Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Pořízení regulačního plánu nebo jeho změny

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

odur-porizeni-rp

04. Základní informace

Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí. Regulační plán vždy stanoví podmínky pro vymezení a využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury a vymezí veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Regulační plán se vydává z podnětu nebo na žádost formou opatření obecné povahy. Oba typy regulačního plánu je nutné odlišovat, protože proces jejich pořízení se významně liší.

O pořízení regulačního plánu z podnětu může rozhodnout z vlastního nebo jiného podnětu zastupitelstvo kraje v ploše nebo koridoru vymezeném zásadami územního rozvoje, zastupitelstvo obce v ploše nebo koridoru řešeném územním plánem, zastupitelstvo obce, není-li vydán územní plán, v zastavěném území nebo v nezastavěném území jen tehdy, pokud se nemění jeho charakter, Ministerstvo obrany v ploše, která je součástí vojenského újezdu.

Regulační plán na žádost lze vydat na žádost fyzické nebo právnické osoby, stanoví-li tak zásady územního rozvoje nebo územní plán, a je-li jejich součástí zadání regulačního plánu.

06. Podmínky a postup řešení

A. Regulační plán z podnětu a jeho změna

Podnět k pořízení regulačního plánu se podává u obce příslušné k vydání regulačního plánu. Příslušné zastupitelstvo rozhodne o pořízení regulačního plánu a předá návrh zadání upravený podle svých požadavků odboru dopravy a územního rozvoje jako pořizovateli, jinak podnět odloží. Pokud je zpracování regulačního plánu vyvoláno výhradní potřebou jiné osoby, může zastupitelstvo v rozhodnutí podmínit pořízení regulačního plánu částečnou nebo úplnou úhradou nákladů na zpracování návrhu regulačního plánu projektantem a na mapové podklady.

Podnět obsahuje kromě obecných náležitostí podání základní údaje o požadovaném záměru, identifikaci pozemků, údaje o dosavadním využití vymezené plochy, důvody a účel pořízení regulačního plánu, návrh, která územní rozhodnutí regulační plán nahradí, a návrh jeho zadání, není-li součástí územního plánu.

Pokud není zadání regulačního plánu součástí územního plánu, zpracuje pořizovatel návrh zadání. Tento doručí veřejnou vyhláškou a zašle dotčeným orgánům. Každý může uplatnit u pořizovatele ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení návrhu zadání regulačního plánu písemně požadavky na obsah zadání. Pořizovatel upraví návrh zadání regulačního plánu a předloží ho příslušnému zastupitelstvu ke schválení.

Na základě schváleného zadání pořizovatel pro obec zajistí zpracování návrhu regulačního plánu. Pořizovatel svolá společné jednání s dotčenými orgány a s dotčenými obcemi, které mohou k návrhu regulačního plánu uplatnit ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání svá stanoviska.

Pořizovatel doručí návrh regulačního plánu veřejnou vyhláškou. Do 15 dnů ode dne doručení může každý u pořizovatele uplatnit písemně připomínky k návrhu regulačního plánu. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Po upravení a posouzení návrhu regulačního plánu se koná veřejné projednání, o jehož uskutečnění je veřejnost informována veřejnou vyhláškou. Po dobu 15 dnů od doručení veřejné vyhlášky je návrh regulačního plánu vystaven k nahlédnutí u pořizovatele a v obci, pro kterou je pořizován. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání se mohou uplatnit námitky a připomínky. K později uplatněným stanoviskům, námitkám a připomínkám se nepřihlíží.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání, zpracuje s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek. Pokud je to potřebné pořizovatel zajistí úpravu návrhu regulačního plánu. Dojde-li k podstatné úpravě návrhu regulačního plánu, návrh se znovu posoudí a koná se opakované veřejné projednání.

Následně pořizovatel předloží zastupitelstvu obce návrh na vydání regulačního plánu s jeho odůvodněním, které je jeho nedílnou součástí. Regulační plán se vydává formou opatření obecné povahy a veřejnost je o tomto informována veřejnou vyhláškou.

Regulační plán z podnětu lze změnit nebo zrušit rozhodnutím příslušného zastupitelstva. Postup při pořizování změny regulačního plánu je obdobný postupu při pořizování regulačního plánu, jak je popsán výše.

Stavební zákon dle novely, která nabyla účinnosti 1.1.2018, připouští rovněž tzv. zkrácený postup pořizování změny regulačního plánu, která nevyžaduje zpracování variant řešení. Návrh na pořízení změny regulačního plánu zkráceným způsobem může podat orgán veřejné správy, občan obce, fyzická nebo právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce, nebo oprávněný investor. Návrh se podává u obce, pro jejíž území se změna regulačního plánu pořizuje.

Návrh musí obsahovat:

 • údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení skutečnosti prokazující, že je oprávněn podat návrh na pořízení změny regulačního plánu,
 • důvody pro pořízení změny regulačního plánu,
 • návrh obsahu změny regulačního plánu,
 • návrh úhrady nákladů na zpracování změny regulačního plánu a vyhotovení úplného znění regulačního plánu po jeho změně, v případě změny regulačního plánu vydávaného zastupitelstvem kraje též náklady na zpracování změn územních plánů a regulačních plánů vydávaných obcemi vyvolaných navrhovanou změnou včetně úplného znění územních plánů a regulačních plánů po jejich změně.

Při zkráceném postupu pořizování změny regulačního plánu se nepořizuje zadání změny a vypouští se fáze společného jednání o návrhu změny.

 

B. Regulační plán na žádost a jeho změna

Pořizování regulačního plánu na žádost je zahájeno podáním žádosti fyzické nebo právnické osoby. Žádost o vydání regulačního plánu obsahuje kromě obecných náležitostí podání základní údaje o požadovaném záměru, identifikaci pozemků, údaje o dosavadním využití vymezené plochy, důvody a účel pořízení regulačního plánu a návrh, která územní rozhodnutí regulační plán nahradí. Žádost se podává u odboru dopravy a územního rozvoje.

K žádosti musí být připojeny:

 • stanoviska dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů,
 • návrh regulačního plánu upravený na základě stanovisek dotčených orgánů,
 • vyhodnocení souladu návrhu regulačního plánu se zadáním,
 • údaje o vlivu záměru na území a o jeho nárocích na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a vyjádření vlastníků této infrastruktury,
 • doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám v řešené ploše, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí, anebo souhlas vlastníků pozemků a staveb v řešené ploše nebo dohodu o parcelaci, k nimž žadatel nemá potřebné právo; souhlas nebo dohoda o parcelaci se nepředkládá, jestliže lze pozemky vyvlastnit nebo vyměnit,
 • návrh plánovací smlouvy; v případě, že záměr klade nové nároky pouze na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu nebo na veřejná prostranství, může žadatel místo návrhu plánovací smlouvy doložit smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, které zajistí vybudování nebo úpravu této infrastruktury v rozsahu a čase potřebném pro uskutečnění záměru, a smlouvu s obcí o vybudování veřejných prostranství

Odbor dopravy a územního rozvoje posoudí úplnost podané žádosti, vzájemný soulad předložených stanovisek a zajistí řešení případných rozporů.

Následuje konání veřejného projednání, o jehož uskutečnění je veřejnost informována veřejnou vyhláškou. Po dobu 15 dnů od doručení veřejné vyhlášky je návrh regulačního plánu vystaven k nahlédnutí u pořizovatele a v obci, pro kterou je pořizován. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání se mohou uplatnit námitky a připomínky. K později uplatněným stanoviskům, námitkám a připomínkám se nepřihlíží.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání, zpracuje s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek. Pokud je to potřebné, pořizovatel zajistí úpravu návrhu regulačního plánu. Dojde-li k podstatné úpravě návrhu regulačního plánu, návrh se znovu posoudí a koná se opakované veřejné projednání.

Následně pořizovatel předloží zastupitelstvu obce návrh na vydání regulačního plánu s jeho odůvodněním, které je jeho nedílnou součástí. Regulační plán se vydává formou opatření obecné povahy a veřejnost je o tomto informována veřejnou vyhláškou.

Regulační plán pořízený na žádost lze změnit nebo zrušit rozhodnutím příslušného zastupitelstva pouze na žádost toho, komu přísluší vykonávat práva z něj vyplývající. V záležitostech týkajících se veřejně prospěšných staveb nebo veřejně prospěšných opatření lze změnit nebo zrušit regulační plán na žádost také tehdy, pokud se dostal do rozporu s následně vydanou územně plánovací dokumentací kraje, následně schválenou politikou územního rozvoje anebo následně vydaným územním plánem.

Při pořizování změny regulačního plánu se postupuje obdobně jako při pořizování změny regulačního plánu z podnětu, jak je popsán výše. Taktéž lze od 1. 1. 2018 využít zkrácený způsob pořizování změny regulačního plánu na žádost.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Navrhovatel podá písemně podnět k pořízení nebo žádost o vydání regulačního plánu nebo jeho změny.

08. Dotčené instituce

Návrh na pořízení regulačního plánu nebo jeho změny se podává na obecní úřad obce, pro kterou má být pořízen, případně na Magistrát města Olomouce, jedná-li se regulační plán nebo změnu pro město Olomouc.

Žádost o vydání regulačního plánu nebo jeho změny se podává u odboru dopravy a územního rozvoje Magistrátu města Olomouce.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Podněty k vydání regulačního plánu pro město Olomouc a žádosti k vydání regulačních plánů řeší odbor dopravy a územního rozvoje Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10. Informační centrum odboru se nachází v 1. patře. Podněty k vydání regulačních plánů obcí v obvodu ORP se podávají u těchto obcí.

Úřední hodiny
Po 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

Telefonní číslo: 588 488 106

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Kromě výše uvedených požadavků na podnět k pořízení nebo na žádost o vydání regulačního plánu nebo jeho změny předloží navrhovatel nejlépe katastrální mapu se zákresem záměru.

12. Správní a jiné poplatky

Při podání podnětu k pořízení nebo žádost o vydání regulačního plánu nebo jeho změny se neplatí žádné správní poplatky.

Pokud je pořízení regulačního plánu vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele, může obec podmínit jeho pořízení částečnou nebo úplnou úhradou nákladů na jeho zpracování a na mapové podklady. V případě změny regulačního plánu může zastupitelstvo podmínit její pořízení úhradou nákladů na zpracování změny regulačního plánu a vyhotovení úplného znění regulačního plánu po jeho změně.

13. Lhůty pro vyřízení

Pořízení regulačního plánu nebo jeho změny je proces, jehož délka závisí na lhůtách pro projednávání jednotlivých fází, které předepisuje stavební zákon, a na jejich rozsahu.

Podmínka vydání regulačního plánu na žádost pozbývá platnosti, pokud k vydání nedojde do 1 roku od podání úplné žádosti v souladu se zadáním regulačního plánu; do uvedené lhůty se nezapočítává doba, po kterou žadatel zajišťoval úpravu návrhu regulačního plánu podle výsledků projednání.

14. Další účastníci

Účastníky pořizování regulačního plánu nebo jeho změny jsou:

 • obec, pro kterou je regulační plán pořizován,
 • sousední obce,
 • dotčené orgány státní správy,
 • dotčené organizace,
 • veřejnost.

15. Návazné činnosti

Při pořizování regulačního plánu nebo jeho změny nejsou po žadateli požadovány žádné další činnosti.

16. Možnost řešit elektronicky

Podání lze učinit prostřednictvím datové schránky ID: kazbzri

Upozorňujeme, že datová schránka je vázána vždy ke konkrétnímu subjektu. Proto podává-li žádost osoba fyzická, nelze pro doručování využít jinou datovou schránku. To znamená i datovou schránku evidovanou na podnikající fyzickou osobu (s IČ) nebo právnickou osobu a naopak.

Podání lze rovněž učinit e-mailem na adresu [email protected] - takto učiněné podání musí být podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Pokud takto podepsáno není, je nutné toto podání do 5 kalendářních dnů potvrdit či doplnit písemně, ústně do protokolu, anebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

Elektronické adresy odborů magistrátu i jednotlivých zaměstnanců města ([email protected]) neslouží k přijímání podání.

17. Právní předpisy

Při pořizování regulačního plánu nebo jeho změny se postupuje podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

18. Související právní předpisy

Další předpisy související s tvorbou regulačních plánů a jejich změn:

 • vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
 • vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

a další zákony, vyhlášky a normy dle typu navrhovaného území.

19. Opravné prostředky

Proti regulačnímu plánu nebo jeho změně vydané formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

20. Sankce

Proti navrhovateli nemohou být uplatněny žádné sankce, jelikož pro něj při pořizování regulačního plánu nebo jeho změny nevyplývají žádné povinnosti.

21. Často kladené dotazy

Kde zjistím informace o průběhu pořizování regulačního plánu nebo jeho změny?
Informace o projednávání jednotlivých fází jsou uveřejněny na úřední desce obce, pro kterou se změna pořizuje a na úřední desce Magistrátu města Olomouce. Informace lze také získat přímo na obecním úřadě příslušné obce u určeného zastupitele nebo na oddělení úřad územního plánování odboru dopravy a územního rozvoje Magistrátu města Olomouce.

Kdo může uplatnit připomínky a námitky k regulačnímu plánu nebo jeho změně?
Námitku může podat obec, vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, a osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být regulačním plánem přímo dotčeno.
Připomínku může podat každý.

22. Další informace

Další informace Vám rádi a ochotně poskytnou referenti oddělení úřad územního plánování odboru dopravy a územního rozvoje Magistrátu města Olomouce (úřední hodiny: pondělí a středa 8:00-12:00 a 13:00-17:00, úterý a čtvrtek 8:00-12:00 a 13:00-15:00) a určení zastupitelé příslušných obcí, pro které jsou změny pořizovány.

23. Alternativní zdroj

Kompletní popis procesu pořízení změny územního plánu je uveden v § 61 – 75 stavebního zákona.

24. Související situace

Vlastníkům pozemků a staveb doporučujeme, aby se pravidelně informovali o obsahu regulačního plánu u příslušné obce a aby se zajímali o pořizování jednotlivých změn regulačních plánů, které by mohli jakkoliv zasáhnout jejich pozemky či stavby. Vyhnou se tak nepříjemným překvapením.

25. Zodpovědný útvar

Odbor dopravy a územního rozvoje

26. Zodpovědná osoba

Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje, dv.č. 4.40, tel.č. 588 488 380

27. Platnost od

8. 1. 2020

28. Aktualizováno kdy

4. 1. 2021

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon