Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Stavební povolení - pozemní komunikace

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

os-005

04. Základní informace

Jedná se o stavební povolení na novou stavbu nebo stavební úpravu stávající silnice II. a III.třídy, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Stavebník (fyzická nebo právnická osoba), příp. jeho zplnomocněný zástupce.

06. Podmínky a postup řešení

Podání žádosti. Žádost musí být v souladu s ustanovením § 110 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů. Navrhovatel musí doložit požadované podklady (viz. formulář žádosti).

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním písemné žádosti s požadovanými doklady

Návrh je možné podat:

 • nejlépe osobně u příslušného pracovníka odd.státní správy na úseku pozemních komunikací stavebního odboru - Hynaisova 10, Olomouc, pondělí, středa 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hod., v ostatní dny po předchozí (telefonické, e-mailové) dohodě
 • zaslat poštou na adresu zdejšího magistrátu - Hynaisova 10, 779 00 Olomouc
 • podat osobně na sekretariátě odd.státní správy na úseku pozemních komunikací stavebního odboru č.dv. 2.12 - Hynaisova 10, Olomouc
 • podat osobně na obslužném pracovišti stavebního odboru magistrátu - Hynaisova 10, Olomouc – přízemí, pondělí, středa 8:00 – 12:00 a 13.00 – 17:00, úterý, čtvrtek 8:00 - 12:00 a 13:00 – 15:30 hodin
 • podat osobně na sekretariátě stavebního odboru č. dv. 2.37 - Hynaisova 10, Olomouc
 • podat osobně na hlavní podatelně magistrátu - Hynaisova 10, Olomouc

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

kdy:

 • úřední dny: pondělí a středa 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
 • úterý, čtvrtek, pátek - po telefonické dohodě

oprávněné úřední osoby:

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

 • vyplněnou žádost
 • doklad totožnosti podatele žádosti
 • v případě zastupování plnou moc
 • podnikatelé, organizace platný živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku (i kopie) k nahlédnutí
 • doklad prokazující vlastnické nebo jiné právo (založené smlouvou) ke stavbě
 • doklad prokazující jiné právo (založené smlouvou) k dotčenému pozemku, není-li ve vlastnictví stavebníka
 • projektovou dokumentaci, zpracovanou v rozsahu a obsahu dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb – tato projektová dokumentace musí být ověřena oprávněnou autorizovanou osobou v oboru pozemní komunikace
 • plán kontrolních prohlídek stavby
 • údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
 • doklady o jednání s účastníky řízení (byla-li předem vedena)
 • územní rozhodnutí (bylo-li vydáváno)
 • závazná stanoviska dotčených orgánů
 • stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

11. Formuláře

Použití formuláře je povinné. Formulář žádosti lze obdržet na oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací stavebního odboru Magistrátu města Olomouce, na obslužném pracovišti stavebního odboru Magistrátu města Olomouce – Hynaisova 10, Olomouc, nebo stáhnout zde:

12. Správní a jiné poplatky

 • Nová stavba pozemní komunikace: 10.000,- Kč
 • Stavební úprava stávající komunikace: 5.000,- Kč
Poplatek je možno zaplatit:
 • hotově v pokladní hodiny na pokladně Magistrátu města Olomouce, I. patro, Hynaisova 10
 • bezhotovostně složenkou nebo převodem z účtu navrhovatele - podmínkou je uvedení variabilního symbolu přiděleného Magistrátem

Zaplacení správního poplatku je nezbytné doložit před vydáním stavebního povolení.

13. Lhůty pro vyřízení

 • v jednodušších případech ve lhůtě do 60 dnů ode dne zahájené stavebního řízení
 • ve složitějších případech do 90 dnů od zahájení stavebního řízení

14. Další účastníci

Podle § 109 stavebního zákona účastníkem stavebního řízení je pouze:

 • stavebník,
 • vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem,
 • vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno,
 • vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena,
 • vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno,
 • ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno,
 • osoba, o které tak stanoví zvláštní předpis, pokud mohou být stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním rozhodnutí.

Žádost o stavební povolení se rovněž projednává s dotčenými orgány.

16. Možnost řešit elektronicky

Podání lze učinit též emailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem na adresu: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

17. Právní předpisy

 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

19. Opravné prostředky

Odvolání ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje prostřednictvím odd.státní správy na úseku pozemních komunikací Magistrátu - Hynaisova 10, Olomouc.

25. Zodpovědný útvar

27. Platnost od

17. 12. 2010

28. Aktualizováno kdy

1. 4. 2021

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon