Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Výpis z živnostenského rejstříku, potvrzení o určitém zápisu

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

ozivn-202103

04. Základní informace

Výpis z živnostenského rejstříku slouží jako doklad k prokázání toho, že subjekt má nebo měl živnostenské oprávnění nebo jiných skutečností uvedených o subjektu v živnostenském rejstříku, popř. potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není.

Živnostenský rejstřík je veden v elektronické podobě. Dle § 60 odst. 3 živnostenského zákona je živnostenský rejstřík veřejným seznamem v části tvořené údaji uvedenými v § 60 odst. 2 živnostenského zákona, pokud není dále stanoveno jinak.

Živnostenský úřad na požádání vydává z rejstříku v listinné nebo elektronické formě:

  • výpis podle § 47 odst. 2 nebo 3; tento výpis se vydá podnikateli, kterého se týká,
  • úplný výpis týkající se jedné osoby, který obsahuje všechny údaje podle odstavce 2 živnostenského zákona,
  • částečný výpis týkající se jedné osoby, který obsahuje údaje v požadovaném rozsahu,
  • potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v živnostenském rejstříku určitý zápis není.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Podnikatel, kterého se údaje uvedené ve výpisu z živnostenského rejstříku týkají.

Osoba, která prokáže právní zájem.

06. Podmínky a postup řešení

  • dostatečná identifikace subjektu
  • vyžadované informace z výpisu se týkají samotného podnikatele
  • v případě osoby odlišné od podnikatele musí tato osoba prokázat právní zájem.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti o výpis z živnostenského rejstříku (potvrzení o určitém zápisu).

08. Dotčené instituce

Na kterémkoli obecním živnostenském úřadu.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Odbor živnostenský, Magistrát města Olomouce, Palackého 14, 779 11 Olomouc

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Platný průkaz totožnosti.

Žádá-li o výpis žadatel v zastoupení, musí být tato zmocněná osoba vybavena písemnou plnou mocí.

11. Formuláře

Žádost o výpis z živnostenského rejstříku lze získat na živnostenském úřadě nebo zde.

12. Správní a jiné poplatky

Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost je zpoplatněno částkou 20 Kč za každou i započatou stránku.

Správní poplatek za vydání potvrzení o tom, že v živnostenském rejstříku určitý zápis není, činí 15 Kč za první stránku a 5 Kč za každou další i započatou stránku.

Pokud je žádost vyřizována osobně na živnostenském úřadě, hradí se správní poplatek hotově nebo kartou na pokladně, pokud je žádost zasílána poštou, bude žadatel před vyřízením žádosti písemně vyzván k úhradě správního poplatku. Úkon bude živnostenským úřadem proveden až po předložení dokladu o zaplacení správního poplatku.

13. Lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vydání výpisu není živnostenským zákonem stanovena. Živnostenský úřad vydá výpis po splnění zákonných požadavků bezodkladně, nejpozději do 30 dnů.

17. Právní předpisy

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

19. Opravné prostředky

Není zákonem upraveno.

20. Sankce

Sankce nejsou stanoveny.

27. Platnost od

1. 9. 2021

28. Aktualizováno kdy

8. 9. 2021

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon