Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Užívání staveb - pozemní komunikace

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

os-006

04. Základní informace

Dokončenou stavbu dopravní infrastruktury (komunikaci) nebo její část schopnou samostatného užívání lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, který vydá na základě žádosti stavebníka příslušný speciální stavební úřad.
V případě, že stavba byla pravomocně povolena před 1.1.2007, žádá stavebník o kolaudační rozhodnutí.
Stavební úřad může na žádost stavebníka rovněž vydat časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Stavebník (fyzická nebo právnická osoba), příp. jeho zplnomocněný zástupce.

06. Podmínky a postup řešení

Podání žádosti. Podmínkou pro zkolaudování stavby, popřípadě její části, schopné samostatného užívání, je provedení stavby v souladu s ohlášením stavebnímu úřadu, nebo podle vydaného stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace, dodržení obecných požadavků na stavby, včetně požadavků na bezbariérové užívání stavby (viz formulář žádosti). Dalšími podmínkami pro zkolaudování stavby je ověření skutečností, že provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.
Podmínkou pro povolení předčasného užívání stavby před jejím úplným dokončením je, že předčasné užívání nebude mít podstatný vliv na uživatelnost stavby, neohrozí to bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním písemné žádosti s požadovanými doklady

Návrh je možné podat:

 • nejlépe osobně u příslušného pracovníka odd.státní správy na úseku pozemních komunikací stavebního odboru - Hynaisova 10, Olomouc, pondělí, středa 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hod., v ostatní dny po předchozí (telefonické, e-mailové) dohodě
 • zaslat poštou na adresu zdejšího magistrátu - Hynaisova 10, 779 00 Olomouc
 • podat osobně na sekretariátě odd.státní správy na úseku pozemních komunikací stavebního odboru č.dv. 2.12 - Hynaisova 10, Olomouc
 • podat osobně na obslužném pracovišti stavebního odboru magistrátu - Hynaisova 10, Olomouc – přízemí, pondělí, středa 8:00 – 12:00 a 13.00 – 17:00, úterý, čtvrtek 8:00 - 12:00 a 13:00 – 15:30 hodin
 • podat osobně na sekretariátě stavebního odboru č. dv. 2.37 - Hynaisova 10, Olomouc
 • podat osobně na hlavní podatelně magistrátu - Hynaisova 10, Olomouc

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

kdy:

 • úřední dny: pondělí a středa 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
 • úterý, čtvrtek, pátek - po telefonické dohodě

oprávněné úřední osoby:

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

 • vyplněnou žádost
 • doklad totožnosti podatele žádosti
 • v případě zastupování plnou moc
 • podnikatelé, organizace platný živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku (i kopie) k nahlédnutí
 • doklady o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací (zaměření stavby podle skutečného provedení)
 • doklady o výsledcích předepsaných zkoušek, prohlídek, revizní zprávy a doklady o ověření shody vlastností výrobků, materiálů a konstrukcí s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona)
 • zápis o odevzdání a převzetí stavby v případě, že byl pořízen
 • geometrický plán stavby
 • dokumentaci skutečného provedení stavby
 • další doklady stanovené ve stavebním povolení nebo v povolení změny stavby před dokončením
 • závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, pokud jsou zvláštním právním předpisem pro užívání stavby vyžadována

11. Formuláře

Použití formuláře je povinné. Formulář žádosti lze obdržet na oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací stavebního odboru Magistrátu města Olomouce, na obslužném pracovišti stavebního odboru Magistrátu města Olomouce – Hynaisova 10, Olomouc, nebo stáhnout zde:

V případě, že stavba byla pravomocně povolena před 1.1.2007, žádá stavebník o kolaudační rozhodnutí:

12. Správní a jiné poplatky

 • Za vydání kolaudačního souhlasu se správní poplatek nevyměřuje.
 • Za vydání povolení k předčasnému užívání stavby se vyměřuje správní poplatek ve výši 1.000 Kč.
 • Za vydání kolaudačního rozhodnutí se vyměřuje správní poplatek ve výši 1.000 Kč.

13. Lhůty pro vyřízení

 • Stavební úřad do 15ti dnů ode dne doručení žádosti stavebníka stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Jestliže stavební úřad nezjistí závady bránící bezpečnému užívání stavby nebo rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů, vydá do 15ti dnů ode dne provedení závěrečné kontrolní prohlídky kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby. Závěrečná kontrolní prohlídka musí být vykonána do 60. dnů ode dne doručení žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. Jsou-li na stavbě zjištěny závady bránící jejímu bezpečnému užívání nebo rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů, stavební úřad kolaudační souhlas nevydá a rozhodnutím užívání stavby zakáže. Stavebník následně oznámí písemně odstranění nedostatků a po ověření, že se oznámení zakládá na pravdě, stavební úřad vydá do 15ti dnů kolaudační souhlas. Kolaudační souhlas není správním rozhodnutím a je proto účinný dnem vydání.
 • V případě kolaudačního rozhodnutí se vede správní řízení a rozhodnutí se vydá do 30 dnů (příp. do 60 dnů ve složitějších případech) ode dne podání žádosti.

14. Další účastníci

Účastníci řízení v případě kolaudačního souhlasu nejsou, protože se nejedná o řízení. K závěrečné kontrolní prohlídce stavební úřad zve zpravidla stavebníka, vlastníka stavby, vlastníky dotčených pozemků, dotčené orgány a případně i další osoby (např. projektanta apod.).
V případě kolaudačního rozhodnutí se vede kolaudační (správní) řízení, jehož účastníky jsou stavebník, vlastník stavby, uživatel (provozovatel) – je-li v době zahájení řízení znám, vlastník dotčeného pozemku. V rámci kolaudačního řízení stavební úřad jedná i s dotčenými orgány a případně i dalšími osobami (např. projektant, apod.).
Účastníky řízení o povolení předčasného užívání jsou stavebník, zhotovitel a vlastník stavby.

16. Možnost řešit elektronicky

Podání lze učinit též emailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem na adresu: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

17. Právní předpisy

 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

19. Opravné prostředky

 • Proti kolaudačnímu rozhodnutí a rozhodnutí o povolení předčasného užívání lze podat odvolání ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje prostřednictvím odd.státní správy na úseku pozemních komunikací Magistrátu – Hynaisova 10, Olomouc
 • Proti kolaudačnímu souhlasu se nelze odvolat.

25. Zodpovědný útvar

27. Platnost od

17. 12. 2010

28. Aktualizováno kdy

1. 4. 2021

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon