Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Vznik živnostenského oprávnění

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

ozivn-202101

04. Základní informace

Živností je ve smyslu § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění (dále jen živnostenský zákon), soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.

Živnosti:

 • řemeslné
 • vázané
 • koncesované
 • volná

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Subjekt oprávněný k podání ohlášení živnosti (žádosti o koncesi) je fyzická osoba (podnikatel) nebo osoba jednající jménem právnické osoby (statutární orgán nebo jeho členové popř. osoby zmocněné).

06. Podmínky a postup řešení

Všeobecné:

 • plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti
 • bezúhonnost

Zvláštní:

 • odborná způsobilost nebo jiná způsobilost, pokud ji živnostenský zákon nebo zvláštní právní předpisy vyžadují. Odbornou způsobilost musí splňovat podnikatel nebo jím ustanovený odpovědný zástupce, který musí také splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním ohlášení živnosti (žádostí o koncesi) na tiskopise "Jednotný registrační formulář" vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu.

08. Dotčené instituce

Na kterémkoli obecním živnostenském úřadu.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Odbor živnostenský, Magistrát města Olomouce, Palackého 14, 779 11 Olomouc

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

 • Platný průkaz totožnosti
 • Doklady k doložení odborné či zvláštní způsobilosti (pro řemeslnou, vázanou a koncesovanou živnost)
 • Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor sídla (nevyžaduje se u fyzické osoby, pokud je sídlo totožné s bydlištěm)
 • Doklad o zaplacení správního poplatku

11. Formuláře

Formuláře Ministerstva průmyslu a obchodu (Jednotný registrační formulář pro fyzické osoby, Jednotný registrační formulář pro právnické osoby, včetně příloh, změnový list) jsou vydávány na odboru živnostenském, Magistrátu města Olomouce, Palackého 14, 779 00 Olomouc nebo je možné informace získat na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu v sekci Podnikání - Živnostenské podnikání - CRM – Jednotný registrační formulář – Jednotný registrační formulář.

Obecní živnostenský úřad vykonává činnost i jako centrální registrační místo (CRM). Fyzická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu též:

 • podat přihlášku k daňové registraci nebo oznámení určené správci daně za předpokladu, že nemá zákonem uloženu povinnost podávat tato podání v elektronické podobě,
 • oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti podle zákona upravujícího organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
 • podat přihlášku k důchodovému pojištění,
 • podat přihlášku k nemocenskému pojištění,
 • oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení,
 • podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění,
 • podat žádost o vydání českého národního průkazu průvodce podle zákona upravujícího některé podmínky podnikání a výkon některých činností v oblasti cestovního ruchu.

Podat přihlášku k registraci nebo oznámení určené správci daně lze pouze na tiskopise vydaném Ministerstvem financí.

12. Správní a jiné poplatky

Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání: 1 000 Kč
Další ohlášení živnosti: 500 Kč
Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání: 1 000 Kč
Přijetí další žádosti o koncesi: 500 Kč

Pokud ohlásíte více živností současně, zaplatíte poplatek pouze jeden.

Správní poplatky lze uhradit na pokladně Magistrátu města Olomouce:

 • v hotovosti
 • platební kartou

13. Lhůty pro vyřízení

U ohlašovací živnosti splnil-li ohlašovatel všechny podmínky stanovené zákonem, provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku do 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis.

U žádosti o koncesi živnostenský úřad rozhodne do 60-ti dnů ode dne podání žádosti, pokud v příloze č. 3 živnostenského zákona není stanoveno jinak a pokud jsou všechny náležitosti splněny. Rozhodne li živnostenský úřad o udělení koncese, vydá podnikateli výpis z rejstříku do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.

17. Právní předpisy

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

19. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí obecního živnostenského úřadu lze podat odvolání dle ustanovení § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

20. Sankce

Provozování činnosti bez příslušného živnostenského oprávnění je posuzováno jako přestupek, za který lze uložit pokutu – u živnosti volné do 500 000 Kč, u živnosti řemeslné nebo vázané do 750 000 Kč, u živnosti koncesované do 1 000 000 Kč. Při provozování činnosti, která je oborem činnosti živnosti volné podle přílohy č. 6 živnostenského zákona bez jejího ohlášení („poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenecké fondy“, „poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem“), lze uložit za tento přestupek pokutu do 500 000 Kč.

27. Platnost od

1. 9. 2021

28. Aktualizováno kdy

10. 9. 2021

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon