Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Žádost o poskytnutí dotace v oblasti školství

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

oskol-006

04. Základní informace

Odbor školství poskytuje dotace v oblasti Využití volného času dětí a mládeže, Podpora aktivit realizovaných vysokými školami a Podpora výchovně vzdělávacích aktivit pro děti a žáky MŠ a ZŠ podle vyhlášených programů.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

 • fyzická osoba
 • statutární zástupce organizací, které provozují veřejně prospěšnou činnost

06. Podmínky a postup řešení

 1. podání žádosti dotaci
 2. projednání v komisi pro výchovu a vzdělávání a využití volného času
 3. projednání žádostí do 50 tis. Kč v Radě města Olomouce
 4. projednání žádostí nad 50 tis. Kč v Zastupitelstvu města Olomouce

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podání žádosti o dotaci.

08. Dotčené instituce

Magistrát města Olomouce, odbor školství

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

K žádosti o dotaci se přikládají doklady vyhlášených programů

11. Formuláře

Žádost o dotaci je k dispozici na adrese https://dotace.olomouc.eu

12. Správní a jiné poplatky

Poplatky nejsou

13. Lhůty pro vyřízení

Termín pro podání žádostí je zveřejňován v tisku, v Radničních listech a na adrese www.olomouc.eu. Komise pro výchovu a vzdělávání a využití volného času projedná žádost na nejbližším zasedání po termínu pro odevzdávání žádostí, termín následného projednání je v kompetenci RMO, popř. ZMO

14. Další účastníci

15. Návazné činnosti

 • podepsání Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu statutárního města Olomouce
 • předložení vyúčtování finančního příspěvku v termínu uvedeném ve Smlouvě

16. Možnost řešit elektronicky

17. Právní předpisy

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
 • Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.

20. Sankce

 • Vrácení finančního příspěvku v plné výši poskytovateli v případě, že žadatel ve stanovené lhůtě nepředloží vyúčtování finančního příspěvku, případně použije finanční prostředky na jiný účel, než který je uvedený ve Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu statutárního města Olomouce
 • neposkytnutí finančního příspěvku v následujícím kalendářním roce

21. Často kladené dotazy

Otázka:
Kde najdu formulář k podání žádosti o finanční příspěvek?
Odpověď:
Na webových stránkách statutárního města Olomouce https://dotace.olomouc.eu

Otázka:
Které doklady je nutno k žádosti o finanční příspěvek přiložit?

Odpověď:
V případě, že žadatelem je právnická osoba:

 • doklad o přidělení IČ
 • doklad o právní subjektivitě žadatele dle typu žadatele
 • doklad o volbě či jmenování statutárního zástupce
 • podrobný popis projektu
 • rozpočet

V případě, že žadatelem je fyzická, nepodnikající osoba:

 • fotokopie občanského průkazu
 • podrobný popis projektu
 • rozpočet

Podrobněji viz oddíl II., čl. 5, odst. 6 Pravidel pro poskytování podpor statutárním městem Olomouc zveřejněných na adrese www.olomouc.eu/verejna-podpora

23. Alternativní zdroj

Pravidla pro poskytování podpor statutárním městem Olomouc, umístěná na www.olomouc.eu/verejna-podpora

25. Zodpovědný útvar

26. Zodpovědná osoba

Iveta Palkovičová, tel. 585 513 417,

27. Platnost od

30. 3. 2012

28. Aktualizováno kdy

10. 1. 2020

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu