Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Závazné stanovisko úřadu územního plánování

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

okr-zavazne-stanovis

04. Základní informace

Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Vymezuje zastavěné a nezastavěné území, plochy přestavby, plochy pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy. Územní plán také stanoví podmínky pro využití těchto ploch.

Úřad územního plánování plánování je s účinností od 1. 1. 2018 dotčeným orgánem, který vydává závazné stanovisko. V závazném stanovisku úřad územního plánování určí, zda je záměr přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv. Jestliže shledá záměr přípustným, stanoví podmínky jeho uskutečnění. Závazné stanovisko je ve stanovených případech povinnou náležitostí žádosti podané ke stavebnímu úřadu. Pro stavební úřad je vydané závazné stanovisko závazným podkladem pro jeho rozhodnutí.

Závazné stanovisko vydá úřad územního plánování bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byl o vydání závazného stanoviska požádán. K této lhůtě se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ohledání na místě nebo jde-li o zvlášť složitý případ. O prodloužení lhůty k vydání závazného stanoviska vydá úřad územního plánování usnesení, které se pouze poznamená do spisu, a vyrozumí o této skutečnosti žadatele. Lhůta pro vydání závazného stanoviska neběží po dobu odstraňování vad žádosti. Ode dne odstranění vad žádosti počne běžet nová lhůta 30 dnů pro vydání závazného stanoviska.

Jestliže není závazné stanovisko úřadu územního plánování vydáno ve lhůtě pro jeho vydání, považuje se za souhlasné a bez podmínek.

Závazné stanovisko je podkladem v případech, kdy bude stavební úřad vydávat :

 • územní rozhodnutí
 • uzavření veřejnoprávní smlouvy
 • územní rozhodnutí s posuzováním vlivů na životní prostředí
 • společné územní a stavební řízení
 • společné územní a stavební řízení s posuzováním vlivů na životní prostředí
 • územní souhlas
 • společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
 • vydání souhlasu nebo povolení se změnou v užívání stavby
 • rozhodnutí o žádosti o dodatečném povolení stavby
 • povolení stavby speciálním stavebním úřadem, jestliže se nevydává územní rozhodnutí ani územní souhlas

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

V případě záměru, pro nějž je příslušný stavební úřad MMOl, si závazné stanovisko úřadu územního plánování může obstarat stavební úřad.

V případě záměru na území obce s rozšířenou působností, pro nějž je příslušný jiný stavební úřad, obstarává závazné stanovisko úřadu územního plánování vždy žadatel. Žádost o závazné stanovisko může v tomto případě podat fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba nebo jejich zástupce, která je vlastníkem dotčených pozemků nebo má záměr na dotčených pozemcích.

Koordinované závazné stanovisko, jehož součástí je závazné stanovisko úřadu územního plánování, obstarává vždy žadatel.

06. Podmínky a postup řešení

V případě, že závazné stanovisko úřadu územního plánování neobstarává přímo stavební úřad, žadatel podá písemnou žádost adresovanou odboru dopravy a územního rozvoje (dále ODUR) Magistrátu města Olomouce, který je úřadem územního plánování jak pro město Olomouc, tak pro celé území obce s rozšířenou působností.

Závazné stanovisko může Magistrát města Olomouce vydat pouze na základě dokumentace zpracované podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu pro daný účel. Jedná se zejména o tyto části:

 • průvodní zprávu (údaje o stavbě, žadateli, zpracovateli, členění stavby),
 • souhrnnou technickou zprávu (popis území stavby, příp. popis a zhodnocení území – zejména údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci, celkový popis stavby, příp. popis navrhované změny využití území, změny vlivu užívání stavby na území, připojení na technickou infrastrukturu, příp. nové nároky na technickou infrastrukturu, dopravní řešení, příp. nové nároky na dopravní infrastrukturu, řešení vegetace a souvisejících terénních úprav, celkové vodohospodářské řešení),
 • situační výkresy (situační výkres širších vztahů, katastrální situační výkres, koordinační situační výkres, případně speciální situační výkres),
 • dokumentace objektů (charakteristické půdorysy, charakteristické řezy, základní pohledy).

Nemá-li žádost o vydání závazného stanoviska předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, vyzve úřad územního plánování žadatele k jejich odstranění, poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích neodstranění nedostatků žádosti.

Neodstraní-li žadatel vady žádosti, které brání vydání závazného stanoviska, úřad územního plánování mu písemně sdělí, že závazné stanovisko nemůže být vydáno. Po dobu odstraňování vad žádosti lhůta pro vydání závazného stanoviska neběží. Ode dne odstranění vad žádosti počne běžet nová lhůta 30 dnů pro vydání závazného stanoviska.

ODUR posoudí zda je záměr přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv. Jestliže shledá záměr přípustným, může stanovit podmínky jeho uskutečnění.

Vydání závazného stanoviska není překážkou vydání závazného stanoviska týkajícího se jiného záměru v daném území. Úkolem ODUR je vzájemná koordinace záměrů v území.

Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vydání, nestanoví-li úřad územního plánování v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 3 roky. Platnost závazného stanoviska nelze prodloužit, pokud se změnily podmínky v území.

Závazné stanovisko nepozbývá platnosti,

 • bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní moci,
 • byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo společné povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti, nebo
 • nabyl-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas anebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru učiněného v době platnosti závazného stanoviska.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Žadatel nejprve ověří u příslušného stavebního úřadu, zda jeho záměr vyžaduje závazné stanovisko úřadu územního plánování. V případě, že závazné stanovisko úřadu územního plánování neobstará přímo stavební úřad, podá písemnou žádost na formuláři „Žádost o závazné stanovisko“. Pokud žadatel zastupuje jinou osobu, přiloží k žádosti také plnou moc.

08. Dotčené instituce

Závazné stanovisko úřadu územního plánování vydává odbor dopravy a územního rozvoje Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, Olomouc.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Informační centrum odboru dopravy a územního rozvoje se nachází v 1. patře budovy Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10.

Úřední hodiny
Po 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

Telefonní číslo: 588 488 106

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Pokud žadatel zastupuje jinou osobu, je nutné písemné zmocnění.

11. Formuláře

Formulář „Žádost o závazné stanovisko“ je k dispozici na informačním centru odboru nebo elektronicky na internetových stránkách města Olomouce.

12. Správní a jiné poplatky

Vydání závazného stanoviska je bezplatné.

13. Lhůty pro vyřízení

Úřad územního plánování vydá závazné stanovisko bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byl o vydání závazného stanoviska požádán. K této lhůtě se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ohledání na místě nebo jde-li o zvlášť složitý případ. O prodloužení lhůty k vydání závazného stanoviska vydá úřad územního plánování usnesení, které se pouze poznamená do spisu, a vyrozumí o této skutečnosti žadatele.

Jestliže není závazné stanovisko úřadu územního plánování vydáno ve lhůtě pro jeho vydání, považuje se za souhlasné a bez podmínek (tzv. fiktivní souhlasné závazné stanovisko).

14. Další účastníci

Nejsou další účastníci.

16. Možnost řešit elektronicky

Podání lze učinit prostřednictvím datové schránky ID: kazbzri

Upozorňujeme, že datová schránka je vázána vždy ke konkrétnímu subjektu. Proto podává-li žádost osoba fyzická, nelze pro doručování využít jinou datovou schránku. To znamená i datovou schránku evidovanou na podnikající fyzickou osobu (s IČ) nebo právnickou osobu a naopak.

Podání lze rovněž učinit e-mailem na adresu [email protected] - takto učiněné podání musí být podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Pokud takto podepsáno není, je nutné toto podání do 5 kalendářních dnů potvrdit či doplnit písemně, ústně do protokolu, anebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

Elektronické adresy odborů magistrátu i jednotlivých zaměstnanců města ([email protected]) neslouží k přijímání podání.

17. Právní předpisy

Postupuje se podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, , ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

18. Související právní předpisy

Další předpisy související s vydáváním územně plánovacích informací:

 • platné územní plány dotčených obcí,
 • platná územně plánovací dokumentace vydaná krajem,
 • vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
 • vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
 • zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 44/1988 Sb., horní zákon, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

a další zákony, vyhlášky a normy dle dotčeného území.

19. Opravné prostředky

Jestliže nebyly splněny předpoklady pro vydání fiktivního souhlasného závazného stanoviska bez podmínek, vydá nadřízený správní orgán nové závazné stanovisko, kterým se závazné stanovisko zruší. Nové závazné stanovisko lze vydat do 6 měsíců od právní moci rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno.

Proti závaznému stanovisku nelze podat samostatné odvolání. Závazné stanovisko je možné potvrdit nebo změnit v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí stavebního úřadu, které bylo podmíněno závazným stanoviskem.

Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný Krajský úřad Olomouckého kraje. Lhůty pro zahájení přezkumného řízení a zrušení nebo změnu závazného stanoviska v přezkumném řízení počínají běžet ode dne, kdy rozhodnutí nebo jiný úkon stavebního úřadu nabylo právních účinků. Lhůty pro zahájení přezkumného řízení a zrušení nebo změnu závazného stanoviska v přezkumném řízení u závazného stanoviska, které je podkladem pro vydání certifikátu autorizovaného inspektora, počínají běžet ode dne vzniku práva provést oznámený záměr. Přezkumné řízení lze zahájit do 1 roku od právní moci rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno; závazné stanovisko nelze v přezkumném řízení zrušit nebo změnit po uplynutí 15 měsíců od právní moci rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno.

20. Sankce

Sankce se neuplatňují.

22. Další informace

Další informace Vám rádi a ochotně poskytnou referenti odboru dopravy a územního rozvoje Magistrátu města Olomouce (úřední hodiny: pondělí 8:00-12:00 a 13:00-17:00, středa 8:00-12:00 a 13:00-19:00, úterý a čtvrtek 8:00-12:00 a 13:00-15:30).

23. Alternativní zdroj

Další informace se žadatel dozví na odboru dopravy a územního rozvoje, úřadu územního plánování Magistrátu města Olomouce nebo může nahlédnou do uvedených předpisů.

24. Související situace

Žadatel může požádat o koordinované závazné stanovisko.

25. Zodpovědný útvar

Odbor dopravy a územního rozvoje

26. Zodpovědná osoba

Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje, dv.č. 4.40, tel.č. 588 488 380

27. Platnost od

1. 1. 2021

28. Aktualizováno kdy

4. 1. 2021

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon