Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Koordinované závazné stanovisko

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

okr-koordinovane-sta

04. Základní informace

Koordinované závazné stanovisko ve smyslu § 4 odst. 7 stavebního zákona je nástrojem pro koordinaci více veřejných zájmů, je-li k jejich ochraně příslušný tentýž orgán veřejné správy. Jde o situace, kdy Magistrát města Olomouce vystupuje jako dotčený orgán při ochraně různých veřejných zájmů podle zvláštních právních předpisů. Koordinované závazné stanovisko pak bude zahrnovat více požadavků ochrany veřejného zájmu, které dotčenému orgánu přísluší podle zvláštních zákonů chránit. Koordinované závazné stanovisko je vydáváno namísto jednotlivých závazných stanovisek (odboru dopravy a územního rozvoje, památkové péče, životního prostředí, oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací odboru stavebního a odboru ochrany) Magistrátu města Olomouce jako dotčeného orgánu a plně je nahrazuje. Koordinované závazné stanovisko naopak nenahrazuje stanoviska a vyjádření vydávaná v samostatné působnosti statutárního města Olomouce. Vydání koordinovaného závazného stanoviska není zvláštní působností dotčeného orgánu, ale vyjádřením koordinace jednotlivých zvláštních působností daných zvláštními zákony.

Koordinované závazné stanovisko může sloužit jako podklad:

 • k žádosti o vydání územního rozhodnutí
 • k podání návrhu veřejnoprávní smlouvy
 • k oznámení záměru v území k vydání územního souhlasu
 • ke společnému oznámení záměru v území k vydání společného souhlasu
 • k žádosti o vydání územního rozhodnutí s posouzením vlivů na životní prostředí
 • k žádosti o vydání společného povolení
 • k žádosti o vydání společného povolení s posouzením vlivů na životní prostředí
 • k ohlášení k vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru
 • k žádosti o stavební povolení
 • k žádosti o změnu stavby před jejím dokončením
 • k oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
 • k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu
 • k žádosti o povolení předčasného užívání stavby
 • k oznámení změny v užívání stavby
 • k ohlášení o odstranění stavby, zařízení, nebo terénní úpravy

Koordinované závazné stanovisko je vydáváno v rámci přenesené působnosti. Vyjádření odborů Magistrátu města Olomouce vydaná v samostatné působnosti (např. vyjádření Magistrátu města Olomouce, odboru dopravy a územního rozvoje, oddělení majetkové správy a údržby komunikací, zastupujícího vlastníka místních a veřejně přístupných účelových komunikací) nejsou jeho součástí a žadatel si je musí obstarat samostatně.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Koordinované závazné stanovisko obstarává žadatel.

06. Podmínky a postup řešení

Žadatel podá písemnou žádost adresovanou odboru dopravy a územního rozvoje Magistrátu města Olomouce, který je koordinátorem za celý Magistrát města Olomouce. Koordinované závazné stanovisko lze vydat pouze na základě úplné dokumentace, zpracované podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu pro daný účel. Pro urychlení vyřízení žádosti lze doporučit předložení dokumentace ve více vyhotoveních, anebo v elektronické podobě. Magistrát města Olomouce je povinen si po vydání koordinovaného závazného stanoviska ponechat jedno vyhotovení dokumentace. Další vyhotovení budou po vydání koordinovaného závazného stanoviska vrácena žadateli.

Nemá-li žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, vyzve Magistrát města Olomouce žadatele k jejich odstranění, poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích neodstranění nedostatků žádosti.

Neodstraní-li žadatel vady žádosti, které brání vydání koordinovaného závazného stanoviska, Magistrát města Olomouce mu písemně sdělí, že koordinované závazné stanovisko nemůže být vydáno.

Po dobu odstraňování vad žádosti lhůta pro vydání koordinovaného závazného stanoviska neběží. Ode dne odstranění vad žádosti počne běžet nová lhůta 30 dnů pro vydání koordinovaného závazného stanoviska.

Po posouzení, zda je záměr z hledisek chráněných zájmů přípustný, vydá Magistrát města Olomouce kladné, anebo záporné koordinované závazné stanovisko. Jestliže shledá záměr přípustným, může stanovit podmínky jeho uskutečnění. Koordinované závazné stanovisko tvoří jeden celek, s jedním výrokem. Proto, je-li žadateli vydáno negativní koordinované závazné stanovisko, nelze použít pro účely navazujících řízení ani ty jeho dílčí části, které jsou souhlasné. Žadatel musí v tomto případě buď znovu žádat o vydání koordinovaného závazného stanoviska, anebo požádat všechny jednotlivé odbory o vydání samostatných závazných stanovisek. V případě vydání negativního koordinovaného závazného stanoviska lze doporučit konzultaci s příslušnými odbory Magistrátu města Olomouce.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Žadatel podá písemnou žádost. Pro tento účel lze využít formulář „Žádost o koordinované závazné stanovisko“. Pokud žadatel zastupuje jinou osobu, přiloží k žádosti také plnou moc. V případě, že se záměr týká kulturní památky dle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, musí být žádost podána vlastníkem kulturní památky. V případě žádosti týkající se nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se v památkové zóně nebo jejím ochranném pásmu, musí být žádost podána dle § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vlastníkem, správcem nebo uživatelem této nemovitosti.

08. Dotčené instituce

Koordinované závazné stanovisko vydává odbor dopravy a územního rozvoje Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, Olomouc.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Obecné informace ke koordinovaným závazným stanoviskům:

Ing. Kamila Šindelářová, tel.: 588 488 406, e-mail: [email protected], 5. NP, dveře č. 5.31.

 

Informace z hlediska ochrany přírody a krajiny, zemědělského půdního fondu a lesních pozemků podají:

Ing. Kamila Kolenyáková, odborný referent, Odbor životního prostředí, Oddělení péče o krajinu a zemědělství

Tel.: 588 488 346 mobil: 602 445 834 E-mail: [email protected]

 

Ing. et Ing. Ivan Škraňka, odborný referent, Odbor životního prostředí, Oddělení péče o krajinu a zemědělství

Tel.: 588 488 349 mobil: 420 730 576 001 E-mail: [email protected]

 

Informace z hlediska památkové ochrany podá:

Mgr. Vlasta Kauerová, vedoucí odboru, Odbor památkové péče

Tel.: 588 488 130 E-mail: [email protected]

Úřední hodiny
Po 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Pokud žadatel zastupuje jinou osobu, je nutné písemné zmocnění.

11. Formuláře

Formulář Žádost o koordinované závazné stanovisko je k dispozici na informačním centru odboru nebo elektronicky na internetových stránkách města Olomouce.

12. Správní a jiné poplatky

Vydání koordinovaného závazného stanoviska je bezplatné.

13. Lhůty pro vyřízení

Magistrát města Olomouce vydá koordinované závazné stanovisko bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byl o vydání koordinovaného závazného stanoviska požádán. K této lhůtě se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ohledání na místě nebo jde-li o zvlášť složitý případ.

Složitost případu může být dána tím, že je si nutné jako podklad dílčí části koordinovaného závazného stanoviska vyžádat odborný podklad od jiného správního orgánu. Například památkový zákon stanoví vyjádření odborné organizace státní památkové péče, Národního památkového ústavu (dále jen NPÚ), jako obligatorní zákonný podklad pro vydání závazného stanoviska.

O prodloužení lhůty k vydání koordinovaného závazného stanoviska vydá Magistrát města Olomouce usnesení, které se pouze poznamená do spisu, a vyrozumí o této skutečnosti žadatele. Lhůta pro vydání koordinovaného závazného stanoviska neběží po dobu odstraňování vad žádosti. Ode dne odstranění vad žádosti počne běžet nová lhůta 30 dnů pro vydání koordinovaného závazného stanoviska.

Jestliže není koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Olomouce vydáno ve lhůtě pro jeho vydání, považuje se za souhlasné a bez podmínek (tzv. fiktivní souhlasné koordinované závazné stanovisko). To neplatí pro závazná stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a pro závazná stanoviska orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny, kterým se:

 • vyslovuje souhlas k zásahům, které by mohly vést k závažnému nebo nevratnému poškození nebo ke zničení přírodního stanoviště v zájmu Evropských společenství nebo druhů v zájmu Evropských společenství,
 • uděluje souhlas k činnostem podmíněným souhlasem orgánu ochrany přírody v ptačích oblastech,
 • posuzuje splnění podmínek pro povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, které jsou předmětem ochrany podle práva Evropské unie a podle zákona o ochraně přírody a krajiny,
 • uděluje souhlas s činnostmi vymezenými v bližších ochranných podmínkách zvláště chráněných území, která byla vyhlášena k zajištění udržení příznivého stavu evropských stanovišť nebo stanovišť evropsky významných druhů, které jsou předmětem ochrany evropsky významných lokalit,
 • posuzuje záměr z hlediska zájmů chráněných podle zákona o ochraně přírody a krajiny, a které je vydáno jako jednotné závazné stanovisko k zásahu do přírody a krajiny.

14. Další účastníci

Nejsou další účastníci.

16. Možnost řešit elektronicky

Podání lze učinit prostřednictvím datové schránky ID: kazbzri

Upozorňujeme, že datová schránka je vázána vždy ke konkrétnímu subjektu. Proto podává-li žádost osoba fyzická, nelze pro doručování využít jinou datovou schránku. To znamená i datovou schránku evidovanou na podnikající fyzickou osobu (s IČ) nebo právnickou osobu a naopak.

Podání lze rovněž učinit e-mailem na adresu [email protected] - takto učiněné podání musí být podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Pokud takto podepsáno není, je nutné toto podání do 5 kalendářních dnů potvrdit či doplnit písemně, ústně do protokolu, anebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

Elektronické adresy odborů magistrátu i jednotlivých zaměstnanců města ([email protected]) neslouží k přijímání podání.

17. Právní předpisy

Postupuje se podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

18. Související právní předpisy

Další předpisy související s vydáváním územně plánovacích informací:

 • zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 85/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 • platné územní plány dotčených obcí,
 • platná územně plánovací dokumentace vydaná krajem,

a další zákony, vyhlášky a normy dle dotčeného území.

19. Opravné prostředky

Jestliže nebyly splněny předpoklady pro vydání fiktivního souhlasného koordinovaného závazného stanoviska bez podmínek, vydá nadřízený správní orgán nové koordinované závazné stanovisko, kterým se koordinované závazné stanovisko zruší. Nové koordinované závazné stanovisko lze vydat do 6 měsíců od právní moci rozhodnutí, které bylo koordinovaným závazným stanoviskem podmíněno.

Proti závaznému stanovisku nelze podat samostatné odvolání. Koordinované závazné stanovisko je možné potvrdit nebo změnit v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí stavebního úřadu, které bylo podmíněno koordinovaným závazným stanoviskem.

Nezákonné koordinované závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný Krajský úřad Olomouckého kraje. Lhůty pro zahájení přezkumného řízení a zrušení nebo změnu koordinovaného závazného stanoviska v přezkumném řízení počínají běžet ode dne, kdy rozhodnutí nebo jiný úkon stavebního úřadu nabylo právních účinků. Lhůty pro zahájení přezkumného řízení a zrušení nebo změnu koordinovaného závazného stanoviska v přezkumném řízení u koordinovaného závazného stanoviska, které je podkladem pro vydání certifikátu autorizovaného inspektora, počínají běžet ode dne vzniku práva provést oznámený záměr. Přezkumné řízení lze zahájit do 1 roku od právní moci rozhodnutí, které bylo koordinovaným závazným stanoviskem podmíněno; koordinované závazné stanovisko nelze v přezkumném řízení zrušit nebo změnit po uplynutí 15 měsíců od právní moci rozhodnutí, které bylo koordinovaným závazným stanoviskem podmíněno.

20. Sankce

Sankce se neuplatňují.

22. Další informace

Další informace Vám rádi a ochotně poskytnou referenti odboru dopravy a územního rozvoje, úřadu územního plánování Magistrátu města Olomouce (úřední hodiny: pondělí 8:00-12:00 a 13:00-17:00, středa 8:00-12:00 a 13:00-19:00, úterý a čtvrtek 8:00-12:00 a 13:00-15:30).

23. Alternativní zdroj

Další informace se žadatel dozví na odboru dopravy a územního rozvoje, úřadu územního plánování Magistrátu města Olomouce nebo může nahlédnou do uvedených předpisů.

24. Související situace

Žadatel může namísto žádosti o vydání koordinovaného závazného stanoviska požádat o závazné stanovisko přímo jednotlivé odbory Magistrátu města Olomouce.

25. Zodpovědný útvar

Odbor dopravy a územního rozvoje

26. Zodpovědná osoba

Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje, dv.č. 4.40, tel.č. 588 488 380

27. Platnost od

1. 1. 2021

28. Aktualizováno kdy

4. 1. 2021

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon