Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Změny údajů zapisovaných do evidence zemědělského podnikatele

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

ozivn-202105

04. Základní informace

Zemědělský podnikatel je povinen oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností změny údajů zapisovaných do evidence zemědělského podnikatele, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo. Tuto povinnost zemědělský podnikatel nemá, jde-li o změny referenčních údajů zapisovaných v základních registrech, v agendovém informačním systému evidence obyvatel, v obchodním rejstříku nebo v agendovém informačním systému cizinců.

Na základě oznámení změny podnikatelem nebo na základě informace poskytnuté ze základních registrů, z obchodního rejstříku, z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců týkající se údajů zapisovaných do evidence zemědělského podnikatele provede obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis do evidence zemědělského podnikatele a na vyžádání vydá zemědělskému podnikateli změnové osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele.

Změní-li se bydliště podnikatele a podnikatel oznámil obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, že při změně bydliště požaduje změnit sídlo na stejnou adresu, jako je adresa bydliště, není povinen při změně bydliště změnu sídla obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností oznamovat, a to jen v případě, že adresa není adresou úřadu.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Zemědělský podnikatel, popř. jeho zástupce.

06. Podmínky a postup řešení

Zemědělský podnikatel je povinen oznámit změny údajů zapisovaných do evidence zemědělského podnikatele, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním příslušného změnového formuláře „Oznámení a doplnění změn“.

08. Dotčené instituce

Na kterémkoli obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Odbor živnostenský, Magistrát města Olomouce, Palackého 14, 779 11 Olomouc

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

  • Platný průkaz totožnosti
  • Doklady prokazující oznamované změny

11. Formuláře

Formulář v sekci Zemědělské podnikání: Oznámení a doplnění změn

12. Správní a jiné poplatky

Změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci: 500 Kč
Změna zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele: 100 Kč

Správní poplatky lze uhradit na pokladně Magistrátu města Olomouce:

  • v hotovosti
  • platební kartou

13. Lhůty pro vyřízení

Na základě oznámení změny podnikatelem týkající se údajů zapisovaných do evidence zemědělského podnikatele provede obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis do evidence zemědělského podnikatele do 30 dnů ode dne oznámení změny a na vyžádání vydá zemědělskému podnikateli změnové osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele.

17. Právní předpisy

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

19. Opravné prostředky

Není zákonem upraveno.

20. Sankce

Nesplní-li zemědělský podnikatel povinnost ohlásit změny a doplnění údajů týkajících se evidence zemědělského podnikatele, může mu být za tento přestupek uložena pokuta do výše 50 000 Kč.

27. Platnost od

1. 9. 2021

28. Aktualizováno kdy

10. 9. 2021

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon