Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Životní situace « Městské zeleně a odpadového hospodářství « Odbory magistrátu « Magistrát

Sociální sítě

Závazné stanovisko úřadu územního plánování

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

okr-zavazne-stanovis

04. Základní informace

Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Vymezuje zastavěné a nezastavěné území, plochy přestavby, plochy pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy. Územní plán také stanoví podmínky pro využití těchto ploch.

Podle novely stavebního zákona, která nabyla účinnosti 1.1.2018, je úřad územního plánování dotčeným orgánem, který vydává závazné stanovisko. V závazném stanovisku úřad územního plánování určí, zda je záměr přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv. Jestliže shledá záměr přípustným, stanoví podmínky jeho uskutečnění. Pro stavební úřad je vydané závazné stanovisko závazným podkladem pro jeho rozhodnutí.

Závazné stanovisko je podkladem v případech, kdy bude stavební úřad vydávat :

 • územní rozhodnutí
 • uzavření veřejnoprávní smlouvy
 • územní rozhodnutí s posuzováním vlivů na životní prostředí
 • společné územní a stavební řízení
 • společné územní a stavební řízení s posuzováním vlivů na životní prostředí
 • územní souhlas
 • společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
 • vydání souhlasu se změnou v užívání stavby
 • rozhodnutí o žádosti o dodatečném povolení stavby

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

V případě záměru, pro nějž je příslušný stavební úřad MMOl, si závazné stanovisko úřadu územního plánování může obstarat stavební úřad.

V případě záměru na území obce s rozšířenou působností, pro nějž je příslušný jiný stavební úřad, obstarává závazné stanovisko úřadu územního plánování vždy žadatel. Žádost o závazné stanovisko může v tomto případě podat fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba nebo jejich zástupce, která je vlastníkem dotčených pozemků nebo má záměr na dotčených pozemcích.

Koordinované závazné stanovisko, jehož součástí je závazné stanovisko úřadu územního plánování, obstarává vždy žadatel.

06. Podmínky a postup řešení

V případě, že závazné stanovisko úřadu územního plánování neobstarává přímo stavební úřad, žadatel podá písemnou žádost adresovanou odboru dopravy a územního rozvoje (dále ODUR) Magistrátu města Olomouce, který je úřadem územního plánování jak pro město Olomouc, tak pro celé území obce s rozšířenou působností. Závazné stanovisko může Magistrát města Olomouce vydat pouze na základě úplné dokumentace. ODUR posoudí zda je záměr přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv. Jestliže shledá záměr přípustným, stanoví podmínky jeho uskutečnění.

Vydání závazného stanoviska není překážkou vydání závazného stanoviska týkajícího se jiného záměru v daném území. Úkolem ODUR je vzájemná koordinace záměrů v území.

Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vydání, nestanoví-li úřad územního plánování v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 3 roky. Platnost závazného stanoviska nelze prodloužit, pokud se změnily podmínky v území.

Závazné stanovisko nepozbývá platnosti,

 • bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní moci,
 • byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo společné povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti, nebo
 • nabyl-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas anebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru učiněného v době platnosti závazného stanoviska.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Žadatel nejprve ověří u příslušného stavebního úřadu, zda jeho záměr vyžaduje závazné stanovisko úřadu územního plánování. V případě, že závazné stanovisko úřadu územního plánování neobstará přímo stavební úřad, podá písemnou žádost na formuláři „Žádost o závazné stanovisko“. Pokud žadatel zastupuje jinou osobu, přiloží k žádosti také plnou moc.

08. Dotčené instituce

Závazné stanovisko úřadu územního plánování vydává odbor dopravy a územního rozvoje Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, Olomouc.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Informační centrum odboru dopravy a územního rozvoje se nachází v 1. patře budovy Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10.

Úřední hodiny
Po 9.00 – 11.00 13:00 – 16:00 hod.
Út (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00 hod.
Čt (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

Telefonní číslo: 588 488 106

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Pokud žadatel zastupuje jinou osobu, je nutné písemné zmocnění.

11. Formuláře

Formulář „Žádost o závazné stanovisko“ je k dispozici na informačním centru odboru nebo elektronicky na internetových stránkách města Olomouce.

Příloha: Žádost o závazné stanovisko

12. Správní a jiné poplatky

Vydání závazného stanoviska je bezplatné.

13. Lhůty pro vyřízení

V jednoduchých případech je dle správního řádu lhůta pro vyřízení 30 dnů, ve složitějších případech se lhůta prodlužuje na 60 dnů.

14. Další účastníci

Nejsou další účastníci.

16. Možnost řešit elektronicky

Podání lze učinit prostřednictvím datové schránky ID: kazbzri

Podání lze rovněž učinit e-mailem na adresu - takto učiněné podání musí být podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Pokud takto podepsáno není, je nutné toto podání do 5 kalendářních dnů potvrdit či doplnit písemně, ústně do protokolu, anebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

Elektronické adresy odborů magistrátu i jednotlivých zaměstnanců města (jmeno.prijmeni@olomouc.eu) neslouží k přijímání podání.

17. Právní předpisy

Postupuje se podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, , ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

18. Související právní předpisy

Další předpisy související s vydáváním územně plánovacích informací:

 • platné územní plány dotčených obcí,
 • platná územně plánovací dokumentace vydaná krajem,
 • vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
 • vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
 • zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 44/1988 Sb., horní zákon, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

a další zákony, vyhlášky a normy dle dotčeného území.

19. Opravné prostředky

Proti tomuto závaznému stanovisku není samostatné odvolání přípustné. Lze se odvolat proti navazujícímu správnímu rozhodnutí, které bude na základě tohoto závazného stanoviska vydáno, a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto navazujícího rozhodnutí ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc, 779 11 Olomouc, prostřednictvím správního orgánu, který toto navazující rozhodnutí vydá. Tento přezkum je možný podle § 4 odst. 9 stavebního zákona pouze ve lhůtě jednoho roku ode dne vydání závazného stanoviska

20. Sankce

Sankce se neuplatňují.

22. Další informace

Další informace Vám rádi a ochotně poskytnou referenti odboru dopravy a územního rozvoje Magistrátu města Olomouce (úřední hodiny: pondělí 8:00-12:00 a 13:00-17:00, středa 8:00-12:00 a 13:00-19:00, úterý a čtvrtek 8:00-12:00 a 13:00-15:30).

23. Alternativní zdroj

Další informace se žadatel dozví na odboru dopravy a územního rozvoje, úřadu územního plánování Magistrátu města Olomouce nebo může nahlédnou do uvedených předpisů.

24. Související situace

Žadatel může požádat o koordinované závazné stanovisko.

25. Zodpovědný útvar

Odbor dopravy a územního rozvoje

26. Zodpovědná osoba

Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje, dv.č. 4.40, tel.č. 588 488 380

27. Platnost od

1. 12. 2018

28. Aktualizováno kdy

29. 6. 2020

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu