Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Změna územního plánu

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

okr-002

04. Základní informace

Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Vymezuje zastavěné a nezastavěné území, plochy přestavby, plochy pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy. Územní plán také stanoví podmínky pro využití těchto ploch.

Další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání potřeby vymezení nových zastavitelných ploch.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Změna územního plánu může být pořízena:

 • z vlastního podnětu obce,
 • na návrh orgánu veřejné správy,
 • na návrh občana,
 • na návrh fyzické nebo právnické osoby, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce.
 • na návrh oprávněného investora.

06. Podmínky a postup řešení

Návrh na pořízení změny územního plánu se podává obci, pro jejíž území se má tato změna územního plánu pořizovat. Odbor dopravy a územního rozvoje Magistrátu města Olomouce vydá jako pořizovatel územně plánovací dokumentace stanovisko k navrhovaným změnám. O pořízení změny rozhodne zastupitelstvo příslušné obce, které také rozhodne o tom, které návrhy budou do změny zařazeny. Návrh na pořízení změny územního plánu obsahuje:

 • údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických práv nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce,
 • údaje o navrhované změně využití ploch na území obce,
 • údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele,
 • důvody pro pořízení změny územního plánu,
 • návrh úhrady nákladů na pořízení změny územního plánu. a dalších nákladů uvedených v § 55a odst. 2 písm. f) stavebního zákona.

Po schválení pořízení změny územního plánu je vypracován návrh zadání změny územního plánu, ve kterém jsou stanoveny hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu změny územního plánu. Pořizovatel zašle návrh zadání dotčeným orgánům, obci, pro kterou je změna územního plánu pořizována, sousedním obcím a krajskému úřadu. Veřejnou vyhláškou zajistí zveřejnění návrhu zadání na úřední desce. Do 15 dnů od doručení veřejné vyhlášky může každý uplatnit své připomínky. Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohou dotčené orgány a krajský úřad uplatnit své požadavky. K připomínkám a požadavkům uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží. Na základě uplatněných požadavků a podnětů upraví pořizovatel návrh zadání a předloží jej ke schválení zastupitelstvu obce.

Na základě schváleného zadání změny územního plánu je vypracován návrh změny územního plánu. Pořizovatel svolá společné jednání s dotčenými orgány a se sousedními obcemi, které se mohou k návrhu změny územního plánu vyjádřit ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání. Pořizovatel zajistí doručení návrhu změny územního plánu veřejnou vyhláškou. o 30 dnů ode dne doručení může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Pořizovatel musí krajskému úřadu předložit návrh změny územního plánu a zprávu o jejím projednání. Krajský úřad sdělí pořizovateli své stanovisko do 30 dnů od předání veškerých podkladů.

Po upravení a posouzení návrhu změny územního plánu se koná veřejné projednání, o jehož uskutečnění je veřejnost informována veřejnou vyhláškou. Po dobu 30 dnů od doručení veřejné vyhlášky je návrh změny územního plánu vystaven k nahlédnutí u pořizovatele a v obci, pro kterou je změna pořizována. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání se mohou uplatnit námitky a připomínky. K později uplatněným stanoviskům, námitkám a připomínkám se nepřihlíží.

Pořizovatel vyhodnotí projednání návrhu změny územního plánu a zpracuje návrh rozhodnutí o uplatněných námitkách. Pokud je to potřebné pořizovatel zajistí úpravu návrhu změny územního plánu v souladu se stanovisky dotčených orgánů. Dojde-li k podstatné úpravě návrhu změny územního plánu, návrh se znovu posoudí a koná se opakované veřejné projednání.

Následně pořizovatel předloží zastupitelstvu obce návrh na vydání změny územního plánu s jejím odůvodněním, které je její nedílnou součástí. Změna územního plánu se vydává formou opatření obecné povahy a veřejnost je o tomto informována veřejnou vyhláškou.

Změny územního plánu mohou být pořizovány rovněž na základě zprávy o uplatňování územního plánu v uplynulém období, kterou pořizovatel předloží zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky.

Stavební zákon dle novely, která nabyla účinnosti 1.1.2018, připouští rovněž tzv. zkrácený postup pořizování změny územního plánu, která nevyžaduje zpracování variant řešení. V tomto případě musí návrh na pořízení změny obsahovat navíc stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny k navrhovanému obsahu změny územního plánu, ve kterém uvede, zda je možné vyloučit významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast a stanovisko krajského úřadu jako příslušného úřadu k navrhovanému obsahu změny územního plánu, ve kterém i s přihlédnutím ke stanovisku orgánu ochrany přírody uvede, zda má být návrh změny posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí, případně stanoví podrobnější požadavky podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Při zkráceném postupu pořizování změny územního plánu se nepořizuje zadání změny a vypouští se fáze společného jednání o návrhu změny.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Navrhovatel podá písemně návrh na pořízení změny územního plánu.

08. Dotčené instituce

Návrh na pořízení změny územního plánu se podává na obecní úřad obce, pro kterou má být změna pořízena, případně na Magistrát města Olomouce, jedná-li se o změnu územního plánu pro město Olomouc.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Návrhy na změnu územního plánu pro město Olomouc řeší odbor dopravy a územního rozvoje Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10. Informační centrum odboru se nachází v 1. patře. Návrh na změnu územního plánu obcí v obvodu ORP řeší příslušné obecní úřady.

Úřední hodiny
Po 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

Telefonní číslo: 588 488 106

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Navrhovatel podá žádost o změnu územního plánu, která musí obsahovat:

 • údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických práv nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce,
 • údaje o navrhované změně využití ploch na území obce,
 • údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele,
 • důvody pro pořízení změny územního plánu,
 • návrh úhrady nákladů na pořízení změny územního plánu, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, vyhotovení úplného znění územního plánu po jeho změně, náklady na zpracování změn regulačních plánů touto změnou vyvolaných a vyhotovení úplného znění regulačních plánů po jejich změně, popřípadě náklady podle § 71 odst.7 stavebního zákona.

V případě zkráceného postupu pořizování změny musí žádost obsahovat :

 • údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení skutečnosti prokazující, že je oprávněn podat návrh na pořízení změny územního plánu,
 • důvody pro pořízení změny územního plánu,
 • návrh obsahu změny územního plánu,
 • stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny k navrhovanému obsahu změny územního plánu, ve kterém uvede, zda je možné vyloučit významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast,
 • stanovisko krajského úřadu jako příslušného úřadu k navrhovanému obsahu změny územního plánu, ve kterém i s přihlédnutím ke stanovisku orgánu ochrany přírody podle písmene d) uvede, zda má být návrh změny posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí, případně stanoví podrobnější požadavky podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí,
 • návrh úhrady nákladů na pořízení změny územního plánu, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, vyhotovení úplného znění územního plánu po jeho změně, náklady na zpracování změn regulačních plánů touto změnou vyvolaných a vyhotovení úplného znění regulačních plánů po jejich změně, popřípadě náklady podle § 71 odst.7 stavebního zákona.

Dále navrhovatel předloží nejlépe katastrální mapu se zákresem záměru.

12. Správní a jiné poplatky

Při podání návrhu na změnu územního plánu se neplatí žádné správní poplatky.
Pokud je změna vyvolána výhradní potřebou navrhovatele, může obec podmínit její pořízení částečnou nebo úplnou úhradou nákladů na její zpracování.

13. Lhůty pro vyřízení

Pořízení změny územního plánu je proces, jehož délka závisí na lhůtách pro projednávání jednotlivých fází, které předepisuje stavební zákon, na rozsahu jednotlivých změn. Obecně lze říci, že pořízení změny územního plánu trvá přibližně 1,5 roku.

14. Další účastníci

Účastníky pořizování změny územního plánu jsou:

 • obec, pro kterou je změna územního plánu pořizována,
 • sousední obce,
 • krajský úřad,
 • dotčené orgány státní správy,
 • dotčené organizace,
 • veřejnost.

15. Návazné činnosti

Při pořizování změny územního plánu nejsou po žadateli požadovány žádné další činnosti.

16. Možnost řešit elektronicky

Podání lze učinit prostřednictvím datové schránky ID: kazbzri

Upozorňujeme, že datová schránka je vázána vždy ke konkrétnímu subjektu. Proto podává-li žádost osoba fyzická, nelze pro doručování využít jinou datovou schránku. To znamená i datovou schránku evidovanou na podnikající fyzickou osobu (s IČ) nebo právnickou osobu a naopak.

Podání lze rovněž učinit e-mailem na adresu [email protected] - takto učiněné podání musí být podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Pokud takto podepsáno není, je nutné toto podání do 5 kalendářních dnů potvrdit či doplnit písemně, ústně do protokolu, anebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

Elektronické adresy odborů magistrátu i jednotlivých zaměstnanců města ([email protected]) neslouží k přijímání podání.

17. Právní předpisy

Při pořizování změny územního plánu se postupuje podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

18. Související právní předpisy

Další předpisy související s tvorbou územních plánů a jejich změn:

 • vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
 • vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

a další zákony, vyhlášky a normy dle typu navrhovaného území.

19. Opravné prostředky

Proti změně územního plánu vydané formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

20. Sankce

Proti navrhovateli nemohou být uplatněny žádné sankce, jelikož pro něj při pořizování změny územního plánu nevyplývají žádné povinnosti.

21. Často kladené dotazy

Kdo rozhoduje o zařazení lokality navržené pro změnu využití území do změny územního plánu a kdo tuto změnu schvaluje?
O tomto rozhoduje zastupitelstvo obce, pro kterou je změna územního plánu pořizována.

Je pořízení změny územního plánu zpoplatněno?
Pokud je změna vyvolána výhradní potřebou navrhovatele, může obec podmínit její pořízení částečnou nebo úplnou úhradou nákladů na její zpracování, včetně nákladů na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, vyhotovení úplného znění územního plánu po jeho změně, nákladů na zpracování změn regulačních plánů touto změnou vyvolaných a vyhotovení úplného znění regulačních plánů po jejich změně, popřípadě náklady podle § 71 odst. 7 stavebního zákona.

Jak dlouho trvá pořízení změny územního plánu?
Pořízení změny územního plánu tvá přibližně 1,5 roku od zahájení projednávání návrhu zadání. Časový průběh je významně závislý na průběhu projednání návrhu změny, tj. na uplatněných stanoviscích dotčených orgánů a případných podaných připomínkách a námitkách.

Proč trvá pořízení změny územního plánu tak dlouho?
Doba potřebná pro projednávání jednotlivých fází změny je dána § 46 – 54 stavebního zákona. K tomu se samozřejmě připočítává ještě doba zpracování jednotlivých fází změny územního plánu.

Dostanu jako navrhovatel vyrozumění o zařazení mého návrhu do změny územního plánu a o jejím schválení a vydání?
O výsledku jednání zastupitelstva o návrhu na pořízení změny územního plánu informuje obec bezodkladně navrhovatele a úřad územního plánování. Další informační povinnost zákon neukládá.

Kde zjistím informace o průběhu pořizování změny územního plánu?
Informace o projednávání jednotlivých fází jsou uveřejněny na úřední desce obce, pro kterou se změna pořizuje a na úřední desce Magistrátu města Olomouce. Informace lze také získat přímo na obecním úřadě příslušné obce u určeného zastupitele nebo na oddělení úřad územního plánování odboru dopravy a územního rozvoje Magistrátu města Olomouce.

Kdo může uplatnit připomínky a námitky ke změně územního plánu?
Námitku mohou podat vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.. Námitky k prvkům náležejícím regulačnímu plánu mohou uplatnit i osoby uvedené v § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona.
Připomínku může podat každý.

22. Další informace

Další informace Vám rádi a ochotně poskytnou referenti oddělení úřad územního plánování odboru dopravy a územního rozvoje Magistrátu města Olomouce (úřední hodiny: pondělí a středa 8:00-12:00 a 13:00-17:00, úterý a čtvrtek 8:00-12:00 a 13:00-15:00) a určení zastupitelé příslušných obcí, pro které jsou změny pořizovány.

23. Alternativní zdroj

Kompletní popis procesu pořízení změny územního plánu je uveden v § 43 – 60 stavebního zákona.

24. Související situace

V souvislosti se změnou územního plánu může dojít ke změně způsobu využití pozemků nebo k vymezení veřejně prospěšné stavby či veřejně prospěšného opatření bez přímého informování vlastníka dotčených pozemků. Veřejnost, včetně vlastníků dotčených pozemků, je o tomto informována veřejnou vyhláškou.

Vlastníkům pozemků a staveb doporučujeme, aby se pravidelně informovali o obsahu územního plánu příslušné obce a aby se zajímali o pořizování jednotlivých změn územních plánů, které by mohli jakkoliv zasáhnout jejich pozemky či stavby. Vyhnou se tak nepříjemným překvapením.

25. Zodpovědný útvar

Odbor dopravy a územního rozvoje

26. Zodpovědná osoba

Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje, dv.č. 4.40, tel.č. 588 488 380

27. Platnost od

1. 12. 2018

28. Aktualizováno kdy

4. 1. 2021

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon