Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Stanovisko odboru městské zeleně a odpadového hospodářství, oddělení městské zeleně k projektové dokumentaci pro stavby na území města Olomouce

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

OMZOH-OMZ-02

04. Základní informace

Stanovisko odboru městské zeleně a odpadového hospodářství je jedním z podkladů pro řízení vedená podle stavebního zákona.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Stavebník (fyzická nebo právnická osoba), případně projektant nebo zmocněnec na základě plné moci.

06. Podmínky a postup řešení

Podání žádosti, včetně projektové dokumentace.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti osobně nebo poštou, případně elektronicky.

08. Dotčené instituce

Žádost se podává na Magistrát města Olomouce, odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Osobně:

  • Předáním vyplněné žádosti na podatelně Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, přízemí
  • stanovisko z hlediska správce veřejné zeleně a zástupce vlastníka pozemků Statutárního města Olomouce vydá oddělení městské zeleně, odboru městské zeleně a odpadového hospodářství Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, 4. poschodí,
  • konzultace k podané žádosti u níže uvedených referentů, a to v pondělí a ve středu v době od 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00, v ostatní dny po předchozí telefonické domluvě:

Katastrální území ve správě jednotlivých referentů

Poštou zasláním na adresu:

Magistrát města Olomouce, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, oddělení městské zeleně, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc

Elektronická podání

E – mailem: [email protected]
Tato podání musí být podepsána platným elektronickým podpisem. V případě, že e – mail nebude elektronicky podepsán, musí být podání písemně potvrzeno do 5 dnů.
Datovou schránkou: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, IČ: 00299208, ID schránky: kazbzri
Vzhledem k tomu, že k žádosti je nutno doložit projektovou dokumentaci, je elektronické podání náročné na přenos dat.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

  • Žádost o stanovisko správce zeleně k projektové dokumentaci – ke stavbě na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Olomouce
  • Projektová dokumentace s výkresy v listinné podobě, ve velikosti odpovídající měřítku uvedenému na výkrese
  • Výkres musí obsahovat zaměření a zákres stávající zeleně v okolí stavby s okótováním nejbližších dřevin (ochranné pásmo stromů je minimálně 2,8m od osy stromu k okraji stavby, u keřů nebo keřových skupin požadujeme dodržení vzdálenosti ochranného pásma 1,5m od nejblíže rostoucího keře směrem k plánované stavbě).
  • Na výkrese musí být úplná legenda obsahující popis veškerých prvků zaznamenaných ve výkrese (stávající i nově navržená infrastruktura, podzemní stavby atd.), měřítko výkresu odpovídající měřítku, ve kterém je projekt zpracován a vytištěn;
  • V případě stavby infrastruktury musí žadatel předložit 3 shodné výkresy. Po jejich odsouhlasení bude jeden výkres postoupen majetkoprávnímu odboru se souhlasem k věcnému břemeni, 1 výkres zůstává ve spisu a 1 odsouhlasený výkres bude vrácen žadateli společně se stanoviskem správce veřejné zeleně.

11. Formuláře

Formulář žádosti o stanovisko k projektové dokumentaci najdete ke stažení na adrese: www.olomouc.eu/magistrat/zadosti-a-formulare, nebo v tištěné podobě na pracovištích odd. městské zeleně, odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MMOL.

12. Správní a jiné poplatky

Bez poplatků.

13. Lhůty pro vyřízení

30 dnů, ve složitých případech 60 dnů, v případě nutností kácení stávajících dřevin v rámci stavby až po oboustranném podpisu smlouvy o náhradní výsadbě, uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb.

14. Další účastníci

Odbory Magistrátu města Olomouce vyjadřující se k územnímu nebo stavebnímu řízení z pozice výkonu státní moci.

15. Návazné činnosti

V případě potřeby bude dohodnuto se stavebníkem nebo projektantem ohledání na místě stavby.

17. Právní předpisy

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

25. Zodpovědný útvar

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství

27. Platnost od

19. 4. 2012

28. Aktualizováno kdy

15. 12. 2022

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon