydáváním vyjádření k udělení či změně licencí v silniční dopravě pro dopravní úřady (vedení linek na území statutárního města Olomouce, počet a umístění zastávek, společné vyjádření i za správce místních komunikací)
 • zpracování návrhu příjmové stránky rozpočtu města ( platby od Olomouckého kraje, potažmo KIDSOK v rámci smluv týkající se dopravní obslužnosti, příjmy z nájemních smluv aj.) a návrhu výdajové stránky za MHD včetně objednávek veřejných služeb
 • zpracování zpráv v rámci udržitelností jednotlivých projektů souvisejících s předaným majetkem do správy odboru týkající se MHD – vyčíslení příjmů a výdajů souvisejících s danou akcí a dále i dokládání monitorovacích indikátorů po dobu udržitelnosti
 • sledování a analýzu ekonomických vazeb v rámci IDS na území statutárního města Olomouc a obcí obsluhovaných dopravcem DPMO a.s.
 • sledování a vyhodnocování přepravního zatížení jednotlivých tras a spojů linek MHD ve vazbě na podněty a hlášení v dispečerských hlášeních dopravců a od cestující veřejnosti – s využitím dat z vozidel s automatickým sčítáním cestujících
 • projednávání s KIDSOK oblast tarifní problematiky (Tarif IDSOK), smluvních a přepravních podmínek IDSOK (SPP IDSOK) a řeší financování IDSOK, vše ve vazbě na zónu 71 Olomouc
 • účast v pracovních skupinách s návazností na problematiku oddělení

úřad územního plánování zajišťuje:

 • podílí se na přípravě podkladů pro uplatňování námitek proti návrhu zásad územního rozvoje
 • podílí se na přípravě podkladů pro uplatňování připomínek k územnímu plánu sousední obce
 • poskytuje poradenskou a konzultační činnost (vč. trvalé osvěty a objasňování významu a dopadu územního plánu) pro odborné komise RMO, komise městských částí, ostatní složky MMOl, občany, investory, stavebníky a projektanty
 • připravuje materiály pro ZMO a RMO týkající se územního plánování a rozvoje území
 • připravuje prezentace územně plánovací dokumentace, vydává propagační a informační materiály o územním plánu a regulačních plánech a zajišťuje jejich trvalou aktualizaci včetně informací na internetových stránkách
 • vyjadřuje se k majetkoprávním úkonům projednávaným v orgánech města z hlediska platné územně plánovací dokumentace, územně plánovacích podkladů ve všech odvětvích
 • spolupracuje při zpracování rozvojových dokumentů města v oblasti dopravy a technické infrastruktury
 • zajišťuje ve spolupráci s odborem majetkoprávním zpracování plánu financování obnovy vodovodu a kanalizace (PFOVaK) a jeho aktualizaci, navrhuje investiční akce nutné na obnovu vodovodů a kanalizací v návaznosti na PFOVaK
 • pracuje s jednotlivými digitálními modely a zajišťuje jejich pravidelnou aktualizaci
 • pořizuje cenovou mapu

PŘENESENÁ PŮSOBNOST

1. Výkon přenesené působnosti v základním rozsahu stanoveném zákonem o obcích a dalšími zákony ve správním obvodu daném územím města Olomouc

územní rozsah:
město Olomouc (část Bělidla, Černovír, Droždín, Hejčín, Hodolany, Holice, Chomoutov, Chválkovice, Klášterní Hradisko, Lazce, Lošov, Nedvězí, Nemilany, Neředín, Nová Ulice, Nové Sady, Nový Svět, Olomouc, Pavlovičky, Povel, Radíkov, Řepčín, Slavonín, Svatý Kopeček, Topolany, Týneček)

úřad územního plánování zajišťuje výkon působnosti ve věcech územního plánování dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon)

 • pořizuje územní plán a regulační plány (včetně jejich změn) pro území statutárního města Olomouce
 • zajišťuje zpracování zprávy o uplatňování územního plánu a její předložení ZMO
 • pořizuje územně plánovací podklady a zajišťuje jejich průběžnou aktualizaci, a to územně analytické podklady a územní studie
 • vydává závazné stanovisko orgánu územního plánování
 • je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštního právního předpisu, ve němž se rozhoduje o změnách v území
 • vkládá data do evidence územně plánovací činnosti
 • poskytuje územně plánovací informaci podle §21, odst. 1, písm. a) a první části b) stavebního zákona
 • vede evidenci o vydaných územně plánovacích informacích, sleduje zda nedošlo ke změně podmínek, za kterých byly vydány včetně sdělení žadateli v případě, že k takové změně došlo

oddělení majetkové správy a údržby komunikací o oddělení dopravního inženýrství a MHD se jako celek podílí na:

 • přípravě návrhů právních předpisů města vydávaných v přenesené působnosti v oblasti dopravy, včetně jejich projednávání a odsouhlasení

oddělení dopravního inženýrství a MHD zajišťuje:

 • dle zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  § 77 Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – odst. 7, povolování výjimek z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích stanovené dopravním značením IZ6a „Pěší zóna“.

2. Výkon přenesené působnosti v rozsahu pověřeného obecního úřadu stanoveném zákonem o obcích a dalšími zákony ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem

(dle vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů)

 • nevykonává

3. Výkon přenesené působnosti v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností stanoveném zákonem o obcích a dalšími zákony ve správním obvodu obce s rozšířenou působností

(dle vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů)

územní rozsah:
města:
Olomouc, Velká Bystřice, Štěpánov (část Březce, Moravská Huzová, Štěpánov)
městys:
Dub nad Moravou (část Bolelouc, Dub nad Moravou, Tučapy), Náměšť na Hané, Velký Újezd
obce:
Bělkovice-Lašťany, Blatec, Bohuňovice, Bukovany, Bystročice (část Bystročice, Žerůvky), Bystrovany, Daskabát, Dolany (část Dolany, Pohořany, Véska), Doloplazy, Drahanovice (část Drahanovice, Kníničky, Lhota pod Kosířem, Ludéřov, Střížov), Grygov, Hlubočky (část Hlubočky, Hrubá Voda, Mariánské Údolí, Posluchov), Hlušovice, Hněvotín, Horka nad Moravou, Charváty (část Čertoryje, Drahlov, Charváty), Kozlov (část Kozlov, Slavkov), Kožušany-Tážaly (část Kožušany, Tážaly), Krčmaň, Křelov-Břuchotín (část Břuchotín, Křelov), Liboš, Loučany, Luběnice, Lutín (část Lutín, Třebčín), Majetín, Mrsklesy, Přáslavice (část Kocourovec, Přáslavice), Příkazy (část Hynkov, Příkazy), Samotišky, Skrbeň, Slatinice (část Lípy, Slatinice), Suchonice, Svésedlice, Těšetice (část Rataje, Těšetice, Vojnice), Tovéř, Tršice (část Hostkovice, Lipňany, Vacanovice, Přestavlky, Tršice, Zákřov), Ústín, Velký Týnec (část Čechovice, Velký Týnec, Vsisko), Věrovany (část Nenakonice, Rakodavy, Věrovany), vojenský újezd Libavá

úřad územního plánování zajišťuje výkon působnosti ve věcech územního plánování dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon)

 • pořizuje územní plán, regulační plán (včetně jejich změn) a územní studie na žádost obce ve svém správním obvodu
 • zajišťuje zpracování zprávy o uplatňování územního plánu a její předložení zastupitelstvu obce pro území obcí ve svém správním území, pro které pořizuje územní plán
 • pořizuje územně plánovací podklady a zajišťuje jejich průběžnou aktualizaci, a to územně analytické podklady a územní studie pro celé území s obce s rozšířenou působností
 • vydává závazné stanovisko orgánu územního plánování
 • je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštního právního předpisu, ve němž se rozhoduje o změnách v území
 • vkládá data do evidence územně plánovací činnosti
 • poskytuje územně plánovací informaci podle §21, odst. 1, písm. a) a první části b) stavebního zákona
 • vede evidenci o vydaných územně plánovacích informacích, sleduje zda nedošlo ke změně podmínek, za kterých byly vydány včetně sdělení žadateli v případě, že k takové změně došlo

4. Výkon přenesené působnosti na základě veřejnoprávních smluv rozhodnutí ministerstva vnitra

 • nevykonává

5. Výkon přenesené působnosti na základě rozhodnutí krajského úřadu, popř. rozhodnutí ministerstva vnitra

 • nevykonává

zpracoval: Ing. Marek Černý – vedoucí odboru

5) Předmětem oprav jsou vozovky, chodníky (délka udržovaných místních a účelových komunikací je přibližně 290 km, chodníky jsou udržovány v délce cca 355 km), autobusové zastávky, mosty, lávky, propustky, podchody, propustky, mobiliář a podzemní parkoviště v přednádražím prostoru.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu