Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Životní situace « Městské zeleně a odpadového hospodářství « Odbory magistrátu « Magistrát

Sociální sítě

Místní poplatek za psy

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

oe-007

04. Základní informace

Předmětem poplatku jsou psi starší 3 měsíců.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má na území města Olomouce trvalý pobyt nebo sídlo (ve výjimečných případech jiná osoba na základě plné moci).

06. Podmínky a postup řešení

 • do 8 dnů od nabytí psa staršího 3 měsíců podat oznámení na úřad – povinnosti platí i pro držitele, který je od tohoto poplatku následně osvobozen.
 • nárok na osvobození musí držitel psa prokázat
 • nahlásit každou skutečnost, která má vliv na změnu, zánik poplatkové povinnosti nebo důvodu osvobození do 15 dnů od jejího vzniku
 • popis, kdo může být od poplatku osvobozen, je podrobně uvedený v přiloženém právním předpisu, tj. obecně závazné vyhlášce

Nahlašované údaje

 • fyzická osoba - nahlásit jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, rodné číslo držitele
 • právnická osoba – název, sídlo, IČ
 • nahlásit stáří ( měsíc + rok ), plemeno, pohlaví psa

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Splnit ohlašovací povinnost.

08. Dotčené instituce

Magistrát města Olomouce

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Ul. Palackého 14, 3. NP (nadzemní podlaží), kancelář č. 317, (tel. 588 488 615)

Úřední hodiny
Po 8.00 – 12.00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

 • Fyzická osoba - občanský průkaz. V případě, že držitel uplatňuje osvobození, doloží jakýkoli doklad, který tuto skutečnost prokazuje
 • Právnická osoba – výpis ze živnostenského rejstříku popřípadě jiný doklad prokazující existenci právnického subjektu, IČ

11. Formuláře

Formulář bude vyplněný společně s úředníkem, následně dojde k předání identifikační známky pro psa.
Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku ze psů Dokument DOC, 33.8 KB

12. Správní a jiné poplatky

Výše poplatků se řídí vyhláškou č. 8/2010 Dokument PDF, 64.4 KB

Platby:

  Úhradu lze provést hotově i kartou na pokladně magistrátu na adrese Palackého 14, Hynaisova 10 a detašovaných pracovištích magistrátu, složenkou na poště nebo bezhotovostním převodem na účet č: 19-1801731369/0800.
 • Informace o platbě získá držitel psa od úřednice při vzniku poplatkové povinnosti (číslo účtu, variabilní a specifický symbol…)
 • Pokud zůstává situace beze změny, obdrží držitel psa na každý kalendářní rok složenku s uvedenou výší poplatku.

13. Lhůty pro vyřízení

Jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou č. 8/2010 Dokument PDF, 64.4 KB

15. Návazné činnosti

Nahlásit jakékoli změny nahlášeného stavu ve lhůtě do 15 dnů od jejich vzniku.

16. Možnost řešit elektronicky

 • podání učiněné datovou zprávou zaslanou prostřednictvím datové schránky ( nemusí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem)
 • podání učiněné datovou zprávou, zaslanou na e-podatelnu MMOl, musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem
 • podání učiněné datovou zprávou, zaslanou na e-podatelnu MMOl, které není podepsáno uznávaným elektronickým podpisem, je třeba potvrdit písemně nebo ústně do protokolu s vlastnoručním podpisem podatele, potvrdit uznávaným elektronickým podpisem nebo potvrdit prostřednictvím datové schránky a to nejpozději do pěti dnů ode dne, kdy podání došlo na e-podatelnu MMOl

17. Právní předpisy

Vyhláška č. 8/2010 Dokument PDF, 64.4 KB

18. Související právní předpisy

 • Zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 280/2009 Sb., Daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Opravné prostředky

Odvolání ve lhůtě do třiceti dnů od dne doručení rozhodnutí - ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje a to prostřednictvím Magistrátu města Olomouce

20. Sankce

Např. zvýšení poplatku až na trojnásobek. Toto zvýšení je příslušenstvím k původně vyměřenému poplatku.

23. Alternativní zdroj

Vyhláška č. 8/2010 Dokument PDF, 64.4 KB

24. Související situace

Povinnosti stanovené obecně závaznými vyhláškami, které vydává statutární město Olomouc, k místním poplatkům

25. Zodpovědný útvar

odbor ekonomický, oddělení místních poplatků

26. Zodpovědná osoba

Ing. Dostálová Libuše, odd. místních poplatků, tel:. 588 488 615

27. Platnost od

1. 2. 2012

28. Aktualizováno kdy

18. 7. 2018

30. Poznámka

Lze získat na základě telefonického dotazu příslušným kontaktním pracovníkům.

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu