Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Zápis dětí do mateřské školy

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

OSKOL-003

04. Základní informace

Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce - § 34, odst. 3 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Dle § 34a odst. 2 školského zákona (z.č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozd.předpisů) je zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

06. Podmínky a postup řešení

Dle § 34 odst. 2 školského zákona (z.č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozd.předpisů) se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.

Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Zákonný zástupce se v předem oznámeném termínu dostaví do mateřské školy, kterou si dle svého uvážení zvolil a podá žádost o přijetí dítěte.

08. Dotčené instituce

V libovolné mateřské škole.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

V mateřské škole s pracovníky, kteří jsou pověřeni k vyřizování žádostí.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Při zápisu předloží rodiče občanský průkaz a další doklady dle pokynů příslušné mateřské školy ( např. rodný list dítěte).

11. Formuláře

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdrží zákonný zástupce v mateřské škole.

12. Správní a jiné poplatky

Zápis do mateřské školy je bezplatný.

13. Lhůty pro vyřízení

Zákonný zástupce odevzdá v mateřské škole žádost v předem stanoveném termínu. Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy do 30 dnů ode dne stanoveného k odevzdání žádosti – zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

16. Možnost řešit elektronicky

Nelze řešit elektronicky, je nutná návštěva MŠ.

17. Právní předpisy

  • Zákon č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

18. Související právní předpisy

  • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
  • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů.
  • Vyhl.č. 9/2016 Sb., o školských obvodech spádových mateřských škol, jejichž zřizovatelem je Statutární město Olomouc

19. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí ředitele může zákonný zástupce podat odvolání prostřednictvím ředitele mateřské školy ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

20. Sankce

Dle § 182a odst.1 z.č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozd.předpisů, se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že

a) jako zákonný zástupce
1. nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4,
2. nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání podle § 34a odst. 2,
3. zanedbává péči o povinnou školní docházku žáka nebo o povinné předškolní vzdělávání dítěte,

Dle § 182a odst. 2 lze za tento přestupek uložit pokutu až do výše 5000 Kč.

21. Často kladené dotazy

Mohu zapsat dítě do libovolné mateřské školy?
Ano, je možno si vybrat mateřskou školu dle vlastní volby.

Mohu zapsat dítě do více mateřských škol současně?
Tento způsob není v právních předpisech přímo zakázán, ale nelze jej doporučit, neboť tímto dochází k blokaci míst v mateřských školách.

Jak postupovat, když dítě nebude přijato do mateřské školy?
Podat odvolání proti rozhodnutí ředitele a informovat se o volných místech v mateřských školách nebo na odboru školství Magistrátu města Olomouce – Dana Halová, e-mail: dana.halova@olomouc.eu, tel.: 588 488 583.

22. Další informace

Informace o možnosti umístění dítěte do mateřské školy během roku lze na odboru školství Magistrátu města Olomouce telefonicky nebo e-mailem.

24. Související situace

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy

25. Zodpovědný útvar

Magistrát města Olomouce, odbor školství

26. Zodpovědná osoba

Dana Halová, tel.:588 488 583

27. Platnost od

1. 3. 2019

28. Aktualizováno kdy

18. 3. 2019

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý:
(objednaní klienti)
8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek:
(objednaní klienti)
8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu