Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Zábory a rozkopávky veřejné zeleně

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

OMZOH-OMZ-04

04. Základní informace

Klient - fyzická osoba nebo zástupce společnosti hodlají na veřejné zelené ploše provádět rozkopávky (např. inženýrské sítě, optické kabely), zábory – umístění lešení a zařízení staveniště, umisťován reklamních tabulí typu „A“ do 0,6m2 reklamní plochy, restauračních předzahrádek (nových, nebo opakujících se)

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Klient - fyzická osoba nebo zástupce společnosti (právnická osoba)

06. Podmínky a postup řešení

ROZKOPÁVKY

 1. žadatel – fyzická osoba, nebo zástupce společnosti si stáhnou z webových stránek MMOl OMZOH (odbor městské zeleně a odpadového hospodářství) - tiskopisy a nebo si vyzvednou na oddělení městské zeleně (4.NP Hynaisova 10, Olomouc), prázdný tiskopis ŽÁDOST O POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉ ZELENĚ – ZÁBORY A VÝKOPOVÉ PRÁCE
 2. žadatel tiskopis žádosti vypíše, podepíše a s přílohami, které jsou vypsány v tiskopisu žádosti, je předá na oddělení městské zeleně OMZOH MMOl
 3. žadatel obdrží do 30 dnů sdělení o zamítnutí žádosti nebo výzvu k podpisu vypracované dohody o záboru veřejného prostranství zeleně
 4. po obdržení dohody může žadatel provést jím žádanou rozkopávku
 5. po ukončení rozkopávky je žadatel povinen poškozenou vegetační plochu uvést do řádného zatravněného stavu a předat protokolárně zpět zástupci oddělení městské zeleně OMZOH MMOl

ZÁBORY – reklamní tabule

 1. odd. městské zeleně OMZOH MMOl může povolovat reklamní tabule pouze do 0,6 m2 reklamní plochy
 2. žadatel – fyzická osoba, nebo zástupce společnosti si stáhnou z webových stránek MMOl OMZOH - tiskopisy a nebo si vyzvednou na oddělení městské zeleně (4.NP Hynaisova 10, Olomouc), prázdný tiskopis ŽÁDOST O POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉ ZELENĚ – ZÁBORY A VÝKOPOVÉ PRÁCE
 3. žadatel tiskopis žádosti vypíše, podepíše a s přílohami, které jsou vypsány v tiskopisu žádosti, je předá na oddělení městské zeleně OMZOH MMOl
 4. žadatel obdrží do 30 dnů sdělení o zamítnutí žádosti nebo výzvu k podpisu vypracované dohody o záboru veřejného prostranství zeleně
 5. po obdržení dohody s kladným stanoviskem může žadatel provést umístění reklamní tabule na jím žádaném místě

ZÁBORY - sezónní restaurační předzahrádky – nové

 1. žadatel – fyzická osoba, nebo zástupce společnosti si stáhnou z webových stránek MMOl OMZOH - tiskopisy a nebo si vyzvednou na oddělení městské zeleně (4.NP Hynaisova 10, Olomouc), prázdný tiskopis ŽÁDOST O POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉ ZELENĚ – ZÁBORY A VÝKOPOVÉ PRÁCE
 2. žadatel tiskopis žádosti vypíše, podepíše a s přílohami, které jsou vypsány v tiskopisu žádosti, je předá na oddělení městské zeleně OMZOH MMOl
 3. současně předloží vyjádření KMČ k umístění nové předzahrádky, vyjádření POLICIE ČR – dopravního inspektorátu, který posuzuje umístění nové předzahrádky z dopravního hlediska, v případě umístění sezónní restaurační zahrádky do lokality památkově chráněného území předloží žadatel vyjádření odboru památkové péče MMOl
 4. po předání žádosti a všech výše uvedených vyjádření na naše oddělení, oddělení městské zeleně OMZOH MMOl vypracuje zprávu do Rady města Olomouce a ta na svém nejbližším zasedání rozhodne o umístění či neumístění nové restaurační předzahrádky
 5. pokud bude vyjádření Rady města Olomouce kladné, bude žadatel vyzván k podpisu námi vypracované dohody o povolení zvláštního užívání veřejné zeleně – zábory a výkopové práce, opatřené razítkem a podpisem vedoucí oddělení Ing. Štěpánkovou
 6. po obdržení dohody s kladným stanoviskem může žadatel provést umístění nové předzahrádky pro sezónní restaurační provoz na jím žádaném místě
 7. Po ukončení záboru je žadatel povinen uvést vegetační plochu do řádného (zatravněného) stavu a předat protokolárně zpět zástupci odd. městské zeleně OMZOH MMOl.

ZÁBORY – sezónní restaurační předzahrádky – opakovaně umisťované

 1. žadatel – fyzická osoba, nebo zástupce společnosti si stáhnou z webových stránek MMOl OMZOH - tiskopisy a nebo si vyzvednou na oddělení péče o zeleň (4.NP Hynaisova 10, Olomouc), prázdný tiskopis ŽÁDOST O POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉ ZELENĚ – ZÁBORY A VÝKOPOVÉ PRÁCE
 2. žadatel tiskopis žádosti vypíše, podepíše a s přílohami, které jsou vypsány v tiskopisu žádosti, je předá na oddělení městské zeleně OMZOH MMOl
 3. žadatel obdrží do 30 dnů sdělení o zamítnutí žádosti nebo výzvu k podpisu vypracované dohody o záboru veřejného prostranství zeleně
 4. po obdržení dohody s kladným stanoviskem může žadatel provést umístění nové předzahrádky pro sezónní restaurační provoz na jím žádaném místě
 5. Po ukončení záboru je žadatel povinen uvést vegetační plochu do řádného (zatravněného) stavu a předat protokolárně zpět zástupci odd. městské zeleně OMZOH MMOl.

ZÁBORY – umisťování lešení a zařízení stavby

 1. žadatel – fyzická osoba, nebo zástupce společnosti si stáhnou z webových stránek MMOl OMZOH - tiskopisy a nebo si vyzvednou na oddělení péče o zeleň (4.NP Hynaisova 10, Olomouc), prázdný tiskopis ŽÁDOST O POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉ ZELENĚ – ZÁBORY A VÝKOPOVÉ PRÁCE
 2. žadatel tiskopis žádosti vypíše, podepíše a s přílohami, které jsou vypsány v tiskopisu žádosti, je předá na oddělení městské zeleně OMZOH MMOl
 3. žadatel obdrží do 30 dnů sdělení o zamítnutí žádosti nebo výzvu k podpisu vypracované dohody o záboru veřejného prostranství zeleně
 4. po obdržení dohody s kladným stanoviskem může žadatel provést umístění lešení a zařízení stavby na jím žádaném místě
 5. Po ukončení záboru je žadatel povinen uvést vegetační plochu do řádného (zatravněného) stavu a předat protokolárně zpět zástupci odd. městské zeleně OMZOH MMOl

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti osobně, poštou, e-mailem (v podepsané a naskenované podobě s elektronickým podpisem mailu), případně prostřednictvím datové schránky.

08. Dotčené instituce

Souhlas vydává Magistrát města Olomouce, odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, oddělení městské zeleně, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Osobně na odboru městské zeleně a odpadového hospodářství, odd. městské zeleně Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, 4.poschodí, a to v pondělí a ve středu v době od 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00, v ostatní dny po předchozí telefonické domluvě, u níže uvedených referentů:

Katastrální území ve správě jednotlivých referentů

Poštou zasláním na adresu: Magistrát města Olomouce, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, oddělení městské zeleně, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc

Datovou schránkou: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, IČ: 00299208, ID schránky: kazbzri

E – mailem: [email protected]. Tato podání musí být podepsána platným elektronickým podpisem. V případě, že e – mail nebude elektronicky podepsán, musí být podání písemně potvrzeno do 5 dnů.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

 • Nákres situačního plánu příslušné akce
 • Stavební či jiné povolení a jeho číslo jednací ( je-li vydáno)
 • Fotokopii živnostenského listu či výpisu z obchodního rejstříku
 • Stanovisko oddělení památkové péče v případě provádění činnosti v městské památkové rezervaci
 • V případě zastupování plnou moc zmocněnce.

11. Formuláře

ŽÁDOST O POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉ ZELENĚ – ZÁBORY A VYKOPOVÉ PRÁCE
Najdete na adrese: www.olomouc.eu/magistrat/zadosti-a-formulare

K osobnímu vyzvednutí je žádost k dispozici na pracovištích odd. městské zeleně, odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MMOL (4. NP Hynaisova 10, Olomouc) nebo na obslužném pracovišti OMZOH MMOl (1.NP Hynaisova 10, Olomouc).

12. Správní a jiné poplatky

Dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2016, poplatky vypočítá ekonomický odbor MMOL, zašle platební výměr a složenku na žadatelem uvedenou adresu.

13. Lhůty pro vyřízení

30 dnů

15. Návazné činnosti

Nakládat s odpady v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (povinnosti původce odpadů upravuje § 16 tohoto zákona), a prováděcích předpisů vydaných na jeho základě.

17. Právní předpisy

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, Statutární město Olomouc

20. Sankce

V případě, že se v osmnácti měsíční záruční době, která se počítá ode dne zpětného převzetí plochy zástupcem OMZOH, objeví skryté vady (sedání zeminy, nekvalitní založení trávníku, nevzešlé nebo nekvalitně vzešlé travní semeno, nenavezení humusu apod.), je žadatel povinen odstranit vady v nově uloženém termínu, který mu určí pověřený pracovník OMZOH. Pokud se tak nestane, může být stanovena smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení ode dne určeného jako poslední den lhůty k odstranění vady, kterou je povinen zaplatit žadatel statutárnímu městu Olomouc. Pokuta se počítá od prvního dne prodlení až do odstranění vad a nedodělků, tj. až do řádného protokolárního převzetí plochy pracovníkem OMZOH a je splatná do 15 dnů od doručení výzvy. V této výzvě budou uvedeny přesnější platební podmínky

V případě poškození dřevin i zásahu do kořenového systému bude zahájeno správní řízení ve smyslu § 88 odst. 1 zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny s možností uložení pokuty do výše až 1.000.000,- Kč

V případě, že nebude plocha veřejné městské zeleně řádně protokolárně předána v souladu s článkem II písm. c) Dohody o povolení zvláštního užívání veřejné zeleně – zábory a výkopové práce a v termínu uvedeném v článku III této dohody, sjednávají smluvní strany, že za každý byť i započatý den prodlení je žadatel povinen zaplatit povolujícímu orgánu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, nejméně však 1.000,- Kč, přičemž to ho nezbavuje povinnosti doplatit ekonomickému odboru MMOl příslušný doplatek za zvláštní užívání daného místa nad rámec původně sjednané a zaplacené doby.

26. Zodpovědná osoba

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, oddělení městské zeleně

27. Platnost od

19. 4. 2012

28. Aktualizováno kdy

15. 12. 2022

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon