Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Jednotné kontaktní místo

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

ozivn-013

04. Základní informace

Jednotné kontaktní místo poskytuje

 • informace nezbytné pro získání oprávnění k poskytování služby, mezi něž patří zejména náležitosti žádosti a kontaktní údaje správních orgánů, které jsou příslušné k vyřízení žádosti podle jiných právních předpisů,
 • obecné informace o požadavcích týkajících se získání oprávnění k poskytování služby v jiných členských státech,
 • obecné informace o opravných prostředcích proti rozhodnutím správních orgánů a o možnostech řešení sporů mezi poskytovatelem služby a příjemcem služby, nebo mezi poskytovateli služby,
 • obecné informace o požadavcích týkajících se ochrany spotřebitele v jiných členských státech,
 • kontaktní údaje sdružení nebo jiných právnických osob, včetně Evropské sítě spotřebitelských středisek, které mohou poskytovatelům služeb nebo příjemcům služeb poskytovat praktickou pomoc.

Jednotné kontaktní místo předá žádost o oprávnění k poskytování služby podanou na základě jiného právního předpisu, správnímu orgánu příslušnému rozhodovat o této žádosti.

Jednotné kontaktní místo přijímá a předává příslušným správním orgánům oznámení a hlášení učiněná na základě jiného právního předpisu od osob podnikajících na základě oprávnění podle jiného právního předpisu, a to

 • přihlášky k registraci nebo oznámení na základě jiného právního předpisu,
 • oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob v rozsahu stanoveném jinými právními předpisy,
 • oznámení o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení,
 • oznámení a hlášení fyzických osob vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem.

Jednotné kontaktní místo neprodleně předá podání, které obdrží podle § 15, příslušným správním orgánům20), přičemž neposuzuje jejich úplnost nebo věcnou správnost.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Jakákoliv osoba.

06. Podmínky a postup řešení

Řešená situace musí spadat pod režim zákona č. 222/2009 Sb.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Obrátit se na jednotná kontaktní místa.

08. Dotčené instituce

JKM najdete celkem na 15 obecných živnostenských úřadech v krajských městech.
www.mpo.cz/dokument70853.html

Konkrétně jsou to tyto úřady:

 • Magistrát města Brna — obecní živnostenský úřad
 • Městský úřad Černošice — obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města České Budějovice — obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města Hradec Králové — obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města Jihlavy — obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města Karlovy Vary — obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města Liberec — obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města Olomouce — obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města Ostravy — obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města Pardubic — obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města Plzně — obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města Ústí nad Labem — obecní živnostenský úřad
 • Magistrát města Zlína — obecní živnostenský úřad
 • Úřad městské části Praha 1 — obecní živnostenský úřad
 • Úřad městské části Praha 7 — obecní živnostenský úřad

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

, tel. 588 488 221, Palackého 14, 779 11, Olomouc, kancelář č. 435

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Doklady není nutné předkládat.

12. Správní a jiné poplatky

Uvedená činnost nepodléhá poplatkové povinnosti.

13. Lhůty pro vyřízení

Zákon neukládá lhůty pro vyřízení. Pověřený pracovník vyřizuje případy co nejdříve dle jejich náročnosti.

14. Další účastníci

Není řešeno.

15. Návazné činnosti

Není řešeno.

16. Možnost řešit elektronicky

17. Právní předpisy

 • Zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, v platném znění.

18. Související právní předpisy

 • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních
 • příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)? ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění
 • Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů;
 • další právní předpisy a mezinárodní smlouvy.

19. Opravné prostředky

Nejedná se o činnost jejímž výsledkem je možnost použití opravných prostředků. Možnost podat stížnost dle § 175 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

20. Sankce

Zákon neřeší neukládání sankcí.

21. Často kladené dotazy

Chtěl bych podnikat v jiné čl. zemi EU. Jaké mám možnosti?
V souvislosti s nabytím platnosti směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu, která byla do našeho právního řádu transponována jako zákon č. 222/2009 Sb. o volném pohybu služeb, který vstoupil v účinnost 28.12.2009, se Vám nabízí možnost dočasně a příležitostně poskytovat služby v kterékoliv členské zemi EU, EHP nebo Švýcarské konfederace na základě českého živnostenského oprávnění, jste-li státním příslušníkem jedné z těchto zemí nebo vlastníte podnik, jejichž vnitřní poměry se řídí právním řádem některé z těchto zemí.

Co se rozumí termínem „dočasnost a příležitostnost“?
V praxi to znamená, že těžiště zájmů podnikatele musí nadále zůstat v domovském státě a své služby může poskytovat pouze jednorázově a příležitostně. Tak např. český tesař může přijmout zakázku na Slovensku, která může trvat půl roku, ale neznamená to, že např. česká kadeřnice bude pravidelně každý pátek vyjíždět za zákaznicemi do Polska. Každý případ se posuzuje vždy individuálně. Při posuzování se bere do úvahy především délka poskytování služeb, pravidelnost, periodicita a spojitost. Nezbytnou podmínkou pro přeshraniční poskytování služeb čili dočasnost a příležitostnost je, aby daná služba byla poskytována také v ČR neboli aby byla splněna podmínka oboustranného poskytování služeb. Služba tedy musí být poskytována nahodile, příležitostně, ojediněle, jednorázově. Pokud by poskytování služeb bylo dlouhodobé anebo by mělo pravidelný charakter (např. vždy týden v měsíci či jeden v týdnu), jednalo by se trvalé podnikání v cizím státě čili usazení.

Co to znamená „usazení“?
O usazení hovoříme v případě, rozhodne-li se podnikatel v hostitelské zemi podnikat dlouhodobě a pravidelně. Poskytování služeb v jiném členském státě formou usazení, na rozdíl od přeshraničního poskytování služeb, se vyznačuje stálou a trvalou účastí na hospodářském životě v hostitelském státě. V takovém případě není možné poskytovat služby pouze na základě oprávnění vydaného v domovském státě, je nutné si zažádat o vydání oprávnění k poskytování služeb u příslušného orgánu hostitelského státu, založit tam podnik nebo zřídit organizační složku (pobočku). Podnikatel musí splnit stejné požadavky jako tamější podnikatelé pro vydání oprávnění, i když některé splnit nemusí, doloží-li jejich splnění v domovském státu.

22. Další informace

Mgr. Bc. Radim Labský, tel. 588 488 221, ,

24. Související situace

 • Ohlášení živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky
 • Ohlášení živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (zahraniční fyzická osoba)
 • Žádost o koncesi fyzické osoby s bydlištěm na územní České republiky
 • Žádost o koncesi fyzické osoby s bydlištěm mimo územní České republiky
 • Ohlášení živnosti pro právnické osoby se sídlem na území České republiky
 • Ohlášení živnosti pro právnické osoby se sídlem mimo území České republiky
 • Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky
 • Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem mimo území České republiky
 • Zrušení živnostenského oprávnění na základě žádosti – fyzická osoba, právnická osoba.
 • Změna údajů uvedených v ohlášení živnosti, žádosti o koncesi.
 • Oznámení zahájení provozování živnosti v provozovně nebo oznámení ukončení provozování živnosti v provozovně.
 • Přerušení provozování živnosti.

25. Zodpovědný útvar

Obecní živnostenský úřad Olomouc

26. Zodpovědná osoba

Mgr. Růžena Haláková, právník odboru

27. Platnost od

22. 12. 2010

28. Aktualizováno kdy

7. 1. 2020

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu