Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Vyřazení z evidence zemědělského podnikatele

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

ozivn-202106

04. Základní informace

Zemědělského podnikatele obecní úřad obce s rozšířenou působností z evidence zemědělského podnikatele vyřadí, jestliže:

  1. neprovozuje zemědělskou výrobu a neoznámil obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností přerušení provozování zemědělské výroby nebo již nesplňuje podmínky podle § 2e odst. 1,
  2. zemřel, jde-li o osobu fyzickou,
  3. zanikl, jde-li o osobu právnickou,
  4. o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele zemědělský podnikatel požádá,
  5. mu byl uložen zákaz činnosti týkající se zemědělské výroby, jde-li o osobu fyzickou nebo právnickou

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Jedná-li se o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele podle písmen a) zemědělský podnikatel, popř. jeho zástupce.

06. Podmínky a postup řešení

Podání žádosti.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním příslušného formuláře „Žádost o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele“.

08. Dotčené instituce

Na kterémkoli obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Odbor živnostenský, Magistrát města Olomouce, Palackého 14, 779 11 Olomouc

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Platný průkaz totožnosti.

12. Správní a jiné poplatky

Úkon nepodléhá správnímu poplatku

13. Lhůty pro vyřízení

O vyřazení provede obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis do evidence zemědělského podnikatele do 30 dnů od podání žádosti a informuje zemědělského podnikatele o provedeném zápisu. O vyřazení z evidence zemědělského podnikatele podle písmen a), d) a e) rozhodne obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodnutím. O vyřazení z evidence zemědělského podnikatele podle písmen b) a c) rozhodne obecní úřad obce s rozšířenou působností usnesením, které pouze poznamená do spisu.

17. Právní předpisy

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

19. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí obecního živnostenského úřadu lze podat odvolání dle ustanovení § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

20. Sankce

Sankce nejsou stanoveny.

27. Platnost od

1. 9. 2021

28. Aktualizováno kdy

8. 9. 2021

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon