Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Životní situace « Městské zeleně a odpadového hospodářství « Odbory magistrátu « Magistrát

Sociální sítě

Koordinované závazné stanovisko

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

okr-koordinovane-sta

04. Základní informace

Koordinované závazné stanovisko ve smyslu § 4 odst. 7 stavebního zákona je nástrojem pro koordinaci více veřejných zájmů, je-li k jejich ochraně příslušný tentýž orgán veřejné správy. Jde o situace, kdy Magistrát města Olomouce vystupuje jako dotčený orgán při ochraně různých veřejných zájmů podle zvláštních právních předpisů. Koordinované závazné stanovisko pak bude zahrnovat více požadavků ochrany veřejného zájmu, které dotčenému orgánu přísluší podle zvláštních zákonů chránit. Koordinované závazné stanovisko je vydáváno namísto jednotlivých závazných stanovisek (odboru dopravy a územního rozvoje, památkové péče, životního prostředí, oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací odboru stavebního a odboru ochrany) Magistrátu města Olomouce jako dotčeného orgánu a plně je nahrazuje. Vydání koordinovaného závazného stanoviska není zvláštní působností dotčeného orgánu, ale vyjádřením koordinace jednotlivých zvláštních působností daných zvláštními zákony.

Koordinované závazné stanovisko může sloužit jako podklad:

 • k žádosti o vydání územního rozhodnutí
 • k podání návrhu veřejnoprávní smlouvy
 • k oznámení záměru v území k vydání územního souhlasu
 • ke společnému oznámení záměru v území k vydání společného souhlasu
 • k žádosti o vydání územního rozhodnutí s posouzením vlivů na životní prostředí
 • k žádosti o vydání společného povolení
 • k žádosti o vydání společného povolení s posouzením vlivů na životní prostředí
 • k žádosti o vydání regulačního plánu
 • k ohlášení k vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru
 • k žádosti o stavební povolení
 • k žádosti o změnu stavby před jejím dokončením
 • k oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
 • k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu
 • k žádosti o povolení předčasného užívání stavby
 • k oznámení změny v užívání stavby
 • k ohlášení o odstranění stavby, zařízení, nebo terénní úpravy

Koordinované závazné stanovisko je vydáváno v rámci přenesené působnosti. Vyjádření odborů Magistrátu města Olomouce vydaná v samostatné působnosti (např. vyjádření Magistrátu města Olomouce, odboru dopravy a územního rozvoje, oddělení majetkové správy a údržby komunikací, zastupujícího vlastníka místních a veřejně přístupných účelových komunikací) nejsou jeho součástí a žadatel si je musí obstarat samostatně.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Koordinované závazné stanovisko obstarává žadatel.

06. Podmínky a postup řešení

Žadatel podá písemnou žádost adresovanou odboru dopravy a územního rozvoje Magistrátu města Olomouce, který je koordinátorem za celý Magistrát města Olomouce. Koordinované závazné stanovisko lze vydat pouze na základě úplné dokumentace vztahující se k zamýšlenému záměru. Pro urychlení vyřízení žádosti lze doporučit předložení dokumentace ve více vyhotoveních, anebo v elektronické podobě. Magistrát města Olomouce je povinen si po vydání koordinovaného závazného stanoviska ponechat jedno vyhotovení dokumentace. Další vyhotovení budou po vydání koordinovaného závazného stanoviska vrácena žadateli.

Po posouzení, zda je záměr z hledisek chráněných zájmů přípustný, vydá Magistrát města Olomouce kladné, anebo záporné koordinované závazné stanovisko. Jestliže shledá záměr přípustným, může stanovit podmínky jeho uskutečnění. Koordinované závazné stanovisko tvoří jeden celek. Proto, je-li žadateli vydáno negativní závazné stanovisko, nelze použít pro účely navazujících řízení ani ty jeho dílčí části, které jsou souhlasné. Žadatel musí v tomto případě buď znovu žádat o vydání koordinovaného závazného stanoviska, anebo požádat všechny jednotlivé odbory o vydání samostatných závazných stanovisek. V případě vydání negativního koordinovaného závazného stanoviska lze doporučit konzultaci s příslušnými odbory Magistrátu města Olomouce.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Žadatel podá písemnou žádost. Pro tento účel lze využít formulář „Žádost o koordinované závazné stanovisko“. Pokud žadatel zastupuje jinou osobu, přiloží k žádosti také plnou moc. V případě, že se záměr týká kulturní památky dle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, musí být žádost podána vlastníkem kulturní památky. V případě žádosti týkající se nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se v památkové zóně nebo jejím ochranném pásmu, musí být žádost podána dle § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vlastníkem, správcem nebo uživatelem této nemovitosti.

08. Dotčené instituce

Koordinované závazné stanovisko vydává odbor dopravy a územního rozvoje Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, Olomouc.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Obecné informace ke koordinovaným závazným stanoviskům:

Ing. Kamila Šindelářová, tel.: 588 488 406, e-mail: , 5. NP, dveře č. 5.31.

 

Informace z hlediska ochrany přírody a krajiny, zemědělského půdního fondu a lesních pozemků podají:

Ing. Kamila Kolenyáková, odborný referent, Odbor životního prostředí, Oddělení péče o krajinu a zemědělství

Tel.: 588 488 346 mobil: 602 445 834 E-mail:

 

Ing. et Ing. Ivan Škraňka, odborný referent, Odbor životního prostředí, Oddělení péče o krajinu a zemědělství

Tel.: 588 488 349 mobil: 420 730 576 001 E-mail:

 

Informace z hlediska památkové ochrany podá:

Mgr. Vlasta Kauerová, vedoucí odboru, Odbor památkové péče

Tel.: 588 488 130 E-mail:

Úřední hodiny
Po 9.00 – 11.00 13:00 – 16:00 hod.
Út (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00 hod.
Čt (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Pokud žadatel zastupuje jinou osobu, je nutné písemné zmocnění.

11. Formuláře

Formulář „Žádost o koordinované závazné stanovisko“ je k dispozici na informačním centru odboru nebo elektronicky na internetových stránkách města Olomouce.

Příloha: Žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska

12. Správní a jiné poplatky

Vydání koordinovaného závazného stanoviska je bezplatné.

13. Lhůty pro vyřízení

V jednoduchých případech je dle správního řádu lhůta pro vyřízení 30 dnů, ve složitějších případech se lhůta prodlužuje na 60 dnů.

14. Další účastníci

Nejsou další účastníci.

16. Možnost řešit elektronicky

Podání lze učinit prostřednictvím datové schránky ID: kazbzri

Podání lze rovněž učinit e-mailem na adresu - takto učiněné podání musí být podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Pokud takto podepsáno není, je nutné toto podání do 5 kalendářních dnů potvrdit či doplnit písemně, ústně do protokolu, anebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

Elektronické adresy odborů magistrátu i jednotlivých zaměstnanců města (jmeno.prijmeni@olomouc.eu) neslouží k přijímání podání.

17. Právní předpisy

Postupuje se podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

18. Související právní předpisy

Další předpisy související s vydáváním územně plánovacích informací:

 • zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 85/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 • platné územní plány dotčených obcí,
 • platná územně plánovací dokumentace vydaná krajem,

a další zákony, vyhlášky a normy dle dotčeného území.

19. Opravné prostředky

Proti koordinovanému závaznému stanovisku není samostatné odvolání přípustné. Lze se odvolat proti navazujícímu správnímu rozhodnutí, které bude na základě tohoto závazného stanoviska vydáno, a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto navazujícího rozhodnutí ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, prostřednictvím správního orgánu, který toto navazující rozhodnutí vydá. Tento přezkum je možný podle § 4 odst. 9 stavebního zákona pouze ve lhůtě jednoho roku ode dne vydání koordinovaného závazného stanoviska.

20. Sankce

Sankce se neuplatňují.

22. Další informace

Další informace Vám rádi a ochotně poskytnou referenti odboru dopravy a územního rozvoje, úřadu územního plánování Magistrátu města Olomouce (úřední hodiny: pondělí 8:00-12:00 a 13:00-17:00, středa 8:00-12:00 a 13:00-19:00, úterý a čtvrtek 8:00-12:00 a 13:00-15:30).

23. Alternativní zdroj

Další informace se žadatel dozví na odboru dopravy a územního rozvoje, úřadu územního plánování Magistrátu města Olomouce nebo může nahlédnou do uvedených předpisů.

24. Související situace

Žadatel může namísto žádosti o vydání koordinovaného závazného stanoviska požádat o závazné stanovisko přímo jednotlivé odbory Magistrátu města Olomouce.

25. Zodpovědný útvar

Odbor dopravy a územního rozvoje

26. Zodpovědná osoba

Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje, dv.č. 4.40, tel.č. 588 488 380

27. Platnost od

1. 12. 2018

28. Aktualizováno kdy

29. 6. 2020

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu