Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Životní situace « Městské zeleně a odpadového hospodářství « Odbory magistrátu « Magistrát

Sociální sítě

Místní poplatek z ubytovací kapacity

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

oe-009

04. Základní informace

Předmětem poplatku je přechodný pobyt za úplatu na území města Olomouce.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Poplatek vybere a odvede na účet města ubytovatel, kterým může být právnická nebo fyzická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

06. Podmínky a postup řešení

 • Ubytovatel nahlásí do 8 dnů od zahájení činnosti písemně nebo ústně do protokolu zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování.
 • K ohlášení plátce poplatku lze provést na formuláři, který je přílohou dále uvedeného právního předpisu
 • Obdrží informaci o čísle účtu města, na který bude poplatky hradit a variabilní symbol, který bude povinně ke každé platbě uvádět.
 • Ubytovatel ve lhůtě do 15 dnů nahlásí správci poplatku (SMOl) jakékoli změny v ohlášených skutečnostech
 • Ubytovatel vede v písemné podobě evidenční knihu, do které uvádí všechny náležitosti dle právního předpisu – viz. přiložený právní předpis

Nahlašované údaje do evidenční knihy

Zejména:

 • doba ubytování
 • jméno
 • příjmení
 • adresu místa trvalého pobytu nebo místo trvalého bydliště v zahraničí
 • číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Splnit ohlašovací povinnost

08. Dotčené instituce

Magistrát města Olomouce

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Ul. Palackého 14, 3. NP (nadzemní podlaží), kancelář č. 317, (tel. 588 488 614)

Úřední hodiny
Po 8.00 – 12.00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Výpis ze živnostenského rejstříku, popřípadě jiný doklad prokazující existenci právnického subjektu, ze kterého bude zřejmé, že má oprávnění ubytovací služby poskytovat.

11. Formuláře

12. Správní a jiné poplatky

Výše poplatků se řídí vyhláškou č. 12/2010

Platby:

 • Do 8 kalendářních dnů od ukončeného kalendářního čtvrtletí (31.3, 30.6.,30.9.,31.12) je plátce (ubytovatel) povinen poplatek vypočítat a odvést na účet města.
 • Úhradu lze provést hotově i kartou na pokladně magistrátu na adrese Palackého 14 a Hynaisova 10, složenkou na poště nebo bezhotovostním převodem na účet č: 19-1801731369/0800.
 • Informace o platbě lze získat při vzniku, změně nebo zániku poplatkové povinnosti.

13. Lhůty pro vyřízení

Jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou č. 12/2010.

16. Možnost řešit elektronicky

 • podání učiněné datovou zprávou zaslanou prostřednictvím datové schránky ( nemusí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem)
 • podání učiněné datovou zprávou, zaslanou na e-podatelnu MMOl, musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem
 • podání učiněné datovou zprávou, zaslanou na e-podatelnu MMOl, které není podepsáno uznávaným elektronickým podpisem, je třeba potvrdit písemně nebo ústně do protokolu s vlastnoručním podpisem podatele, potvrdit uznávaným elektronickým podpisem nebo potvrdit prostřednictvím datové schránky a to nejpozději do pěti dnů ode dne, kdy podání došlo na e-podatelnu MMOl

17. Právní předpisy

Vyhláška č. 12/2010 Dokument PDF, 65.8 KB

18. Související právní předpisy

 • Zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 280/2009 Sb., Daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Opravné prostředky

Odvolání ve lhůtě do třiceti dnů od dne doručení rozhodnutí - ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje a to prostřednictvím Magistrátu města Olomouce

20. Sankce

Zvýšení poplatku až na trojnásobek. Toto zvýšení je příslušenstvím k původně vyměřenému poplatku.

23. Alternativní zdroj

Vyhláška č. 12/2010 Dokument PDF, 65.8 KB

24. Související situace

Povinnosti stanovené obecně závaznými vyhláškami, které vydává statutární město Olomouc, k místním poplatkům

25. Zodpovědný útvar

odbor ekonomický, oddělení místních poplatků

26. Zodpovědná osoba

, odd. místních poplatků tel.: 588 488 614

27. Platnost od

1. 2. 2012

28. Aktualizováno kdy

18. 7. 2018

30. Poznámka

Lze získat na základě telefonického dotazu příslušným kontaktním pracovníkům

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu