Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Žádost o souhlas vlastníka ke kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Olomouce (na veřejně přístupné městské ploše)

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

OMZOH-OMZ-01

04. Základní informace

Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Olomouce lze provést jen se souhlasem vlastníka a v případě větších stromů a skupin dřevin (obvod kmene stromu nad 80cm a plocha porostu keřů nad 40 m2) na základě vydaného rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, které vydává orgán státní správy ochrany přírody a krajiny OŽP MMOL.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost o kácení dřevin na pozemcích Statutárního města Olomouce podává fyzická či právnická osoba, požadující kácení nebo osoba, která ji na základě předložené platné plné moci v této činnosti zastupuje.

06. Podmínky a postup řešení

 1. žadatel – fyzická osoba, nebo zástupce společnosti si stáhnou z webových stránek MMOl OMZOH (odbor městské zeleně a odpadového hospodářství) - tiskopisy a nebo si vyzvednou na oddělení městské zeleně (4.NP Hynaisova 10, Olomouc), prázdný tiskopis Žádost o souhlas vlastníka ke kácení dřevin rostoucích mimo les, týkající se dřevin rostoucích na veřejně přístupných na pozemcích ve vlastnictví SMOL,
 2. Podle podaných žádostí o kácení stromů nebo keřů provede pracovník odd. městské zeleně, odboru městské zeleně a odpadového hospodářství šetření na místě samém, kde se prošetří oprávněnost žádosti,
 3. v případě, že žádost na kácení stromů nebo keřů je oprávněna a nelze např. stavbu nebo požadavek žadatele o kácení řešit jinak (např. ořezem stromu nebo keřů), uzavře zástupce vlastníka vegetačních ploch na pozemcích statutárního města Olomouce s žadatelem o kácení smlouvu o náhradní výsadbě, ve které stanoví podmínky náhrady výsadby za odstraněné dřeviny. Po oboustranném podpisu smlouvy vydá zástupce vlastníka zeleně písemný souhlas s kácením předmětných dřevin.
 4. Pokud se bude jednat o kácení stromů o obvodu kmene větším jak 80 cm – měřeno ve výšce 130 cm nad zemí nebo o kácení vícekmenných stromů případně o zapojené porosty dřevin v plošné výměře více jak 40m2, je k povolení kácení nutné kladné rozhodnutí orgánu státní správy ochrany přírody a krajiny odboru životního prostředí MMOl.
 5. Žádost o povolení kácení těchto dřevin pošle orgánu státní správy ochrany přírody a krajiny (odd. péče o krajinu a zemědělství OŽP MMOl) žadatel o kácení společně s písemným souhlasem zástupce vlastníka zeleně, odd. městské zeleně OMZOH, na základě smlouvy o náhradní výsadbě, písemně uzavřené mezi vlastníkem zeleně a žadatelem o kácení dřevin.
 6. Do doby vydání kladného rozhodnutí orgánem státní správy ochrany přírody a krajiny OŽP MMOL nemůže žadatel předmětné dřeviny vykácet.
 7. V některých případech jsou žadatelé o kácení písemně vyzváni k doplnění žádosti (doložení studie zastínění, souhlasy vlastníků resp. nájemníku bytů, stavebního povolení…).
 8. V případě neoprávněnosti žádosti na kácení zadá odd. městské zeleně OMZOH MMOl pracovníkům TSMO, a.s.. – střediska zeleně, míru provedení ořezu, případně nepovolí žádný zásah do dřevin podle skutečně zjištěného stavu konkrétních dřevin.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti osobně, poštou, e-mailem (v podepsané a naskenované podobě) případně prostřednictvím datové schránky.

08. Dotčené instituce

Souhlas za vlastníka pozemku statutárního města Olomouce vydává statutární město Olomouc, odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, oddělení městské zeleně, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Osobně na odboru městské zeleně a odpadového hospodářství Magistrátu města Olomouce, oddělení městské zeleně, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc, 4. poschodí, a to v pondělí a ve středu v době od 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00, v ostatní dny po předchozí telefonické domluvě, u níže uvedených referentů:

Katastrální území ve správě jednotlivých referentů

Poštou zasláním na adresu: Magistrát města Olomouce, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, oddělení městské zeleně, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc

Datovou schránkou: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, IČ: 00299208, ID schránky: kazbzri

E – mailem: [email protected]. Tato podání musí být podepsána platným elektronickým podpisem. V případě, že e – mail nebude elektronicky podepsán, musí být podání písemně potvrzeno do 5 dnů.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

 • Žádost o souhlas vlastníka ke kácení dřevin rostoucích mimo les
 • V případě zastupování žadatele o kácení dřevin dodat plnou moc zmocněnce.
 • Situační plánek se zakreslenými dřevinami, nebo snímek z pozemkové mapy se zákresem dřevin
 • Doložení vlastnického nebo nájemního vztahu žadatele k pozemkům, na nichž dřeviny rostou (výpis z katastru nemovitostí, smlouva o nájmu)

11. Formuláře

Formulář Žádost o souhlas vlastníka ke kácení dřevin rostoucích mimo les najdete ke stažení na adrese: www.olomouc.eu/magistrat/zadosti-a-formulare

K osobnímu vyzvednutí je žádost k dispozici na pracovištích odd. městské zeleně, odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MMOL nebo na obslužném pracovišti OMZOH MMOl.

12. Správní a jiné poplatky

Bez poplatků.

13. Lhůty pro vyřízení

30 dnů ode dne obdržení žádosti, ve složitých případech 60 dnů, vždy však až po oboustranném podpisu smlouvy o náhradní výsadbě, uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb.

14. Další účastníci

V případě, že se dřevina požadovaná ke kácení nachází na pozemku ve vlastnictví Statutárního města Olomouce, v památkově chráněném území, je nutný souhlas odboru památkové péče, které v tomto případě zajišťuje odbor městské zeleně a odpadového hospodářství – oddělení městské zeleně.

15. Návazné činnosti

 • V případě, že se jedná o dřevinu provozně nebezpečnou, kácení zajišťuje odbor městské zeleně a odpadového hospodářství – oddělení městské zeleně prostřednictvím Technických služeb města Olomouce a.s.
 • Ve všech ostatních případech žádosti o kácení může zástupce vlastníka zeleně na pozemcích Statutárního města Olomouce požadovat za vzniklou ekologickou újmu a újmu na majetku SMOL, která kácením vznikne, po žadateli adekvátní náhradní výsadbu. V tomto případě je s žadatelem sepsána dle ust. § 1746 odst. 2 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb. v účinném znění) smlouva o náhradní výsadbě.
 • Postup je vždy individuální, odvozen od konkrétní situace kácených dřevin, která je vyhodnocena přímo na místě.
 • V případech, kdy je uvedena žádost o kácení dřevin z důvodu stínění bytových prostor nebo v lokalitě sídelní zeleně s domy s více bytovými jednotkami nebo z důvodu výstavby je nutné doložit:
  • studie zastínění bytových prostor
  • souhlasy vlastníků, resp. nájemníku bytů u vícebytových jednotek domů
  • stavební povolení

17. Právní předpisy

 • Zákon č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny
 • § 1746 odst. 2 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb. v účinném znění)
 • ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci v rámci stavby

18. Související právní předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

20. Sankce

V případě poškození dřevin i zásahu do kořenových systémů bude zahájeno správní řízení ve smyslu § 87 a § 88, zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny s možností uložení pokuty až do výše 1. 000 000, -Kč.

25. Zodpovědný útvar

{Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství- oddělení městské zeleně

27. Platnost od

19. 4. 2012

28. Aktualizováno kdy

15. 12. 2022

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon