Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Společné povolení

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

os-2021-01

04. Základní informace

Jedná se o společné povolení pro umístění a provedení stavby na pozemku a pokud je to třeba, i pro její užívání. Bývá vydáno jako výsledek společného územního a stavebního řízení vedeného stavebním úřadem podle stavebního zákona. Tato problematika je upravena v ustanoveních §§ 94j – 94z zákona č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „stavební zákon“)

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická osoba, fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů nebo právnická osoba a to samostatně nebo na základě zmocnění k zastupování.

06. Podmínky a postup řešení

Na základě žádosti, kterou je nutné podat na předepsaném formuláři, přičemž obsahové náležitosti žádosti jsou upraveny v ust. § 37 správního řádu a v ust. § 94l stavebního zákona včetně jeho prováděcích vyhlášek - vyhláška č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „vyhlášky“) a vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním písemné žádosti s požadovanými doklady (nutno použít předepsaný formulář - lze stáhnout).

Předepsaný formulář – žádost o vydání společného povolení je k dispozici zde.

Žádost je možné podat:

 • zaslat poštou na adresu zdejšího Magistrátu – Hynaisova 10, Olomouc
 • osobně na podatelně Magistrátu – Hynaisova 10, 77911 Olomouc
 • osobně na obslužném pracovišti stavebního odboru Magistrátu – Hynaisova 10, Olomouc přízemí, pondělí a středa 8:00-12:00 13:00-17:00, úterý a čtvrtek 8:00-12:00 13:00-15:30
 • Dále můžete využít elektronickou podatelnu pro podávání žádosti opatřené zaručeným elektronickým podpisem [email protected]

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

kdy:

 • úřední dny: pondělí a středa 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
 • úterý, čtvrtek, pátek - po telefonické dohodě

oprávněné úřední osoby:

Hodolany, Holice, Nedvězí, Nemilany, Nové Sady, Slavonín

Ing. Molková Svatava, č.kanc.: 2.01, tel.: 588 488 190
pověřená organizací práce

 • Ing. Pěčková Zuzana, č.kanc.: 2.02, tel.: 588 488 179
 • Ing. Hradilová Alena, č.kanc.: 2.02, tel.: 588 488 181
 • Kořínková Anna, č.kanc.: 2.03, tel.: 588 488 193
Bělidla, Hejčín, Klášterní Hradisko, Pavlovičky, Řepčín

Ing. Molková Svatava, č.kanc.: 2.01, tel.: 588 488 190
pověřená organizací práce

 • Ing. Molková Svatava, č.kanc.: 2.01, tel.: 588 488 190
 • Vyhlídal Miroslav, č.kanc.: 2.29, tel.: 588 488 177
 • Ing. Gamba Jakub, č.kanc.: 2.29, tel.: 588 488 192
 • Procházková Leona, č.kanc.: 2.30, tel.: 588 488 175
 • Ing. Štěpánek Jiří, č.kanc.: 2.30, tel.: 588 488 213
Černovír, Lazce, Olomouc - město, Topolany

Ing. Filip Kamil, č.kanc.: 2.28, tel.: 588 488 188
pověřený organizací práce

 • Ing. Očenášková Janka, č.kanc.: 2.27, tel.: 588 488 191
 • Suchánková Hana, č.kanc.: 2.27, tel.: 588 488 187
 • Ing. Filip Kamil, č.kanc.: 2.28, tel.: 588 488 188
 • Ing. Mierva Jan, č.kanc.: 2.28, tel.: 588 488 178
Droždín, Chomoutov, Lošov, Nová Ulice, Nový Svět, Radíkov, Svatý Kopeček

Ing. Filip Kamil, č.kanc.: 2.28, tel.: 588 488 188
pověřený organizací práce

 • Ing. Pešatová Věra, č.kanc.: 2.26, tel.: 588 488 183
 • Ing. Modráčková Lucie, č.kanc.: 2.26, tel.: 588 488 182
 • Ing. Mutinová Ludmila, č.kanc.: 2.22, tel.: 588 488 195
 • Koblihová Milena, č.kanc. 2.22, tel. 588 488 184
Blatec, Kožušany, Povel, Tážaly
 • Ing. Magda Obručníková, kanc. 2.45 tel.588 488 204
 • Hana Šolcová, kanc. 2.45 tel.588 488 214
Křelov, Břuchotín, Bystrovany, Chválkovice, Kozlov, Kozlov - Slavkov
 • Ing. Michal Sedlák, kanc. 2.52 tel.588 488 202
 • Tomáš Zbožínek, kanc. 2.52 tel.588 488 207
Grygov, Horka nad Moravou, Skrbeň, Týneček
 • Ing. Eva Filková, kanc. 2.46 tel.588 488 216
 • Jiří Gregárek, kanc. 2.47 tel.588 488 206
Neředín, Samotíšky
 • Ing. Marie Černá, kanc. 2.51 tel.588 488 203
 • Ivana Franková, kanc. 2.51 tel.588 488 205

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

K žádosti je nutné připojit všechny potřebné doklady či písemnosti včetně projektové dokumentace, zpracované osobou autorizovanou ( zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě) podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Seznam příloh nutných k žádosti o stavební povolení je uveden v ust. § 94l stavebního zákona a v příloze č.2 vyhlášky ( respektive v části B předepsaného formuláře).

11. Formuláře

Použití formuláře je povinné. Předepsaný formulář je k dispozici na stránce formuláře.

12. Správní a jiné poplatky

Za vydání společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje se vyměřuje správní poplatek podle položky č. 18 bodu 1 písm. a)-f) , I. části sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb.,o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

 • písm. a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci 5 000,- Kč.
 • písm. b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty 10 000,- Kč.
 • písm. c) ke stavbě, která plní doplňkovou fukci ke stavbě uvedené v písm. a) nebo b) s výjimkou stavby garáže 500,- Kč.
 • písm. d ) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží 1000,- Kč. a 500,- Kč. za čtvrté a každé další stání
 • písm. e) ke stavbě vyžadující ohlášení, o které stavební úřad rozhodl usnesením, že ohlášený stavební záměr projedná ve stavebním řízení 1 000,- Kč.
 • písm. f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) 10 000,- Kč.

Je-li jedním stavebním povolením povolováno provádění více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny položky č.18 I. části sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb.,o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech citovaného zákona o správních poplatcích.

Za vydání stavebního povolení na změnu dokončené stavby uvedené v bodě 1 citovaného zákona o správních poplatcích vybere správní orgán poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

Poplatek je možno zaplatit:

 • hotově v pokladní hodiny na pokladně Magistrátu města Olomouce, I. patro, Hynaisova 10
 • bezhotovostně složenkou nebo převodem z účtu navrhovatele - podmínkou je uvedení variabilního symbolu přiděleného Magistrátem

Zaplacení správního poplatku je nezbytné doložit před vydáním povolení.

13. Lhůty pro vyřízení

 • do 90 dnů ode dne zahájení řízení (podání žádosti)
 • ve zvlášť složitých případech (např. u souborů staveb) do 120 dnů

14. Další účastníci

Účastníci společného územního a stavebního řízení - § 94k stavebního zákona:

 • Stavebník
 • Obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn
 • Vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem
 • Vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku
 • Osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno

16. Možnost řešit elektronicky

Podání lze učinit též emailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem na adresu: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

17. Právní předpisy

 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
 • Vyhláška č. 501/2006 Sb. , o obecných požadavcích na využívání území ve znění vyhl. Č. 269/2009 Sb., a vyhl. č. 22/2010 Sb.
 • Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územním opatření
 • Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
 • Vyhláška č.268/2009, o technických požadavcích na stavby
 • Vyhláška č.398/2009, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

19. Opravné prostředky

Opravné prostředky proti společnému povolení se dělí na řádné – odvolání a mimořádné - přezkum a obnova řízení. Rozdíl mezi nimi je ten, že odvolání je možné do povolení, které ještě nenabylo právní moci, přičemž přezkum nebo obnova řízení je možná pouze u pravomocných povolení. V případě odvolání odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení povolení, pokud správní řád nestanoví jinak. Odvolání se podává u správního orgánu, který rozhodnutí vydal a o odvolání rozhoduje nadřízený orgán, Krajský úřad Olomouckého kraje.

27. Platnost od

7. 10. 2021

28. Aktualizováno kdy

13. 10. 2022

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon