Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Územně plánovací informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

okr-001

04. Základní informace

(§ 21 odst. 1 písm. a) a první část písm. b) zákona č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu)

Získání informace o podmínkách využití pozemku je prvotní krok k volbě budoucího záměru. Tato informace také může být ověřením, že váš záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací dané obce.

Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Vymezuje zastavěné a nezastavěné území, plochy přestavby, plochy pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy. Územní plán také stanoví podmínky pro využití těchto ploch.

Možnosti využití pozemku je dobré vědět zejména tehdy, chystáte-li se koupit nějaký pozemek, chcete-li na svém pozemku stavět nebo měnit využití pozemku či stavby na něm.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

O informaci o podmínkách využití pozemku může požádat každá fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba nebo jejich zástupce.

06. Podmínky a postup řešení

Žadatel podá na odboru dopravy a územního rozvoje (dále jen „ODUR“) písemnou žádost o územně plánovací informaci o podmínkách využívání území a změn jeho využití, kterou je vhodné podat zvláště pokud žadatel uvažuje o koupi pozemku, nebo potřebuje-li z jakéhokoli důvodu oficiální vyjádření ODUR k možnostem využití předmětného pozemku. V případě písemné žádosti doporučujeme využít formulář Žádost o územně plánovací informaci, který je vytištěný k dispozici na obslužném pracovišti. Poskytnutá územně plánovací informace platí 1 rok ode dne jejího vydání, pokud v této lhůtě orgán, který ji vydal, žadateli nesdělí, že došlo ke změně podmínek, za kterých byla vydána, zejména na základě provedení aktualizace příslušných územně analytických podkladů, schválení zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje a zprávy o uplatňování územního plánu.

Alternativou poskytnutí územně plánovací informace je dohledání těchto informací v územně plánovacích dokumentacích zveřejněných na webových stránkách příslušné obce nebo na krajském portále územního plánování. Žadatel může se svým dotazem přijít, příp. telefonicky kontaktovat obslužné pracoviště ODUR (588 488 106), který je úřadem územního plánování jak pro město Olomouc, tak pro celé území obce s rozšířenou působností. Obslužné pracoviště ODUR žadateli sdělí, jaké jsou možnosti využití předmětného pozemku dle platné územně plánovací dokumentace, zda je využití pozemku nějakým způsobem omezeno apod.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Žadatel přijde na obslužné pracoviště ODUR a sdělí pracovníkovi údaje o pozemku, který ho zajímá (obec, katastrální území, parcelní číslo, popř. i záměr na využití pozemku).

08. Dotčené instituce

Informaci o možnosti využití pozemku poskytuje odbor dopravy a územního rozvoje Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, Olomouc nebo příslušné obecní úřady.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Žádost o poskytnutí informace o možnosti využití pozemku řeší referenti odboru dopravy a územního rozvoje, úřadu územního plánování Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10. Obslužné pracoviště ODUR se nachází v 1. patře.

Úřední hodiny
Po 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

Telefonní číslo: 588 488 106

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Žadatel by měl znát parcelní číslo předmětného pozemku a katastrální území, ve kterém pozemek leží.

11. Formuláře

Pro získání územně plánovací informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití od referentů ODUR na obslužném pracovišti nejsou potřeba žádné formuláře. V případě písemné žádosti doporučujeme využít formulář „Žádost o územně plánovací informaci“, který je vytištěný k dispozici na obslužném pracovišti.

Žádost o územně plánovací informaci o podmínkách využívání území

12. Správní a jiné poplatky

Poskytnutí informace je bezplatné.

13. Lhůty pro vyřízení

V případě ústního vyřízení je informace poskytnuta okamžitě. Pokud se jedná o písemnou žádost o informaci, je dle správního řádu lhůta pro vyřízení 30 dnů, ve složitějších případech se lhůta prodlužuje na 60 dnů.

14. Další účastníci

Při podávání informace nejsou další účastníci.

15. Návazné činnosti

Pro poskytnutí informace nejsou po žadateli požadovány žádné další činnosti.

16. Možnost řešit elektronicky

Podání lze učinit prostřednictvím datové schránky ID: kazbzri

Upozorňujeme, že datová schránka je vázána vždy ke konkrétnímu subjektu. Proto podává-li žádost osoba fyzická, nelze pro doručování využít jinou datovou schránku. To znamená i datovou schránku evidovanou na podnikající fyzickou osobu (s IČ) nebo právnickou osobu a naopak.

Podání lze rovněž učinit e-mailem na adresu [email protected] - takto učiněné podání musí být podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Pokud takto podepsáno není, je nutné toto podání do 5 kalendářních dnů potvrdit či doplnit písemně, ústně do protokolu, anebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

Elektronické adresy odborů magistrátu i jednotlivých zaměstnanců města ([email protected]) neslouží k přijímání podání.

17. Právní předpisy

Při poskytování informace se postupuje podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a.

18. Související právní předpisy

Další předpisy související s vydáváním informací:

 • platné územní plány dotčených obcí,
 • platná územně plánovací dokumentace vydaná krajem,
 • vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
 • vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
 • zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 44/1988 Sb., horní zákon, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

a další zákony, vyhlášky a normy dle dotčeného území.

19. Opravné prostředky

Nelze podat opravný prostředek.

20. Sankce

Sankce se neuplatňují.

21. Často kladené dotazy

K čemu je mi územně plánovací informace dobrá?
Díky územně plánovací informaci zjistíte, jaké jsou podmínky využívání dotčeného území.

Jak dlouho platí poskytnutá územně plánovací informace?
Poskytnutá územně plánovací informace platí jeden rok ode dne jejího vydání, pokud v této lhůtě ODUR žadateli nesdělí, že došlo ke změně podmínek, za kterých byla vydána, zejména na základě provedení aktualizace příslušných územně analytických podkladů a schválení zprávy o uplatňování územního plánu.

Jak dlouho trvá vyřízení žádosti o územně plánovací informaci?
Dle správního řádu je lhůta pro vyřízení žádosti o územně plánovací informaci stanovena na 30 dnů u lehkých případů, u složitějších případů se lhůta prodlužuje na 60 dnů.

22. Další informace

Další informace Vám rádi a ochotně poskytnou referenti úřadu územního plánování odboru dopravy a územního rozvoje Magistrátu města Olomouce.

Úřední hodiny
Po 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

23. Alternativní zdroj

Další informace se žadatel dozví na odboru dopravy a územního rozvoje Magistrátu města Olomouce.

25. Zodpovědný útvar

Odbor dopravy a územního rozvoje

26. Zodpovědná osoba

Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje, dv.č. 4.40, tel.č. 588 488 380

27. Platnost od

1. 12. 2018

28. Aktualizováno kdy

4. 1. 2021

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon