Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Ohlášení změny místa trvalého pobytu

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

ospr03

04. Základní informace

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, která je vedena v základním registru obyvatel, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Ohlášení změny místa trvalého pobytu provede občan osobně na ohlašovně (evidenci obyvatel) obecního úřadu v místě nového trvalého pobytu. Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce, nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřené do péče rozhodnutím soudu. Za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání o hlášení změny místa trvalého pobytu, ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce. Za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

06. Podmínky a postup řešení

Splnění požadovaných náležitostí.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Dostavením se na příslušné oddělení (osobně a nebo zmocněná osoba) a předložením příslušných dokladů opravňujících k provedení změny trvalého pobytu.

08. Dotčené instituce

Změna místa trvalého pobytu se provádí na ohlašovně (evidenci obyvatel) na obecním úřadu v místě nového trvalého pobytu.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Změnu místa trvalého pobytu lze provést na pracovišti oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, odboru správních činností Magistrátu města Olomouce, Palackého 14 v úřední dny:

Úřední hodiny
Po 8.00 – 12.00 hod. 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 hod. - Přednostně klienti objednaní přes internet 13:00 – 15:30 hod. - Přednostně klienti objednaní přes internet
St 8:00 – 12:00 hod. 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 hod. - Přednostně klienti objednaní přes internet 13:00 – 15:30 hod. - Přednostně klienti objednaní přes internet

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

 • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu
 • předložit občanský průkaz; nemá-li občan občanský průkaz předloží jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou ( např. platný pas, řidičský průkaz, Listina o udělení občanství České republiky)
 • doklad o vlastnictví, příp.oprávnění k užívání bytu/domu
  • doklad o vlastnictví - vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba podle § 10 odst. 6 písm. c) nedokládá ohlašovně při ohlášení změny místa trvalého pobytu své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí
  • oprávnění k užívání bytu nebo domu, např. nájemní smlouva, podnájemní smlouva , ubytovací smlouva(originály listin, příp.ověřené kopie)
  • úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby
  • v případě, že oprávněná osoba je přítomna při provádění změny místa trvalého pobytu, úředně ověřený podpis na souhlasu k přihlášení trvalého pobytu se od oprávněné osoby nevyžaduje.
  • správní poplatek 50,- Kč za osobu od věku 15 let

11. Formuláře

Tiskopis "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu" je k dispozici na každé ohlašovně.

12. Správní a jiné poplatky

Správní poplatek činí 50,- Kč za osobu starší 15 let. Osoba mladší 15 let je od správního poplatku osvobozena.

13. Lhůty pro vyřízení

Lhůty nejsou zákonem stanoveny.

14. Další účastníci

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Návazné činnosti

Do 15 pracovních dnů od provedení změny místa trvalého pobytu je nutno zažádat o nový občanský průkaz.

16. Možnost řešit elektronicky

Nelze.

17. Právní předpisy

Postupuje se v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

18. Související právní předpisy

296/2004 Sb., VYHLÁŠKA ze dne 28. dubna 2004, kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel a kterou se mění vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů

19. Opravné prostředky

Nejsou

20. Sankce

Zjistí-li se při hlášení místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v základním registru obyvatel nebo v informačním systému, vyzve ohlašovna občana k jejich odstranění. Ve výzvě stanoví lhůtu k jejich odstranění, nejméně však 15 dnů. Pokud občan nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní, rozhodne ohlašovna o tom, že změna trvalého pobytu nebude zaevidována.

Dle ust.§ 17d zákona o evidenci obyvatel se přestupku se dopustí ten, kdo

 • příslušnému správnímu úřadu ve lhůtě jím stanovené nepředloží požadované doklady pro ověření správnosti a úplnosti údajů vedených v informačním systému,
 • správnímu úřadu uvedenému předloží k ověření údajů vedených v informačním systému neoprávněně pozměněné nebo padělané doklady,
 • správnímu úřadu uvedenému ohlásí nepravdivé údaje k jejich zavedení do informačního systému, nebo
 • neoprávněně nakládá s rodným číslem jiné fyzické osoby.

Za přestupek podle písm. a) lze uložit pokutu do 25 000 Kč, za přestupek podle odstavce b), c) a d) pokutu do 100 000 Kč.

22. Další informace

Veškeré dotazy odpovíme na tel: 588 488 kl. 543, 544, 545, 546.

24. Související situace

Občanské průkazy.

25. Zodpovědný útvar

Odbor správy.

26. Zodpovědná osoba

27. Platnost od

16. 11. 2010

28. Aktualizováno kdy

5. 4. 2017

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon