Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Zápis do evidence zemědělského podnikatele

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

ozivn-202104

04. Základní informace

Zemědělským podnikatelem podle zákona o zemědělství je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených tímto zákonem. Tato osoba má povinnost se zaevidovat.

Fyzická osoba provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo prodávající nezpracované rostlinné a živočišné výrobky, nepodléhá evidenci zemědělského podnikatele podle tohoto zákona.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu, popř. jeho zástupce.

06. Podmínky a postup řešení

Zemědělským podnikatelem podle zákona o zemědělství je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených tímto zákonem a která, pokud jde o osobu fyzickou

  1. je plně svéprávná,
  2. má trvalý pobyt na území České republiky nebo doloží doklad prokazující udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie,
  3. pohovorem před obecním úřadem obce s rozšířenou působností prokáže základní znalost jazyka českého, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie; základní znalost jazyka českého prokáže fyzická osoba tím, jestliže je schopna
    1. plynně a jazykově srozumitelně reagovat na otázky vztahující se k běžným situacím denního života a podnikání,
    2. plynně přečíst určený běžný článek z denního tisku a ústně, vlastními slovy, sdělit jeho obsah a
  4. hodlá-li podnikat nezletilá osoba, které byla soudem přiznána svéprávnost, nebo u které soud přivolil k souhlasu zákonného zástupce k samostatnému provozování zemědělské výroby, doloží též rozhodnutí soudu o přiznání svéprávnosti nebo přivolení soudu k souhlasu zákonného zástupce.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele.

08. Dotčené instituce

Na kterémkoli obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Odbor živnostenský, Magistrát města Olomouce, Palackého 14, 779 11 Olomouc

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Fyzická osoba - platný průkaz totožnosti

Zástupce právnické osoby - průkaz totožnosti, u společnosti, která dosud nevznikla doklad o jejím založení

12. Správní a jiné poplatky

Zápis zemědělského podnikatele do evidence zemědělských podnikatelů je zpoplatněn částkou 1 000 Kč.

Správní poplatky lze uhradit na pokladně Magistrátu města Olomouce:

  • v hotovosti
  • platební kartou

13. Lhůty pro vyřízení

Splňuje-li žadatel podmínky stanovené zákonem, obecní úřad obce s rozšířenou působností jej do 30 dnů ode dne podání žádosti zapíše do evidence zemědělského podnikatele a o zápisu mu vydá osvědčení.

17. Právní předpisy

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

19. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí obecního živnostenského úřadu lze podat odvolání dle ustanovení § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

20. Sankce

Provozování zemědělské výroby bez zaevidování je posuzováno jako přestupek, za který lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

27. Platnost od

1. 9. 2021

28. Aktualizováno kdy

17. 1. 2022

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon